TRENČAN

Trenčanom o Trenčíne

Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína


Pohľad na dielo:

PhDr. Miroslav Řádek: Politická mapa mesta Trenčín 1923 - 2010


Dielo zjavne vychádza z autorovho predošlého 11 stranového článku takmer zhodného názvu, ktorý vyšiel na jar 2012 v Politologickom fóre (ISSN 1338-6859) - (zpráva o ňom je nižšie).

Autor rozšíril dielo aj pramennú základňu. Vyšlo ako samostatná kniha (94 strán A5), chýba označenie vydavateľa aj rok vydania (zrejme 2014), pravdepodobne bez verejnej distribúcie, ISBN 978-80-8075-625-3.

Pod čiastočne kartografickým názvom sa skrýva popis politologický. Môj pohľad na toto zaujímavé dielo je však z hľadiska histórie Trenčína.

V úvode sa uvádzajú jednotlivé politické strany všeobecne za medzivojnové obdobie, ale následne nadväzujúce dlhé obdobie 1938 - 1989 je zmienené značne skrátene, čo je v úvode zdôvodnený úmysel autora. Našťastie je toto obdobie popísané aspoň stručne, aj keď skryte pod nadpisom iného obdobia (po 1945). Ďalšie obdobie po r. 1989 je už spracované podrobnejšie, najmä čo sa týka politických strán.

Pekne živo je popísaná politická situácia v Trenčíne okolo r. 1920, aj do 1938, ale ďalšie obdobie (najmä 1938 - ~1950) už dosť skromne, azda až chudobne (!-reč je o miestnej trenčianskej úrovni), pričom práve toto obdobie bolo bohaté i po politickej stránke, a to aj na také miestne deje (ale aj epizódy, napr. Mihalús, Lobkowitz) a výrazné prejavy osôb, ktoré niekedy dosahom prevyšujú miestnu úroveň, pričom posledné platí pre celý rozsah diela. Aby to nevyznelo príliš všeobecne, námatkove bez nároku na úplnosť spomeniem skratkou tie známejšie: zjazd HSĽS, Buday, Hlinka, Kočiš, Št. Tiso, Fr. Tiso, Dubček, Turček, Šišmiš, Lorenc, Mečiar. Tento pohľad je však určite historický a z dôvodu vtedajšej jednostraníckosti je mimo záujmu autora - politológa.

Ťažiskom diela sú jednotlivé voľby, čo je vidieť aj z výpočtu použitých periodických zdrojov. Voľby okrem popisov tiež autor bohato dokumentuje množstvom tabuliek a grafov. V tejto časti je dielo vo svojom miestnom a časovom rozsahu základné a jedinečné. Autor vhodne dokresľuje vtedajšiu verejnú spoločenskú atmosféru, aj citátmi z dobovej tlače.

Okrem pripomienky úmyselného vynechania obdobia 1938 - 1945, ostatné pripomienky sú len drobné.
Obsah je členený do dvojúrovňovej štruktúry aj vzhľadove, to však chýba vo výpočte obsahu.
Vzhľadom na istú historickú hĺbku diela prekvapuje, že v zozname zdrojov nie je známe dielo o historických aspektoch volebného správania na Slovensku od sociológa PhDr. Vladimíra Krivého, CSc. Povedať nielen čo voľby priniesli, ale aj hľadať odpoveď na otázku prečo sa tak stalo a kde to má korene, by bolo nesporne zaujímavým rozšírením témy.
Podľa zoznamu zdrojov autor vychádzal len z verejných písomných prameňov a nevyužil možnosť osobnej dostupnosti činiteľov posledného obdobia (mnohí ešte žijú). Môj priateľ, účastný miestnej politiky po r. 1989, ma po letmom prelistovaní diela upozornil na nepresnosti. Ak by bol autor témou svojho diela zaujatý aj naďalej a dlhodobo, túto možnosť zrejme ešte využije.

V odkazoch miestami uvedený názov zborníka a jeho zostavovateľa je menej vhodný, než keby autor uviedol konkrétny názov diela od konkrétneho autora. Treba oceniť, že na rozdiel od mnohých iných súčasných verejných (a žiaľ aj úradných) textov, v tomto diele nie sú zásadné gramatické chyby. Viaceré drobné "preklepy" sú nepríjemné v historických menách, čo politológ nemusí zbadať, zvlášť preto, lebo mohli byť už v jeho prameňoch. Nadčasovú zrozumiteľnosť textu zvyšuje, že autor miestami sa neobmedzil na všeobecné slovné vyjadrenia, ktoré už frekvenciou a nešpecifickými súvislosťami stratili obsah, ale obdobie charakterizuje výstižne, napr. "súťaž politických strán".
V odbornej literatúre je pre zrozumiteľnosť iste najlepšie jednu vec nazvať jediným menom, aj tu by bolo vhodné dôslednejšie zjednotiť pojmy a používať tu len tie "úradné", čo "ušlo" napr. na str. 12 (SŠ) vs. str. 13 (1.SR).

Okrem politologického hľadiska, ktoré je pre dielo iste prvoradé, je dielo nesporným prínosom aj pre poznanie miestnej histórie Trenčína v dielom vymedzenej oblasti a podľa mojej vedomosti je jej prvým sústavným knižným spracovaním. Preto by bolo užitočné toto dielo nachádzať aj vo verejnej knižnici, prípadne na internete.

Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 20.3.2013, www.trencan.ic.czOhlas na pôvodné prvé dielo - článok z r. 2013:

Pohľad na dielo:

Miroslav Řádek: Politická mapa v meste Trenčín (1923 - 2010)

Dielo vyšlo na jar 2012 v prvom čísle prvého ročníka začínajúceho polročného periodika Politologické fórum (ISSN 1338-6859), ktoré vydala katedra politológie trenčianskej univerzity TNAUD; uverejnené je ako "diskusia" na stranách 68 až 79, jeho súčasťou je abstrakt a základné údaje o autorovi, ktorý je niekoľkoročným odborným asistentom politológie u vydavateľa, a hoci to neuvádza, pravdepodobne je doktor filozofie; jeho adresa je miroslav.radek@gmail.com.

Dielo pojednáva o voľbách v meste Trenčín v dvoch obdobiach: 1923 - 1932 a 1990 - 2010.
Popisuje a zčasti rozoberá ich právny rámec, popis výsledkov volieb v prevažne popisnej forme a zúčastnené politické strany. Ak nerátame diela so širším územným záberom, je toto dielo svojho druhu (o Trenčíne) jediné. Je písané z hľadiska politológie. Autor ako prameň uvádza svoj vlastný archívny výskum (ŠOKA TN).

Zaujímavá je tabuľka vývoja počtu poslancov mesta, žiaľ len za obdobie 1990 - 2010. Popri popisnom uvedení výsledkov volieb, nejeden miestny historik by uvítal za celé obdobie diela aj súhrný prehľad (napr. tabuľky politických strán, výsledkov volieb vyjadrených zvolenými primátormi a počtami poslancov podľa polit. strán, a pod.), tiež rozšírenie témy na celé obdobie diela nepretržite, aj na obdobia zlomu (1918, 1938, 1939, 1945, 1948, okolo 1968, 1989) s ich neštandartnými prechodnými politickými riešeniami. Krásne by bolo tému začať "od Adama", teda od začiatkov politických strán a volieb vôbec. To všetko by mohlo byť obsahom možného budúceho rozšírenia témy aj diela, alebo skôr viacerých nadväzujúcich diel a vzhľadom na možný rozsah azda aj autorského kolektívu, pravdaže až po prekonaní problému historických podkladov, na ktorý autor narazil a ktorý sa zrejme na diele odzrkadlil.

Publikácia, v ktorej dielo vyšlo, vzhľadom na úzku špecializáciu bude asi sotva bežne dostupná; neviem, či sú u autora k dispozícii separáty. Dielo je "prvou lastovičkou" a je aj pre miestnych historikov rozhodne zaujímavé.

Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 30.1.2013, www.trencan.ic.cz

P.S.: obraz predvolebného Trenčína v novembri 2010 je zachytený na: http://www.trencin-volby.ic.cz/