Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.Trenčianski funkcionári.

Vo verejnom živote sa vždy prejavujú inštitúcie, ich predstavitelia, funkcie a mená funkcionárov, ktoré verejnosť vníma rôznymi spôsobmi - cez miestnu tlač pravidelnú aj nepravidelnú, cez osobný styk, cez rôzne dokumenty, cez zloženie inštitúcií správy štátu, politických strán, cirkví, aj iných verejných či spoločenských inštitúcií. Čas obmieňa funkcie a ich obsadenie, ba aj jestvovanie inštitúcií samotných. Tu uvádzame inštitúcie, funkcie a mená minulých období, ako sme ich vnímali z dobových historických verejných zdrojov (z nich aj pochádzajú). Cieľom je pripomenúť mená, ktoré boli kedysi známe vo verejnom živote.
Niektorý výpočet mien môže nadobúdať formu zoznamu, to však nie je prvotným cieľom, preto prípadný zoznam nemusí byť úplný, a naopak - niektorý zoznam z dôvodu nepretržitosti môže prechádzať až do prítomnosti, to však nie je cieľom tejto stránky.
Nie je úmysel začleniť tu aj podnikanie (firmy) - to si zaslúži samostatné spracovanie, ktoré je už dlhšie (1996 - 2014) v istom stupni rozpracovanosti (položka: Zoznam trenčianskych podnikov - prvý, skúšobný, neúplný...- na podnet zn. "hapkuaka") a obsahuje 663 položiek. Na samostatné spracovanie sú aj ďalšie stavovské zoznamy - už zverejnení (na tejto stránke Trenčan, ako samostatné položky) sú právnici a športovci, niečo sa nájde v položkách Funkcionári (riaditelia škôl) a Známi Trenčania (napr. niektorí lekári)...
Súčasný obsah nie je konečný, predpokladá sa postupné rozširovanie. Začíname tým, čo život práve prináša, teda celkom nesystematicky. Niektoré kategórie majú obsah iba naznačený. Ak by objem obsahu narástol, zrejme by bolo vhodné členenie jednak podľa období, ale aj podľa inštitúcií (štát (ústredné aj miestne), cirkev, školstvo, zdravotníctvo, spolky,...). Začíname na Tri krále roku 2016. Príspevky od obecensta sú vítané, styk s autorom stránky je aj cez adresu ele pošty uvedenú v záhlaví prvej stránky.
Trenčianska župa - župani:

Niektoré údaje sú z výstavy o Trenčianskej župe, ktorá bola v nov. 1997 v trenčianskom štátnom archíve (vtedy ŠOKA), za čo archívu patrí vďaka.

Najvyšší predstavitelia mesta Trenčín:

Najmä podľa podkladov Štátneho archívu v Trenčíne a p. Mgr. Jozefa Čeryho, za čo im patrí poďakovanie; niečo je aj z iných prameňov.

Richtári obcí, neskôr organizačne pričlenených do Trenčína:


Niektorý povojnový (1945-1948) mestský národný výbor v Trenčíne:

približné zloženie - podľa spoločnej fotografie:

Okresný národný výbor v Trenčíne:Okresní náčelníci:


Rímsko - katolícka cirkev v Trenčíne:

Údaje, ktoré obsahujú roky, láskave poskytol trenčiansky dekan vdp. Mons. Milan Kupčík, za čo mu patrí vďaka.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) v Trenčíne - farári:

Ďalší funkcionári ECAV v Trenčíne:
   JUDr. Karel Štúr (1867-1926), seniorálny dozorca od r. 1906-(1926), inak notár v Trenčíne a v r. 1918 predseda miestnej trenčianskej revolučnej Národnej rady (pozn.: (prvé) krstné meno tu uvádzam tak, ako je v matrike narodených zapísaný; datum jeho úmrtia býva uvádzaný nejednotne)
   Ľudovít Stanek, nám. sen. dozorca v Trenčíne
   Fedor Hrušovský, presbyter, inak bankový úradník v Trenčíne
   Gustáv Dohnány, presbyter, inak staviteľ v Trenčíne
   Daniel Izák, presbyter, inak učiteľ v Trenčíne
(podľa: Šematizmus cirkvi evanjelickej augšp.vyznania na Slovensku; sostavil Otto Škrovina, senior turčiansky; 1924; tam na str. 117-123)Židia v Trenčíne - rabíni:

Do r. r. 1760 trenčianski židia patrili pod pôsobnosť rabína v Uherskom Brode.
Od 1760 rabíni v Trenčíne boli:

Komunistická strana v Trenčíne:

založená 12.júla 1921, funkcionári podľa zápisnice:
medzi vojnami tiež:

Po 2. svetovej vojne:


Slovenská národná rada v r. 1918 v Trenčíne:


Slovenská ľudová strana v Trenčíne:


Strana robotníckeho a roľníckeho ľudu (tzv. Mičuráci) v Trenčíne:


Demokratická strana v Trenčíne:


Živnostenský úverný ústav v Trenčíne:

Zal. 1923. Funkcionári a úradníci ústavu v roku 1944:

Vojsko v Trenčíne:


Východný vojenský okruh - velitelia:

(do 1.9.1965 to bol 2. vojenský okruh, od 1992 Vojenské veliteľstvo "Východ")

Organizácia armády (prvej) Slovenskej republiky

Súčasťou Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky bolo Hlavné vojenské veliteľstvo (HVV) (bývalé Krajinské vojenské veliteľstvo (KVV)).
Bolo výkonným veliteľstvom brannej moci s úplnou veliteľskou a oblastnou právomocou pre všetky veliteľstvá, útvary a ústavy slovenskej brannej moci. Skladalo sa z veliteľa, veliteľov zbraní, štábu, zložiek jednotlivých služieb, 3 vyšších jednotiek a útvarov a ústavov priamo podriadených HVV.
Hlavný vojenský veliteľ býval dosadzovaný do funkcie hlavou štátu na návrh ministra národnej obrany. Velil v mieri všetkým vyšším jednotkám a útvarom priamo podriadeným hlavnému vojenskému veliteľstvu.
Pri hlavnom vojenskom veliteľstve boli ustanovení títo velitelia zbraní:
veliteľ pechoty,
veliteľ jazdectva,
veliteľ delostrelectva,
veliteľ letectva a OPL,
veliteľ ženijného vojska,
veliteľ telegrafného vojska.
Velitelia zbraní boli vo veciach svojej zbrane odbornými poradcami a výkonnými orgánmi HVV a podliehali mu prostredníctvom náčelníka štábu HVV.
Pracovnou zložkou hlavného vojenského veliteľstva bol štáb. Podľa nar. MNO č. 45 7000 dôv.II / 4.1944 bol 15. 3. 1944 štáb HVV odlúčený od štábu ministra národnej obrany.

Ďalšie zaujímavé (vojenské) údaje: pozrieť na:
http://jozefkoreny.sweb.cz/0035-OBS+VKR-po1945.htmlZa podporujúce prostredie ďakujem mojím priateľom, známym a nášmu Klubu starých Trenčanov.

Založené na Tri krále roku 2015. Súčasný obsah nie je úplný ani konečný.
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2015 - 2019, uverejnené na stránke www.trencan.6f.sk

(Koniec diela.)

Toto dielo chráni Autorský zákon (618/2003 v aktuálnom znení).
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.

Dielo je tu zverejnené pre oboznámenie jednotlivcov s jeho obsahom.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) potrebujete, požiadajte autora vopred.
Pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
(Prípadné pramene u autora.)

      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: