www.trencan.6f.sk

K poštovému styku trenčianskych R-U plukov IR71. a 15. Honv.
Tento článok uverejnil autor JUDr. Otto Gáťa vo svojom Almanachu filatelisticko-poštového múzea - súkromného FIPOM-S ročník VII. 2021/II vydanom 1.12.2021. Článok je filatelistický, avšak týka sa (až na krátky posledný odstavec) trenčianskych prvých vojenských telies (cisárskeho Infanterieregimentu 71 ako aj kráľovského uhorského 15. honvédskeho pluku), preto je špecifickým príspevkom k ich histórii. Uverejňujeme ho v doslovnom prepise, bez akýchkoľvek zásahov do obsahu. Ďakujeme autorovi, rodom Trenčanovi, za jeho láskavé dovolenie z 8.1.2022 zverejniť tento článok aj na týchto internetových stránkach www.trencan.6f.sk Za článkom uvádzame niektoré pramene týkajúce sa IR71. aj 15. honv. pluku.
Sú známe útvarové alebo manévrové pečiatky poľnej pošty 71. pešieho pluku a ďalších z 19. storočia? Dr. Otto Gáťa
V tomto roku Je 160 rokov od času, ako bol v roku 1861 vytvorený Infanterieregiment Galgótzy No. 71. Ako taký, zrejme mal zriadenú poľnú poštu, ktorá nielen pri manévroch mohla byť v činnosti. Z odbornej literatúry je zrejme, že pluk organizoval manévre, z ktorých sú známe pečiatky. Ale či ide skutočne o 71. peší pluk, niektorý jeho útvar, vie posúdiť odborník či filatelista špecializujúci sa na poľnú poštu. Na rozdiel od 19. storočia, podstatne viac sa vie o 71. pešom regimente (pluku) v 20. storočí za čias trvania Rakúsko-Uhorskej monarchie. Napríklad pred vypuknutím prvej svetovej vojny bolo veliteľstvo pluku, I. a III. prápor dislokované v Trenčíne, I. prápor v Trnave a IV. prápor v Bratislave. 71. regiment spadal pod 27. pešiu brigádu 14. pešej divízie. V. armádneho zboru. Trenčín bol jedným z posádkových miest v Rakúsko-Uhorsku. Technické údaje, presuny práporov, plukov, armád sú podrobne zaznamenané. Dokonca detail, kde na akom vojnovom úseku bola činná poľná kuchyňa, čo sa v ten, ktorý deň pre vojsko pripravovalo, ale o poľnej pošte, ako už bolo uvedené, vie asi iba veľmi málo špecialistov. Len poznámka: V Trenčíne v auguste 1914 bolo okolo 30 000 mužov. Prvou vojnovou udalosťou v Trenčíne bolo, že na cvičisku 8. augusta 1914 prvú omšu pre vojakov slúžil ThDr. Jozef Tiso, poľný kňaz 71. pešieho pluku. Jeho zápisník obsahuje údaje pri ťažení v Haliči. Tie sú známe iba pre odborníkov a nachádzajú sa v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. (1) Na Slovensku bol v minulosti známym zberateľom a vystavovateľom poľných pôšt pán Ľubomír Adamčiak z Ružomberka. Súčasným vystavovateľom udalostí prvej svetovej vojny v širšom zábere je pán Milan Reviľak zo Žiliny, ale naslovovzatým teoretikom je pán Jozef Korený z Trenčína. Je desiatky rokov najznámejším publicistom do armádnych časopisov. Predmetný príspevok je zaradený aj z dôvodu, aby prípadne odborníci, špecialisti - filatelisti sa vyjadrili, aké majú poznatky s používaním pečiatok poľnej pošty vojenských útvarov dislokovaných na území Slovenska v 19. storočí. Ide aj o 15. Trenčiansky peší pluk (Trencséni 15. Honvéd gyalogetred), ktorý bol zriadený v roku 1886. Pred vypuknutím prvej svetovej vojny bolo veliteľstvo pluku, I., II. a III. práporu dislokované tiež v Trenčíne. Pluk spadal pod 74. honvédsku pešiu brigádu 37. honvédskej pešej divízie. 1. armády generála jazdectva Viktora Dankla. Obvodná časť pluku zahŕňala veľkú časť západného a menšiu časť stredného Slovenska. Národnostné zloženie pluku bolo podľa niektorých zdrojov 95% Slovákov a ·5% iných národností. Mobilizačné plány zaradovali tento pluk do zostavy 74. honvédskej pešej divízie v Bratislave.
Útvarové pečiatky 71. pešieho pluku a 15. pešieho pluku.
85. peší pluk bol sformovaný v roku 1883 v Košiciach. Bol súčasťou 27. pechotnej divízie rakúsko-uhorskej armády. Veliteľstvo,štäb a dva prápory sídlili v Košiciach v rokoch 1883 - 1889 a v rokoch 1893 - 1896. V Levoči v rokoch 1896 - 1914. 85. peší pluk bol na fronte od prvého do posledného mesiaca vojny. Od roku 1914 do roku 1917 bol na ruskom fronte, v roku 1918 na talianskom fronte. Spolu s 85. peším plukom bojovali. aj košický 34. peší pluk a lučenecký 25. peší pluk.
Manévrová pečiatka z roku 1902, čapicovy odznak 85. a 71. pluku.
1 - Prejavy a články, zväzok I. (1913-1938) Bratislava, Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2002, strana 18 a 50 - ISBN 80-88880-45-9.
Dielo autora JUDr. Ottu Gáťu z monochromatickej tlačoviny spracoval do tu predloženej podoby Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2022 www.trencan.6f.sk.
Niektoré pramene týkajúce sa IR71. aj 15. honv. pluku: http://trencan.6f.sk/TTT3.pdf = Ing.arch. Št. Androvič, CSc.: Z vojenských dejín Trenčína http://www.klubvtn.info/info_9910_soubory/hispp71.doc = Dr. Petr Švanda, CSc.: História trenčianskeho 71. pešieho pluku http://trencan.6f.sk/0049-20140522-Prednaska1SV-casti_IR71+15Honv=sineMediSineMemo.pdf = Ing. V. Brabenec: Spomienka na sté výročie začiatku prvej svetovej vojny v Trenčíne http://trencan.6f.sk/Brabenec/0155-PohladniceBbc/0155-PohladniceBbc.html#P06 = pohľadnica "In Treue Fest" - na pamiatku našich účastníkov svetovej vojny 1914-1914, vydaná v máji 2014 http://trencan.6f.sk/Brabenec/0042-PamatneTabule/0042-PamatneTabule.html#1SV = virtuálna pamätná tabuľa na pamiatku našich účastníkov Svetovej vojny 1914-1918 http://trencan.6f.sk/Brabenec/0042-PamatneTabule/0042-PamatneTabule.html#Jb-1SV = skutočná pamätná tabuľa príslušníkom 15. honvédskeho pluku, z roku 2016, od maďarského spolku vyslúžilých vojakov
www.trencan.6f.sk