RNDr. Ján Hanušin, CSc.:
Dominik Filipp (1900-1987) trenčiansky staviteľ
Dominik Filipp sa narodil 21.7.1900 v Selci okres Trenčín ako najstarší zo štyroch súrodencov. Otec bol vyučený obuvník, ale po presťahovaní do Selca tu pôsobil ako hájnik v miestnych lesoch. Po tom ako 37-ročný zomrel sa 7-ročný Dominik stal polosirotou a ako najstaršie z detí bol už od mlada nútený tvrdo pracovať. Matka, vyučená krajčírka, sa neskôr živila ako pôrodná asistentka. Šesť tried ľudovej školy absolvoval v rodnej obci v čase najtuhšej maďarizácie, čo podmienilo jeho celoživotnú dobrú znalosť Maďarčiny. Ako 13-ročný v r. 1913 nastúpil do trenčianskej stavebnej firmy Scholz a Materna na 4-ročné učenie. Popri tom absolvoval s vyznamenaním aj učňovskú školu v Trenčíne (sídlila na Ul. 1. mája v budove kde neskôr bola 3. ZDŠ známa ako „Sýkorka“). Firma Scholz a Materna v tom čase stavala viaceré známe stavby v meste, napr. kostol Notre-Dame („Sestričky“) či budovu hotela Ilava, známeho neskôr ako Trenčan. Vo firme robil rôzne pomocné práce – od prekreslovača výkresov po poslíka a pomocníka v domácnosti majiteľov. Postupne prešiel všetkými manuálnymi prácami na stavbách čo spolu s jeho zručnosťou, organizačným talentom, ale aj nedostatkom dospelých skúsených majstrov (boli narukovaní v 1. svet. vojne) spôsobilo, že už ako 16- ročný robil stavbyvedúceho na stavbe škôl v okolí Považskej Bystrice. V r. 1917 firma zanikla, preto sa koncom r. 1917 zamestnal u trenčianskeho staviteľa Cicutta, ktorý ako Talian – cudzinec nemusel narukovať. Tu pracoval do r. 1922. V októbri 1918 narukoval do trenčianskych honvédskych kasární, našťastie vojna onedlho skončila, jej hrôzy mladého Dominika obišli. V rokoch 1920 – 1922 absolvoval štúdium na stavebnej priemyselnej škole v Prešove, čo bolo v tom čase veľmi kvalitné vzdelanie. Vzhľadom na jeho skúsenosti a schopnosti mu odpustili prípravku a mohol hneď pokračovať v 1. ročníku. Počas štúdia si zahral aj ako komparzista v najstaršom slovenskom filme Jánošík z r. 1921. Absolvovanie a záverečné skúšky na priemyselnej škole a vydanie koncesie mu umožňovali vykonávať murárske, tesárske a kamenárske práce. V r. 1923 sa zamestnal ako stavbyvedúci v bratislavskej firme Spojená stavebná účastinná spoločnosť, ktorá stavala v Trenčíne 9 typizovaných rodinných domov v okolí Piaristickej ulice. Po krachu firmy si v r. 1925 založil vlastnú živnosť a  v tom istom roku sa oženil s Matildou Pechovou (1906-1994). Významným míľnikom jeho podnikateľskej kariéry bolo zloženie náročnej staviteľskej skúšky v r. 1927. Skúšobná komisia zložená z profesorov z českých techník nemilosrdne riedila uchádzačov bez ohľadu či to bol inžinier alebo murársky majster. Absolvovanie skúšky umožňovalo vykonávanie staviteľských prác všetkého druhu. Firma musela byť zo zákona súdne protokolovaná a organizovaná v Spoločenstve staviteľov a v Inžinierskej komore, kde bol Dominik Filipp niekoľko rokov voleným funkcionárom. Roky 1925 – 1939 boli obdobím najväčšieho rozmachu firmy. Väčšina jeho stavebných aktivít sa sústreďovala na Trenčín a blízke okolie. V zimnom období bola stavebná činnosť v útlme, pre zabezpečenie prác pre stálych stavebných robotníkov sa zvyčajne stavali stavby vo vlastnej réžii (nájomné domy, domky pre zamestnancov), na ktoré sa veľakrát používal vhodný materiál z búračiek. Celkove realizovala firma Dominik Filipp okolo 100 akcii - od stavieb viacposchodových budov, cez stavby rodinných domov, priemyselných objektov, škôl, mostov, úprav tokov, dláždenia ulíc a chodníkov, búracích a projektových prác. Získanie prác nebolo jednoduché. Konkurencia najmä zo strany českých firiem bola značná. Množstvo ponúk na stavebné práce a projektov bolo neúspešných čo je však súčasťou azda každého podnikania podobného charakteru. Spomeňme najznámejšie stavby realizované firmou Staviteľ Dominik Filipp.
Azda najväčšou a najznámejšou je Mestský dom na Mierovom námestí (projekt Ing. arch. Vojtech Šebor) spolu s výstavbou podchodu a opravou mestskej veže v r. 1933-34. Počas opravy mestskej veže bol objavený aj nápis, dodnes viditeľný na jej severnej strane. Zaujímavým spôsobom sa betónovali stropy počas zimných mrazov, kedy sa na zabránenie poškodenia betónu používali slamené rohože pokryté čerstvým ešte teplým konským trusom. Dodávateľmi remeselných prác boli ďalšie špecializované firmy. Inou známou budovou realizovanou firmou D. Filipp bol Katolícky kultúrny dom, neskôr premenovaný na kino Hviezda (1939-40). Z iných stavieb v Trenčíne spomenieme, - terénne úpravy na Mestskej plavárni (1935), - zakrytie Kubranského potoka v úseku približne pod dnešnou Mládežníckou ulicou (1937, projekt Ing. Jozef Pálek), - veža kaplnky na Mestskom cintoríne (1938), - prestavba telocvične v dnešnom Gymnáziu Ľ. Štúra (1940), - výstavbu podchodu pod železničnou traťou na Hasičskej ulici (1940-41, spolu s firmou Ing. Gusáv Dohnányi, projekt Ing. Emil Schwarzbart), - úprava Námestia Marka Aurélia (dnešné Námestie SNP, 1942), - výstavba priemyselných objektov v „Kvasnicovke“ (viacero objektov v období 1937 - 42), - obytné domy na Kukučínovej a Hodžovej ulici, - viacero rodinných domov, - kanalizácie, - asfaltovanie a úpravy ulíc najmä v Dolnom meste (K dolnej stanici, Súdna, Piaristická), ale aj na Hornej Sihoti (Rázusova, Hodžova). Firma búrala aj viaceré známe stavby starého Trenčína, ako napr. bývalý „Ladányiovec“ (dnes tam stojí budova VÚB banky), mestskú sýpku a bývalú väznicu v hornej časti Palackého ulice, ale najmä budovu bývalého Mestského hostinca na Mierovom námestí na mieste neskoršej Mestskej (Slovenskej) sporiteľne. Túto historicky zaujímavú budovu pred zbúraním D. Filipp zameral a vyhotovil jej presný plán na základe aktuálneho stavu. Zo stavieb mimo Trenčína boli najväčšie veľké školské budovy v Bánovciach nad Bebravou a v Dubnici nad Váhom, ktoré realizoval spolu s ďalším trenčianskym staviteľom Barytusom. V období 2. svetovej vojny firma činnosť pomaly utlmovala. Stavebná činnosť nebola taká intenzívna ako v mierových časoch, naviac s príchodom komunistickej Červenej armády D. Filipp predpokladal, že povojnový život v Československu budú riadiť komunisti, ktorí budú likvidovať súkromné podnikanie. Jeho predtucha sa do bodky naplnila. Poslednou významnou naprojektovanou a realizovanou stavbou bola chata Klubu slovenských turistov a lyžiarov na Martinských holiach postavená v r. 1947, ktorá uzavrela štvrťstoročné podnikane firmy. V r. 1948 vykonával stavebný dozor na budove Národnej banky (dnes VUB), okrem toho sa živil aj projekciou a odhadmi vojnových škôd. Po uvalení národnej správy na firmu v r. 1948 sa D. Filipp zamestnal na stavebnom odbore Okresného národného výboru, v národnom podniku Pozemné stavby. V rokoch 1958 – 1965 bol vedúcim stavebnej skupiny v národnom podniku Merina, kde viedol stavbu podnikovej chaty, vodnej nádrže a pionierskeho tábora v Opatovskej doline a výstavbu podnikového kultúrneho domu Pod Sokolicami. V rokoch 1965 -1975 externe vyučoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trenčíne. Dominik Filipp zomrel v júli 1987, pochovaný je spolu s manželkou na Mestskom cintoríne v Trenčíne.
Stavby, ktoré trenčiansky staviteľ Dominik Filipp (1900-1987) projektoval alebo postavil
Názvy zodpovedajú až na výnimky pomenovaniu v zoznamoch Dominika Filippa (D.F.) spísaných v r. 1986 pri príležitosti odovzdania do archívu v Trenčín. V zátvorkách sú zväčša poznámky autora. A) Rodinné domy, vily, obytné domy (uličné a popisné čísla zodpovedajú stavu v čase výstavby/projektu ak nie je uvedené inak): 1. Rod. dom Sidónia Filippová, Trenčín; 1923 2. Adaptácia obyt. Domu Helle, Trenčín; 1925; (prízemný, Vajanského ul.) 3. Domček A. Fialová, Trenčín; 1925; (prízemný, Istebník) 4. Domček J. Štábel, Trenčín; 1926; (prízemný, kde?) 5. Domček J. Vavruš, Tr. Turná; 1926; (prízemný, č. 268) 6. Domček Š. Orság, Tr.Turná; 1926; (prízemný, č. 1016/24) 7. Domček, P. Mutňanský, Tr. Turná; 1926; (prízemný, č. 162) 8. Domček Ferdinand Ammer, Trenčín; 1926; (prístavba, prízemný, Biskupická cesta –dnes Jesenského) 9. Domček J.Strecha, Zemian.Lieskové; 1926; (prízemný) 10. Domček Jozef Guga, Trenčín; 1926 11. Domček J. Sapák, Trenčín; 1926; (prízemný, na „novej ulici“ asi sú to Kúty); 1926 12. Domček J. Burešová, Rokytnice (CZ, okr. Zlín); 1926; (prízemný, obec pri Slavičíne, č. 61) 13. Vila Jar. Krágl, Trenčín; 1927; (1-posch. vila, kde?) 14. Domček J. Buday, Trenčín; 1927; (prízemný, ul.Kúty) 15. Vila Skopalová, Trenčín; 1927; (1-posch. vila, Jubilejná ul.) 16. Domček J. Svatik, Selec; 1927; (prízemný, č.d. 76, parc. 232) 17. Domček Š. Letko, Selec; 1927; (prízemný, č. d. 134, parc. č. 212) 18. Vila G. Valocký, Trenčín; 1928; (1-posch. vila, kde?) 19. Obytný dom pre dôstojníkov Trenčín; 1928; (2-posch. dom, južný (či východný) roh Kukučínovej a Štefánikovej, dnešné č.d. 74 Štefánikova, realizácia určite, či aj projekt nie je jasné) 20. Vila Kuncl, Trenčín; 1930; (1-posch, Jubilejná č?) 21. Gazdovský dom Fárik, Trenčín - Nové Zlatovce; 1930; (prízemný) 22. Vila D. Filipp, Trenčín; 1930; (dom D.F. na Jubilejnej) 23. Gazdovský dom Ondrej Kabát, Selec; 1932; (prízemný, č.d. 57) 24. Rodinný dom J. Zaťko, Trenčín; 1932; (prízemný, Električná) 25. Bytový dom na Hodžovej ulici 3, Trenčín; asi 1936 ?; (4-posch obytný nájomný dom) 26. Rodinný dom D. Filipp, Krížova 25; 1937; (dnešný dom Jilemnického 19) 27. Nájomné domy pre chudobných, Trenčín; 1937; (2-posch., niekde pri Osobitnej škole Za mostami, asi nerealizované, len projekt, ponuka?) 28. Nájomné domy pre vojenských gážistov, Trenčín; 1937; (asi 2-posch, domy na dnešnej Ul. gen Goliana za okruhom na Sihoti, neviem, čo tam D.F. realizoval –projekty sú súčasťou archívnej zložky, či to projektoval alebo len zadával opciu na výstavbu? Výstavba asi súvisela so zriadením a stavbou budovy Zborového veliteľstva, dá sa odhadovať, že takéto stavby pre vojsko skôr zabezpečovalo ministerstvo v Prahe). Na mnohých projektoch v zložke D.F. nie je uvedený projektant. 29. Bytový dom na Kukučínovej ulici 35 Trenčín; 1937-38??; (2-posch obytný nájomný dom) 30. Obytný a obchodný dom Jozef Appelt, Trenčín; 1938; (Za mostami, na Bratislavskej ul., asi rozšírenie, prístavba? už existujúcej reštaurácie Barbory Appeltovej??, obchod miešaným a koloniálnym tovarom) 31. Bytový dom, Jilemnického 28 Trenčín – pôvodne Krížova; (niekedy tridsiate roky??); (1-posch dom, so 4 bytmi, dnes fara evanjelickej cirkvi a.v.) 32. Akcia 1000 rodinných domov, Ladce; 1941; (v Ladcoch 12 malých prízemných domov. 1000 rod domov bola štátna akcia, organizovalo ju Všeobecné stavebné družstvo, Schöndorfská 14, BA) 33. Akcia 1000 rodinných domov, Bánovce, 8 domov; 1941 34. Akcia 1000 rodinných domov, Trenč. Teplá, 12 domov; 1941 35. Rodinný dom Z. Páričková, Martin; 1944; (prízemný, Jahodníky č. 2) 36. Rodinný dom MUDr. Dobiáš, Trenčín; 1965; (projekt príz. rod. dom na Chalúpkovej ul. 2. MUDr. Dobiáš, podnikový lekár v n.p. Merina, kde v tom čase bol D.F. vedúci stavebnej skupiny). Urobené len ako socialistická „fuška“. B) Školy: 1. Ľudová škola Selec; 1927; (foto) 2. Ľudová škola Zlatovce; 1928 3. Oprava školy v Uhrovci; 1929 4. Meštianska škola Ilava oprava + studňa; 1929 5. Škola Košecké Veľké Podhradie; 1931; (2 budovy) 6. Škola Košeca; 1932 7. Škola Zamarovce; 1933 8. Škola Pečeňany; 1939 9. Meštianka Dubnica; 1940; (Štátna ľudová a materská škola, spolu s Barytusom, projekt ing. arch. Gabriel Schreiber, 1- poschodová) 10. Škola Stará Lehota; 1940; (spolu s Barytusom, Barytus bol uvedený ako murársky majster) 11. Stredná škola Bánovce n. Bebr.; 1940; (spolu s Barytusom, 3-posch. Budova, projekt. Ing. arch. Vl. Pojtek) 12. Telocvičňa Gymnázium Trenčín; 1940; (rekonštrukcia a prístavba - asi len staval, neprojektoval) C) Továrne a podniky (vo väčšine prípadov najmä pri väčších továrňach sa jednalo len o niektoré objekty nie o celé areály): 1. Píla Kohn a Rosenfeld Trenčín; 1925 2. Abel Karol, valcový mlyn, Trenčín - Biskupice; 1934 3. Droždiareň (Kvasnicová továreň), továreň na umelý tuk, Trenčín; 1937 4. Nehera Trenčín; 1940 5. Preglejka Bánovce n.Bebr.; 1941 6. Kvasnicová továreň (Droždiareň), admin. budova a rob. Soc. Dom, Trenčín; 1942 7. Kvasnicová továreň (Droždiareň), destilačná sieň a iné stavby Trenčín; 1942 D) Cesty, chodníky, mosty: 1. Most na vicinálnej ceste v Selci; 1927 2. Most na št. ceste Morav. Lieskové; 1933 3. Hrádza na Váhu Trenčín-Kostolná; 1933; asi nerealizované, len prihláška do súťaže. Ľavá strana od bitúnku ca 1700 m smer dole, pravá strana od hotového úseku pri Jubilejnej ul. ca 550 m dole) 4. Cesta a most Belušské Slatiny; 1935 5. Úprava ulíc na predmestí Trenčín; 1938; Ul. K dolnej stanici, Krížova (=Jilemnického), Nám. Sv. Anny, Súdna, dláždenie, asfaltovanie) 6. Úprava Rázusovej a Hodžovej ul. v Trenčín; 1938 7. Regulácia Nám. Marka Aurélia; Trenčín; 1942; (asi? Výstavba „kruhového“ objazdu + chodník cez park ku stanici) (Na Palackého ulici vedľa žandárskej stanice bola Nemecká škola ako to vyplýva zo situačného plánu). 8. Most na št. ceste Lubina; 1939 9. Úprava komunikácie pred Národnou bankou v Trenčín; 1943; (dnes VÚB banka na rozdvojení Mier. Námestia a Palackého ul.) 10. Most na diaľnici Kostolná; 1943; (most cez Drietomicu v Kostolnej pri dnešnom Obecnom úrade) E) Kanalizácie a vodovody: 1. Mestský vodovod Hlboká ul. Trenčín; 1929 2. Mestská kanalizácia Súdna ul. Trenčín; 1933 3. Mestská kanalizácia Dolný Šianec Trenčín; 1933 4. Zakrytie Malokubranského potoka; 1937; (projekt Ing. Jozef Pálek (1936) 5. Mestský vodovod Hasičská ul. Trenčín; 1938 6. Vodovod a kanalizácia býv. mestské tržište Trenčín; 1939 7. Kanalizácia ul. Pod Brezinou Trenčín; 1942 8. Vodovod pred novým nádražím Trenčín; 1942 9. Vodovod na Hornej Sihoti Trenčín (kde??); 1942 10. Kanalizácia v obci Nemšová; 1939-1942 F) Rôzne: 1. Stodola J. Samák Zlatovce; 1925 2. Ohrada J. Artbauer Trenčín; 1926 3. Obilná sýpka Št. Dúžek Trenčín -Biskupice; 1926 4. Stodola P. Puna, Selec; 1926 5. Garáž (stavba) a oprava budovy četnícka stanica Trenčín; 1929; (Na hornom konci Palackého ulice na strane od Váhu) 6. Oprava kostola Visolaje; 1929 7. Oprava kostola a fary Mojtín; 1930 8. Oprava Štefánik. kasární Trenčín; 1932 9. Oprava Veľký župný dom Trenčín; 1932 10. Verejné WC Nám. Sv. Anny; 1932 11. Hostinec Ant. Pečeňanský, Istebník; 1932 12. Mestský dom Trenčín; 1933; (stavba zadaná D.F.7.8.1933, začiatok prác 16.8.1933, ukončenie prác 25.8.1934 (dátumy zo stavebného denníka D.F.). Projekt Ing. Arch Šebor Vojta 13. Oprava veže pri mestskom dome Trenčín; 1934 14. Násypy štrandového kúpaliska Trenčín; 1935 15. Oprava kostola v Ilave; 1936 16. Prístavba hotela Hirschmann Tr. Teplá; 1936 17. Kultúrny dom Trenčín; 1937; (Katolícky kultúrny dom, neskôr kino Hviezda, verejná súťaž 1938, stavané ?? Rok 1937 v zozname D.F. (viď. vyššie) je chybný, stavalo sa asi 1939-40?? D.F. robil (zabezpečil u iných dodávateľov) rôzne ďalšie remeselné práce. Spisy a projekt prevzala Voj.(enská?)správa, nie sú v archíve Trenčín ) 18. Maštaľ Kamrath Dobrá; 1939 19. Kurín gazdovská škola N.Mesto n. V.; 1940 20. Chudobínec Mestský ženský spolok Trenčín; 1940; (kde to bolo? Partizánska ??) 21. Podchod pod železnicou na Hasičskej ul. Trenčín; 1940; (Začiatok prác 17.6.1940, ukončenie prác 10.5.1941. Spolu so staviteľom Gustávom Dohnányim. Projektant: Ing. Emil Schwarzbart, BA Štefánikova 23) 22. Spaľovacia pec nemocnica v Trenčín; 1940 23. Veža na kaplnke všeobecný cintorín Trenčín; 1938 24. Colnica Horné Srnie; 1941 25. Chata na Martinských holiach; 1947; (pôvodná chata bola vypálená počas SNP. Začiatok prác 09.1946 (výkopy robil KSTL, od 04.1947 stavebné práce D.F. Kolaudácia 19.9.1949. D.F. len projektoval a staval, materiál zakúpil a dovážal na stavbu KSTL – Klub slovenských turistov a lyžiarov). G) Búracie práce v Trenčíne (len tie významnejšie): 1. Malý župný doma stará väznica; 1938 2. Ladányiho dom; 1938 (stál na mieste neskôr postavenej štátnej banky pri hoteli Tatra) 3. Mestská kaviareň a býv. Bio Apollo (konvikt); 1938 (na mieste neskôr postavenej budovy Mestskej sporiteľne (kino Metro)) H) V období po 1948, už len ako zamestnanec soc. podnikov resp. súkromne: 1. Chata, pioniersky tábor, vodná nádrž, cesta vodojem, regulácia potoka Opatovská dolina; 1959; (ako stavbyvedúci stavebná skupina Merina, n.p.) 2. Spoločenský dom, jedáleň, javisko – Pod Sokolicami Trenčín; 1963-64; (ako stavbyvedúci stavebná skupina Merina, n.p.) 3. Stredná priemyselná škola stavebná Trenčín (asi ako neoficiálny dozor, prípadné drobné úpravy, opravy, najmä na krytej plavárni, kde boli dlhodobé problémy so zatekaniami a pod.) 1973-74 4. R.k. fary Selec (1959) a Opatová (1969) projekty (súkromne)
Autor: RNDr. Ján Hanušin, CSc. Trenčín, november - december 2021.
Zverejnené na http://www.trencan.6f.sk v novembri a decembri 2021 so súhlasom autora, za čo mu ďakujeme.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.

(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany           Návrat na hlavnú stránku


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: