Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:
Právo a právnici v Trenčíne [0070]


Približne začiatkom leta 2014 pani JUDr. Danica Birošová so svojimi právnickými kolegyňami a kolegami založili v Trenčíne klub právnikov a čoskoro vydali letáčik so životopismi troch niekdajších najmä trenčianskych právnikov: Dr. Kresánka, Dr. Kubinského a Dr. Vámoša. Zaujíma ma trenčianska história a mám určitú príchylnosť ku právu, preto ma potešil tento ich záujem o vlastnú profesnú históriu a rozhodol som sa ho podporiť týmto zoznamom trenčianskych právnikov najmä niekdajších, ale aj tých prítomných, ktorí už čosi pamätajú. Okrem spomenutého, zoznam tiež môže poslúžiť, podobne ako zoznam trenčianskych podnikov, aj záujemcom o staré dokumenty pre priradenie mena k miestu, prípadne aj k času. Pokiaľ ide o príslušnosť k Trenčínu, tiež čo sa týka odlíšenia vzdelania od praxe, v tom príliš nerozlišujem, v prípade pochybnosti uvádzam radšej viac - je to len historický zoznam bez prílišných podrobností, možno prvý svojho druhu. Pochopiteľne, zoznam má do úplnosti ďaleko. Tituly a mená sú podľa možnosti uvedené v pôvodnom dobovom písaní, bez zmien. Mená sú radené do skupín bez akéhokoľvek zamýšľaného poradia. Skupiny mien sú radené podľa času, ale rozdelenie mien do skupín nie je presné, je len orientačné; viacerí právnici pôsobili v rôznych obdobiach. Poznámky, pripomienky, kritika, návrhy, doplnenia sú vítané, adresa ele pošty je v záhlaví hlavnej stránky.

Niektorých zo zoznamu som pravdaže poznal, a musím subjektívne aspoň stručne zaspomínať najmä na dvoch:
JUDr. Ján Nemšovský, ktorý vedel zaujímavo rozprávať o starom Trenčíne, býval v starom Brabencovskom dome na rohu Piaristickej ul. a Horného šanca, a šokoval ma svojou perfektnou a rýchlou morzeovkou, ktorej znalosť si priniesol z vojenskej služby.
JUDr. Ružena Brtková, ktorá si aj v zdravotných ťažkostiach až do konca udržiavala dobrú náladu, vedela veľa zaujímavých historiek zo starých právnických čias. Domnievam sa, že azda mohla byť prvá Trenčanka - žena, ktorá vyštudovala právo. Vďačím jej za informácie o jej otcovi, významnom trenčianskom chirurgovi a dlhoročnom riaditeľovi trenčianskej nemocnice MUDr. Kolomanovi Martinym.

Z novšieho obdobia informácie a niektoré mená poskytli pani JUDr. Danica Okrucká a pani JUDr. Oľga Hlucháňová, ďakujem im za spoluprácu.

V apríli 2016 na začiatok stránky pridávam zprávy týkajúce sa výkonu práva v Trenčíne, príp. aj v okolí, preto aj príslušne pozmeňujem nadpis.


Právo v Trenčíne


Obhajoba obžalovaného MUDr. Silvestra Krčméryho na Vyššom vojenskom súde v Trenčíne, na hlavnom pojednávaní 24. júna 1954

Právnici v Trenčíne


Podľa informácie pani JUDr. Okruckej, od r. 1951 právnici už nemohli byť samostatnými advokátmi, pôsobili v Adokátskych poradniach (AP).
Po vojne viacerí právnici pôsobili v národných podnikoch.

Pred r. 1900:
JUDr. Mikuláš Dohnányi
Mikuláš? Príleský

V období konca RU monarchie:
JUDr. Julius (Gyula) Szalavszky, župan (föispan)
dr. Göncy Pál (JUDr. Pavol Gönci), o. i. mestský policajný kapitán

(podľa Keller, 1911, s.29, 23):
ügyvédek:
dr. Barényi Miklós
dr. Benedek Árpád
Donáth Manó
dr. Fried Zsigmond
dr. Hajdu Béla
dr. Hits Károly kir. közjegyzö
dr. Jánoska Gyorgy
dr. Kátser Lipót
dr. Kugel Adolf
dr. Lange Kálmán
dr. Lichtenstein Adolf
dr. Peto Béla
dr. Stur Károly
dr. Schlesinger Gyula
dr. Strechay Ágoston
dr. Szádeczky Boldizsár
Scheffel Adolf
dr. Weisz Sándor

Na súde pôsobili pred r. 1918 (Törvényszék) (podľa Keller, 1911, s.29, 23):
Hajdu Géza kuriai biró
Dr. Girtler Aladár, biró
Dr. Gúthy Tódor, biró
Chudovszky József, biró
Fekete Imre, biró
Pólyik Imre, biró
Reitzner János, biró
Zelenka Ottó, biró
dr. Zsambokréthy Tivadar, biró
Dr. Martényi Árpád, járásbiró
Janovszky Lajos, járásbiró
Jureczky István, ügyészek
Iovag Uruszky Hugo, ügyészek
dr. Kovács Béla, ügyészek
Kosztelny József, telekkönyvvezetö
Vizy György, irodaigazgató

V období medzi prvou a druhou svetovou vojnou:
dr. Dezider Arnstein, pravotár, miestny tajomník Ústredného sväzu čs. priemyselníkov, Masarykovo nám. 23 (1924)
dr. Jozef Baar, min. radca, prednosta obvodovej úradovne Štátneho pozemkového úradu, Považská ul. 463 (1924); min. radca, prednosta obvodovej úradovne Štátneho pozemkového úradu v. v., ul. kniežaťa Pribinu 22 (1937)
JUDr. Alfred Barač, Masarykovo nám. 10 (=1944 jeho dom (parcela 1208), tiež mu v r. 1944 patril dom na hlav. nám. č. 32 (parcela 1244)), advokát (1936, 1937)
JUDR. Mikuláš Barényi, Bernolákova 1, advokát (1936)
JUDr. Karel Calábek, nám. sv. Anny 18, advokát (1936, 1937)
JUDr. Jozef Csillagi, Palackého 21, advokát (1936, 1937, po 1951 v AP)
JUDr. Emil Frankl, pravotár, Palackého 235 (1924); Palackého 31, advokát (1936, 1937)
JUDr. Zigmund Fried, Hasičská 18, advokát (1936)
Dr. Žigmund Fried a Dr. Imrich Fried, advokáti, Hasičská 18 (1937)
JUDr. Jan Gavora, advokát (1936)
dr. Marko Gažík, pravotár a poslanec, Pri Lesíku 405 (1924), jeho životopis je na inom mieste tejto stránky
JUDr. Adolf Grosz, Pri lesíku 7, advokát (1936)
Dr. Arpád Gross, advokát, Masarykovo nám. 1 (1937)
JUDr. Ľudovít Janovský, Piaristská ul., advokát (1936)
JUDr. Leopold Kátser, pravotár, Banková 389 (1924); nám. sv. Anny, advokát (1936); nám. sv. Anny 15, advokát (1937); 1944 vlastnil dom na hlav. nám. 18 (parcela 1217)
JUDr. Jan Kohoutek, Ďurčekova 13, advokát (1936, 1937)
JUDr. Max Krammer, Vajanského 10, advokát (1936, 1937)
Dr. Löwenbein Ladislav, advokát, Vajanského 19 (1937)
JUDr. Vladimír Markovič, advokát (1936)
JUDr. Jozef Monček, Vajanského ul., advokát (1936); Vajanského ul. 13, advokát (1937)
JUDR. Vojtech Okrucký, Sládkovičova 8, advokát (1936, 1937)
JUDr. Gejza (Géza) Pereszlényi, Banková 129, pravotár (1924); Banková 1, advokát (1936, 1937)
A. Petráš, Trenčiansky okolný notár, Ďurčekova 184 (1924)
JUDr. Jindrich Pollák, adresy: pravotár, Masarykovo 8-9 (1924); Hviezdoslavova 35, advokát (1936, 1937). Týždeník Trenčan v r. 1927 označuje dom Dr. Polláka na južnom konci Hviezdoslavovej ulice ako "nový"; z uvedeného vyplýva, že ten dom musel byť postavený 1925-1926. Pravdepodobne on bol tiež vlastníkom známej Pollákovej tehelne na južnom okraji Trenčína, vľavo pri ceste do Soblahova, ale až za Lavičkovým potokom.
dr. Štefan Polyák, (žil 2.7.1882 – 6.5.1946) veľkostatkár, majiteľ kaštieľa v Záblatí, adresa Veľké Záblatie (1924). poslanec Národného zhromaždenia ČSR za HSĽS (1925 - 1935), potom senátor Národného zhromaždenia ČSR (1935 – 1939). V decembri 1938 zvolený do Snemu Slovenskej krajiny, potom minister Slovenskej republiky.Aj s rodinou (mali 1 syna) emigroval pred prechodom frontu 1945 do Švajciarska, kde zrejme aj dožil
JUDR. Leo (Leopold) Ringwald, pravotár, Masarykovo 33 (1924); Palackého 29, advokát (1936, 1937); 1944 vlastnil domy na hlav. námestí č. 32 (parcela 1244) a č. 42 (parcela 1250), ale najmä pozoruhodnú zbierku obrazov najmä Ladislava Medňanského, s ktorou koncom 1.ČSR emigroval, okolo r. 2000 bola v zahraničí rozpredaná
JUDr. Andrej Schwertner, Rozmarínová 11, advokát (1936, 1937); amatérsky fotgrafoval
Dr. Michal Slávik, nám. sv. Anny 12, verejný notár (1937)
JUDr. Adolf Süss, pravotár, nám. Lud. Štúra 143 (1924); nám. Lud. Štúra 9, advokát (1936, 1937)
JUDr. Augustín Sztrechay, Palackého ul., advokát (1936)
dr. Karol Štúr, pravotár, Váhová 419 (1924), synovec Ľudovíta Štúra, vydával Trenčanské noviny (1919-cca1924)
JUDr. Gerhard Šebák, (žil 24.9.1987 - 27. sep. 1970), bojoval v 1.SV v radoch 71.IR; jeho skromný životopis je na inom mieste tejto stránky
JUDr. Robert Weil, ul. Kniežaťa Pribinu, advokát (1936); ul. kniežaťa Pribinu 8, advokát (1937)
dr. Alexander Weisz, pravotár, Masarykovo nám. 10 (1924)
JUDr. Ján Zaťko (žil 1895-1986), nám. sv. Anny, advokát (1936), nám. sv. Anny 2, advokát (1937), neskôr notár, tiež starosta, vládny komisár a mešťanosta mesta Trenčín (1939-1945), jeho životopis je na inom mieste tejto stránky
Frant. Nozdrovický, nám. sv. Anny 26, notár; Trenčiansko-vidiecky štátny obvodný notariát, nám. sv. Anny 25 (1937)
? Dezider Kántor
JUDr. Baltay, v šesťdesiatych rokoch na plavárni, chudý vyšší pán v krátkych nohaviciach, ktorý mám bránil chodiť na plaváreň cez plot; to už bol na dôchodku, robil sprievodcu na hrade a býval pod hradom.
JUDr. Gazárek
Sväz advokátov, miestna skupina, Trenčín, nám. sv. Anny 14 (1937)

V období prvej Slovenskej republiky:
JUDr. Vojtech Kállay, župan
(JUDr.?) Eduard Galvánek, okresný náčelník
JUDr. Štefan Tiso
JUDr. Ján Nemšovský (pôvodne Nemeš), pôsobil v Ružomberku a v rodnom Trenčíne
JUDr. Ružena Brtková rod. Martiny, dcéra riaditeľa a chirurga trenčianskej župnej nemocnice
JUDr. Anton Hudec

Mimoriadne súdnictvo po druhej svetovej vojne (po 1945):
Žalobca JUDr. Jozef Ondrejka (1945)
Senát Okresného ľudového súdu v Trenčíne (1945):
  predseda: súdny radca JUDr. Rudolf Žatko
  prísediaci:
    Adam Novák (riaditeľ trenčianskej školy)
    Ondrej Kobza
    Paulína Dubčeková
    Štefan Valach

Okresný súd v Trenčíne, rok 1964:
Dr. Ján Krajčo - predseda súdu (nar. 1926) bytom Trenčín, po r. 1970 riaditeľ kádrového odboru na ministerstve spravodlivosti
  Predsedovia senátov na trestnom úseku:
     Dr. Anton Blaško (nar. 1912) Nové Mesto n. V.
     Dr. Štefan Jamrich (nar. 1913) Trenčín
   Predsedovia senátov na úseku občianskoprávnom:
     Dr. Magda Bošková (1933) Nová Dubnica
     Dr. Ľudmila Cifrová (1933) Nová Dubnica
     Dr. Ján Pavlátka (1931) Trenčín, zahynul tragicky
     Dr. Silvester Slezák (1931) Trenčín
     Dr. Ján Václav (1930) Bošáca
Pozn.: V Trenčíne v tom čase Krajský súd nebol. V tej dobe (ešte) neboli tituly JUDr., všetci boli Prom. práv.


Právnici po druhej svetovej vojne (iba narodení pred 1945):
JUDr. Jakubóczy
JUDr. Zákrejs
JUDR. Kedro
JUDr. Ignác Dubnicay, jeho manželka učila hudbu
?? Střelec, súdny radca
JUDr. Monček (cementáreň Horné Srnie)
JUDr. Mikuláš Dohnányi (nar. okolo 1920, otec Ing. Gustáv D., manželka Lenka lekárnička, syn dirigent), právnik v TOS
JUDr. Jozef Baar (mladší, právnik v bytovom družstve, syn rovnomenného ministerského radcu)
JUDr. Ján Zverec, niekdajší sociálny demokrat, sudca, potom prokurátor, pamätám si ho z Keramoprojektu kde neskôr pracoval ako právnik (jeho syn Ivan tamtiež právik, po ňom)
JUDr. Karol Darvaš, po vojne v nemilosti režimu, zomrel predčasne
JUDr. Španko (1 ruka)
JUDr. Berec (nie Frant.)
JUDr. Mikeska, právnik v Keramoprojekte
JUDr. Štefan Jacko, právnik v Keramoprojekte
JUDr. Vojtech Čelko (nepracoval ako právnik)
JUDr. Danica Okrucká
JUDr. Oľga Hlucháňová
JUDr. Ján Hajíček, vojenský sudca; jeho syn Stanislav je tiež právnik
JUDr. Stanislav Hajíček (Jánov syn)
JUDr. Karol Bernáth, vojenský sudca
JUDr. Ladislav Kresánek (1914 - 1987)
JUDr. Gejza Kubinský (1914 - 1998, syn Lea Kubinszkého) – predtým sudca v Novom Meste n. V.
JUDr. Soňa Kližanová
JUDr. Gerta Cimráková
JUDr. Ivan Kudla
JUDr. Ján Sedlák
JUDr. Peter Žilinčan
JUDr. Miroslav Gajdoš, tragicky zahynul predčasne
JUDr. Stanislav Kecera, právnik v n.p. Potraviny (pri žel. stanici), úžasný plavec, roky viedol plavecký oddiel
JUDr. Oľga Hlucháňová - postupne krátko v AP, potom notárka, sudkyňa, predsedkyňa súdu
JUDr. Anton Rašla - pôsobil v Trenčíne na vojenskom súde, v období pred jeho povojnovým uväznením
JUDr. Ivan Pietor (syn Miloša Pietora, ktorý žil 1876-1914 a mal ešte dcéry Annu a Naďu vyd. Hejnú, herečku), nar. 29.7.1904 v Martine, účastník SNP a odbojár, po r. 1945 člen Demokratickej strany a v povojnovom Benešovom režime povereník spravodlivosti, poslanec, od 1946–1948 minister vnútorného obchodu a dopravy, vo februári 1948 podal demisiu, po prevzatí moci Gottwaldom bol v nemilosti, prišiel do Trenčína, kde pracoval 1955-1959 v Odeve ako podnikový právnik. Zomrel 5.aug.1977 v Trenčíne (uvádza sa aj jún). Bol synovec Igora Pietra, ktorý v Trenčíne pôsobil ako riaditeľ banky. Dcéra Ivana Pietora Mária bola vydatá za prof. Ing. arch. Mikuláša Bašu (nar. 5.12.1929 v Považskom Podhradí, zomr. 13.10.2013 v Bratislave). Syn Ivana Pietora Miloš (nar. 3.2.1933 v Bratislave, zomr. 25.3.1991 následkom pádu zo schodov, režisér aj herec) mal synov Miloša (nar. 1960, scénický výtvarník) a Ivana (nar. 1976). Životopis JUDr. Ivana Pietora je v: Bulletin slovenskej advokácie č. 10/2011-s.45, 46. Za podnet a pomoc ďakujem pani JUDr. Danici Okruckej.
JUDr. Ivan Pietor bol v r. 1947 ako minister vlády účastníkom posudzovania milosti pre na smrť odsúdeného prezidenta Dr. Tisu, kde (pozrieť: http://www.necenzurovane net/tiso/tiso1 html - a nasledujúce) bol za udelenie milosti, lebo väčšina Slovákov stojí za Tisom a poprava otvorí starú jazvu (Sk-Cz a RK-ECAV)


Trenčania - právnici, ktorí pôsobili mimo Trenčína:

JUDr. Ľudovít Dohnányi, magistrátny radca v Bratislave, tam aj pochovaný

JUDr. (et ThDr.) Ján Buday, senátor, nar. 28.1.1877 v Trenčíne, r. k. kňaz, kanonik v Nitre, tam aj pochovaný. Koncom r. 1918 bol r.k. farárom v Moravskom Lieskovom, kde bol ev. farárom jeho vzdialený príbuzný Ján Zeman, obaja boli vtedy v obci členovia miestnej národnej rady. Dr. Buday sa potom v r. 1919 stal členom Revolučného národného zhromaždenia v Prahe, od 1920 poslanec Národného zhromaždenia, od 1925 podpredseda snemovne Národného zhromaždenia, od 1929 senátor Národného zhromaždenia, 1935 – 1939 bol podpredsedom senátu Národného zhromaždenia, to všetko za Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu (Zeman neskôr to isté). Dr. Buday ako predseda historicky prvého Slovenského snemu ešte v čase Háchovej 2.ČSR otváral 18. januára 1939 v Bratislave jeho prvé zasadanie; tajomníkom snemu bol vtedy Alexius Cselko, tiež Trenčan, v Trenčíne aj pochovaný. Aj po vzniku prvej Slovenskej republiky bol Dr. Buday poslancom až do svojej náhlej smrti v Hlohovci 15.11.1939.

JUDr. Aladár Kočiš (šéfredaktor novín Slovák, potom predseda Slovenskej pracovnej pospolitosti, potom minister školstva), po vojne väznený, dožil v Banskej Bystrici

JUDr. Ivan Trebichavský (vojenský sudca), generál, nar. 23. apríl 1910 v Trenčíne, zomrel 16. september 1973 v Montreali. V rodnom Trenčíne absolvoval ľudovú školu a štyri ročníky reálneho gymnázia. V r. 1924 otec dostal zamestnanie na pošte v Novom Meste nad Váhom, kam sa aj rodina presťahovala. Tu Ivan v štúdiu pokračoval a v Novom Meste nad Váhom aj v r. 1928 maturoval. Pokračoval štúdiom práva v Bratislave, ktoré ukončil v r. 1932. Ako vysoký vojenský sudca pôsobil v režimoch 1.ČSR, 2. ČSR, 1.SR, SNP, 3.ČSR. Prežil vojnové nemecké väznenie. Po nástupe Gottwaldovho režimu ho zbavili funkcie, uväzneniu sa vyhol ukrývaním a útekom do Nemecka v apríli 1949, neskôr emigroval do Kanady, kde pracoval ako drevorubač a robotník. Životopis v: Novomestský spravodajca, febr. 2014, autor Ing. Gustáv Rumánek. Trenčín na tohoto svojho kedysi vysoko postaveného rodáka zabudol, ešte že si ho pripomína aspoň Nové Mesto n. V.

JUDr. Ján Holák (pôsobil v Bratislave), maturoval na trenčianskom gymnáziu, zaujímal sa o históriu, autor knihy Beda odsúdeným (o stredovekej justícii); priatelil sa s Rektorom - pátrom Jozefom Braneckým, dopisovali si.

JUDr. Otto Gáťa (*1935), významný slovenský filatelista a filatelistický publicista a organizátor, vlastní prvé filatelisticko - poštové múzeum na Slovensku (Plevník - Drieňové), dlhoročný matičiar, narodil sa v Trenčíne, vyrastal v Považskej Bystrici, žil a pôsobil v Martine a v Banskej Bystrici, pôsobil ako sudca a prokurátor, na dôchodku žije v Žiline.

JUDr. Mikuláš Mičátek, emigrovaný vo Švajciarsku (* cca 1920; jeho brat MUDr. Vladimír M. emigr. v Kanade)

JUDr. (?) Brežný, * cca 1920, jeden z dvoch (Aurel + 1) synov medzivojnového okr. lekára MUDr. Ed. BrežnéhoNejasné:
Dr.(?) Gejza Chudovszky
Dr. Genzner?


Literatúra k téme:
► Gajdošová, Martina; Kerecman, Peter: Prvé ženy v slovenskej advokácii. Veda, Bratislava, 2015. ISBN 978-80-224-1430-2.
► Kerecman, Peter; Maník, Rudolf: História advokácie na Slovensku. Eurokódex Bratislava, 2011.
► Bargár, Gabriel. Maďarsko-slovenská právnická terminológia. (Príručný slovník pre súdy, úrady politické, administratívne...).Trenčín: Kníhtlačiareň okružných notárov, 1919. Je v evidencii knižnice Štátneho archívu v Trenčíne vedený pod prírastkovým číslom 8207.
Za pripomienky a doplnenia ďakujem pani JUDr. Danici Okruckej, pánovi JUDr. Ottovi Gáťovi, pani Mgr. Danici Hlaváčovej.

Poradie (ak nie je podľa času či abecedy) nič nevyjadruje.

Súčasný obsah nie je úplný ani konečný.
Chyby a omyly sú vždy možné.
Pripomienky aj samostatné doplnky sú vítané; adresa ele pošty je v záhlaví prvej (hlavnej) stránky.
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2015 - 16. 11. 2020, ver.13.

      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                 <<    <<  Návrat na hlavnú stránkuNižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: