Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR] =
====================================== == Ivan Štelcer, jeho vydavateľstvo a odboj === ======================================
Tento článok pripomína už (zčasti) zdokumentovaný odboj a najmä zhrnuje niekdajšiu jedinečnú vydavateľskú činnosť Trenčana pána Ivana Štelcera, k príležitosti uzavretia jeho životnej dráhy vo veku vyše 95 rokov dňa 17. septembra 2019. Zverejnené 20.9.2019. Knihy vydané vydavateľstvom Ivan Štelcer v Trenčíne:
Ďurčanský, F.: Biela kniha 1. : Právo Slovákov na samostatnosť vo svetle dokumentov. 1991. 248 strán. ISBN: 8090053726 Ďurčanský, F.: Biela kniha I–IV. Trenčín : Vydavateľstvo Ivan Štelcer, 1991–1992, vyše 570 strán. ISBN 80-900537-1-8 Tomáš Veteška: Svätoplukova ríša. Rok vydania 1992. 69 strán. (1,70 eura) Kolektív autorov: Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso. 1992. 2,00 eura) F. Vnuk: Neuveriteľné sprísahanie (SNP). 1993. (4,70 eura) K. Čulen: Česi a Slováci v službách CSR. 1994. (5,00 eura) Dr. Ján Mikula: "Povstanie" s legendou ( SNP). 1996. 24 strán. 1,00 eura) ThDr. Ján Rekem: Trenčianska väznica. Zážitky slovenského kňaza v boľševickom väzení. 1997. 46 strán. (3,40 eura) Karol Murgaš: Hrdinovia Alcazaru. Rok vydania neuvedený (1994) (1997). 172 (174) strán. ISBN: 80-900537-9-3. (3,50 eura) Dr. Š.Polakovič: Pohľady do minulosti a do nového svitania. 2002. ISBN 80-967196-5-3. (3,00 eura) F. Vnuk: Mať svoj štát znamená život. (5,60 eura) K. Čulen: Po Svätoplukovi druhá naša hlava. (6,00 eura) Karol Sidor: Takto vznikol Slovenský štát. (2, 70 eura) JUDr. V. Tuka: V desiatom roku Martinskej deklarácie. (0,70 eura) Ing. Horváth: Pravda o Gabčíkove. (0,50 eura) Ing. Horváth: Quo vadis Slovakia. (1,00 euro) JUDr. K. Murín: Spomienky a svedectvo - o Dr. Tisovi. (5,00 eura) Ivan Lehocký: Nikdy nehovor nikdy. (2,00 eura) Ivan Lehocký: Nekonečnosť hľadania. (2,00 eura) JUDr. F.Durčanský: Právo Slovákov na samostatnosť 2.,3. a 4. diel (každý diel po 6,00 eur) Štefan Valko: Spomienky na exil a púte do Altötting. (8,00 eur) Pri väčšine kníh je na konci záznamu z historických dôvodov uvedená ponuková cena vydavateľa v septembri 2013. Jej výška hovorí sama za seba a dajú sa z nej vyčítať neziskové pohnútky vydavateľa, ktoré v tej dobe neboli časté. Zoznam nemusí byť úplný a jeho jadrom je zoznam, ktorý autorovi poskytol pán I. Štelcer v uvedenom septembri 2013. Štruktúra údajov nie je jednotná, najmä preto, že nie sú úplné; počíta sa s dopresňovaním. Výnimočne je uvedených viac údajov, ak boli rôzne uvedené. Omyl je vždy možný. Pripomienky a doplnky na adresu autora sú vítané.
Diela autora Ivana Štelcera:
Štelcer Ivan: Ako došlo k "SNP". Detva, Mladá Detva 2009. Štelcer Ivan: Náš zápas o samostatnosť Slovenska (1945-1992). Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. 313 strán. ISBN 978-83-7490-643-2. Vydané verejnosti v januári 2014. Štelcer Ivan: príspevok v zborníku: Zahraniční Slováci a ich činnosť za slovenskú štátnosť. Svedectvá pravdy. Diel 3. Trnava, Vyd. Optima pre Priateľov prezidenta Tisu Radošina 1999.
Knihy a články o pánovi Ivanovi Štelcerovi:
Lacko, M.: Ivan Štelcer z Trenčína je príklad, ako režim prenasledoval oponentov. Doživotie za žiadosť národných práv. Slovenské národné noviny, 14. dec. 2013, str. 10. Tiež v ele forme: https://snn.sk/?wpdmact=process&did=OTEuaG90bGluaw&usg=AOvVaw3cb2xy4kSr2PvBXqMFXJns Štelcer Ivan: Náš zápas o samostatnosť Slovenska (1945-1992). Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. 313 strán. ISBN 978-83-7490-643-2. Vydané verejnosti v januári 2014. Spomienky autora.
Pohnutý život pána Ivana Štelcera je zhrnutý v jeho vyše 300 stranovej knihe spomienok "Náš zápas o samostatnosť Slovenska (1945-1992)" z r. 2013, ktorá je už opakovane uvedená vyššie a odporúčame jej prečítanie. Pán Ivan Štelcer celý život nenásilne usiloval o štát, v ktorom si Slováci sami spravujú svoje vlastné veci. Za túto činnosť bol spolu so svojím otcom a ďalšími vyše desiatimi osobami odsúdený v roku 1955 - pozrieť bližšie tu: http://trencan.6f.sk/Brabenec/0042-PamatneTabule/0042-PamatneTabule.html#OSRV Odsúdený bol na doživotie, vo väzení strávil 13 rokov. Veľmi to poznačilo jeho osobu, celý ďalší život jeho vlastný aj jeho blízkych. Po prepustení sa nemohol zamestnať, pracoval na rôznych miestach štátu. Napokon sa usadil v rodinnom sídle v Trenčíne, kde rodina Štelcerových oddávna žila (pozrieť v dielach Braneckého); tu aj prežil zvyšok života. Po páde režimu v r. 1989 pán Ivan Štelcer využil nové možnosti a začal vydávať knihy, ktorých vydanie bolo dovtedy neuskutočniteľné. Ich zoznam je uvedený vyššie. Doplňme ešte udalosti nasledujúce po vydaní jeho knihy pamätí. V máji 2014 pánovi Ivanovi Štelcerovi Slovenská republika priznala postavenie veterána protikomunistického odboja na základe zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji. Príslušný dekrét prevzal z rúk Predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka, v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rovnaké dekréty boli udelené jeho otcovi Gejzovi Štelcerovi a jeho bratovi Marianovi Štelcerovi. V roku 2018 Občianske združenie Rastic udelilo pánovi Ivanovi Štelcerovi Cenu kráľa Rastica 2018 pri príležitosti obnovenia slovenskej štátnosti. Cenu mu udelili za vysokú osobnú obetu pri obnovení slovenskej štátnosti, na v poradí už tretej konferencii venovanej 25. výročiu vzniku republiky, konanej dňa 6. júna 2018 v Nitre. Cenu kráľa Rastica 2018 pánovi Ivanovi Štelcerovi odovzdali v stredu 27. júna 2018 v Trenčíne osobne predseda OZ Rastic pán prof. MUDr. Štefan Hrušovský CSc., Dr.SVS, pani prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, PhD. a pán PhDr. Martin Lacko, PhD. Pán Ivan Štelcer sa dožil vyše 95 rokov, napriek všetkým utrpeným ústrkom a 13ročnému žalárovaniu. Narodil sa 11. novembra 1923 v Predmieri, kde bol jeho otec učiteľom. Životná dráha pána Ivana Štelcera sa ukončila jeho úmrtím v utorok 17. septembra 2019. Pán Štelcer zomrel doma, na následky náhodného nešťastného úrazu, ktorý doma utrpel deň predtým. Pochovali ho v piatok 20. septembra 2019 do rodinného hrobu v dolnej časti trenčianskeho cintorína. Manželka pána Ivana Štelcera, pani Anna Štelcerová, rod. Kudlová, zomrela 10. mája 2023 v Trenčíne ako 75 ročná. Manželia Štelcerovi vychovali tri deti. Pán Ivan Štelcer bol 13 rokov žalárovaný za režimu Zápotockého a Novotného, za nenásilné presadzovanie myšlienky samostatného štátu Slovákov, ktorého sa napokon dožil až v r. 1993. Z doživotného žalára ho pustili až v dobe úsilia o "ľudskú tvár" socializmu v r. 1968. Pán Ivan Štelcer po r. 1989 vykonával vydavateľskú činnosť osamotene ako fyzická osoba na dôchodku, s minimom prostriedkov, doslova podomácky, len za pomoci ochotných jednotlivcov. Svojou prácou dosiahol výsledok, ktorý je čo do množstva vydaných diel porovnateľný aj s niektorými profesionálnymi vydavateľstvami. Pokryl sortiment tém ako žiadne iné tuzemské vydavateľstvo neurobilo. Aj v tom bola jeho práca pre národ záslužná a jeho vydavateľská činnosť bola, je, aj zostáva nezastupiteľná. K záveru činnosti a života pána Ivana Štelcera patria tieto slová o odchode do večnosti nášho drahého priateľa Ivana. Nech odpočíva v pokoji a nech ho milostivý Boh štedro odmení za všetko, čo pre Boha a národ vykonal a pretrpel. Večná mu pamäť v národe! F. Vnuk 18.9.2019.

Ak nie je výslovne uvedené inak, autor je
Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2019

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia prosím o upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.

Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) chcete použiť, požiadajte autora vopred.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany           Návrat na hlavnú stránku


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: