Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

[0193]

Na tejto stránke "Trenčan" zverejnené 28.9.2021 s láskavým dovolením autora:

Autor: Kolektív SŠI Trenčín

90 ROKOV ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSTVA V TRENČÍNE

Jedným z najväčších slovenských a česko - slovenských špeciálnych pedagógov je Univ. Doc. PhDr. Vladimír Predmerský, zakladateľ Osobitnej školy v Trenčíne, ktorá práve v tomto roku oslavuje deväťdesiate výročie od svojho vzniku, už pod názvom Spojená škola internátna.

Vladimír Predmerský sa narodil 19. februára 1902 v Lubine pri Novom Meste nad Váhom ako desiate dieťa v rodine dedinského učiteľa a organistu Adalberta Predmerského. Od svojich rodičov dostal do vienka mimoriadne sociálne cítenie, ale aj veľkú túžbu pomáhať všetkým znevýhodneným. Veľmi intenzívne začal študovať všetku dostupnú literatúru, najmä medicínsku, psychologickú, ale aj pedagogickú, ktorá prinášala konkrétne správy o diagnostikovaní znevýhodnených, o ich vývinových a výchovných predpokladoch, ako aj o výchovno-vzdelávacích metódach.

1. septembra 1929 nastúpil Vladimír Predmerský ako učiteľ na Štátnu ľudovú školu v Trenčíne, ktorá sídlila v budove na Námestí sv. Anny. V priebehu školského roku pripravil zriadenie prvej pomocnej triedy, ktorá bola otvorená 1. decembra 1930. Za učiteľa do tejto triedy školsky inšpektorát ustanovil Vladimíra Predmerského. V prvej triede bolo devätnásť žiakov. V školskom roku 1931/32 zriadením druhej pomocnej triedy vznikla Štátna pomocná škola v Trenčíne. V škole sa učilo dvadsaťštyri žiakov. V septembri 1934 bol otvorený provizórny internát na Soblahovskej ceste. Neskôr už priestory v internáte a v učebniach už nestačili, preto bola vytvorená stavebná komisia za účelom vybudovať vyhovujúcu školu spolu s internátom. Predstavenstvo mesta Trenčín darovalo spolku pozemok na Dolnej sihoti za Váhom, dnešná ulica Ľudovíta Stárka. Stavebný výbor zorganizoval zbierku formou stavebných ,,tehličiek“, ktorá bola povolená na celom území republiky. Za dva roky (1938-1940) sa takto podarilo vybudovať účelovú budovu nového zariadenia pre znevýhodnené deti v Trenčíne. Táto budova postavená na pravom brehu Váhu, slúži doteraz svojmu pôvodnému účelu – výchove a vzdelávaniu zdravotne znevýhodnených detí. Výnosom Ministerstva školstva z 19. novembra 1940 bola utvorená samostatná Štátna pomocná škola. Od 1. septembra 1941 sa prvým riaditeľom školy stal jej prvý učiteľ Vladimír Predmerský . Túto funkciu zodpovedne zastával dvadsaťštyri rokov. Kládol veľký dôraz na prípravu žiakov do života. Žiaci boli systematicky vedení k príprave na budúce povolanie. Vedenie školy a internátu malo od začiatku za cieľ pripraviť žiakov pre praktický život.

Názvy školy sa po roku 1949 menili podľa platnej legislatívy. Po stránke materiálno-technickej a odbornej bola úroveň školy v 70-tych rokoch dvadsiateho storočia asi najlepšia na Slovensku.

Pri príležitosti osláv 60. výročia založenia školy, v decembri 1990 , ju naposledy navštívil jej zakladateľ a dlhoročný riaditeľ Vladimír Predmerský.

V decembri 2000, pri príležitosti 70. výročia založenia , dostala škola čestný názov podľa jej zakladateľa –Špeciálna základná škola internátna Vladimíra Predmerského. V napĺňaní jeho predstáv a odkazu pokračuje škola aj v súčasnosti.

V roku 2014 bola škola premenovaná na Spojenú školu internátnu. Jej súčasťou je Špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola internátna, Praktická škola, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a Centrum voľného času.

Zariadenie naďalej rozširuje možnosti ďalšieho vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí. V súčasnosti sa v 22 triedach vzdelávajú deti s intelektovým znevýhodnením, s autizmom, viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Škola zabezpečuje výchovnovzdelávací proces aj v základnej škole pri Fakultnej nemocnici v Trenčíne, ako aj v triedach v Domove sociálnych služieb – DEMY- v Trenčíne. Súčasťou školy sú aj tri oddelenia školského klubu detí a školský internát, ktorý poskytuje ubytovanie deťom počas týždňa. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako zdrojové centrum poskytuje poradenstvo a intervencie rodičom a deťom zo širokého okolia.

V poslednom období prešlo celé zariadenie viacerými premenami, ktoré výrazne zlepšili a skvalitnili výchovno-vzdelávací proces. Úspešnou realizáciou viacerých projektov ako aj podporou od zriaďovateľa sa zvýšila bezbariérovosť a bezpečnosť celého areálu, zlepšilo sa materiálno-technické vybavenie tried a špeciálnych učební, zriadili sme snoezelen. Vybudovalo sa arborétum, predzáhradka a chodníky v záhrade. Umožnilo sa tak aj imobilným žiakom zúčastňovať sa na interaktívnom vzdelávaní. Pedagógovia neustále zvyšujú svoju odbornosť nielen štúdiom odbornej literatúry, ale aj absolvovaním rôznych kurzov a školení.

Spojená škola internátna v Trenčíne pokračuje v napĺňaní odkazu svojho zakladateľa Jej bránami prešlo už množstvo detí, mladých ľudí, ktorým táto škola dala veľmi veľa do ich budúceho života.

Zostáva nám len veriť, že počet detí úspešne zaradených do občianskych a pracovných aktivít našej spoločnosti bude naďalej stúpať, aby sa naplnili slová, ktoré celý život sprevádzali Vladimíra Predmerského pri jeho práci:


Životný boj nevyhral ten absolvent osobitnej školy, ktorý sa naučil ako-tak písať, čítať a počítať, ale vždy ten, ktorý sa naučil pracovať.“
Kolektív SŠI Trenčín
Budova Štátnej pomocnej školy v Trenčíne, Námestie sv. Anny.
V tejto budove Osobitná škola začala.Nová budova Osobitnej školy postavená v rokoch 1938-1940Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12 v Trenčíne v súčasnostiŠkolská záhrada a arborétumNižšie pridávam vlastné:Dobová (1937) výzva prispieť papierovou "tehlou" na výstavbu ústavu pre duševne vadných v Trenčíne.
Foto: Ing. V. Brabenec, Trenčín, 2021.
Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: