Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:

ANNO MDCXI

Záhadný nápis na trenčanskej mestskej veži:
už 409 rokov starý, 85 rokov odhalený, a predsa neznámy
a

Rozlúštenie nápisu na trenčanskej mestskej veži:
v máji 2021, 410 rokov po jeho napísaní...

[0147]
Porovnaním starých fotografií hlavného trenčanského námestia pred a po roku 1934 vidíme, že v tom roku nielenže zbúrali starý a postavili nový mestský dom, pričom ubrali z východne susediaceho Brančíkovho domu a vedľa (dolnej, južnej, Tureckej) mestskej veže (brány) urobili nový prechod, ale aj vynovili omietku mestskej veže. Pritom v r. 1934 odkryli na veži nápis datovaný 1611 (...Anno MDCXI), predtým dlho neznámy. Nápis je zo (podľa terminológie pamiatkárov východnej) strany námestia, jeden meter nad vrcholom prechodu, ktorý je pod vežou. Hneď nad nápisom je okno.
Na ľavom obrázku spred r. 1934 nápis ešte nevidno, ale na pravom obrázku po r. 1934 je už na veži viditeľný.
Kto o nápise niečo vie? Kde je citovaný a kde je preložený? Nenašiel som nič, preto som sa v r. 2012 začal o nápis zaujímať bližšie. ► V literatúre o Trenčíne som nenašiel nič; Menclová v r. 1956 o veži píše na str. 87, ale o tomto nápise (...Anno MDCXI) sa nezmieňuje. ► V múzeu boli síce ochotní, ďakujem im, ale nič som sa nedozvedel - sami nevedeli. ► Pamiatkári boli tiež ústretoví, aj im ďakujem. Zistiť u nich sa ale dalo len to, čo majú v príslušnej dokumentácii pamiatkového objektu mestskej veže - je to najmä zpráva z pamiatkového prieskumu (PUK BA) z októbra 1983 (ďalej len "zpráva 1983"), a päťstranový text o tomto pamiatkovom objekte. Z nich sa (v našej súvislosti najbližšie) dozvedáme o tabuli s textom na východnej strane mestskej veže nad lomeným portálom priechodu v prízemí: "AgnVM CvstoDIente aqVILa tVris Vrbis regii restaVrata 1696" ktorú dal osadiť trenčiansky richtár Pavol Jesenský z poverenia Adama Comensa Bachiensis. Nič viac o mne záhadnom nápise "...Anno MDCXI" som sa v dokumentácii ochotných trenčianskych pamiatkárov nedozvedel; ani osobne nevedeli - nečudo, veď pamiatkových objektov majú v pôsobnosti mnoho, a sú správny úrad, ich úlohou zrejme nie je historický výskum. V r. 1996 pamiatkári reagovali na dopyt mesta ohľadne tabúľ na veži, ale očividný nápis na veži "...Anno MDCXI" neuvádzajú. Pri podrobnejšom rozbore sa ukazujú ďalšie nejasnosti, ktoré v tomto článku ďalej nerozoberáme: • V zpráve 1983 sú uvedené roky: 1412 privilégium mesta (hradby; - veža súvisí); 1612 nadstavané tri podlažia osemuholníkového pôdorysu; 1663, 1764, 1886, 1934, 1961 obnovy veže. • Rok záhadného nápisu "...Anno MDCXI" (1611) sa len jeden rok líši od roku 1612 uvedeného v zpráve 1983; otázka je, či datujú dve odlišné udalosti, alebo jedinú a datum 1612 treba opraviť? (- pretože pôvodnému vytesanému ako zjavne staršiemu iste treba dať prednosť). • V zpráve 1983 citovaný starý text "...tVris Vrbis regii restaVrata 1696" aj pri neznalosti latinčiny nepochybne hovorí, že veža kráľovského mesta bola prestavaná v r. 1696, čo nie je v súlade rokmi obnovy veže uvedenými v tej istej zpráve 1983. • Tabuľa v zpráve 1983, datovaná 1696 s tam citovaným textom, ak z neho zvýraznené (veľké) písmená berieme ako chronostichon (VMCDIVILVVV), dáva odlišný rok 1677 - rozdiel je 19 rokov. Datovanie historického nápisu dvomi spôsobmi súčasne (aj priamo (1696), aj chronostichonom (1677)) nie je obvyklé. Bolo by namieste zistiť (overiť), aké bolo pôvodné znenie (najmä rok 1696, aj chronostichon) nápisu citovaného v zpráve 1983. • Záhadný nápis z r. 1611 (...Anno MDCXI) na veži odhalený v r. 1934, ktorý odvtedy doteraz už 85 rokov na veži môže z námestia stále vidieť každý, nie je ten istý, ktorý je citovaný v zpráve 1983, pretože majú tieto veľké odlišnosti: - text tabule citovaný v zpráve 1983 má 51 znakov (písmen aj číslic), a obsahuje priamo vyjadrený rok 1696, v chronostichone však rok 1677, - nápis z r. 1611 doteraz viditeľný na veži, bárs zle čitateľný, má s určitosťou vyše 100 znakov; obsahuje nepochybne rozoznateľný reťazec znakov "ANNO MDCXI" (t. j. "rok 1611") ktorý sa v zpráve 1983 nenachádza vôbec. Takže k pôvodnej otázke znenia a prekladu nápisu "...Anno MDCXI" z r. 1611 na veži teraz ešte pribúda nová otázka: kde je tabuľa z r. 1696 (či 1677 podľa chronostichonu), ktorý zpráva 1983 cituje? • Čo sa stalo s tabuľou citovanou v zpráve 1983, ktorá bola z dolnej (južnejšej) strany veže nad prejazdom, (kde v r. 1942 bola osadená jej "replika" aj znak mesta)? Záhadný nápis na veži z r. 1611 "...Anno MDCXI" je (očividne už od odkrytia v r. 1934) zasklený a orámovaný (vonkajší rozmer rámu je približne 196cm x 70cm), vysekaný do jednoliateho kusa kameňa (bez špár), obklopený omietkou, preto nemožno vidieť, či je vyhotovený na kamennej doske pripevnenej na povrch muriva veže, alebo či je vytesaný do kamenného článku, ktorý je súčasťou muriva veže. Plocha nápisu je poškodená, zrejme od sekania pri jeho odkrývaní; priehlbiny (najmä na okrajoch) sú vyplnené (maltou...). Čitateľnosť častí nápisu kolíše od nemožnej až po nepochybnú. Nepochybne čitateľná je povedzme polovica písmen. Riadky nie sú vodorovné, smerom do prava sa skláňajú nadol, ich sklon je povedzme okolo päť percent. Nápis má tri riadky (po prinajmenej troch desiatkach písmen) a pod ním štvrtý riadok zhruba polovičnej dĺžky. Pod štvrtým riadkom je pod sklom priložený text na tmavom podklade "RENOVATA 1934." Reč nápisu je zrejme latinská. Všetky písmená sú veľké (majuskuly); výška písmen v strede dolného (štvrtého) riadku, ktoré označujú rok ("ANNO MDCXI") je asi dvojnásobná než ostatných. Je nad možnosti nešpecializovaného jednotlivca tento nápis prečítať, prepísať a preložiť, prípadne dať do súvislostí. Je otázne, odkedy bol nápis prekrytý omietkou, ktorá ho zakrývala do r. 1934. Nie je známe, že by bol býval azda urobený nejaký dobový záznam týkajúci sa rekonštrukcie mestskej veže v r. 1934. V roku 2004 bola všetka vonkajšia omietka na veži obitá a nahradená novou; nie je jasné, čo sa pritom robilo s predmetným nápisom a jeho príslušenstvom (rám, zasklenie), možno nič; nie je ani známe, či bol vykonaný nejaký záznam o tejto rekonštrukcii pamiatkového objektu, napr. aký bol použitý postup a materiály, fotodokumentácia, príp. nálezy (sám som tam vtedy na veži z chodníka videl starý kovaný hranatý klinec vyčnievajúci z odhaleného muriva). Poloha plochy nápisu ako aj zasklenie nápisu sťažujú jeho odfotografovanie. Nižšie sú pripojené niektoré (tie lepšie) fotografie a nákresy nápisu v niekoľkých úpravách - aj mnohé ďalšie boli vyskúšané s cieľom zlepšiť čitateľnosť nápisu.
Trenčiansky historik Rektor Branecký v roku 1934 písal do Bratislavy tam žijúcemu a pracujúcemu Trenčanovi, právnikovi a právnemu historikovi JUDr. Jánovi Holákovi, aby prišiel domov, že sa na mestskej veži našiel nápis, s ktorým si nevedia rady. Nie je nám však známa reakcia na tento podnet. Historika pána PhDr. Pavla Dvořáka som pri príležitosti jeho prednášky v Trenčíne niekedy okolo r. 2010 v poprednáškovej diskusii upozornil na záhadný nápis "...Anno MDCXI" a požiadal ho o sprostredkovanie jeho spracovania na niektorom odbornom pracovisku. Nápis z r. 1611 na dolnej trenčianskej mestskej veži je ako súčasť veže kultúrnou pamiatkou, je doposiaľ neznámou súčasťou histórie mesta Trenčín, preto je žiadúce, aby ho odborníci preskúmali, prepísali jeho text, preložili, vyložili v súvislostiach a aby sa výsledky sprístupnili širokej verejnosti, tiež aby bol zahrnutý do písanej histórie mesta.

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2012 - 2019.Zverejnené na www.trencan.6f.sk 10.2.2019; rozlúštenie nápisu doplnené 31.5.2021.
V texte ďalej uvedenom to, čo je vyjadrené v jednotnom čísle, platí aj v množnom čísle, a naopak.
Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení a s pôvodnou adresou.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.
Súčasný obsah nemusí byť úplný ani konečný.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia autor uvíta upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.

Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Na prípadné použitie diela (čo i len čiastočné) treba súhlas autora.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany

Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: