TRENČAN

Trenčanom o Trenčíne

Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína


JUDr. Gerhard Šebák - trenčiansky historik a mešťanosta

 
Je viac dôvodov, prečo si spomenúť na doktora Šebáka: bol nielen známou osobnosťou, ale aj archivárom a historikom mesta Trenčín a obetavo mu slúžil v ťažkých chvíľach druhej svetovej vojny.

Narodil sa v Trenčíne 24.sep.1887. Jeho otec Augustín Šebák mal obchod na trenčianskom hlavnom námestí. Študoval na piaristickom gymnáziu v Trenčíne. Tu v r. 1907 maturoval s vyznamenaním. Zo školy vedel latinsky, grécky, nemecky, maďarsky. Tieto znalosti mu neskôr veľmi pomohli ako archivárovi a historikovi. Celý život býval v rodičovskom dome na námestí (kde bola neskôr predajňa lahôdok). Za manželku si vzal Alžbetu rod. Körperovú z Nemšovej (*23.nov.1898, +22.sep.1973), sestru neskoršieho farára bratislavského dómu a bratislavského kanonika Dr. Karola Körpera - Zrínskeho. Potomkov nezanechal. Bol to nevysoký, silnejší, neskôr už vekom zohnutý pán s paličkou, lysinou a fúzikmi, s neodmysliteľnou cigaretou v kútiku úst. Pamätníci naňho spomínajú ako na zdvorilého, humorného a sympatického pána.

JUDr. Šebák


Bol členom Slovenského kruhu a neskôr Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.

JUDr. Šebák pracoval v Trenčíne v štátnej administratíve. V roku 1922 bol mestským policajným kapitánom. Neskôr bol zamestnaný na súde. V apríli 1940 bol menovaný hlavným súdnym radcom, koncom roka 1938 prokurátorom krajského súdu. Potom sa stal predsedom krajinského súdu v Trenčíne po Dr. Štefanovi Tisovi, keď sa v septembri 1944 stal ministerským predsedom.

Viac rokov bol členom mestského zastupiteľstva. V pohnutých dobách jari 1945, ako prvý námestník mešťanostu Trenčína Štefana Markoviča, po jeho odchode prevzal neľahkú úlohu a stal sa správcom mesta. Vtedy, počas prechodu frontu, vykonal kus namáhavej, záslužnej a iste aj riskantnej práce, keď riadil naše mesto v čase od 7. apríla 1945 do 18. mája 1945. Potom, na základe dohody dvoch hlavných politických strán, sa vlády nad mestom ujal nový predseda MNV Ján Barták. Hneď potom Dr. Šebáka uväznili, no zakrátko bol prepustený.

Po roku 1945 bol kronikárom mesta Trenčín. V máji 1952 bol menovaný členom 5-6 člennej letopiseckej komisie, menovanej pre spracovanie mestskej kroniky. Pracoval ako archivár a zaujímal sa o históriu svojho rodiska. Jeho vlastnosťou bola dôkladnosť. Pri štúdiu archívnych prameňov svojím ťažko čitateľným rukopisom zaplnil mnoho zošitov výpiskami a poznámkami. Po jeho smrti sa, žiaľ, stratili. Je to strata prakticky nenahraditeľná, lebo jeho jazykové znalosti, pre štúdium staršej histórie nevyhnutné, už súčasní historici spravidla nemajú. Bol činný aj vo Vlastivednom krúžku trenčianskeho múzea. Publikoval viacero prác z histórie nášho mesta. Jeho výpisky sa stali podkladom pre seriál "Historický kalendár", plný zaujímavostí o starom Trenčíne, ktorý uverejňoval v Trenčianskych novinách v roku 1967.

Ako spoluautor sa podieľal na dokumentárnom filme režiséra Ing. Hojnoša o známej vzbure v Kragujevaci.

V rokoch 1952 - 1953 na základe vlastných spomienok, ako aj podľa spomienok iných súčasníkov, ktoré systematicky zozbieral, písomne zaznamenal udalosti počas prechodu frontu Trenčínom. Táto jeho práca nebola na patričných miestach prijatá s porozumením, a je možné, že sa ani nezachovala. Na jej základe však spracoval, v roku 1960 dopísal a venoval mestu Trenčín obsiahlu monografiu o oslobodení Trenčína v roku 1945. Jej názov bol "Náčrt dejín Trenčína pri udalostiach bezprostredne pred oslobodením mesta, počas oslobodzovania a krátko po oslobodení v roku 1945". Mala 270 strán včítane takmer 60 dobových fotografií. Je smutným svedectvom o otcoch mesta z tých čias, že mesto už toto dielo nemá; našťastie sa zachovalo v súkromných zbierkach.
JUDr. Gerhard Šebák zomrel 83 ročný dňa 27. sep. 1970.
Pochovaný je v rodinnej hrobke na trenčianskom všeobecnom cintoríne.


Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín.

Tento článok bol uverejnený v mesačníku Považie v apríli 1998.

Autor si vyhradzuje všetky práva, hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä udeľovať súhlas na rozmnožovanie, verejný prenos a iné rozširovanie.

Ako uviesť tento zdroj pre citovanie krátkej časti tohoto diela alebo iné použitie podľa Autorského zákona:   
    BRABENEC, V.:
JUDr. Gerhard Šebák - trenčiansky historik a mešťanosta
    Dostupné na: www.trencan.ic.cz.  Získané dňa ..........