TRENČAN

Trenčanom o Trenčíne

Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína


Sloboda pre históriu - výzva z Blois

 
Od roku 2005 bojuje združenie Sloboda pre históriu proti snahám zákonodarnej moci začleňovať minulosť do sféry trestného práva, keďže tým stavia slobodnému historickému bádaniu do cesty čoraz väčšie prekážky. Rámcovým rozhodnutím Rady európskych ministrov z apríla 2007 nadobudol tento spočiatku rýdzo francúzsky problém medzinárodný rozmer. Pod heslom nesporne nevyhnutného a správneho boja proti prejavom rasizmu a antisemitizmu toto rozhodnutie zavádza na území celej Európskej únie skutkovú podstatu nových trestných činov, a tak môže historikom nasadiť okovy zákazov, ktoré sú v rozpore s ich poslaním.

V nadväznosti na Stretnutia historikov v Blois, venované v roku 2008 téme Európania, vyzýva Sloboda pre históriu na podporu tejto výzvy:

Sme znepokojení hrozbou spätnej moralizácie histórie a intelektuálnej cenzúry, a preto žiadame európskych historikov o mobilizáciu a politikov o rozvahu.
História nesmie posluhovať politickej orientácii súčasnej vládnej garnitúry, ani sa nesmie písať na objednávku oponujúcich si historických pamätí. V slobodnom štáte neprislúcha orgánom politickej moci stanovovať, čo je historická pravda a pod hrozbou trestnoprávnej zodpovednosti okliešťovať slobodu historika.
Od historikov v jednotlivých krajinách požadujeme, aby zomkli sily a zakladali združenia podobné nášmu a aby čo najskôr a individuálne podpísali túto výzvu. Len tak je totiž možné zvrátiť nesprávny smer, akým sa uberajú zákony o pamäti.
Od zodpovedných politických predstaviteľov požadujeme, aby si uvedomili, že pokiaľ im prislúcha starostlivosť o kolektívnu historickú pamäť, nesmú zákonmi a vo vzťahu k minulosti prijímať štátne pravdy, ktorých začlenenie do právneho systému môže vážne obmedzovať nielen historikovu prácu, ale tiež intelektuálnu slobodu vo všeobecnosti.
V demokracii je sloboda pre históriu slobodou všetkých.

Pierre NORA, predseda Slobody pre históriu

Z francúzskeho jazyka preložil Mgr. Martin Brtko
Prevzaté z internetu
Výzva vyšla v parížskom denníku Le Monde 11. októbra 2008
Pozrieť tiež: http://www.tc-america.org/debate.pdf  - komentár od Timothy Garton Ash
Znenie v angličtine: http://www.lph-asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=14&lang=en
Aktualizované materiály k Výzve z Blois pozri na webovej stránke združenia Sloboda pre históriu – Liberté pour l´ Histoire: http://www.lph-asso.fr/Bol som prekvapený, keď som sa o tejto výzve z Blois náhodne dozvedel. Zdá sa mi, že na Slovensku sa o nej na verejnosti takmer nič nevie. Ešte viac ma prekvapilo, že v dlhom zozname tých, čo sa k nej pripojili, som našiel len asi pol tucta mne neznámych mien zo Slovenska, ale žiadnych mne známych slovenských historikov.
Nepodporujem obmedzovanie ústavou zaručovanej slobody prejavu, preto som sa k výzve pripojil.
Ing. Vojtech Brabenec z Trenčína.