Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:
Datumy výstavby Trenčína [0181]

Tento zoznam obsahuje vyše 1300 datovaných položiek výstavby Trenčína a je zo svojej podstaty otvorený. Týka sa výstavby, jestvovania, búrania,... i keď sú v ňom v menšej miere aj iné položky. Údaje pochádzajú z rôznych prameňov, ktoré nie sú vždy v súlade, čo sa v niektorých prípadoch prejavuje aj v tomto zozname duplicitou, rôznosťou údajov (označené "QQ" na konci riadku položky). Údaje zo starších prameňov niekedy nie je možné určiť jednoznačne, najmä polohu. S týmto zoznamom súvisia aj ďalšie spracované témy, už zverejnené na týchto stránkach "Trenčan", sú to najmä trenčianske komíny (http://trencan.6f.sk/Brabenec/0174-kominy/) ale aj športoviská, možno i obchody, a iné. Zoznam nie je vyhladený, môže obsahovať chyby, a nepresnosti, predpokladá sa jeho ďalšie doplňovanie a upresňovanie. Okolnosti vyvolali zverejnenie zoznamu 24.11.2020 bez ďalšieho odkladania, v stave v akom práve je rozpracovaný. Pripomienky sú vítané, adresa autora je v záhlaví prvej strany. Táto zverejnená verzia voči autorskej nemá niektoré údaje, najmä triediace znaky a poznámky jednotlivých položiek. Poznámky a vysvetlivky sú na konci. Autor: Ing. V. Brabenec, Trenčín, 8.5.2012-11.2014, Upd32+
 
Datum =     Objekt =                                          Umiestnenie, ulica =           Fáza =   
???···········=·Kellermann,·neskôr·Likvína··································································Vajanského······························-··············
???···········=·malý·župný·dom·(Baračkov)···································································hlavné·nám.,·severovýchod···············-postavené·····
1324··········=·Farský·kostol·······················································································································-exist.········
???···········=·náhrobok····················································································Mariánske·námestie······················-··············
1420-1430·····=·Kostnica·sv.·Michala················································································································-postavené·····
1477··········=·Príchod·Zápoľských··················································································································-majetok·······
1528··········=·požiar·mesta·aj·hradu–vypálil·gen.·Katzianer················································Požiar·mesta,·fars.kost.+hradu··········-požiar········
1553-1558·····=·Farský·kostol·prestavali·po·požiari·z·1528··························································································-prestavba·····
1605-1606·····=·požiare·predmestia·počas·stav.povstaní······························································································-zánik·········
1611(+1934····=·mestská·veža·(dolná)········································································hl.námestie·····························-··············
1650cca??·····=·Farské·schody···············································································Farská·ul.······························-postavené·····
1652··········=·kostol·jezuitov,·potom·piaristov····························································hlavné·námestie·························-začalo········
1663·jeseň····=·Turci·vypálili·domy·na·predmestí····································································································-zánik·········
1674··········=·šance·medzi·mestom·a·Váhom··········································································································-postavené·····
???···········=·socha·sv.·Florián···········································································Hlav.nám.do·cca·1956····················-··············
???···········=·socha·sv.·Ján·Nepomucký·····································································Farská·ul.·(predtým·námestie)···········-··············
1708-05-14····=·vyhorelo·celé·mesto·okrem·4·domov···································································································-zánik·········
1710··········=·slneč.·hodiny,kláštor·Piaristov·····························································hlavné·námestie·························-··············
1710··········=·Votívny·obraz·sv.Frant.Xavers.······························································hl.námestie,·piarist.kostol·············-··············
1712··········=·sv.·trojica·················································································hl.námestie·····························-··············
1712··········=·trojičný·stĺp···············································································hlavné·námestie·························-postavené·····
1747··········=·ev.·drevený·kostol,·prerobený·zo·stodoly····················································Horný·šanec·····························-postavené·····
1761··········=·opevnenie·brány·strhli·pri·výstav.žup.domu··················································Horná·(vodná)·mestská·brána·············-zánik·········
1761··········=·veľký·župný·dom·(múzeum)····································································hlavné·nám.,·severovýchod···············-postavené·····
1761··········=·veľký·župný·dom·(múzeum)····································································hl.námestie·····························-··············
1761··········=·Zbúrali·opevnenie·hornej·brány······························································horná·(severnejšia)·mestská·brána·······-zbúranie······
1768··········=·kaplnka·sv.·Anny····················································································································-postavené·····
1768··········=·kaplnka·sv.Anny·············································································nám.·sv.·Anny···························-··············
1784··········=·Kostol·v·Orechovom··················································································································-ukončený······
1790-06-11····=·požiar·mesta·a·hradu········································································napoludnie;zMestaVietorNaF.sch+hr·······-zánik·········
1794-09-29····=·ev.·kostol·(stavali·od·1792)········································································································-do·prev.······
1797·renov.···=·sv.·trojica·················································································hlavné·námestie·························-··············
1813·(26.8.)··=·pam.tabula·povodne··········································································Palackého·ul.···························-··············
1813-08-26····=·povodeň·veľká·v·celej·župe··································································záplava·až·po·mestské·opevnenie·········-povodeň·······
1834··········=·hradská·nová,·pod·hradom····································································kameň·z·opust.budov·v·predhradí·········-postavené·····
1834··········=·Nová·hradská·pod·hradom·············································································································-výstavba······
1837··········=·budova·(hudobné·nástroje)···································································Hl.námestie,·sever······················-··············
1837··········=·Dom·(hudobné·nástroje)······································································hl.nám.,·sever··························-postavené·····
1837··········=·Joz.Illésházy·predal·hrad+panstvo···························································Šimonovi·Sinovi·························-majetok·······
1837··········=·nová·strecha·hradnej·hlavnej·veže···························································ŠimonSina(dovtedyJozef·Illésházy)·······-postavené·····
1837+·········=·Zastrešenie·hlav.hradnej·veže·······························································Šimon·Sina······························-postavené·····
1840··········=·župná·nemocnica,·jedna·posch.budova·························································Pri·ceste·do·Biskupíc···················-zal.··········
1850??········=·Dohnányho·dom···············································································Banková=roh·Hviezdoslavovej·············-postavené·····
1850··········=·Gansel·tlačiareň····················································································································-zal.··········
1853·(1857)···=·Baszlerov·obraz·Trenčín·mesto·z·hradu·······················································Trenčín·mesto·z·hradu···················-·-············
1853-07-13····=·malý·kostolík·pri·jaskyni·Skalky····························································zrejme·v·kláštore·veľká·Skalka··········-vysvätený·····
1856·cca······=·Giršíkov·dom·(neskôr·Šišák)·································································Štúrove·nám.,·roh·s·Vajanského··········-postavené·····
1856··········=·Giršíkov·dom·secesný,·plastiky·hláv·························································Štúrove·nám.····························-postavené·····
1857··········=·Zbúr.predsunuté·opevnenie·dol.veže(barb·····························································································-zbúranie······
1858··········=·Knöpfelmacherov·dom·········································································roh·Sládkovičova-Štúrove·nám.···········-postavené·····
1859··········=·strecha·kostola·piaristov···································································hlavné·námestie·························-postavené·····
1859··········=·Vežička·malá·u·piaristov····································································hlav.·Námestie,·kostol··················-postavené·····
1860???·······=·Mestský·ženský·chudobinec···································································Priekopy,·roh·Legionárskej··············-postavené·····
1860???·······=·Židovský·chudobinec·········································································Legionárska·····························-postavené·····
1868··········=·býv.mest.žens.chudobinec····································································Priekopy·(pri·Legion.ul.)···············-postavené·····
1868··········=·mestský·ženský·chudobinec···································································roh·Legionárska·x·Priekopy··············-postavené·····
1868··········=·židovská·škola··············································································pri·synagóge····························-postavené·····
1870·gegr.····=·Budova·–·Flack·(gegründet)··································································Hviezdoslavova-X-Štúrove=foto···········-exist.········
1870··········=·Flack·M.·L.·-obch.dom-potom·Urbanová·Št.····················································Hviezdoslavova··························-gegründet·····
1870·zeby?····=·Škola·stará·················································································Kubra,·povyše·kostola···················-postavené·····
1870··········=·vinohrady·začínajú·zanikať··································································Zlatovce·najmä··························-zánik·········
1872··········=·Dom·(Punovci)···············································································hlav.nám.,·roh·Matúšovej·ul.············-postavené·····
1872··········=·Kornhauserov·liehovar·······································································?·······································-exist.········
1872··········=·oproti·hudob.nástrojom······································································Hl.námestie,·sever······················-postavené·····
1873··········=·Horná·brána·spadla·(sama)···································································Horná·(vodná)·mestská·brána·············-zánik·········
1873··········=·Mestský·ženský·chudobinec···································································Priekopy-roh·Legionárskej···············-postavený·····
1873··········=·Spadla·horná·brána··········································································horná·(severnejšia)·mestská·brána·······-zbúranie······
1873-04·······=·Výbuch·prachárne,·exist.cca·1866····························································„tam,·kde·teraz“(=Branecký,B138)········-výbuch········
1875-05·······=·Zieglerova·sódovkáreň·······································································roh·ul.·Hollého·–·H.šanec···············-exist.········
1878-05-01····=·železnica·po·Zlatovce·(Istebník,·Vághidas)··························································································-do·prev.······
1880··········=·Sternov·kiosk·v·mestskom·parku······························································park·pri·žel.·Stanici···················-do·prev.······
1883-11-01····=·1.·železničný·most·cez·Váh,·4x60,2m·································································································-do·prev.······
1883·cca······=·Marszovského·palác··········································································Palackého,·budova·GMAB··················-postavené·····
1883-11-01····=·železnica·až·po·Trenčín·a·ďalej·do·Žiliny···························································································-do·prev.······
1884?·········=·Kostol·farský-obnova·po·vyhorení····························································nová·strecha·veže·······················-rekonštr.·····
1886··········=·Kornhauser·a·Herzka,·liehovar·······························································pri·dolnej·žel.stanici··················-postavené·····
1886-08-20····=·požiar·mesta················································································začal·v·dome·Frimmla·(Bogyánsky)········-zánik·········
1887··········=·Fridrichove·kasárne·(IR71,·Štefánikove)·····················································Štefánikova·(Fridrichova)···············-do·prev.······QQ·········
1887··········=·Lonský·Frant.-Karol,·medikováčstvo··························································Hviezdoslavova··························-exist.········
1887··········=·zalesňovanie·Breziny········································································Brezina·································-začalo········QQ·········
1888·cca······=·Dieterove·domy······················································································································-postavené·····
1888··········=·Fridrichove·kasárne·(IR71,·Štefánikove)·····················································Štefánikova·(Fridrichova)···············-postavené·····QQ·········
1888-08-28····=·kláštor·Vincentiek(=dievč.MŠ+ľud+mešt.šk)···················································Braneckého·(Ďurčekova)·ul.··············-do·prev.······
1889··········=·Budova·–·bývalá·Jednota·····································································Palackého·ul.-roh·······················-postavené·····
1889··········=·Honvédske·kasárne·(15.·honv.pluk)···························································Legionárska·ul.·························-začalo········
1889··········=·predsieň·kaplnky·sv.·Anny···································································nám.·sv.·Anny···························-postavené·····
1889··········=·predsieň·kaplnky·sv.Anny····································································nám.·sv.·Anny···························-rekonštr.·····
1890·cca······=·Hasičská·zbrojnica·(aj:1896-1899)···························································Hasičská·ul.····························-postavené·····
1890cca?······=·Kirchnerov·dom··············································································Legionárska,·poniže·kasární·············-postavené·····
1890·cca······=·Paláce·na·Palackého·········································································Palackého·ul.···························-výstavba·od···
1892-3········=·Maršovského·palác···········································································Palackého·······························-postavené·····
1892··········=·Nábytkáreň·Višňovský+Coufal·································································Obchody·Družba,·predtým·Toscano·········-zal.··········
1893··········=·Horn·mäsozávod··············································································Pribinova,·predtým·Váhová···············-zal.··········
1894-06-16····=·povodeň·16.+17.júna·················································································································-·-············
1894-06-16····=·Tománkov·mlyn-stará·budova··································································na·mieste·žel.stanice·z·r.·1939-1944····-zánik·········
Pred·1894·····=·Tománkov·potočný·mlyn·······································································kde·od·1942·výst.novej·žel.stanice······-exist.········
1896-cca······=·Kátserov·dom·(škola·po·1950)································································Palackého-Hasičská······················-odhad·········
1896··········=·oceľový·cestný·most·=·prvý··································································dovtedy·drevený·························-postavené·····
1897·renov.···=·socha·sv.·Trojice-renovata··································································hl.námestie·····························-rekonštr.·····
1897··········=·všeobecný·cintorín··········································································pri·ceste·do·Soblahova··················-do·prev.······
1898··········=·Lonský·Pavol·kachliareň·····································································Hasičská································-postavené·····
1899··········=·budova·-·bývalá·Jednota·····································································Palackého·ul.·-·roh·····················-postavené·····
1899··········=·dom·(neskôr·Jednota)········································································roh·Hasičská-Palackého··················-postavené·····
1899-al.Prv···=·poschodová·ľudová·škola·(postavilo·mesto)···················································pri·terajšom·gymnáziu···················-postavené·····
1899··········=·židovský·chudobinec·········································································Legionárska·ul.,·SV·konec···············-dostavané·····
1900????······=·3.·ZDŠ·-·tzv.·Sýkorova······································································ul.·Slobody·····························-postavené·····
1900cca???····=·Kiosk·na·Brezine·=·reštaurácia+kolky························································Brezina·································-postavené·····
1900·cca······=·Kollárova·štvrť=Úradnícka·osada-TisztviseloTelep)·-·okolo·1900?·····························zboku·Piaristickej·ul.··················-výstavba·od···
1900·cca······=·Piaristengarten·-·okolo·1900································································Piaristická·····························-výstavba·od···
1900·cca······=·Piaristické·záhrady·········································································vznikla·Piaristická·ul.+výstavba········-zrušené·······
1900·cca······=·Priekopy·–·rod.domky········································································Priekopy·(Partizánska)··················-výstavba·od···
1900cca???····=·Robotnícky·dom-Vlachý,Gašpar,Dvorský························································nám.·sv.·Anny···························-postavené·····
1900cca??·····=·Sýkorova·škola=potom·3.ZDŠ··································································roh·Piaristickej·a·1.mája···············-výstavba······
Po·1900·······=·Školská·štvrť·-·po·1900·····································································ul.·Slobody·····························-výstavba·od···
1900·cca······=·Štefánička-priemysel,·kasárne,·obyt.domy····················································Štefánikova·ul.·························-výstavba·od···
1900cca·······=·Uhorský·kráľovský·daňový·úrad·······························································Roh·Palackého-Hasičská··················-výstavba······
1900·cca·??···=·Vila·Dr.·Némethy-ho·········································································Štefánikova(potom·Tatrasklo)-modrá······-postavené·····
1900·cca······=·vojenská·strelnica·pod·Sokolicami···································································································-exist.········
1901·sept.····=·Dieter·Josef,·stavebné·výrobky······························································za··mostami·····························-dokončené·····
1901··········=·hotel·Tatra·················································································námestíčko·pred·Tatrou··················-postavené·····
1901··········=·Mitického,·potom·Baarov·dom·································································pri·ľavobrežnom·okraji·cest.mosta·······-dostavané·····
1901··········=·vila·Schwertnerova··········································································Rozmarínová·ul.NeskôrKuponPrivati·······-postavené·····
1901-08-18····=·železnica·do·Topolčian+malé·nádražie························································(1.sep.1900·slávn.výkop·želez=HaJ)······-do·prev.······
1903-07-11····=·povodeň·11.+12.júla·········································································voda·až·pred·hotelom·Tatra··············-·-············
1904··········=·Borovičková·················································································oproti·Merine···························-postavené·····
1904-06-21····=·Pozemok·hradu·prevzalo·mesto(1905+hrad)·····················································Dar·od·Ifigenia·d´Harcourt··············-majetok·······
1904··········=·Secesný·dom·(poniže·hotela·Habaník)·························································Štúrove·nám.18··························-postavené·····
1905··········=·2.·železničný·most·cez·Váh··········································································································-postavené·····QQ·········
1905-1909?····=·Bleuerov·dom················································································Štefánikova-letopočet·na·podlahe········-postavené·····
1905-cca??····=·Futbalové·škvárové·ihrisko·TTS+baraky·······················································na·Sihoti·······························-postavené·····
1905-09-14····=·internát·pre·80·žiakov·gymnázia·····························································pri·cest.moste;·Bočekov·················-do·prev.······
1905-12-01····=·telefón·zavedený····················································································································-do·prev.······
1905··········=·Urbánkov·dom·(Anton+Václav)·································································nám.·sv.·Anny···························-do·prevádzky··
1906al.1909···=·Bleuerov·dom················································································Štefánikova·ul.·························-postavené·····
1906··········=·Elektráreň·mestská··········································································Električná······························-postavené·····
1906··········=·Tiberghien·fils,·od·1949·Merina·····························································Štefánikova·····························-zač.výst.·····
1906··········=·Valcový·mlyn················································································Štefánikova·····························-exist.········
1907··········=·2.·železničný·most·cez·Váh,·4x60,2m,························································druhá·koľaj·železnice·do·Žiliny·········-do·prev.······QQ·········
1907··········=·Ceipek-Titanit-Hunnia-DynamitN-NBickford····················································oproti·Merine···························-zač.výst.·····
1907··········=·Rámagyár,·od·cca·1915·gumonka·Reithoffer····················································za·Merinou······························-zač.výst.·····
1907··········=·Tochtenova·likérka··········································································?·······································-zal.··········
1905·cca······=·Vila·Scholtz+Matterna, potom Reihelova ·····················································Kragujevacká·x·Sadová···················-postavené·····
1907··········=·vyššia·dievčenská·škola·····································································teraz·gymnázium;·výst.od·1905···········-postavené·····
1907-05-01····=·začalo·sa·svietiť·elektrinou········································································································-do·prev.······
1908-05-08····=·povodeň·····························································································································-·-············
1909··········=·Ihrisko·TTS·················································································Horná·Sihoť·····························-postavené·····
1909··········=·kaplnka·pri·r.k.dievč.škole·········································································································-postavené·····
1907-1909·····=·kostol·De·Notre·Dame·=·Sestričky····························································ul.·Slobody·····························-výstavba······
1909··········=·Požiar·Breziny······················································································································-·-············
1909··········=·r.k.dievčenská·škola········································································na·mieste·pivovaru······················-postavené·····
1910???·······=·Biela·ruža··················································································Električná·ul.··························-postavené·····
1910zeby??····=·Bioskop·Apollo·v·starom·konvikte····························································Farská··································-vostavba······
1910-od·······=·kolónia·úradníckych·bytov···································································zrejme·Kollárova·štvrť··················-postavené·····
1910cca??·····=·Materská·škola··············································································Ďurčekova·ul.···························-postavené·····
1910cca???····=·Materská·škola·tzv.Úvoda·(maď.·„óvoda“)·····················································Legionárska,·povyše·Oppelta·············-postavené·····
1910cca?······=·mestské·záchody·············································································Štúrove·nám.····························-postavené·····
1910cca??·····=·Škola·–·Trenč.·Biskupice····································································RožnýDomZaRampami-proti·kaplnke·········-postavené·····
1910-od·······=·Vila·rodiny·Hajdu·(pioniersky·dom)··························································Roh·ul.·Piarist.·X·Súdna················-postavené·····
1910-od·······=·vily·a·záhrady··············································································Piariskická·ul.(pôv.piarist.záhrady)····-postavené·····
1911··········=·Kanalizácia·a·vodovod···············································································································-postavené·····
1911-cca?·····=·Potok·Kubrička·preložený·za·železnicu·······························································································-postavené·····
1911··········=·sedria······················································································nám.·sv.·Anny···························-postavené·····
1911··········=·Titanit·····················································································Dušové·doliny···························-začalo········QQ·········
1911+·········=·Verejné·záchody·············································································Horný·šanec,·Štúrove·n.,·pri·parku······-postavené·····
1911··········=·vydláždená·cesta·od·mosta-za·nemocnicu······················································od·mosta·až·za·župnú·nemocnicu··········-postavené·····
1912··········=·Čerešňový·sad·(500·čerešní)·································································na·Brezine······························-založený······QQ·········
1912·?········=·dom·························································································pri·Váhu·za·mostami·····················-postavené·····
1912··········=·Erdo·Hazai·Ipar·–·píla······································································Štefánikova·····························-postavené·····
1912··········=·farský·kostol···············································································Marienberg······························-rekonštr.·····
1912··········=·farský·kostol·obnovený·po·vyhorení·1886·····························································································-rekonštr.·····
1912··········=·Hotel·Ilava·=·Janík·=·Trenčan·······································································································-postavené·····
1912··········=·rozšírenie·nemocnice·na·250·postelí·(zo·70)·················································Pri·ceste·do·Biskupíc···················-rozšír.·······
1912··········=·Ucsnai·pihono·–·Učnaiova·vyhliadka··························································Brezina,·vyvýšenina·····················-postavené·····
1912+·········=·Výsadba·Breziny·············································································Brezina·································-zač.··········QQ·········
1912··········=·Zámostie-prvé·obytné·domy·pri·Váhu··································································································-výstavba······
1913··········=·synagóga·(stavali·od·1912)··································································Hviezdová·ul.···························-do·prev.······
1913··········=·vila·Mikuláš·Brix·(rok·je·na·priečelí)······················································pravobrež.zámostie·medzi·mostami········-postavené·····
1914··········=·obnova·hrádze·pri·Kubrej,·zničenej·pred·3r.·················································medzi·Trenčínom·a·Kubrou················-obnova········
1914+·········=·veža·v·kláštore·piaristov···········································································································-postavené·····
1914··········=·vila·Martiny·MUDr.·(rok·na·plech.vlajke)····················································Piariskická·ul.(pôv.piarist.záhrady)····-postavené·····
1915zeby??····=·Baraky·na·dolnom·meste······································································Krížová·································-postavené·····
1915··········=·Vodný·zdroj·na·Sihoti·(v·zime1914-15)·······················································Horná·Sihoť·····························-postavené·····
1917··········=·bitúnok·mestský·············································································pri·Váhu································-postavené·····
1917··········=·reliéf·na·hradnej·skale·(Hungaria,·Jiskra)··························································································-postavené·····
1918+·········=·Herbaria····················································································Štefánikova·····························-postavené·····
Po·1918·······=·Posádková·strelnica·(poniže·AOZ)····························································pod·horou·Čechovka·(Vinohrady)··········-exist.········
1919·cca······=·Vostavba·tlačiarne·do·prechodu······························································Zlatý·Baran,·z·nám.·Na·Palackého········-prestavba·····
1920zeby??····=·Brežného·dom················································································nám.·sv.·Anny···························-postavené·····
1920+?········=·Cirkevná·škola·=potom·3.ZDŠ·································································ul.Slobody,·oproti·t.č.gymnáziu·········-výstavba······
1920cca??·····=·Dohnányho·dom···············································································Piaristická·····························-postavené·····
1920cca·······=·Kirchnerov·dom··············································································Sládkovičova-roh·Ľudový·hájik···········-postavené·····
1920··········=·Ovocinárska·škôlka··········································································Zongorka································-zal.··········
1920cca??·····=·Palác·nemocenskej·poisťovne·································································Palackého·······························-postavené·····
1920··········=·Slovlik·(Emil·Ciho·+·Hugo·Urbánek)··························································Štefánikova,·pod·skalou,·pri·parku······-zal.··········
1920+·cca·····=·Škola·······················································································Zamarovce·······························-postavené·····
1920?·········=·Tatra·banka·················································································medzi·hotel.Tatra·a·veľ.žup.domom·······-postavené·····
1921··········=·Bio·Zora····················································································medzi·námestím·a·Palackého·ul.··········-postavené·····
1921··········=·počet·obyvateľov·Trenčína·=·10.379···························································-······································-·-············
1923··········=·dom·MUDr.·Ambróza·Petroviča·································································sever·Palackého·ulice···················-postavené·····
1923··········=·Dr.·Karol·Štúr·nadstavba·1.poschodia························································Váhová··································-SP+výstavba···
1923··········=·Helios·sklad·benzínu········································································Nádražná································-SP+výstavba···
1923··········=·Ľadovňa·Zelík···············································································Námestie·sv.·Anny·······················-SP+výstavba···
1924··········=·2posch.obytný·dom-ev.cirkev·································································Hviezdoslavova··························-SP+výstavba···
1924··········=·dielňa·na·ľad·······················································································································-exist.········
1924··········=·evanjelický·2-posch.dom·····································································asi·na·Hviezdoslavovej·ul.··············-postavené·····
1924cca·······=·Fatma·–·prestavba···········································································pod·hradom,·pri·fars.·Kostole···········-postavené·····
1924-1924·····=·Gašpar·Eduard·prestavba·a·prístavba·domu····················································Súdna···································-SP-kolaud.····
1924··········=·Kasrielová·Anna·poschodový·obytný·dom·······················································Hviezdoslavova··························-SP+výstavba···
1924-07-13····=·kostol·sv.Benedikta·na·Skalke·······························································zrejme·kostol·malá·Skalka···············-vysvätený·····
1924··········=·nové·domy·v·takmer·nepretržitom·rade························································Pri·ceste·do·Biskupíc···················-exist.········
1924··········=·rad·nových·domov·pri·židovskom·cintoríne····················································na·mieste·starej·tehelne·(!)············-postavené·····
1924··········=·Rozšírenie·a·obnova·kostola·De·Notre·Dame···················································ul.·Slobody·····························-rozšírenie····
1924al.1928···=·Veža·kostola·De·Notre·Dame··································································ul.·Slobody·····························-postavené·····
1924··········=·Zábranie-sklad·streliva·+·železničná·vlečka·················································v·Kubranskej·doline,·ukonč.1927·········-začalo········
1924··········=·Zvonica·a·chudobincu(=?)·-ev.cirkev·························································Horný·šanec·····························-SP+výstavba···
1925··········=·Drha·Ján·prízemný·dom·······································································Horná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1925·cca······=·Evanjelická·škola···········································································Hviezdoslavova··························-zbúranie······
1925·cca······=·kaplnka·na·všeobecnom·cintoríne·····························································pri·hlav.vchode·zo·Soblahovskej·ul.·····-postavené·····
1925··········=·Kyjacová·Mária·predajná·búdka·······························································Štefánikova·····························-SP+výstavba···
1925··········=·Maráky·Helena·prestavba·kúpelne·····························································Farská··································-SP+výstavba···
1925··········=·Molec·Dezider·prízemný·dom··································································Piaristická·····························-SP+výstavba···
1925··········=·Ovocinárska·škôlka·–·prístavba······························································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1925··········=·pamätník·Riznera············································································mestský·park····························-postavené·····
1925··········=·pavilón·pre·choromyseľných·v·nemocnici······················································Pri·ceste·do·Biskupíc···················-plán··········
1925··········=·Poschodie·rímsko-katolíckej·školy···························································Ďurčekova·······························-SP+výstavba···
1925cca??·····=·Sázelova·vila···············································································Piaristická·····························-postavené·····
1926··········=·2·posch.obytný·dom·železničiarov····························································H.·Sihoť·(?!?-nemožné)··················-SP+výstavba···
1926··········=·2·poschodový·železničiarsky·dom·····························································(zrejme·pri·žel.stanici)················-SP+výstavba···
1926··········=·Gašpar·Eduard·nadstavba·manzardy····························································Kollárova·······························-SP+výstavba···
1926··········=·Kohn·a·Rosenfeld·parná·píla·································································Legionárska·····························-SP+výstavba···
1926··········=·Markovič·Štefan·prístavba·skladu····························································Hollého·································-SP+výstavba···
1926·cca······=·sklad·benzínu···············································································Zlatovecká·cesta························-postavené·····
1926+1928·····=·železničiarska·bytovka······································································východne·od·žel.st.·····················-postavené·····
1927··········=·2·posch.obytný·dom·železničiarov····························································H.·Sihoť·(?!?-nemožné)··················-SP+výstavba···
1927··········=·Filipp·Dominik·prístavba·práčne·····························································Legionárska·····························-SP+výstavba···
1927··········=·Földváry·Anton·poschodová·budova····························································Štefánikova·····························-SP+výstavba···
1927··········=·Gažík·Jozef·novostavba·domu·································································Bernolákova·····························-SP+výstavba···
1927··········=·Juraj·Boček-prízemný·dom····································································Kollárova·······························-SP+výstavba···
1927··········=·Kola·Alexander·prístavba·maštale····························································Štúrove·································-SP+výstavba···
1927··········=·Kroupa·Rudolf·prístavba·šopy································································Hasičská································-SP+výstavba···
1927··········=·Lonský·František·prestavba·dielne···························································Hviezdoslavova··························-SP+výstavba···
1927··········=·Löwien·poschodová·budova····································································Štúrove·································-SP+výstavba···
1927··········=·Mucha·Joz.·záchod;1930prestavba·obchodu·····················································Ďurčekova·······························-SP+výstavba···
1927··········=·Prístavba·hotela·Janík·(dovtedy·Ilava)······························································································-prístavba·····
1927-NIE······=·Skladište·benzínu·VojtechBarna-nepovolené···················································Električná······························-nepovolené····
1927··········=·Slávikov·dom················································································Námestie·sv.·Anny·······················-SP+výstavba···
1927··········=·úprava·hlav.nám.,·vydláždenie,park,soch·····················································hlavné·námestie·························-výstavba······
1928··········=·2·poschodová·rímsko-katolícka·škola·························································ul.·Slobody·····························-SP+výstavba···
1928··········=·2·poschodový·železničiarsky·dom·····························································(zrejme·pri·žel.stanici)················-ukonč.········
1928··········=·Blaško·Viliam·posch.dom(1947príst.2izieb)···················································Hviezdoslavova·28·······················-SP+výstavba···
1928··········=·Dom·Dr.·Slávika·············································································nám.·sv.·Anny···························-postavený·····
1928··········=·Grossová·Rozália·stavba·tehelne,·č.j.41·····················································Priekopy································-SP+výstavba···
1928··········=·Holoubkovej·dom·············································································Hl.námestie,·sever······················-rekonštr.·····
1928cca??·····=·hotel·Habánik···············································································Štúrove·nám.····························-postavené·····
1928··········=·Hotel·Janík·prístavba·izby·(1934·garáž)·····························································································-SP+výstavba···
1928cca??·····=·hotel·Szikla·(Petríček,·kominár)····························································Palackého·······························-postavené·····
1928··········=·Hubocký·Michal·posch.dom····································································Hviezdoslavova·(?!?=Hviezdová!)·········-SP+výstavba···
1928··········=·Kalmár·Arnold·poschodový·obytný·dom·························································Váhová··································-SP+výstavba···
1928,dec.22···=·Nadstavba·veže·Notre·Dame···································································Slobody·································-SP············
1928··········=·plaváreň=lodenica·KČST······································································medzi·mostami,·ľavý·breh·Váhu···········-postavené·····
1927-1928·····=·Poschodový·obytný·dom·rotmajstrov···························································Štefánikova·····························-výstavba······
1928··········=·Prístavba·výklenku·javiska·hotela·Tatra·····················································hotel·Tatra·····························-postavené·····
1928cca??·····=·rádová·ľudová·škola·-sestričky-4.ZDŠ································································································-postavené·····
1928··········=·robotnícke·bytovky·Tiberghien·······························································Štefánikova-povyše·zatáčky··············-výstavba······
1928··········=·Schaner·Rudolf·mäsozávod····································································Horný·šanec·····························-postavené·····
1928··········=·Zámostie-prvá·ulica·Jubilejná-rod.domy······················································Jubilejná=Fučíkova=Rastislavova·········-výstavba······
1929··········=·Cicutto·Antonio·skladište···································································Električná······························-SP+výstavba···
1929··········=·Četnícke·oddelenie·sklad·benzínu····························································Palackého·······························-SP+výstavba···
1927-1929·····=·Dohnányi·Gustav·poschodový·dom······························································Piaristická·····························-SP-kolaud.····
1929-1929·····=·Dr.Gönci·Pavel·prízemný·dom·································································Hasičská································-SP-kolaud.····
1929··········=·Emil·Papp·prízemný·dom(1944·prístavba)······················································(Horný·šanec)···························-SP+výstavba···
1929··········=·Fojtík·Pius·prízemný·dom····································································Staré·sady······························-SP+výstavba···
1929··········=·Habánek·Jozef·posch.dom·····································································Štúrove;(inde·meno·Habánik!)············-SP+výstavba···
1929··········=·Keleti·Jozef·posch.dom·(1927nadstavba·strechy)·–·nám.sv.Anny········································································-SP+výstavba···
1929··········=·Mestská·sporitelňa·prístavba·banky··························································Hviezdoslavova··························-SP+výstavba···
1929··········=·Mináriková·Anna·predajná·búdka······························································Legionárska·····························-SP+výstavba···
1930cca??·····=·Budova·finančných·úradov····································································v·parku·································-postavené·····
1929-1930·····=·Celhoffer·Koloman·obytný·dom································································Električná······························-SP-kolaud.····
1930··········=·Cicutto·Antonio·2·posch.dom·································································Námestie·sv.·Anny·······················-SP+výstavba···
1930cca??·····=·Čevelov·dom·················································································Pribinova,·predtým·Váhová·ul.···········-postavené·····
1930cca??·····=·Detský·domov·pri·malom·nádraží······································································································-postavené·····
1929-1930·····=·Filipp·Dominik·poschodový·dom·······························································Jubilejná·······························-SP-kolaud.····
1930··········=·Furková·Antonia·prízemný·dom································································Štefánikova·····························-SP+výstavba···
1929-1930·····=·Gašpar·Eduard·prízemný·dom··································································Štefánikova;(indeGašp.Ondrej,Anton······-SP-kolaud.····
1930··········=·Hekrová·Ľudmila·posch.dom···································································Kukučínova······························-SP+výstavba···
1930cca??·····=·Hornov·dom··················································································Pribinova,·predtým·Váhová·ul.···········-postavené·····
1930··········=·hrobka·Urbánek··············································································cintorín·všeob.·························-postavené·····
1930cca??·····=·Kultúrny·dom·Kvasnicová·····································································Bratislavská·cesta······················-postavené·····
1932-01-05····=·Kvasnicová··················································································Istebník-za·mostami-Bratislavská········-do·prevádz.···
1930··········=·Kvasnicová··················································································za·mostami,·Bratislavská················-postavené·····
1930··········=·Maráky·Alexander·poschodový·dom·····························································Hasičská································-kolaud.·······
1930··········=·Mesto·Trenčín·prístavba·školy·······························································ul.·Slobody·····························-SP+výstavba···
1930zeby?·····=·mestské·záchody·············································································v·parku·································-postavené·····
1930zeby?·····=·mestské·záchody·············································································nám.·sv.·Anny···························-postavené·····
1930··········=·Pomocná·škola·za·mostami·pri·Váhu···························································Braneckého,·predtým·Febr.víť.···········-výstavba······
1930··········=·Poschodový·dom·Čevelová·Valéria·····························································Kukučínova······························-SP+výstavba···
po·cca·1930···=·Svojpomoc···················································································Rybárska·ul,·pri·Váhu···················-postavené·····
cca·1930?·····=·Štefániková·ul-voj.byty·····································································X-Kukučínova····························-výstavba·od···
1930··········=·Tisova·vila·(zbúr.feb.2014)·································································Brezina,·pri·čerešň.sade················-postavené·····
1930··········=·Tisova·vila·na·Brezine··············································································································-postavené·····
cca·1930?·····=·Váhová·ul.··················································································západná·strana·ulice····················-výstavba·od···
1930+·········=·Vojenská·bytovka,·5·b.j.····································································Pred·Poľom······························-postavené·····
1931··········=·Calábková·Fanuša·prízemný·dom·······························································pod·Brezinou····························-SP+výstavba···
1931-1931·····=·Čevela·Jozef·poschodový·dom·································································Kukučínova······························-SP-kolaud.····
1931··········=·Čevela·Jozef·poschodový·dom·································································Štefánikova·····························-SP+výstavba···
1931··········=·Dieterová·Maria·prístavba·kúpelne···························································Pri·Lesíku······························-SP+výstavba···
1931··········=·Dom·3poschodový·Čevelová·Valéria····························································Kukučínova······························-SP+výstavba···
1931··········=·Dr.Kohoutek·Ján·–·2posch.dom································································Ďurčekova·······························-kolaud.·······
1931··········=·Jarábek·Štefan·prízemný·dom·································································Podšibenice·(=Cintorínska·Ďurža!)·······-SP+výstavba···
1931··········=·Kola·Alexander·–·sklad·ľadu·································································Štúrove·································-SP+výstavba···
1930-1931·····=·Mesto·Trenčín·činžový·obytný·dom····························································Kukučínova······························-SP-kolaud.····
1931··········=·Poschodie·obchodu·Süsz·Adolf································································Hviezdoslavova··························-SP+výstavba···
1931-10-25····=·Pošta·na·námestí············································································hlavné·nám.·····························-ukonč.········
1931··········=·Strassmannov·dom············································································Hviezdoslavova··························-SP+výstavba···
1932··········=·Delerue·Alina,·poschodová·vila······························································Kukučínova······························-SP+výstavba···
1931-1932·····=·Ladányi·Robert·prestavba·obchodu·a·dielní···················································Palackého·······························-SP-kolaud.····
1931-1932·····=·Továreň·Bedrich·Appelt······································································(Legionárska)···························-SP-kolaud.····
1933··········=·Brančíkov·dom-zbúranie·vežičky······························································hlavné·nám.·····························-zbúranie······
1933··········=·Domček·vo·dvore·Notre·Dame··········································································································-SP+výstavba···
1933··········=·Feldmann·Oskar+spol.-2posch.obyt.dom························································Váhová··································-SP+výstavba···
1933··········=·Letné·kino·Bio·Zory·········································································Vajanského·(zrejme·dvor·Slavie)·········-SP+výstavba···
1933··········=·Mesto·Trenčín·stavba·záchodu································································Námestie·sv.·Anny·······················-SP+výstavba···
1933··········=·Obytný·dom·Dr.·Ed.·Brežný···································································Horná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1933··········=·prestavba·umrlčej·komory····································································krajinská·nemocnica·····················-SP+výstavba···
1933··········=·Záchody·····················································································Námestie·sv.·Anny·······················-SP+výstavba···
1934-1934·····=·Dom·2poschodový·Čevelová·Valéria····························································Kukučínova······························-SP+výstavba···
1934··········=·Hekr·Adolf·kancelária·······································································Štefánikova·····························-SP+výstavba···
1934··········=·Kubičina·Juraj·provizórna·búdka·····························································Tyršova·································-SP+výstavba···
1934··········=·Lizoň·Karol·(remenár)·prízemný·dom··························································Ďurčekova·······························-SP+výstavba···
1934··········=·Markovič·Štefan·prestavba·obchodu···························································Hollého·································-SP+výstavba···
1934··········=·Mesto·Trenčín·strážny·dom···································································Noviny··································-SP+výstavba···
1934··········=·Nový·Mestský·dom············································································hlavné·nám.·····························-ukonč.········
1935???·······=·Budova·psychiatrie·v·nemocnici······························································nemocnica,·vzadu(Biskupická·ul.)········-postavené·····
1935·cca······=·Calábkov·dom················································································Priekopy,·najvyššia·časť················-postavené·····
1935·cca······=·Cicuttov·dom················································································nám.·sv.·Anny···························-postavené·····
1935··········=·Hekr·Adolf·posch.obytný·dom·································································Kukučínova······························-SP+výstavba···
1935··········=·Kirchner·Ľudovít·prestavba·bytov····························································Legionárska·····························-SP+výstavba···
1935cca·······=·Kontšekov·dom···············································································juh·námestia·sv.·Anny···················-postavené·····
1935??········=·Kostol·evanjelický··········································································Vajanského······························-rekonštruk.···
1935··········=·Mesto·Trenčín–Langov·dom,prístavba·špajze···················································Hviezdoslavova··························-SP+výstavba···
1935·cca······=·Pomocná·škola·Predmerského··································································pravý·breh·Váhu,·poniže·mostov··········-postavené·····
1935··········=·Prestavba·kostola·ev.·Cirkvi································································(Vajanského)····························-SP+výstavba···
1935cca?······=·Schanerov·dom···············································································H.šanec-roh·pri·nám.sv.Anny·············-postavené·····
1935?·········=·Schanerova·továreň·–·rozšírenie·····························································H.šanec-roh·pri·nám.sv.Anny·············-postavené·····
1935·cca······=·Sihoť·1·(stará)·············································································Rázusova,·Hodžova·······················-výstavba·od···
1935-12-15····=·Sokolovňa···················································································pri·plavárni····························-do·prev.······
1935cca·······=·Strassmannov·dom·(Bonko)····································································Hviezdoslavova··························-postavené·····
1935··········=·vila·Ilka·(Michalec)········································································Legionárska,·oproti·nemocnici···········-postavené·····
1935··········=·Vila·Ilka·(oproti·nemocnici)································································Legionárska·····························-postavené·····
1936··········=·3·nové·ubytovacie·budovy····································································Štefánikova·ul.,·kasárne················-postavené·····
1936-1936·····=·Čevela·Jozef·a·manž.,·3posch.budova·························································Pribinova·······························-SP+výstavba···
1936··········=·Farkaš·Teodor·prízemný·dom··································································ul.·Slobody·····························-SP+výstavba···
1936··········=·Filipp·Dominik·obytný·nájomný·dom···························································Horná·Sihoť·(Hodžova)···················-SP+výstavba···
1936··········=·Filipp·Dominik·poschodový·obytný·dom························································Krížová·································-SP+výstavba···
1936··········=·Heller·Filip·2posch.dom·····································································Horná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1936··········=·Horn·Albert·prízemný·dom····································································Horná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1936·jeseň····=·Letisko·····················································································Biskupice·······························-začalo········
1936··········=·Lifka·Robert·prízemný·dom···································································Hlboká··································-kolaud.·······
1936··········=·Masarykova·letecká·liga-hangár······························································Dolná(!)··Sihoť·························-SP+výstavba···
1936··········=·Mesto·Trenčín·prístavba·maštale·····························································bitúnok·································-SP+výstavba···
1936··········=·Mesto·Trenčín-škola·pre·dôstojníkov·v·zálohe················································Štefánikova·····························-SP+výstavba···
1936+·cca·····=·mests.záchody-zbúrali·nadzemný·domček·······················································Štúrove·nám.····························-prestavané····
1936-12·······=·Obchodná·akadémia···········································································Sihoť,·Rázusova·a·Študentská·ul.········-ukonč.········
1936··········=·Pařízkov·dom················································································Rázusova································-SP+výstavba···
1936··········=·Prístavba·sakristie·········································································Kaplnka·sv.·Anny························-SP+výstavba···
1936··········=·Ševčík·Engelbert·dom········································································Horná·Sihoť,·za·podjazdom·vpravo········-SP+výstavba···
1936··········=·Zbúrali·malý·župný·dom·(pre·nový·okr.úrad)··················································oproti·hotelu·Tatra·····················-Už=zbúr.······
1936-1937·····=·Zelená·žaba·v·Trenč.·Tepliciach·····································································································-postavené·····
1937··········=·„Mestské·kúpalisko“·=··plaváreň·····························································H.Sihoť,·poniže·Sokolovne·a·TTS·········-ukonč.········
1937··········=·Brezovák·Valerian·poschodový·obytný·dom·····················································Horná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1937··········=·Brtko·Eugen·poschodový·obytný·dom···························································Horná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1937··········=·Budova·Mestskej·sporiteľne+kino·Metro·······················································hlavné·nám.·····························-ukonč.········
1937··········=·Czigler·Móric·stavba·píly···································································8.6.1937č.12548;···Štefánikova··········-SP+výstavba···
1937··········=·Czirfuszová·Mária·obytný·dom································································Horná·Sihoť·(zrej.nesk.Hurbanova)·······-SP+výstavba···
1937cca·······=·Dom+obchod·Budúcnosť=Dolu·schodkami·························································Rázusova·ul.····························-postavené·····
1937-1938·····=·Domy·vojenských·gážistov····································································H.Sihoť,·za·Voj.veliteľstvom············-postavené·····
1937··········=·Habanik·Jozef·nadstavba·2.posch.····························································Štúrovo·································-SP+výstavba···
1937··········=·Horn·S.·a·syn·prestavba·dielne······························································Pribinova;(kolaud.1929=iste·chyba)······-SP+výstavba···
1937··········=·Horn·S.·a·syn·prestavba·jatky·······························································Sládkovičova····························-SP+výstavba···
1937··········=·Ing.·Adamec·Emanuel·obytný·dom······························································Hodžova·································-SP+výstavba···
1937··········=·Ing.Kramer·Moric·2posch.obyt.dom····························································Horná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1937··········=·Ing.Kudelka·Víťazslav·posch.obyt.dom························································Štefánikova·····························-SP+výstavba···
1937··········=·Kellermenn·Vojtech·prízemný·dom·····························································Biskupická······························-SP+výstavba···
1937··········=·Kobza·Ondrej·búdka··········································································Štefánikova·····························-SP+výstavba···
1937··········=·Kolkáreň·Sokol··············································································(Horná·Sihoť,·vedľa·Sokolovne)··········-SP+výstavba···
1937-1937·····=·Kontšeková·Anna·prestavba·vinárne···························································Hviezdoslavova··························-SP-kolaud.····
1937-1937·····=·Košut·Štefan·obytný·dom·····································································Priekopy································-SP+výstavba···
1937··········=·Kudla·Ján·posch.obytný·dom··································································Horná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1937··········=·Laier·Karol·trafika·········································································Hviezdoslavova··························-SP+výstavba···
1937··········=·Laurincová·Mária·nadstavba·1.posch.·························································Štefánikova·····························-SP+výstavba···
1937··········=·Maňák·Cyril·poschodový·obytný·dom···························································Horná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1937··········=·Mesto·Trenčín·stavba·hostinskej·budovy······················································Noviny·(žeby·Kavacký?)··················-SP+výstavba···
1935-1937·····=·Mesto·Trenčín-Obchodná·akadémia·····························································Horná·Sihoť;·SP=11.2.1935;Z=12.8.1935;K=-SP-kolaud.····XX·········
1937-1944·····=·Nájomné·bytové·domy·na·Sihoti,·až·5p.?······················································Sihoť,·Hodžova·a·Rázusova·ul.···········-postavené·····
1937-cca······=·Nájomný·dom·Čevelov·(Václav·krčma)··························································Sihoť,·Hodžova·a·Rázusova·ul.···········-postavené·····
1937··········=·Obchodná·akadémia···················································································································-ukonč.········
1937··········=·Obchodná·akadémia···········································································Roh·Mládežnícka,·Rázusova···············-postavené·····
1937-cca······=·Preložka·potoka·pri·železnici·······························································bol·povyše·žel.mosta,·na·Sihoti·········-postavené·····
1937cca·······=·starý·jezuitský·konvikt·····································································hlavné·nám.·····························-zbúranie······
1937-08-15····=·Ševčíkova·6-bytovka,·2p.····································································H.Sihoť,Rázusova,za·podjazdom···········-ukonč.········
1937·máj······=·Továreň·Walter·na·letecké·motory····························································na·mieste·býv.píly·(neskôr·TOS)·········-zač.výst.·····
1938-1938·····=·Filipp·Dominik·2posch.·činžák·······························································Kukučínova······························-SP-kolaud.····
1938··········=·Gašpar·Eduard·poschodový·dom································································Horná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1938··········=·Horn·S.·a·syn·prístavba·vodárne·····························································Pribinova·······························-SP+výstavba···
1938··········=·Kalaba·Pavel·obytný·dom·····································································Priekopy································-SP+výstavba···
1938-1942·····=·Katolícky·kultúrny·dom······································································Pribinova,·predtým·Váhová·ul.···········-výstavba······
1937-1938·····=·Kodon·Ján·obytný·dom········································································Horná·Sihoť·····························-SP-kolaud.····
1938··········=·Kotolňa·a·garáž·············································································krajinská·nemocnica·····················-SP+výstavba···
1938··········=·Letaši·Ondrej·obyt.dom(+1945šopa+maštal)····················································Noviny··································-SP+výstavba···
1938··········=·Mesto·Trenčín·osvetová·budova·······························································Štefánikova·····························-SP+výstavba···
1938··········=·Mesto·Trenčín·prístavby·na·cintoríne························································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1938·cca······=·nájomné·domy,·najmä·pre·vojakov·····························································Kukučínova·ul.·(x·Štefánikova)··········-postavené·····
od·1939?······=·Odeva·······················································································=+(4)slobod.+KD+...·····················-výstavba·od···
1938-cca······=·Oppeltova·továreň·na·paplóny································································Legionárska·ul.·(x·Soblahovská)·········-postavené·····
1938··········=·Pechanec····················································································Rázusova,·oproti·voj.velit.·············-postavené·····
1938··········=·Rehák·Ľudovít·rodinný·dom···································································Sihoť·(Hurbanova)·······················-kolaud.·······
1938··········=·Ripka·Zoard·rodinný·dom·····································································Sihoť·(Hurbanova)·······················-kolaud.·······
cca·1938······=·Sihoť·I·····················································································Obch.akad.,·voj.velit,+...··············-výstavba·od···
1938-11-21····=·Vojenské·veliteľstvo·(Okruh)································································Rázusova·ul.····························-kolaud.·······
1938-1939·····=·Ing.Köller·A.·Obytný·dom·Hodžova;·(Alex.Koller,poľovník,byt·Biskupická20)···························································-SP-kolaud.····
1938-1939·····=·Kellermann·bratia·2posch.obyt.dom···························································Vajanského······························-SP-kolaud.····
1939··········=·Kontšeková·Anna·prestavba·hostinskej·miestnosti·Hviezdoslavova······································································-SP+výstavba···
1939-1939·····=·Krupičková·Mária·obytný·dom·································································Horná·Sihoť·····························-SP-kolaud.····
1939cca·······=·Lekáreň·U·božského·srdca·Ježišovho··························································Murínovci,·nám.·sv.·Anny·10·············-postavené·····
1939··········=·Mesto·TN·hájovňa(1942maštal+pajta+chata)····················································Soblahov································-SP+výstavba···
1937-1939·····=·Mesto·Trenčín·obytné·domy···································································Horná·Sihoť;·SP=9.7.1937;Z=4.3.1938;K=14-SP-kolaud.····XX·········
1937-1939·····=·Prestavba·chirurgického·pavilónu····························································krajinská·nemocnica·····················-SP-kolaud.····
1937-1939·····=·Prístavba·a·prestavba·par.kotolne···························································krajinská·nemocnica·····················-SP-kolaud.····
1939-1944·····=·Rodinné·domy·medzi·Rázus.ul.a·Váhom·························································Sihoť,·Švermova,·Hurbanova·ul.··········-postavené·····
1939··········=·Rolnícke·skladištné·družstvo································································Železničná······························-zal.··········
1938-1939·····=·Schanerova·továreň-rozšírenie·······························································Ďurčekova-roh·horného·šanca·············-výstavba······
1938-1940·····=·(Katolícky)kultúrny·dom-Karita·na·Slovensku·················································Pribinova;Z=22.8.1938;K=11.7.1940·······-SP-kolaud.····
1940·cca??····=·Altánok·v·parku·············································································blízko·býv.·žel.·stanice+kiosku·········-postavené·····
194x··········=·budova·Slovenskej·národnej·banky····························································oproti·hotelu·Tatra,·sever·námestia·····-postavené·····
1939-1940·····=·Dr.Fabian·Rudolf·obytný·dom·································································Krížová·································-SP-kolaud.····
1940cca·······=·existuje·„Pod·šibenicami“···································································Priekopy·či·Cintorínska?················-exist.········
1940··········=·Infekčný·pavilón············································································krajinská·nemocnica·····················-SP+výstavba···
1940··········=·Infekčný·pavilón·nemocnice··································································Nemocnica,·Legionárska··················-SP+výstavba···
1940-1940·····=·Korbel·František·obytný·dom·································································Pod·Šibenice····························-SP-kolaud.····
1940cca??·····=·kult.dom+kino·(Nemec)·······································································Biskupice,·roh·hlav.ulice-kuKostolu·····-postavené·····
1940··········=·Nehera·komín················································································zámostie································-SP+výstavba···
1940-08-24····=·Nehera,·potom·Odeva,·OZVŠ···································································za·mostami······························-do·prev.······
1940cca·······=·Nemocenská·(poliklinika)····································································Piaristická·····························-postavené·····
1940zeby??····=·stožiar·s·výstraž.osvetlením·pre·lietadlá···················································Brezina,·Ucsnai·pihono··················-postavené·····
1941··········=·Koždoň·Rudolf·poschodový·dom································································Horná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1941··········=·Mária·Skúpa·obytný·dom······································································Hurbanova·······························-SP+výstavba···
1941··········=·Obytný·dom·HSĽS·(=?!?)······································································Popolová·(potom·Švermova)-kde?··········-SP+výstavba···
1941··········=·Oppelt·2posch.dom···········································································Legionárska·····························-SP+výstavba···
1941-05-01····=·Podjazd·na·Sihoť,·pod·železnicou,·38m·······················································Juh·Rázusovej·ulice·····················-do·prev.······
1941-07·······=·Podjazd·Sihoť-Hasičská·ul.,·15m·····························································pod·železnicou·do·BA·a·Topoľčian········-do·prev.······
1941··········=·Prestavba·telocvične·kláštora·Piaristov·····················································(Palackého)·····························-SP+výstavba···
1941··········=·Prístavba·krídla·mests.žens.chudobinca······················································Priekopy-roh·Legionárskej···············-prístavba·····
1941··········=·Sväz·mliekárskych·družstiev·································································(Mliekareň·Hodžova-pri·rampách)·········-SP+výstavba···
1942··········=·Barytus·činžák·3posch.······································································Hitlerova·······························-SP+výstavba···
1942··········=·Barytus·poschodový·dom······································································Hitlerova·······························-SP+výstavba···
1942··········=·Cementos·2posch.·budova·····································································Tatranská·······························-SP············
1942··········=·Čevela·Jozef·4posch.dom·····································································Hitlerova·······························-SP+výstavba···
1942··········=·Dom·pre·župana··············································································Caganova································-SP+výstavba···
1942··········=·existuje·ulica·„Hitlerova“·=·zjavne·Hodžova·················································Sihoť···································-exist.········
1942··········=·Jozefčík·Roman·posch.dom(1946stol.dielňa)···················································Hitlerova·(=Hodžova)····················-SP+výstavba···
1942··········=·Kardoš·Karol·poschodový·dom·································································Tatranská·······························-SP+výstavba···
1942··········=·Kasálek·Ed.-·stavba·chaty···································································Dušová·dolina···························-SP+výstavba···
1942··········=·Kudlačová·Jarmila·poschodový·dom····························································Hitlerova·······························-SP+výstavba···
1942··········=·Melocco·Izidor·prestavba·domu·······························································Legionárska·····························-SP+výstavba···
1942··········=·Mesto·Trenčín·veliteľstvo·divízie···························································Rázusova································-SP+výstavba···
1942··········=·Mestská·chata···············································································Soblahov································-SP+výstavba···
1942·cca······=·Mestská·chata·=·„pod·Ostrým·vrchom“·························································v·katastri·Soblahova····················-postavené·····
1942-cca??····=·Mestské·a·vojenské·bytovky·na·Sihoti························································za·obch.akad·a·voj.velitelstvom·········-postavené·····
1942··········=·sklad·benzínu·Zlatovce······································································Kasárenská·ul.··························-postavené·····
1942··········=·Šanghaj-sídl.IBV=2rady·x8domov·x2byty·······················································pravý·breh·vtedajš.·Kubran.·potoka······-výstavba······
1942··········=·Šanghaj=družstev.rod.domy·pri·Kubr.potoku···················································Sihoť,·pri·mliekarni····················-postavené·····
1942·zeby?····=·Škola·······················································································Orechové································-postavené·····
1942·cca······=·Škola·(potom·kino)··········································································Istebník································-postavené·····
1942··········=·Tatra·hotel·prestavba·schodišťa·····························································hotel·Tatra·····························-SP+výstavba···
1942··········=·viacero·domov··na·Tatranskej·ulici··························································Tatranská·ul.,·Horná·Sihoť··············-SP+výstavba···
1943··········=·Celhoffer·Viliam·prízemný·dom·(Berec)·······················································Popolová·(potom·Švermova)···············-SP+výstavba···
1943··········=·Filipp·Domin.·robotnícky·obytný·poschod.dom·················································Krížová·································-SP+výstavba···
1943··········=·Habanik·Jozef··rodinný·dom··································································Popolová·(potom·Švermova)···············-SP+výstavba···
1943··········=·Hlucháň·Eugen·rodinný·dom···································································Popolová·(potom·Švermova)···············-SP+výstavba···
1943··········=·Kardoš·Karol·prestavba·bytu·na·dielňu·······················································Hlinkove·37·····························-SP+výstavba···
1943··········=·Kožené·družstvo,·Krížová·ul.,·vyšetrovanie·pri·stav.povol.··········································································-vyšetrovanie··
1943··········=·Lifka·prestavba·skleníka(+1948príst.skleníka················································Hlboká·7································-SP+výstavba···
1943··········=·Ministerstvo.nár.obrany-telef.ústredňa······················································(Palackého??=civilná!)-dôverné!·········-SP+výstavba···
1943-06·······=·Mliekáreň···················································································okraj·Kubrej····························-do·prev.······
1943··········=·Obytné·podstrešie·2.posch.·Konviktu·························································zjavne·konvikt·piaristov,·hlavné·nám.···-SP+výstavba···
1943··········=·Pechanec·(fa·Pega,·neskôr·Zlatokov)·························································Rázusova································-SP+výstavba···
1943··········=·Továreň·na·lietadlá·(Mráz,·…)·······························································Biskupice,·letisko······················-ukonč.········
1943··········=·Venus,·Supervenus···········································································na·kraji·Meriny·························-exist.········
1943··········=·Výstavba·vážskej·hate+kanál·do·Kostolnej····················································Biskupice·······························-začalo········
1943-12-06····=·Zborový·autopark·(potom·AOZ)································································Zlatovce,·Zlatovecká·cesta··············-do·prev.······
1944··········=·Dr.Bundala·Ladislav·s·manž.-príz.dom························································Horná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1944··········=·existuje·ulica·„Popolová“···································································Zjavne·neskoršia·Švermova,·Sihoť········-exist.········
1944··········=·Košík·Otto·prízemný·dom·····································································Popolová·(potom·Švermova)···············-SP+výstavba···
1944··········=·Makk·Pavol·a·manž.obytný·prízemný·dom·······················································Horný·šanec·····························-SP+výstavba···
1944··········=·Mesto·TN·domček·pre·mestského·pastiera······················································Dolná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1944-05-23····=·Nová·železničná·stanica·····································································v·parku;·zač.1939-08-11·················-do·prev.······
1939··········=·Oppelt·bavlnárska·továreň·(potom·BZVIL)·····················································Hanzlíková·–·Bratislavská·ul.···········-zač.výst.·····
1944··········=·Provizórny·infekčný·pavilón·nemocnice·······················································Nemocnica,·Legionárska··················-SP+výstavba···
1944··········=·Rehák·Koloman·rodinný·dom···································································Sihoť·(Hurbanova)·······················-kolaud.·······
1944-cca??····=·Škôlka·MŠ···················································································Švermova·(Popolová)·····················-postavené·····
1944··········=·Úkryt·v·skale·pod·hradom····································································(Štefánikova,·za·Vitekom)···············-SP+výstavba···
Po·1945·······=·Amfiteáter·na·Brezine,·pod·čerešň.sadom·····················································prístup·od·Viteka·zo·Štefánikovej·······-výstavba······
Po·1945·······=·Amfiteáter·na·Brezine,·potom·strelnica······················································pod·čereš.sadom,·povyše·Viteka··········-začalo········
1945-jar······=·Cestný·most·················································································cez·Váh·································-zničený·······
1945-jar······=·Drevený·cestný·most·cez·Váh·=1.dočasný······················································namiesto·vojnou·zničeného···············-postavené·····
1945-jar······=·Most·cez·Váh·–·rumunský·····································································pri·bitúnku·····························-postavené·····
Po·1945·······=·Podsokolice·(domy·medzi·Merinou·a·býv.·Titanitkou)·po·2.·svet.·vojne································································-výstavba·od···
1945-jar······=·železničný·most·(dvojica·mostov)····························································cez·Váh·································-zničený·······
1946··········=·Drevený·cestný·most·cez·Váh·=2.dočasný······················································namiesto·dreveného·z·r.·1945············-postavené·····
1946··········=·Galtol·benzínové·čerpadlo···································································Štúrove·nám.7···························-SP+výstavba···
1946··········=·Kiosk·v·parku···············································································mestský·park····························-zbúranie······
1946··········=·Kocúr·Karol·drevený·kiosk···································································Pribinova·······························-SP+výstavba···
1946··········=·Lodenica·KSTL·pri·moste·····································································ľavý·breh·Váhu··························-SP+výstavba···
1946··········=·Osobný·a·posteľový·výťah·v·TBC·pavilóne·····················································Nemocnica,·Legionárska··················-SP+výstavba···
1946··········=·Šišák-adaptácia·hostinskej·miestnosti·······················································Štúrove·································-SP+výstavba···
1946··········=·Tatra·hotel·prestavba·divadelnej·sály·······················································hotel·Tatra·····························-SP+výstavba···
1947··········=·Dostavba·skladu·a·dielní·(Schaner)··························································Slovenské·mäsové·závody·················-SP+výstavba···
1947··········=·Kardoš·Ján·+·Štrba·(Imrich)·obch.+obyt.dom··················································Stalinovo·······························-SP+výstavba···
1947··········=·Kardoš·Ján·zbúranie·budovy··································································Stalinovo·č.·605························-zbúranie······
1947··········=·Kaul·Rudolf·obytný·dom······································································Hodžova·································-SP+výstavba···
1947-cca······=·Korea=rod.domky=SV·vedľa·Šanghaje···························································Sihoť,·pri·mliekarni,·pri·Kubr.potoku···-postavené·····
1947-cca······=·Korea=rod.domky=SV·vedľa·Šanghaje···························································Sihoť,·pri·mliekarni,·pri·Kubr.potoku···-postavené·····
1947··········=·Odvedenie·Kubranského·potoka································································Slovena·(potom·Merina)··················-SP+výstavba···
1947··········=·Skautský·klubový·dom·medzi·mostami··························································(ľavý·breh·Váhu)························-SP+výstavba···
1947··········=·Slovena-2posch.obytné·domy·s·12·bytmi·······················································(zrejme·v·zákrute·Štefánikovej)·········-SP+výstavba···
1947··········=·Slovena-2posch.obytný·dom···································································(zrejme·v·zákrute·Štefánikovej)·········-SP+výstavba···
1947··········=·Slovena-4robotnícke·obyt.domy·······························································(zrejme·v·zákrute·Štefánikovej)·········-SP+výstavba···
1947··········=·Trafostanica·Horná·Sihoť····································································Horná·Sihoť·–·ale·kde?··················-SP+výstavba···
1948··········=·18bj·Stavebné·družstvo·zamestn.fy·Slovena···················································Legionárska·····························-SP+výstavba···
1948··········=·22kV·rozvodňa·Slovenské·elektrárne··························································Horná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1948··········=·Hošták·Vojtech·obytný·dom···································································Jarmočnisko·(!)·························-SP+výstavba···
1948··········=·Hurtíková·Julia·drevená·búda·-·cukríky······················································Pri·lesíku·3····························-SP+výstavba···
1948··········=·Kovarčíková·Mária·vdova·–·trafika···························································(na·H.Sihoti·za·podjazdom·vpravo)·······-SP+výstavba···
1948··········=·Obytný·dom·železničiarov····································································Hodžova·································-SP+výstavba···
1948··········=·Slovena-činžový·dom·········································································(zrejme·v·zákrute·Štefánikovej)·········-SP+výstavba···
1948··········=·Slovenské·cementárne-3posch.budova··························································Rázusova································-SP+výstavba···
1948··········=·Trafostanica·v·parku········································································mestský·park,·blízko·Tatry··············-SP+výstavba···
1948··········=·Weissová-Löwy·zbúranie·časti·domu···························································Hviezdoslavova·10-12····················-SP+výstavba···
1948··········=·Žemberov·dom················································································pri·TOS;·nedokončený·znárodnený·········-výstavba······
1949··········=·Krajíčková·Anna·vdova·premiestn.trafiky·····················································?·······································-SP+výstavba···
1949··········=·Lizoň·Karol·oprava·domu·····································································Ďurčekova·19····························-SP+výstavba···
1949··········=·Poľovnícka·strelnica·(broková)······························································Dolná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1950··········=·12bj-2posch.obyt.dom·železnice······························································Hodžova·································-SP+výstavba···
1950··········=·150m·dlhý·tunel,·proj.ČSSZ·Stavoprojekt·Zvolen,·č.·2718·–·kde??·····································································-projekt·······
1950··········=·Budova·Cementos·n.p.········································································Rázusova·ul.,·povyše·voj.veliteľstva····-exist.········
1950+cca······=·Futbalový·štadión···········································································Pod·Sokolicami··························-postavené·····
1950cca·······=·Korea=sídl.IBV=6+6+4domkov=16bytov··························································severne·vedľa·sídl.“Šanghaj“············-výstavba······
1950··········=·Krajské·vojenské·veliteľstvo·novostavby·····················································163-50-14009····························-SP+výstavba···
1950zeby??····=·Kultúrny·dom·Merina-prístavba·······························································vedľa·merináckeho·štadióna··············-prístavba·····
1950··········=·Škodove·závody·AB·+·obytný·dom······························································Rázusova································-SP+výstavba···
1950cca??·····=·Štadión·futbalový·pri·Odeve·········································································································-postavené·····
1950cca?······=·Thurzova·kúria··············································································nám.·sv.·Anny·–·roh·Súdnej··············-zbúranie······
1950··········=·Vodné·dielo·Skalka··················································································································-SP············
1950··········=·Žemberov·dom················································································Štefánikova,·pri·rampách(mliekareň)·····-kolaud.·······
1951··········=·Administratívna·budova·Pozemných·stavieb····················································Nábrežná································-ukonč.········
1951··········=·Detské·jasle·Merina·········································································na·pozemku·fy·Nehera····················-SP+výstavba···
1951··········=·Dlhé·Hony·–·vojenské·bytovky································································Dlhé·Hony·······························-výstavba·od···
1951·cca······=·Drevený·most·pre·výstavbu·vod.diela·························································v·pokračovaní·Rázusovej·ul.·············-postavené·····
1951al.prv····=·Internát·pôv.Meriny,·potom·TOS-učilište·····················································Štefánikova,·pri·zatáčke················-postavené·····
1951-09-02····=·Lodenica·nová,·tzv.·„mestská“·······························································medzi·mostami,·ľavý·breh·Váhu···········-do·prev.······
1951··········=·mestská·lodenica·poniže·železnič.mosta······················································ľavý·breh·Váhu,niže·železnič.mosta······-do·prevádz.···
1951··········=·Novostavba·strednej·školy·2.stupňa··························································asi·Sihoť·pri·Váhu·Pionierska···········-SP+výstavba···
1951··········=·Odborné·učilište·Pozemných·stavieb·(3p.)····················································Pionierska·ul.··························-ukonč.········
1951··········=·Rozšírenie·čerp.stanice·Benzinol-5000_litrov················································Palackého·······························-SP+výstavba···
1951··········=·Stredná·škola·2.stupňa······································································Dolná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1951··········=·voj.bytovky·Rázusova·x·Viest.·······························································poniže·zim.štadióna·····················-postavené·····
1951··········=·Vojenské·bytovky·–·Dlhé·Hony································································okolo·ul.·Dlhé·Hony·····················-postavené·····
1951··········=·Vojenské·bytovky·pri·elektrárni·····························································okolo·sever·Rázusovej·ul.···············-postavené·····
1951··········=·Závodná·budova·Čsl.št.lesy,·n.p.····························································Viestova································-SP+výstavba···
1951··········=·zhorel·Katolícky·konvikt····································································hlavné·nám.·(neskôr·tam·lekáreň)········-zánik·········
1951-10-31····=·zhorela·tribúna·na·štadióne·TTS·····························································Sihoť···································-zánik·········
1952·cca······=·6·bytoviek·Merina=po·2?vchodyx6bytov?·······················································zvonku·merináckej·zátačky·cesty·········-postavené·····
1952··········=·Banka·štátna·(zbúr.Ladániho+m.žup.dom)······················································sever·námestia·x·Palackého··············-ukonč.········
1952cca???····=·Bauerov·dom,·potom·trhovisko································································Vajanského······························-zbúranie······
1952·cca······=·Bytovka·4vchx6bj(pôv.pre·výst.vod.diela)····················································Hurbanova·54/1596·······················-postavené·····
1952-cca······=·Bytovky·Omnia,·pri·cintoríne,·3p.···························································pri·všeobecnom·cintoríne················-postavené·····
1952·cca······=·Bytovky+kancelarie·pre·výstavbu·vod.diela···················································Hurbanova·······························-postavené·····
1952··········=·Detské·ihrisko·na·voľ.priestranstve·pri·sedrii··············································(Roh·Krížová-Súdna)·····················-SP+výstavba···
1947-1952·····=·Filiálka·Nár.banky·čsl.·(NBČS)······························································(pred·hotelom·Tatra)····················-SP-kolaud.····
1952··········=·Hasičská·zbrojnica·nová·····································································dolný·šanec·····························-do·prev.······
1952··········=·Hydrostav-závod.jedáleň+kuchyňa·pre1200zamest.vod.dielaSkalka-Rázusova·ul.··························································-SP+výstavba···
1952··········=·Ihrisko·Sokol·závodov·K.J.Vorošilova························································Horná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1952-1953·····=·Kasárne·„Pred·poľom“=drevené·baraky·························································pri·neskor.novej·ceste·do·Opatovej······-postavené·····
1952··········=·Keramoprojekt·prístavba·1.posch.88m2························································Pribinova·······························-SP+výstavba···
1952·cca······=·Kuchyňa+jedáleň·pre·výstavbu·vod.diela······················································Rázusova·ul.····························-postavené·····
1952··········=·Piaristi-vyhorenie··········································································Konvikt·piaristov,·hlavné·námestie······-zbúr.·········
1952··········=·Prestavba·väznice···········································································Súdna···································-SP+výstavba···
1952-cca?·····=·Prevádzková·budova·Pozemných·stavieb························································Nábrežná·x·Komenského···················-postavené·····
1952··········=·Stavebná·úprava·väznice·····································································(Sedria,·Súdna·ul.)·····················-SP+výstavba···
1952-11-09····=·Škola·za·mostami·=4.ZDŠ·····································································Veľkomoravská-predOdevou················-ukončená······
1952··········=·Tunel·pod·hradom-pre·požiadavku·CO··························································(Štefánikova,·za·Vitekom)···············-SP············
1952·cca······=·Učilište·pôvodne·Meriny,·potom·TOS··························································zvonku·merináckej·zátačky·cesty·········-postavené·····
1952··········=·voj.bytovky·okolo·Smažienky·································································Dlhé·hony·······························-postavené·····
1953··········=·16bj·T-14·Keramoprojekt·····································································Hodžova·1528····························-SP+výstavba···
1953-cca??····=·2·spojené·bytové·domy·oproti·Konštrukte·····················································Rázusova·ul.····························-postavené·····
1953··········=·48bj·typ·T-20·pre·Strojárne·9.mája··························································Hurbanova·······························-SP+výstavba···
1953··········=·Akcia·5000·rodnných·domkov··································································_!······································-SP+výstavba···
1953··········=·Bytovka·pri·Odeve,·3p.+balkóniky····························································pri·Odeve,·„Za·mostami“·················-ukonč.········
1953··········=·Drevená·kancelária+plot·····································································Kovošrot·pri·nádraží····················-SP+výstavba···
1952-1953·····=·Fínske·domky················································································severný·okraj·Kubrej····················-výstavba······
1953··········=·Fínske·domy·(pre·dôstoj.kasární·PredPoľom···················································Kubra,·SZ·okraj,·Pod·horou··············-postavené·····
1953··········=·Gynekologický,pôrodnícky·a·detský·pavilón···················································OÚNZ=nemocnica,·Legionárska·············-kolaudácia····
1953··········=·Materská·škola··············································································Kubra···································-postavené·····
1953··········=·sklad·a·dielne·Stavomontáže·n.p.····························································Štefánikova12·(zrejme·v·Slovliku)·······-SP+výstavba···
1953cca?······=·Strelnica·kde·amfiteáter,·pod·čerešň.sadom··················································prístup·od·Viteka·zo·Štefánikovej·······-zriadená······
1953··········=·strelnica·na·Brezine········································································povyše·Vitek.autodielne,pod·čereš.s·····-exist.········
1953··········=·Škola-pôv.“stredná“,·potom·2.ZDŠ·do1989·····················································Pionierska(=Študentská)=H.Sihoť·········-výstavba······
1953-04-04····=·Štefánikova·socha···········································································nám.·Marca·Aurelia······················-zbúranie······
1953·cca······=·Švédske·domky·v·Kubrej··············································································································-výstavba······
1953cca·······=·zvýšená·ľavobrežná·hrádza·Váhu······························································súčasť·vodného·diela·do·Kostolnej·······-výstavba······
1953-11-11····=·Železničná·vlečka·pre·výstavbu·elektrárne···················································(Nálepkova·ul.);1957-09-26odpojená······-do·prev.······
1954·cca······=·2.·ZDŠ·-·Pionierska·ul.·(potom·Študentská)··················································na·hornej·Sihoti·pri·Váhu···············-postavené·····
1954··········=·64bj·T-15·Strojárne·9.mája··································································Viestova································-SP+výstavba···
1954··········=·6bj·T-13,·bl.B,·2posch.,·rovná·strecha,·Čsl.št.cesty,·Hodžova·ul.···································································-SP+výstavba···
1954-1958·····=·Bytovka·Omnia,·tzv.·„U“,·Švermova·ul.,······················································na3x,zdola:1954+1956(stred)+1958········-postavené·····
1954-1956·····=·Dekora······················································································Zlatovce································-výstavba······
1954··········=·JRD·Tn=sýpka+matečník+typ.kravín+teľatník50teliec+typ.kurín500sliepok-v·areáli·ovoc.školky··········································-SP+výstavba···XX·········
1954··········=·Mestská·hromadná·doprava-autobusy···························································spoj·č.1=Soblahovská-TOS················-začiatok······
1954··········=·Nemocnica·(pôrodnica·+·interné)·(5p.)·······················································Legionárska·ul.·························-ukonč.········
1954··········=·pekáreň·Zlatovce············································································Zlatovce································-ukonč.········
1954cca??·····=·Plaváreň·pod·Sokolicou······································································pod·Sokolicou···························-postavené·····
1954·cca······=·škola·na·Sihoti·············································································Študentská·=·Pionierska·ul.·············-postavené·····
1952-1954·····=·Štadión·futbalový·pri·Merine································································pod·Sokolicou···························-postavené·····
1950-1955·····=·1posch.obyt.dom·obsluhy·vzdúvadla·Váhu······················································(zrejme·dolná·sihoť)····················-SP+výstavba···
1953-1955·····=·32bj·bytovka·4podlažná,·bl.F,G······························································Rázusova-Holubyho·······················-SP-kolaud.····
1953-1955·····=·48bj·T-15·Konštrukta········································································Golianova·······························-SP-kolaud.····
1955-cca······=·Bytovka·na·západe·Pionierskej·ul.···································································································-postavené·····
1955-cca······=·Bytovka·Rázusova,·prízemie=obchody··························································oproti·vodnému·zdroju···················-postavené·····
1955··········=·Bytovka·v·strede·Pionierskej·ul.····································································································-postavené·····
1955-cca······=·Bytovky·Kvasnicová··········································································Zlatovská·ul.···························-postavené·····
1955+?········=·Dlhé·hony·I·················································································Smažienka,·ul.MPČL······················-výstavba·od···
1955··········=·Hať·Biskupice···············································································Vodné·dielo·TN-Kostolná-...·············-ukonč.········
1955··········=·Konštrukta-4posch.účelová·budova,sklonená·strecha,·Rázusova·ul.·····································································-SP+výstavba···
cca·1955······=·Kvasnicová·bytovky··················································································································-výstavba·od···
1955·cca······=·malá·kaplnka·na·všeob.cintoríne+sv.JánNep···················································pri·bočnom·vchode·od·juhu···············-postavené·····
1955··········=·Obilné·silo·+·prevádzka·roľ.sklad.družstva··················································Zlatovce,·pri·železnici·················-výstavba·od···
1955·cca······=·plot·pri·kostole·sv.·Anny+socha·sv.Ján·Nep.·························································································-zbúranie······
1955··········=·Prestavba·miestnosti·pre·drôt.rozhlas·······················································Vajanského·19···························-SP+výstavba···
1955··········=·Prestavba·rozhlasovej·ústredne·v·pošte······················································Palackého·······························-SP+výstavba···
1955··········=·Prízemný·murovaný·proviz.barak·Keramopr.····················································Obrancov·mieru·(Keramoprojekt)··········-SP+výstavba···
1955-1960?····=·Štefánikova=nová·kanaliz.+asfalt·na·kocky···················································Štefánikva·ul.··························-postavené·····
1955cca??·····=·Základná·škola·–·5.·ZDŠ·····································································Dlhé·Hony·1·····························-postavené·····
1956··········=·8bj·T52·učiteľské·byty······································································Drgova··································-SP+výstavba···
1956··········=·Betónový·(cestný)·most·na·ostrov····························································súčasť·vodného·diela····················-ukonč.········
1956-12-08····=·Betónový·cestný·most·č.50·cez·Váh···························································Stavali·3roky,·súčasť·vod.diela·········-do·prev.······
1954-1956·····=·Dvojdom·Šimno+Kotas,parc.1995/6,7···························································Budayho·ul.·····························-SP+výstavba···
1956··········=·Elektráreň·Skalka=Vod.dielo-TN-Dubnica-...··················································2xKaplan=?16,1MW,·spád·11,6·m···········-ukonč.········
1941-1956·····=·existuje·ulica·„Dr.·Budayho“································································Sihoť···································-exist.········
1956··········=·existuje·ulica·„Zahradnícka“································································Kde?·-·Hor.·Sihoť?······················-exist.········
1956··········=·Konštrukta-prevádzková·budova·······························································Rázusova,·povyše·voj.veliteľstva········-postavené·····
1956··········=·križovanie·topolč.železnice·s·mostom························································súčasť·vodného·diela····················-zánik·········
1956··········=·Lodenica·Zväzarm············································································na·Ostrove······························-vznik·········
1956cca·······=·Malebná·vrátnica·v·mur.plote·piaristov······················································Palackého·······························-zbúranie······
1956cca·······=·rozšírenie·Palackého·ulice··································································Na·pozemok·piaristov····················-postavené·····
1956cca·······=·Základná·škola·Dlhé·hony·(5.ZDŠ)····························································Dlhé·hony·······························-výstavba······
1956/57·······=·zmeny·názvov·viacerých·ulíc·································································aj·na·Sihoti····························-zmena·········
1956cca·······=·Zväzarmovská·lodenica·na·ostrove=42.ZO······················································Ostrov··································-zriadená······
1956··········=·Zvýšenie·hrádzí+úprava·toku·Váhu,·Ostrov····················································súčasť·vodného·diela····················-ukonč.········
1957-cca??····=·2x·učiteľská·bytovka,·2p.,·Súdna·ul.························································oproti·Sopkovej·························-postavené·····
1957··········=·bytovka·100bj·Konštrukta····································································Nábrežná································-postavené·····
1957··········=·cesta·od·Fatmy·na·hrad··············································································································-vydláždená····
1956··········=·Konštrukta··················································································Caganova································-SP+výstavba···
1957-10·······=·Konštrukta·bytovka·(prístav.k·prev.budove)··················································Jiráskova·ul.-od·rohu·Rázusovej·········-do·prev.······
1957-10·······=·Konštrukta-lekár+slobodár.(k·prev.budove)···················································Rázusova·ul.-po·roh·Jiráskovej··········-do·prev.······
1957··········=·lanovka·na·hrad·od·zadku·Slovliku···························································(Štefánikova)-pri·Vitekovi··············-postavené·····
1957··········=·Vojenská·bytovka,·4·b.j.····································································Pred·Poľom······························-postavené·····
1958cca·······=·betónová·plocha·letiska·····································································letisko·································-alebo·prv·····
1956-1958·····=·Kultúrny·dom················································································Zlatovce································-postavené·····
1958cca??·····=·Štadión·futbalový·pri·sokolovni·····························································Sihoť,·blízko·býv.ihriska·TTS···········-postavené·····
1958cca??·····=·Základná·škola·za·mostami·-·4.·ZDŠ··························································pred·Odevou,·Veľkomoravská·12···········-postavené·····
1958cca·······=·zanikla·cesta·z·Biskupíc·do·Bobrovníka······················································pohltil·ju·rozširovaný·areál·letiska····-zánik·········
1958-05-28····=·Železničné·priecestie-trať·do·Topoľčian·····················································Pred·cest.mostom·cez·Váh················-zrušené·······
1959··········=·oprava·a·zastrešenie·delovej·bašty··························································hrad····································-postavené·····
1959··········=·Prestavba·prev.·Budovy·Zlatokov·····························································Železničná······························-SP+výstavba···
1959cca·······=·regulačná·stanica·plynu-prvá·v·TN···························································Inovecká································-výstavba······
1959··········=·tlačiareň···················································································Jesenského·(Krížová)·23·················-postavené·····
1960··········=·12bj·T01B-SBD·záv.K.J.Vorošilova····························································Hodžova·································-SP+výstavba···
1960··········=·2·x·14bj·T13-14-SBD·OZVŠ····································································V.·Širokého·····························-SP+výstavba···
1960··········=·24bj························································································Nábrežná································-SP+výstavba···
1960··········=·36+5·bj·s·kotolňou··········································································pri·OZVŠ································-SP+výstavba···
1960··········=·8domkov=32bj-SBD·záv.K.J.Vorošilova·························································Hodžova·································-SP+výstavba···
1960··········=·AB·OSP······················································································V.·Širokého·····························-SP+výstavba···
1960··········=·AB·RaJ······················································································Trenčín·································-SP+výstavba···
1960·cca······=·baraky······················································································Krížová·ul.·····························-zbúranie······
1960cca·······=·Budova·Verejnej·bezpečnosti·································································Roh·Krížová-Súdna·······················-postavené·····
1960··········=·bytovka·102bj···············································································Nábrežná································-postavené·····
1960··········=·Detské·jasle·T/55···········································································Švermova································-SP+výstavba···
1960·cca······=·Konštrukta·slobodáreň·······································································Jiráskova·(Hurbanova-Švermova)··········-postavené·····
1960·cca·?····=·Konštrukta·slobodáreň·······································································roh·Jiráskovej·a·Hurbanovej·············-postavené·····
1960cca·······=·Murovaný·plot·pri·synagóge·zbúraný··························································Štúrove-Palackého(Hviezdová)············-zbúranie······
1960cca??·····=·Nová·vrátnica·a·nový·vchod·do·nemocnice·····················································nemocnica,·Legionárska··················-postavené·····
1960·cca······=·Nové·Zlatovce·-·po·2.·svet.·vojne···································································································-výstavba·od···
1960-01-17····=·otvorený·zimný·štad.s·umelou·ľad.plochou····················································koniec·Rázusovej-pri·elektrárni·········-do·prev.······
1960cca·······=·plaváreň·Pod·Sokolicami·····································································Pod·Sokolicami··························-postavené·····
1960··········=·plynofikácia························································································································-·-············
1957-1960·····=·plynovod·do·Trenčína·a·ďalej································································BA-ZA,·Pn25,Dn300·······················-výstavba······
1960cca·······=·Slobodáreň·Konštrukta·–·prvá········································································································-postavené·····
1960·cca······=·Starý·katolícky·cintorín····································································Priekopy-nad·Legionárskou···············-zrušený·······
1960·cca·??···=·Učňovská·škola··············································································Krížová·(Jilemnického)··················-postavené·····
1960·cca······=·Učňovská·škola··············································································Krížová·ul.·(Jilemnického)··············-postavené·····
1960-09-01····=·Základná·škola·Kubra,·18učební,·2budovy·····················································Kubra···································-otvorená······
1950-1960·····=·železničná·zastávka·pred·Letec.opravovň.····················································na·trati·do·Topolčian···················-cca·exist.····
1961-62·······=·11·x·štvorbytovka·TOS·(2p.+1)·······························································Hodžova·ul.,·pri·železnici··············-postavené·····
1961··········=·4bj·pre·ČSD·················································································Hodžova·································-SP+výstavba···
1961··········=·Letné·kino··················································································Sládkovičova·(až·po·Ľudový·hájik)·······-postavené·····
1961··········=·Letné·kino··················································································Sládkovičova····························-postavené·····
1961-02·······=·Murovaný·plot·pri·kostole·sv.·Anny·zbúraný··················································nám.·sv.·Anny···························-zbúranie······
1961··········=·Nová·cesta·do·Opatovej······································································Z·betón.panelov·························-postavené·····
1961··········=·Škola·základná,·8/17·(2p.)··································································Kubra···································-ukonč.········
1962··········=·216bj·LB+obchody············································································Dlhé·Hony·······························-SP+výstavba···
1962··········=·24bj·T02B·pre·Keramoprojekt·································································Hor.·Sihoť-pč1600/3·····················-SP+výstavba···
1961-1962·····=·36·bj·typ·P-4···············································································Hor.·Sihoť······························-SP+výstavba···
1961-1962·····=·4+4bj·–·lekáreň·············································································Stalinovo·nám.··························-SP+výstavba···
1961-1962·····=·48bj·SBDO···················································································Jiráskova·······························-SP+výstavba···
1961-1962·····=·9bj·typ·T02B················································································Švermova································-SP+výstavba···
1962-leto·····=·Bytovka·„kravín“,·5·podl.···································································Beckovská·15/1186·······················-ukonč.········
1962-cca······=·Bytovka·na·juhu·Nábrežnej···································································povyše·rohu·Pionierskej·················-postavené·····
1962··········=·Jedáleň·školy·za·mostami·(4.ZDŠ)····························································Veľkomoravská-predOdevou················-zač.výst.·····
1961-1962·····=·Lekáreň·na·mieste·vyhoreného·konviktu·······················································Hlavné·nám.·····························-výstavba······
1962cca·······=·Lekáreň·na·námestí··········································································hlavné·nám.,·pozemok·konviktu···········-postavené·····
1962-cca······=·Podniková·chata·Merina·pri·jazere···························································Opatovská·dolina························-postavené·····
1961-1962·····=·Prev.·Budova·Lesného·závodu·································································p.č.1494································-SP+výstavba···
1963··········=·18bj·SBD-POzem.stavby·······································································Drgova,·pč369/2·························-SP+výstavba···
1963··········=·239bj·Hodžova·pč1531-1549···································································Hodžova·pč1531-1549·····················-SP+výstavba···
1962-1963·····=·72bj-T03B-bl.E-SBDO·········································································Dlhé·Hony·······························-SP+výstavba···
1962-1963·····=·Aut.·Telef.·Ústredňa········································································p.č.651,652,653·························-SP+výstavba···
1963-07-03····=·Autocamping·na·ostrove······································································Ostrov,·800m2···························-otvorenie·····
1962-1963·····=·DJ·+·slobodáreň·Konštrukta··································································Hor.·Sihoť······························-SP+výstavba···
od·cca·1963···=·Dlhé·hony·II················································································Perla,·ul.SA····························-výstavba·od···
1962-1963·····=·Hotel·Trenčan·–·prestavba···································································Malinovského····························-SP+výstavba···
1963-10-26····=·Kultúrny·dom·Bavlnárskych·závodov···································································································-do·prevádz.···
1963cca+······=·Mur.plot+zabudovaný·osvetľ.pás+výbojky······················································okraj·parku·pozdĺž·Štefánikovej·········-postavené·····
1963-cca?·····=·škôlka·Konštrukta···········································································Švermova·(Jiráskova-Smetanova)··········-postavené·····
1963··········=·Tvárnicová·trať·spojov······································································Gottwaldove-Biskupická··················-SP+výstavba···
1963-cca??····=·Učiteľská·bytovka,·3p.,·Súdna·ul.···························································oproti·Sopkovej·························-postavené·····
1964-okt.·····=·3x·(Bytovka·červená·9p.,·2vchody,·2x25bj)···················································Legionárska·(Sov.·Armády)·45/660········-ukonč.········
1963-1964·····=·cesta·Mních.Lehota-Tr.Turná-V.Bierovce······················································+nový·most·cez·Váh······················-postavené·····
1963-1964·····=·DJ70························································································Dlhé·Hony·······························-SP+výstavba···
1964··········=·obchody·(1p.),·pri·červených·bytovkách······················································Legionárska,·textil,·obuv,·kader+hol····-ukonč.········
1963-1964·····=·Rešt.·PodBrezinou-prestavba·–·RaJ···························································Hviezdoslavova··························-SP+výstavba···
1964··········=·Reštaurácia·býv.·Urbánek-plynofikácia·······················································Gottwaldove·····························-SP+výstavba···
1964··········=·Sväzarm-montovaná·chata·typ·L-2A····························································Ostrov··································-SP············
1964··········=·Škola·priemyselná·odevná·(3p.)······························································za·mostami······························-ukonč.········
1962··········=·Telefónna·ústredňa··········································································dolný·šanec·····························-postavené·····
1964··········=·Trafostanica·5kV············································································Električná······························-SP+výstavba···
1964··········=·Verejné·osvetlenie-·GO······································································Mierové·nám.····························-SP+výstavba···
1964··········=·Výsk.·Ústav·ovčiarsky-·GO···································································H.·Šanec·41·····························-SP+výstavba···
1964-09·······=·Základná·škola··(6.ZDŠ)·35učební=1156žia····················································Bezručova·66·–·pri·cintoríne············-otvorená······
1964-1965·····=·110bj·······················································································Dlhé·Hony·······························-SP+výstavba···
1965··········=·18bj·SBDZ·–·OSP·············································································Bratislavská····························-SP+výstavba···
1964-1965·····=·44bj·pre·PBV-Konštr,·TOS····································································Hodžova·································-SP+výstavba···
1964-1965·····=·44bj·pre·SBDZ·Odeva,·Merina·································································Hodžova·································-SP+výstavba···
1964-1965·····=·54bj·prístavba··············································································Dlhé·Hony·······························-SP+výstavba···
1964-1965·····=·79bj·bl.8,·NM-B·············································································Hodžova·1531/2··························-SP+výstavba···
1964-1965·····=·Bierovský·most·cez·Váh··············································································································-postavené·····
1965··········=·Bytovky·poniže·elektrárne,·pri·hrádzi·······························································································-postavené·····
1965··········=·CEVA·(Keramoprojekt)–prev.budova·(4p.+1)····················································Pionierska·ul.··························-ukonč.········
1964-1965·····=·DJ·T55······················································································Bezručova·······························-SP+výstavba···
1964-1965·····=·GO·št.·Cesty·č.·61··········································································SNP·=·Štefánikova·······················-SP+výstavba···
1964-1965·····=·hotel·Tatra·–·GO····················································································································-SP+výstavba···
1965··········=·hradná·studňa·strieška······································································hrad,·studňa····························-postavené·····
1965··········=·kaviareň·Perla·(2p.)········································································Legionárska·····························-ukonč.········
1965cca·······=·Keleti·delikatessen·········································································nám.·sv.·Anny···························-zbúranie······
1964-1965·····=·MŠ120·······················································································Dlhé·Hony·······························-SP+výstavba···
1964-1965·····=·MŠ120+DJ70·–·Merina·········································································Pod·Sokolicami··························-SP+výstavba···
1964-1965·····=·nemocnica,·neurolog.·Pavilón·–·GO···························································Sov·armády40····························-SP+výstavba···
1965+potom····=·Nové·Zlatovce-IBV···········································································predtým·ovocné·záhrady··················-výstavba······
1965cca·······=·RENADO·=·remeselnícky·nákupný·dom···························································Hollého·································-zbúranie······
1965··········=·Robotnícky·hotel·Pozemných·stavieb·(4p.)····················································za·mostami,·na·ceste·do·AOZ·············-ukonč.········
1965cca·······=·Rozšírenie·AOZ··············································································Zlatovce································-začalo········
1965·cca······=·Sihoť·2·-·od·zimného·štadiónu·po·mliekareň··················································1962+???································-výstavba·od···
1965???·······=·Slobodáreň·Konštrukta·–·druhá·······································································································-postavené·····
1965··········=·Škola·základná,·11/23·(3p.)·································································Dlhé·Hony·······························-ukonč.········
1965cca??·····=·Základná·škola·–·6.·ZDŠ·····································································Bezručova·66·(pri·cintoríne)············-postavené·····
1965-09·······=·Základná·škola·(7.ZDŠ)·pôv.·25·učební·······················································Hodžova·37······························-otvorená······
1965-1966·····=···IV.·ZDŠ·–·prístavba·9·učební·+·družiny····················································deviateho·mája··························-SP+výstavba···
1966··········=·Admin.budova·Vodohosp.stavby·(3p.?)·························································za·mostami?·····························-ukonč.········
1966-01-01····=·Učňovská·škola··············································································Jilemnického····························-do·prev.······
1966··········=·Zastrešenie·kyselky·Na·Huku·································································Soblahov································-výstavba······
1965-1967·····=·2·x·36·bj·SBDZ·Stavoindustria·Dubnica·······················································Partizánska·····························-SP+výstavba···
1965-1967·····=·24bj·SBDZ·TOS···············································································29.aug.·································-SP+výstavba···
1967··········=·Bytovky·4p.,·panel.,·viciany,·sídl.·Sihoť·2·················································„Hodžova“·······························-ukonč.········
1967··········=·Obchod·(1p.)················································································Sihoť2-Hodžova·(Bátora)·················-ukonč.········
1967··········=·Poz·stavby·–·dostavba·AB····································································Nábrežná································-SP············
1967··········=·Škola·základná,·9/25·(3p.)··································································Sihoť2-Hodžova··························-ukonč.········
1967··········=·Základná·škola·–·7.·ZDŠ·····································································Hodžova·ul.·37··························-ukonč.········
1968··········=·2x·4bj·SBD·pri·OPS··········································································Sov.·Arm.·Družstevná····················-SP+výstavba···
1966-1968·····=·36bj·SBDZ·Pozemné·stavby····································································Partizánska·····························-SP+výstavba···
1968·jeseň····=·benzínpumpa·za·mostami·pri·autoservise······················································Bratislavská····························-postavené·····
1968cca?······=·budova·na·Zväzarm.strelnici·na·Brezine······················································2malé·miestnosti+kryté·stanovištia·strel-postavené·····
1968??········=·hostinec·U·Jakuba·na·ostrove································································Ostrov,·zväzarmovská·lodenica···········-zriadená······
1968··········=·Intrenát·stavebnej·priemyslovky·(6p.+príz.)·················································za·mostami······························-ukonč.········
Od·1968·······=·Kostol·Adventistov··········································································horný·šánec·····························-postavené·····
1968·cca······=·krčma·U·Jakuba·na·Ostrove···································································priVstupeDoLodeniceZväzarmu·············-do·prev.······
1966-1968·····=·Okresná·poľnohosp.správa····································································Gottwaldove·····························-SP+výstavba···
1968··········=·Osvetlenie·hradu····················································································································-SP+výstavba···
1968cca·······=·Rozšírenie·Štefánikovej·asi·3m·do·parku+betón·múr·s·osvetlením,·tu·dovtedajší·podmur.plot·s·········································-postavené·····XX·········
1968??········=·Stredná·priemyselná·škola·stavebná·(SPŠS)···················································za·mostami······························-postavené·····
1968-1974·····=·Základná·škola·Detské·mestečko······························································Zlatovce································-výstavba······
1968-08·······=·Zhodená·hviezda·z·hradnej·veže······························································hrad····································-zhodenie······
1965-1968·····=·Zlatokov-namiesto·pôv.budovy·fy·Pechanec····················································Rázusova·ul.,·oproti·voj.veliteľstvu····-Cca·výst.·····
1968-1969·····=·110·/·22·kV·rozvodňa········································································Skalka··································-SP+výstavba···
1969-dec.·····=·2·domy·9·podlažné·pri·žid.cintore,·2x36bj···················································Tehel-Partizánska·2064=bl.1=38bj········-kolaudácia····
1968-1969·····=·2x·4bj·SBDO·················································································Hodžova·································-SP+výstavba···
1968-1969·····=·48·bj·4C····················································································Dlhé·Hony·······························-SP+výstavba···
1969··········=·Admin.budova·Poz.stavieb(1951)-nadstavba····················································Nábrežná································-ukonč.········
1967-1970·····=·Admin.budova·ZSE–el.energ.závodov·(4p.)·····················································Električná·ul.··························-výstavba······
1969-cca??····=·Bytovka·pre·ruských·dôstojníkov,·3p.?·······················································Bezručova·ul.···························-postavené·····
Od·1969·······=·Detské·mestečko·Zlatovce····································································Zlatovce································-postavené·····
1969··········=·Hotel·Laugaricio············································································Vajanského······························-postavené·····
1969··········=·Hotel·Laugaricio·(8p.+1+1+1)································································Vajanského·ul.··························-ukonč.········
1967-1969·····=·Kara-kožušnícky·závod–pre·250·zamestn.······················································Zlatovská·ul.···························-postavené·····
1968-1969·····=·Merina·–·rek.·Elektrárne····································································SNP·=·Štefánikova·······················-SP+výstavba···
1969·cca······=·Sídlisko·Pred·poľom-prvé·vežiaky····························································blízko·TOS-kde·býv.kasárne··············-postavenie····
1967-1969·····=·ZEZ·AB······················································································Električná······························-SP+výstavba···
1969··········=·Zlatokov·–·prevádzková·budova·(4p.+1)·······················································Rázusova·ul.····························-ukonč.········
1968-1970·····=·12bj·SBDZ··Vodné·elektrárne·································································Hurbanova·······························-SP+výstavba···
1969-1970·····=·2x·48bj·T06B·–·TOS··········································································Pred·poľom······························-SP+výstavba···
1969-1970·····=·48bj·bl.4B··················································································Dlhé·hony,·Soblahovská··················-SP+výstavba···
1968-1970·····=·4bjSBDZ·Konštrukta··········································································Švermova································-SP+výstavba···
1969-1970·····=·66bj·72bj·v·záhrade·Borovičkovej····························································Pod·Sokolicami··························-SP+výstavba···
1970cca·······=·Borovičková-nádrže··········································································Štefánikova·ul.·························-postavené·····
1970··········=·budova·Energetických·závodov·(ZSE)··························································Električná·ul.,·na·rohu·ulice·1.·mája···-ukončené······
1970+·········=·Bytovka·oproti·vrátnici·Meriny······························································Štefánikova·ul.·························-postavené·····
1970··········=·Bytovka·vysoká··············································································Soblahovská·8·(57),·pred·cintorom·······-ukonč.········
1970··········=·Bytovky·8p,·panel.,·········································································„Soblahovská“···························-ukonč.········
1968-1970·····=·Bytový·podnik···············································································Hollého-H.Šanec-Gottwaldove·nám.········-výstavba······
1970-cca······=·Garáže·Nábrežná·············································································Nábrežná-sever,·neskôr·juh··············-zač.··········
od·cca·1970···=·Juh·I·······················································································Centroprojekt·Gottwaldov················-výstavba·od···
1970·cca······=·Juh·I.·Okrskok······················································································································-výstavba·od···
1968-1970·····=·Modlitebňa·cirkvi·adventistov·······························································H.·Šanec································-SP+výstavba···
1970-cca······=·Múr·parku+zabudov.osvetlenie-RVL-výbojky····················································Štefánikova.·Exist=1965?-1980?··········-exist.········
1970-cca??····=·Nákupné·stredisko·Rozkvet·na·Sihoti·································································································-postavené·····
1970·cca······=·Noviny·–·rodinné·domky······································································Noviny··································-výstavba·od···
1970cca???····=·Obchod······················································································Priekopy,·križovatka·s·Cintorínskou·····-postavené·····
1970··········=·Okresná·poľnohospodárska·správa·····························································Gottwaldove·nám.························-do·prev.······
1969-1970·····=·Pamätník····················································································Brezina·································-SP+výstavba···
1969-1970·····=·Predajňa·Potraviny··········································································Partizánska·····························-SP+výstavba···
1970-cca······=·Prvé·svetelné·semafory······································································Palackého,·pri·synagóge·················-postavené·····
1960-1970·····=·Sídlisko·IBV:·Slnečné·nám.-Bezručova························································Slnečné·nám.-Bezručova··················-výstavba······
1970???·······=·Slobodáreň·Merina···········································································pri·výstavisku··························-postavené·····
1970apotom····=·stredotlaký·rozvod·plynu·v·meste·(1-4at)····················································mesto·Trenčín···························-výstavba······
cca·1970?·····=·Štátny·archív···············································································Nové·Zlatovce=Kožušnícka················-postavené·····
1970··········=·Trafostanica·110/22·kV······································································na·Ostrove,·pri·vodnej·elektrárni·······-ukonč.········
1970cca·······=·Zbúraný·mestský·kúpeľ·(Šimon·Gergorovič)····················································Horný·šanec,·pod·ev.cintorínom··········-zbúranie······
1969-1971·····=·16+24·bj····················································································Uhrova··································-SP+výstavba···
1969-1971·····=·16bj·SBDZ·Merina············································································Pod·Sokolice····························-SP+výstavba···
1970-1971·····=·24bj·bl.2···················································································Bezručova,·Beckovská····················-SP+výstavba···
1969-1971·····=·24bj·SBDZ·Merina············································································Štefánikova·····························-SP+výstavba···
1969-1971·····=·2x·16bj·SBDZ·OSP············································································Uhrova··································-SP+výstavba···
1970-1971·····=·2x·96bj·bl.·7,8·············································································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1970-1971·····=·AB·JRD·TN···················································································Biskupická······························-SP+výstavba···
1970-1971·····=·AB·Svojpomoc················································································Rybárska································-SP+výstavba···
1971-cca······=·Bytové·domy·80·b.j.,·pri·poliklinike························································Piaristická·(predtým·Uhrova)············-postavené·····
1971··········=·CEVA–výskumno-vývoj.základňa·(3p.+1+1)······················································za·mostami······························-ukonč.········
1970-1971·····=·GO·AB·Štát.poisťovňa········································································Partizánska·····························-SP+výstavba···
1971··········=·inž.siete·na·hrad···········································································hrad····································-SP+výstavba···
1971··········=·KARA·–·prev.budova,·kožušin.závody··························································za·mostami······························-ukonč.········
1969-1971·····=·OD·Prior····················································································Vajanského······························-SP+výstavba···
1969-1971·····=·Pamätník·69·zabitých·na·Brezine·1944-5······················································Čerešňový·sad,·Brezina··················-výstavba······
1971+·········=·Pred·poľom··························································································································-výstavba·od···
1971··········=·Predajňa·potravín···········································································Inovecká································-SP+výstavba···
1971··········=·Pri·starej·nemocenskej·-·pri·Piaristickej·ulici·············································od·Piaristickej·ul.·k·bitúnku···········-výstavba·od···
1971··········=·Rekonštr.·Prosektúry·v·nemocnici····························································Sov·armády······························-SP+výstavba···
1971··········=·záchod······················································································Ostrov··································-SP+výstavba···
1971-1972·····=·24bj·bl.4C··················································································Noviny··································-SP+výstavba···
1971-1972·····=·24bj·bl.B···················································································Noviny··································-SP+výstavba···
1972··········=·2bj=rek.budovy,sklad,·bet.sklad.plocha······················································Zamarovce·tehelňa·······················-SP+výstavba···
1971-1972·····=·2x·48bj·bl.·11,·12··········································································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1971-1972·····=·2x·48bj·bl.1,2··············································································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1971-1972·····=·2x·48bj·bl.9+10·············································································Dlhé·Hony·······························-SP+výstavba···
1971-1972·····=·2x·4bj·SBDZ·VET·············································································Pod·Brezinou····························-SP+výstavba···
1972··········=·2xBytovka·vysoká,·Dlhé·Hony·································································medzi·Inoveckou·a·Soblahovskou··········-postavené·····
1971-1972·····=·56bj·bl.13··················································································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1972·cca······=·budova·Diaľkových·káblov····································································Krížová·ul.·(X-Dolný·šanec)·············-postavené·····
1972··········=·Bytovky·TOS,·nízke,·tehlové·································································Pred·Poľom······························-postavené·····
1971-1972·····=·Kamenosochár.dielňa·Združ.služby····························································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1972cca·······=·Kirchnerov·dom··············································································Sládkovičova-roh·Ľudový·hájik···········-zbúranie······
1968-1972·····=·Modlitebňa·adventistov······································································Horný·šanec·····························-výstavba······
1972cca??·····=·Obchod·Jednota··············································································Dlhé·hony·······························-postavené·····
1972-cca??····=·Obchodné·stredisko·Úspech·–·pri·Odeve·······················································Zlatovská·ul.···························-postavené·····
1972··········=·Osvetlenie·ľavostranej·hrádze·······························································hrádza·Váhu·····························-SP+výstavba···
1972-1979·····=·Prestavba·kláštora·Piaristov·na·galériu·MAB·················································hlavné·nám.·····························-výstavba······
1971-1972·····=·Príjazdná·cesta·············································································Juh·····································-SP+výstavba···
1972cca·······=·Sídlisko·Pred·poľom-najvyšší·dom····························································dlho·trvalo·dokončenie··················-postavenie····
1972·cca······=·Soblahovská·k·cintorínu·············································································································-výstavba······
od·cca·1972···=·Soblahovská·ul.·············································································ul.·Soblahovská·························-výstavba·od···
1972-1973·····=·12bj························································································Bavlnárska······························-SP+výstavba···
1971-1973·····=·2x·40bj·Konštrukta··········································································Partizánska·····························-SP+výstavba···
1971-1973·····=·300·lôžk.slobodáreň=Dom·opatrovat.služby····················································Uhrova··································-SP+výstavba···
1971-1973·····=·30bj·bl.4C··················································································Noviny··································-SP+výstavba···
1972-1973·····=·36bj·bl.5···················································································Noviny··································-SP+výstavba···
1972-1973·····=·56bj·bl.14··················································································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1972-1973·····=·77bj·bl.3···················································································Soblahovská,·1161·······················-SP+výstavba···
1971-1973·····=·8bj··VET····················································································Sov·armády······························-SP+výstavba···
1973··········=·budova·vodární·a·kanalizácií································································ulica·1.·mája···························-ukončené······
1973-dec.·····=·Bytovka·nízka···············································································Soblahovská·ul.,·sever.koniec···········-ukonč.········
1973··········=·Bytovka·radová,·4p.?,·Dlhé·Hony·····························································medzi·Inoveckou·a·Soblahovskou··········-postavené·····
1971-1973·····=·Keramoprojekt···············································································Sov·armády······························-SP+výstavba···
1973··········=·Mliečny·bar·················································································Štúrove·································-SP+výstavba···
1972-1973·····=·MŠ120·······················································································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1973··········=·Obchodný·dom·Prior··········································································Vajanského······························-ukonč.········
1969-1973·····=·Obchodný·dom·Prior··········································································Vajanského······························-výstavba······
1973·cca······=·oporný·múr·a·zvýšený·chodník·pri·cintore····················································Soblahovská·ul.·························-postavené·····
1971-1973·····=·Predajňa·potravín···········································································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1972-1973·····=·Príjazdná·cesta·do·Kubrice··········································································································-SP+výstavba···
1972-1973·····=·sadové·úpravy-uličné·aleje··································································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1973··········=·Tribúna·na·vých.strane·zimného·štadióna·····················································Sihoť,·pri·elektrárni···················-dostavané·····
-1973·········=·Ubytovňa·049·Podsokolice·Konštrukta·························································Podsokollice····························-SP+výstavba···
1972-1974·····=·12bj·SBDZ·OZ················································································Kožušnícka······························-SP+výstavba···
1973-1974·····=·24+11bj·CEVA················································································Uhrova-Električná·······················-SP+výstavba···
1972-1974·····=·24bj·SBDZ·Merina············································································SNP·=·Štefánikova·······················-SP+výstavba···
1973-1974·····=·2x·10bj·Noviny·OSP··········································································Karpatská·······························-SP+výstavba···
1972-1974·····=·2x·24bj·····················································································Pred·poľom······························-SP+výstavba···
1972-4cca·····=·budova·Krajskej·správy·Verej.Bezpečnosti····················································prístavba·juž.·K·budove·VB·z·1960·······-postavené·····
cca·1974······=·Centrum·····················································································Hviezdoslavova,·H.Šanec·················-výstavba·od···
1974··········=·Cvičisko·kynolog.·Oddielu···································································pri·lodenici····························-SP+výstavba···
1972-1974·····=·JuhI-1.st.-519bj+vybavenosť+CO·kryt·č.10····················································Juh·····································-SP+výstavba···
1974-11·······=·Konštrukta-nový·areál·pod·Sokolicami························································Podsokolice·····························-ukonč.········
1974··········=·Ľudotex·····················································································Kde????????·····························-zač.výst.·····
od·cca·1974···=·Noviny·(KBV)················································································pri·Svojpomoci··························-výstavba·od···
1972-1974·····=·Obchodné·stredisko·Zámostie·································································Zlatovecká······························-SP+výstavba···
1974··········=·Oplotenie·VII.ZDŠ···········································································Hodžova·································-SP+výstavba···
1973-1974·····=·Park·na·Ostrove·–·II.·Etapa·································································Ostrov··································-SP+výstavba···
1973-1974·····=·Rekonštr.galérie·v·kláštore·piaristov·······················································Mierové·nám.·(+r.1975-1978)·············-SP+výstavba···
1974··········=·Televízny·prevádzač·Zamarovce·······································································································-SP+výstavba···
1973-1974·····=·Telocvičňa·OU·PS············································································Hor.·Sihoť·(Študentská)·················-SP+výstavba···
1974al.1972···=·tribúna·štadiónu············································································Sihoť,·pri·sokolovni····················-postavené·····
1974··········=·Tribúna·štadiónu·pri·sokolovni······································································································-postavené·····
1973-1974·····=·Ubytovňa·pionierskeho·tábora·OSP····························································Kubrica·································-SP+výstavba···
1974··········=·Učň.·Škola-prístavba········································································Jilemnického····························-SP+výstavba···
1973/1974·····=·Vodárne·a·kanalizácie·······································································1.mája·(=Slobody)-roh·Piaristická·······-do·prev.······
1973-1974·····=·Výstavisko·TN·mesto·módy····································································Podsokollice····························-SP+výstavba···
1974-1975·····=·10bj·bl.6·OSP···············································································Noviny·(Karpatská)······················-SP+výstavba···
1972-1975·····=·77bj·OZ·····················································································Zlatovská·······························-SP+výstavba···
1974-1975·····=·78bj·Konštrukta·············································································Podsokollice····························-SP+výstavba···
1974-1975·····=·90bj························································································Noviny··································-SP+výstavba···
1975··········=·Dva·vodojemy·na·okraji·Breziny······························································Brezina,·nad·sídl.·Juh··················-postavené·····
1975··········=·Hlavný·peší·nástup·na·Juh···········································································································-SP+výstavba···
1973-1975·····=·Juh-hlavná·cesta·sídliska···································································Juh·····································-SP+výstavba···
1975··········=·komín·Merina················································································(Železničná·X·Štefánikova)··············-postavené·····
1975-cca······=·Kubranský·potok·zvedený·do·podzem.rúr·······················································od·kubr.Kostola·po·ústie················-postavené·····
1975··········=·Merina-nová·tepláreň+mazut.hosp.····························································Merina,·Štefánikova·····················-ukonč.········
1975··········=·MK·Rybárska·························································································································-SP+výstavba···
1975··········=·Nákupné·stredisko·Rozkvet···································································Sihoť·2·································-otvorené······
1975-01·······=·Nákupné·stredisko·Úspech····································································za·mostami·pri·Odeve····················-otvorené······
1975cca·······=·nová·kotolňa+mazhut.hospodárstvo·Merina·····················································Merina,·Štefánikova·····················-postavené·····
1974-1975·····=·Obchod······················································································Kubra···································-SP+výstavba···
1974-1975·····=·Obchod·potraviny············································································Istebník································-SP+výstavba···
1975··········=·Oplotenie·spínacej·stanice··································································Mládežnícka·····························-SP+výstavba···
1975··········=·Oplotenie·záhradk.osady·Pod·sekerou·························································Pod·sekerou·····························-SP+výstavba···
1975··········=·Poliklinika-žltá············································································Legionárska,oproti·Perle················-zač.výst.·····
1974-1975·····=·SPŠO·–·prístavba············································································SPŠO·–·zámostie·························-SP+výstavba···
1975··········=·Strojodev-prevádzk.hala·····································································Februárového·víťazstva··················-SP+výstavba···
1974-1975·····=·Ubytovňa·Jugo·250·–·vojsko··································································SNP·=·Štefánikova·······················-SP+výstavba···
1975cca·······=·Vyasfaltovaná·ľavobrežná·hrádza·Váhu································································································-postavené·····
1975··········=·Zakanalizovanie·Kubranského·potoka··························································od·stredu·Kubrej·po·Tepličku············-postavené·····
1975··········=·zakanalizovaný·potok·tečúci·cez·Kubru·······················································od·stredu·Kubrej·po·Tepličku············-výstavba······
1975··········=·Žel.vlečka·do·LOT·zrušená,demont.kolaje·····················································Biskupice·······························-ukonč.········
1974-1976·····=·120·malometrážnych·bytov·TOS································································Pred·poľom······························-SP+výstavba···
1974-1976·····=·12bj························································································Bavlnárska······························-SP+výstavba···
1974-1976·····=·12bj·SBD·OZ·················································································zámostie································-SP+výstavba···
1975-1976·····=·78bj·Konštrukta·············································································Podsokollice····························-SP+výstavba···
1976-04·······=·bytovka·Noviny·pri·Svojpomoci·10bj.,·4·podl.················································Karpatská·2609··························-ukonč.········
1973-1976·····=·Centrum·I.··················································································Centrum·································-SP+výstavba···
1975-1976·····=·Detské·dopravné·ihrisko·····································································Ostrov··································-SP+výstavba···
1976··········=·Detské·ihrisko··············································································Uhrova··································-SP+výstavba···
1976-02·······=·Keramoprojekt···············································································Dolný·šanec-roh·Legionárskej············-ukončený······
1973-1976·····=·Komunikácia·k·pomníku·padlých·······························································Kukučínova······························-SP+výstavba···
1975-1976·····=·Kotva-centrálna·výrobňa·Jednota·····························································Nálepkova·······························-SP+výstavba···
1975-1976·····=·Kovotex,·výrobné·družstvo·invalidov·························································oproti·mliekarni·na·Sihoti··············-postavené·····
1973-1976·····=·Krytá·plaváreň··············································································Mládežnícka·····························-SP+výstavba···
1973-1976·····=·Krytá·plaváreň·(+Gen.oprava·1988)···························································pri·otvorenej·mestskej·plavárni·········-postavené·····
1974-1976·····=·Ludotex·····················································································Orechová·(?!?)··························-SP+výstavba···
1974-1976·····=·Obchod······················································································Kubrica·································-SP+výstavba···
1976-1984·····=·Rekonštrukcia·synagógy······································································Štúrove·nám·–·Hviezdová·ul.·············-výstavba······
1975-1976·····=·Rozšír.a·rekonštr.·ATC······································································Ostrov··································-SP+výstavba···
1968-1976·····=·Sídlisko·IBV·(aj·HBV)·Noviny································································Noviny··································-výstavba······
1976··········=·Sídlisko·Pred·poľom-4p.tehlové·domy·TOS·····················································blízko·TOS-kde·býv.kasárne··············-postavenie····
1972-1980·····=·Slovakotex··················································································Krížová·(Jilemnického)··················-výstavba······
1975-1976·····=·Statické·zabezpečenie·karnera·······································································································-SP+výstavba···
1976··········=·Synagóga·–·statické·zaistenie·······························································Štúrove·································-SP+výstavba···
1974-1976·····=·Texing······················································································zámostie································-SP+výstavba···
1972-1976·····=·UMOV·(Slovakotex)···········································································Jilemnického····························-SP+výstavba···
1976··········=·začiatok·búrania·Hviezdoslavovej·ulice······························································································-··············
1974-1976·····=·Zimný·štadión-zastrešenie···································································Hor.·Sihoť······························-SP+výstavba···
1975-1977·····=·22kv·spínacia·stanica·Juh···································································Juh·····································-SP+výstavba···
1975-1977·····=·24bj·Konštrukta·············································································Podsokollice·III························-SP+výstavba···
1974-1977·····=·AB·ONV+OV·KSS···············································································Centrum·(Hviezdoslavova)················-SP+výstavba···
1977-11-17····=·budova·ONV·a·OV··KSS·(Biely··dom)···························································Hviezoslavova···························-do·užívania···
1977cca???····=·Dom·smútku·Trenčín··········································································navrchu·mestského·cintorína·············-výstavba······
1976-1977·····=·Drviareň·surovín,·mont.·ubytovňa····························································Výsk.·Ústav·maltovín,·zámostie··········-SP+výstavba···
1977cca???····=·Geodézia·a·kartografia······································································Piaristická·····························-postavené·····
1977··········=·Hostinec·Sopková·–·úprava···································································Drgova··································-SP············
1977··········=·Ihriská·pre·22triednu·ZDŠ···································································Juh·I.·Okrskok··························-SP+výstavba···
1974-1977·····=·Juh·I-2.stavba··············································································Juh·····································-SP+výstavba···
1973-1977·····=·Juh·I-3.stavba,·škola·······································································Juh·····································-SP+výstavba···
1976-1977·····=·Keramoprojekt-prevádzka·prieskumu···························································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1975-1977·····=·Kovotex·····················································································Opatovská·······························-SP+výstavba···
1976-1977·····=·MK·Partizánska·–·1.·etapa···································································Partizánska·····························-SP+výstavba···
1977··········=·Oplotenie·detského·domova···································································Jilemnického····························-ukonč.········
1977··········=·Osvetlenie·hrádze···········································································hrádza·Váhu·····························-SP+výstavba···
1976-1977·····=·Pioniersky·tábor·–·rekonštrukcia····························································Kubrica·································-SP+výstavba···
1976-1977·····=·Prístavba·požiarnej·zbrojnice·······························································Merina··································-SP+výstavba···
1977-1983·····=·Rekonštr.domu·-·„Dielo“·(Cibik-UKotvy)······················································Hlavné·nám.·č.·22·······················-postavené·····
1976-1977·····=·Rekonštrukcia·domu·pre·obchod·······························································Jaselská·4=Csillagyho·dom···············-SP+výstavba···
1977··········=·Spevnené·plochy·tehelňa·Zamarovce···························································Zamarovce·tehelňa·······················-SP+výstavba···
1977··········=·Štadión·TJ·Jednota·-·krytá·tribúna·-·úprava·················································Podsokollice····························-SP+výstavba···
1976-1977·····=·Štrkové·hospodárstvo·–·III.·Etapa···························································Nozdrkovská·sihoť·······················-SP+výstavba···
1977cca·······=·Tatrasklo-VVÚS··············································································Štefánikova·ul.=SNP·····················-výstavba······
1977··········=·Základ.škola·8.ZDŠ-Juh1pod·Brezinou-18tr.···················································zrejme·Saratovská·······················-zač.··········
1977··········=·Základná·škola·Juh1-pod·Brezinou·(8.ZDŠ)····················································Saratovská······························-zač.výst.·····
1977???·······=·Základná·škola-9.·ZDŠ·–·Juh1(pod·Brezinou)··················································Novomeského·10··························-postavené·····
1975-1977·····=·Zastrešenie·zimného·štadióna································································Sihoť,·pri·elektrárni···················-výstavba······
1975-1977·····=·Zdravotné·stredisko·Dlhé·Hony·······························································Sov.armády······························-SP+výstavba···
1977-1978·····=·10bj························································································Gottwaldovo·····························-SP+výstavba···
1976-1978·····=·12·bj·SBDO··················································································Kožušnícka······························-SP+výstavba···
1976-1978·····=·2x·6bj······················································································Bavlnárska······························-SP+výstavba···
1977-1978·····=·AB·–·štátna·melioračná·správa·······························································Brigádnická·····························-SP+výstavba···
1976-1978·····=·Agrostav-doprav-mechaniz.stredisko-I.etap.··················································DH=?····································-SP+výstavba···
1976-1978·····=·Budova·justičných·orgánov···································································Uhrova··································-SP+výstavba···
1978··········=·Budova·justičných·orgánov·(„Bujo“)··························································Piaristická·ul.·························-ukončený······
1977-1978·····=·Cestný·podjazd··············································································Noviny··································-SP+výstavba···
1978cca??·····=·Detské·ihrisko,·veľké·betón.figúry·zvierat··················································Ostrov··································-zriadená······
1976-1978·····=·Družina·mládeže·pri·VII.·ZDŠ································································Hodžova·································-SP+výstavba···
1978-11-01····=·Ev.farský·dom···············································································oproti·ev.·Kostolu······················-zbúranie······
1978·cca······=·Hotel·Brezina···············································································namiesto·kiosku·························-postavené·····
1974-1978·····=·JuhI.-4.st.·(vč.·Krytu·CO·č.31)·····························································Juh·····································-SP+výstavba···
1978cca·······=·Kaplnka·za·nemocnicou,pri·železnici·························································Jilemn.(Krížová)-Jesens.(Biskupická·····-zbúranie······
1978cca?······=·Nábytková·továreň·Družba·zbúraná····························································Cíp·Legionárska-Soblahovská·············-zbúranie······
1976-1978·····=·Obchodné·stredisko·Noviny···································································Noviny··································-SP+výstavba···
1975-1978·····=·Obchody·····················································································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1978··········=·Oplotenie·zádhradkárskej·osady······························································Noviny··································-ukonč.········
1976-1978·····=·Osvetlenie·štadiónu·TJ·Sihoť································································Horná·Sihoť·····························-SP+výstavba···
1978··········=·Podjazd·–·nástrek·–·stav.úprava·····························································Ľud.·Milícií····························-ukonč.········
1978··········=·Prístavba·lodenice·TJ·Jednota·······························································Mládežnícka·····························-ukonč.········
1978-1981·····=·Rekonštrukcia·Farských·schodov······························································Farská·ul.······························-výstavba······
1978··········=·Renovácia·kostola·piaristov·································································Hlavné·námestie·························-začala········
1978·leto·····=·Sídlisko·pri·žid.cint.=3·výškové·domy·······················································kde·bola·tehelňa·pri·židov.cintoríne····-do·prev.······
1977-1978·····=·SPŠO·–·prístavba·–·II.etapa·································································Staničná································-SP+výstavba···
1978·cca??····=·Veľký·betónový·drak+podobné·································································Ostrov,·pri·moste·······················-postavené·····
1978··········=·Výsk.ústav·pozem.stavieb·P·MV·TN····························································Rozmarínova-rekonštr.·Budovy············-ukonč.········
1978··········=·Zväzarm-rekonštr.domu·······································································Kubranská·cesta·28······················-ukonč.········
1978-1979·····=·7bj·Záhumenská··············································································Trenč.Biskupice·························-SP+výstavba···
1979··········=·autodráha·pre·modely········································································Bezručova·–·pri·cintoríne···············-postavené·····
1979··········=·DJ··························································································Noviny··································-ukonč.········
1976-1979·····=·Dom·smútku·(„Gilotína“)·····································································horná·časť·všeob.cintorína··············-postavené·····
1979··········=·Hotel·Tatra·–·rekonštrukcia·········································································································-ukonč.········
1978-1979·····=·IBV·Sihoť·III.Pod·čerešňami-1.st.-·inž.·siete···············································Sihoť·III.······························-SP+výstavba···
1979··········=·Keramoprojekt-prev.budova-2.etapa···························································Sov.armády······························-ukonč.········
1979··········=·Kiosk·Brezina-inž.siete·····································································Brezina·································-SP+výstavba···
1979··········=·Kostol·piaristov·–·oprava···································································Mierové·nám.····························-SP+výstavba···
1977-1979·····=·MK·Partizánska·–·2.·etapa···································································Partizánska·····························-SP+výstavba···
1979··········=·Montovaná·skladová·hala·PRIOR·······························································Kasárenská······························-SP+výstavba···
1979··········=·MŠ·30·v·internáte·III.·OZ···································································deviateho·mája··························-SP+výstavba···
1979··········=·Nemocnica-nadstavba·patolog.anatom.odd.·····················································Nemocnica·······························-ukonč.········
1979··········=·Odev.závody-úprava·tribúny+prelož.plotu·····················································areál·OZ································-SP············
1979··········=·Okres.správa·ciest·–·AB-bl.A································································zámostie································-ukonč.········
1979··········=·Oplotenie·záhradkárskej·osady·······························································Kubra···································-ukonč.········
1979··········=·Oprava·mestskej·veže········································································Sládkovičova····························-SP············
1979··········=·Oprava·priečelia·a·vnútra·kostola···························································kostol·Orechové·························-SP+výstavba···
1979··········=·Prístavba·transfúznej·stanice·v·nemocnici···················································Sov·armády······························-SP+výstavba···
1979··········=·Rekonštr.býv.Hudobnej·školy·································································Palackého·······························-SP+výstavba···
1978-1979·····=·rozsiahla·oprava·farských·schodov···························································Farská·ul.·(vtedy·Hradná)···············-oprava········
1979··········=·Rozšírenie·rozvodne·110/22kV································································Vodná·elektráreň·Trenčín················-SP+výstavba···
1979··········=·Spoločenská·miestnosť·v·záhradk.osade·······················································Pod·sekerou·····························-ukonč.········
1979··········=·Stavoinvesta·–·AB···········································································Rybárska································-ukonč.········
1978-1979·····=·tel.aj·elektr.vzduš.vedenia·do·káblov·······················································Hlavné·nám.,·stred·mesta················-preložka······
1979··········=·Učňovská·škola-prístavba·6·učební···························································Jilemnického····························-ukonč.········
1979··········=·Verejné·osvetlenie·cesty·do·AOZ·····························································Kasárenská······························-SP+výstavba···
1979··········=·Základná·škola·Juh1-pod·Brezinou·(9.ZDŠ)····················································Novomestského10·························-zač.výst.·····
1980-cca?·····=·4·osvetľovacie·stožiare·na·futbal.ihrisku···················································Sihoť,·ihrisko·pri·Sokolovni············-postavené·····
1980+??·······=·Agrostav····················································································pred·Soblahovom·vpravo··················-výstavba·od···
1980··········=·Autobusové·nádražie·········································································Železničná······························-SP+výstavba···
1980·cca······=·Autobusové·nástupište·prímests.dopravy······················································Oproti·žel.st,·pred·vchod.do·kasární····-postavené·····
cca·1980?·····=·Bavlnárska··························································································································-výstavba·od···
1980???·······=·Budova·správy·katastra··············································································································-postavené·····
1980··········=·Centrum·II·–·76bj·+·obchody·································································Centrum·–·Hviezdoslavova················-ukonč.········
1979-1980·····=·Dom·smútku·Zlatovce·········································································Zlatovce································-SP+výstavba···
1979-1980·····=·Dostavba·kamenárskej·dielne·································································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1980··········=·Dostavba·Obchodnej·akadémie·(SEŠ)···························································Pionierska······························-ukonč.········
1980··········=·Dostavba·oporného·múru······································································Centrum·(Hviezdoslavova,·H.Šanec)·······-SP+výstavba···
1980apotom····=·Druhý·prívod·plynu·do·Trenčína······························································Malženice-Važec,·Pn40,·Dn500············-výstavba······
1979-1980·····=·Energocentrum·pre·štadión·na·Sihoti·························································Mládežnícka·····························-SP+výstavba···
1980cca??·····=·Farské·schody···············································································Farská·ul.······························-oprava········
1979-1980·····=·Garáže,terénne+sadové·úpravy·v·GMAB·························································Kláštor·piaristov,·Mierové·nám.·········-SP+výstavba···
1980cca???····=·Jazero·na·Ostrove···········································································Ostrov··································-zväčšené······
(1976)-1980···=·JuhI.-VI.stav.=545bj+tech.vybav.+CO_PO45····················································JuhI.-VI.stavba·························-SP+výstavba···
1980cca?······=·Kirchnerov·dom··············································································Legionárska,·poniže·kasární·············-zbúranie······
1980·cca······=·Mestská·elektráreň+ul.Električná+StaréSady··················································Električná·ul.··························-zbúranie······
1979-1980·····=·MŠ·Istebník·················································································Istebník································-SP+výstavba···
1980··········=·MŠ+DJ·······················································································Zlatovce································-ukonč.········
1980???·······=·Nábytková·továreň·Družba····································································Soblahovská-Legionár.-DolnýŠanec········-zbúraná·······
1980-08·······=·Nákup.stredisko·Centrum–Zdroj·(lekáreň+okolo··neskôr-zatekalo),·Hviezdoslavova······················································-otvorenie·····
1980???·······=·Nátlyho·kúria···············································································Soblahovská-Legionár.-DolnýŠanec········-zbúranie······
1978-1980·····=·Nemocnica-prestavba·slobodárne······························································Nemocnica·······························-SP+výstavba···
1980cca??·····=·Obchod······················································································Kubra,·pri·kríži·na·hornom·konci········-postavené·····
1980cca??·····=·Obchody·····················································································Inovecká,·pri·OVS·······················-postavené·····
1980··········=·objavenie·zvyšku·kamen.muriva·pod·Hasičskou·ul.,·kúsok·zviditeľnili·v·podchode······················································-nález·········
1980-1986·····=·Odevné·závody-rozšírenie,AB,nový·vchod······························································································-výstavba······
1980cca??·····=·Okresná·vojenská·správa·····································································Inovecká································-postavené·····
1980··········=·Oprava·kina·Moskva··········································································Mierové·nám.····························-SP+výstavba···
1980cca??·····=·Osvetlenie·ľavobrežnej·hrádze·Váhu··································································································-postavené·····
1979-1980·····=·Osvetlenie·štadióna·III.stavba······························································Mládežnícka·····························-SP+výstavba···
1978-80??·····=·Osvetlenie·štadióna·na·Sihoti=4lizatka······················································štadión·pri·sokolovni···················-postavené·····
1980-cca??····=·Parkovisko=rozšír.cesta·pri·plavárni························································medzi·Sokolovňou·a·Bánovs.podch.········-postavené·····
1980cca·······=·podchod·pod·železnicou-pre·Perle····························································Medzi·Legionárskou·a·sídl.·Noviny·······-výstavba······
cca·1980?·····=·Podsokolice·················································································viac·byt.komplexov=ktoré?···············-výstavba·od···
1980cca·······=·Prebudovali·starý·podchod·z·Hasičskej·k·žel.mostu,·pod·železnicou+novou·cestou······················································-prestavba·····
1979-1980·····=·Predajňa·stavebnín·Jednota·1.·etapa·························································Zlatovecká······························-SP+výstavba···
1979-1980·····=·Presmerovanie·káblov·VET·····································································-······································-SP+výstavba···
1980··········=·Prestavba·domu·na·MŠ········································································Nešporova·······························-SP+výstavba···
1979-1980·····=·Prístupový·chodník·na·Brezinu·······························································Brezina·································-SP+výstavba···
1978-1980·····=·Rekonštr.hradných(farských!?!!)·schodov·····················································Hradná·(Farská!?!!)·····················-SP+výstavba···
1980··········=·Rekonštr.pamiat.chráneného·domu·····························································Mierové·nám.·22·························-ukonč.········
1980·cca······=·Schody·na·Brezinu-kde·bolo·Letného·kino·····················································Sládkovičova·ul.························-postavené·····
1980-1985·····=·Sídlisko·Sihoť·3+4··········································································Opatovská·cesta·························-postavené·····
1980·cca??····=·Sihoť·3·(severovýchodne·za·Šanghajom)·-·1.·etapa·(hneď·za·Šanghajom)·-·okolo·1980?··················································-výstavba·od···
1980·cca??····=·Sihoť·4·(severovýchodne·za·Šanghajom)·-·2.·etapa·(pokračovanie·1.·etapy·ďalej·severovýchodný········································-výstavba·od···XX·········
1980-1985·····=·Sihoť·III···················································································Radegast·+·okolie·······················-výstavba·od···
1980-1985·····=·Sihoť·IV····························································································································-výstavba·od···
1989··········=·Sihoť·V·····················································································povyše·ovčiarskeho·ústavu···············-plán··········
1979-1980·····=·SPŠ·Odevná·–·prístavba·–·III.etapa··························································Staničná································-SP+výstavba···
1980··········=·Sväzarm-drevená·chata·Lada··································································Ostrov··································-SP+výstavba···
1977-1980·····=·Športová·hala···············································································Sihoť·–·Mládežnícka·····················-SP+výstavba···
1980cca??·····=·Športová·hala+sokolovna-vstup+kotolna·······················································Sihoť,·pri·sokolovni····················-postavené·····
1978-1980·····=·Štrk.hospodárstvo·Vodohos.stavby-IV.etap.···················································Nozdrkovce······························-SP+výstavba···
1980··········=·Verejné·osvetlenie·Rázusova·(Gorkého)·······················································Rázusova,·Nálepkova,·Považská···········-SP+výstavba···
1980-1985·····=·voľne·stojaci·stĺpik········································································Sihoť·3+4,·pred·Radegastom··············-postavené·····
1980··········=·Výrobňa·prefabrikátov-oplotenie+inž.siete···················································Tehelňa·Zamarovce·······················-SP+výstavba···
1979-1981·····=·300·lôžk.slobodáreň·Stavoindustria··························································Bezručova·······························-SP+výstavba···
1979-1981·····=·Autodráha·Sväzermu··········································································Bezručova·······························-SP+výstavba···
1978-1981·····=·Centrum·II.-stravovacie·zariadenie··························································Centrum·II-·Hviezdoslavova··············-SP+výstavba···
1981··········=·Juh·I.-VII.st.=486bj+tech.vybavenie·························································Juh·I.·-·VII.·Stavba····················-ukonč.········
1980-1981·····=·Milex·oceľ.·Montovaná·hala-dočas·do·1988····················································Milex·(Hodžova)·························-SP+výstavba···
1981··········=·Podchod·pred·hotelom·Tatra··································································Začiatok·Štefánikovej·ul.-križovatka····-výstavba······
1981··········=·Podchod·pred·hotelom·Tatra··········································································································-výstavba······
1980-1981·····=·Rek.budovy·MNVna·MŠ+zdravot.stredisko·······················································Zlatovce································-SP+výstavba···
1980-1981·····=·Rekonštrukcia·morového·stĺpu·sv.·Trojice····················································Mierové·nám.····························-SP+výstavba···
1980-1981·····=·Sakristia+inž.siete·pre·ev.·Kosto···························································Vajanského······························-SP+výstavba···
1978-1981·····=·Sihoť·III.·-·KBV············································································Sihoť·III.······························-SP+výstavba···
1981··········=·Sklad·obilia·JRD·Trenčín-zámostie···························································Hanzlíková······························-SP+výstavba···
1981··········=·Synagóga-stav.úprava········································································Štúrove·································-SP············
1977-1981·····=·Športová·hala·na·Sihoti·····································································oproti·Obchodnej·akadémii···············-postavené·····
1979-1981·····=·Tatrasklo·VVÚS··············································································SNP·=·Štefánikova·······················-SP+výstavba···
1979-1981·····=·Telocvičňa·ZDŠ·Kubra········································································Kubra···································-SP+výstavba···
1981··········=·Trafostanica·v·parku········································································mestský·park-pri·verej.záchodoch········-SP+výstavba···
1979-1981·····=·Výskumný·ústav·ovčiarsky····································································Opatovská·······························-SP+výstavba···
1980-1982·····=·192·lôžk.slobodáreň·········································································Podsokollice····························-SP+výstavba···
1980-1982·····=·48bj·SBD····················································································Bavlnárska······························-SP+výstavba···
1981-1982·····=·9+10+9bj·–·bl.A,B,C·········································································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1978-1982·····=·Agrostav-prístavba·objektov·································································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1982··········=·cirkulácia·fontány··········································································mestský·park····························-SP+výstavba···
1982cca??·····=·Dom·dôchodcov·pri·starej·nemocenskej························································Piaristická·····························-postavené·····
1957-1982·····=·GO·hradu·(zač.·Jan.·1957)···································································hrad····································-SP+výstavba···
1982+?········=·Juh·II·(stavby·1-8?)········································································Stavoprojekt·at.TN······················-výstavba·od···
1982·cca······=·Kultúrne·stredisko·Družba···································································Legionárska·x·Soblahovská···············-ukončené······
1981-1982·····=·Nadstavba·prev.budovy·Texing·III.podl.······················································Kožušnícka······························-SP+výstavba···
1979-1982?····=·Nákupné·stredisko·Družba+CO·bunker··························································Cíp·Legionárska-Soblahovská·············-výstavba······
1982-cca······=·Obchodné·stredisko·Družba···································································Legionárska·x·Soblahovská···············-ukončené······
1981-1982·····=·Polytechnický·pavilón·······································································Ostrov··································-SP+výstavba···
1982··········=·Posádková·ubytovňa··········································································Inovecká································-SP+výstavba···
1982-cca······=·Predĺženie·ulice·K·dolnej·stanici···························································krížom·cez·Biskupickú···················-postavené·····
1981-1982·····=·Prístavba·rádioterapie·v·nemocnici··························································Nemocnica·(pozri·aj·1985)···············-SP+výstavba···
1982··········=·Prívod·elektr.·K·pamätníku··································································Brezina,·pri·čerešň.sade················-SP+výstavba···
1982··········=·Prototypová·dielňa·VVUS·(Tartasklo)·························································SNP·=·Štefánikova·······················-SP+výstavba···
1981-1982·····=·Rekonštr.obytného·domu······································································Rázusova·6······························-SP+výstavba···
1982··········=·Rekonštr.vstupu·do·väznice··································································Drgova··································-SP+výstavba···
1982··········=·Rekonštrukcia·kina·Moskva·(Metro)···························································Mierové·nám.····························-SP+výstavba···
1982··········=·Rozšírenie·mestskej·lodenice································································ľavý·breh·Váhu,niže·železnič.mosta······-rozšírenie····
1980-1982·····=·Telocvičňa,kotolňa,9tr.·····································································ZDŠ·Hodžova·····························-SP+výstavba···
1982··········=·Úprava·domu·smútku·na·židovskom·cintore·····················································Partizánska·····························-SP············
1981-1982·····=·Úprava·objektu·pre·tržnicu··································································Gottwaldovo·14·–·vo·dvore···············-SP+výstavba···
1981-1982·····=·ÚSIP-prev.·budova-II.časť···································································Rybárska································-SP+výstavba···
1980-85??·····=·Vojenská·poliklinika········································································Priekopy-Hlboká·························-postavené·····
1982-1984·····=·Výmena·severnejšieho·žel.mosta······························································železničný·most·cez·Váh·················-výstavba······
1982?1987?····=·Výskumný·ústav·ovčiarsky····································································Opatovská·cesta·························-postavené·····
1980-1982·····=·Zväzarm·AB+autoškola········································································Zlatovská·······························-SP+výstavba···
1982-1983·····=·20bj·bl.G,H·················································································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1982-1983·····=·28bj·bl.·D,E,F··············································································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1983··········=·Betonáreň·a·maltáreň·Stavoindustria·Dca·····················································Trenč.Biskupice·························-SP+výstavba···
1983cca·······=·Budova·Zväzarmu·············································································Brnenská-za·mostami·····················-postavené·····
Do·1983·······=·Čerpacia·stanica·PHM·JRD·Trenčín····························································Trenč.Biskupice·························-SP+výstavba···
1983··········=·Dostavba·Obchodnej·akadémie·(SEŠ)···························································Roh·Pionierska-Rázusova·················-ukončená······
1980-1983·····=·Kino·Moskva(Metro)-rekonštrukcia-199miest···················································Hlavné·námestie·························-postavené·····
1981-1983·····=·MŠ+DJ·Biskupice·············································································Biskupice·······························-SP+výstavba···
1982-1983·····=·Nadstavba·neurolog.pavilónu·v·nemocnici·····················································Sov·armády······························-SP+výstavba···
1982-1983·····=·Okresná·vojenská·správa·····································································Inovecká································-SP+výstavba···
1982-1983·····=·Rek.domu-Výsk+vývoj.ústav···································································Rozmarínová·1···························-SP+výstavba···
1982-1983·····=·Rekonštr.·(výmena)·železničného·mosta·······················································železničný·most,·ten·severnejší·········-SP+výstavba···
1983··········=·Rekonštruk.Slovenskej·reštaurácie·(Šišák)···················································Štúrove·································-SP+výstavba···
1983··········=·Rekonštrukcia·fontány·Rozkvet·······························································Šoltésovej······························-SP+výstavba···
1983··········=·Rekonštrukcia·fontány·Úspech································································zámostie································-SP+výstavba···
1983-01·······=·Sídlisko·Kvetná-prvé·byty···································································Bratislavská-súbežne·(čínsky·múr)·······-do·prev.······
1982-1983·····=·Sklad·CO····················································································k·vinohradom····························-SP+výstavba···
1982-1983·····=·Spalovňa·odpadu·v·nemocnici·································································Sov·armády······························-SP+výstavba···
1983··········=·Synagóga·–·úprava·vnútorných·konštrukcií····················································Štúrove·································-SP+výstavba···
1982-1983·····=·Štátny·okresný·archív·······································································Kožušnícka······························-SP+výstavba···
1982-1983·····=·Veľkosklad·potravín·Zdroj···································································zámostie································-SP+výstavba···
1982-1983·····=·Výpočtové·stredisko·VVÚM····································································Pionierska·(?-Zlatovská?)···············-SP+výstavba···
1983cca·······=·Výrub·ovoc.záhrad,·terénne·úpravy···························································Od·Hor.šanca·po·žid.cintor··············-výrub·········
1979-1983·····=·Zbúranie+nové·cesty·od·ev.kostola·po·Váh····················································zbúr.juh·Rozmarínovej···················-prestavba·····
1982-1984·····=·42bj·SBD·Merina·············································································SNP,·p.č.1359···························-SP+výstavba···
1984··········=·Bytovky·VET-·GO·elektroinštalácie···························································Hurbanova·······························-SP+výstavba···
1983-1984·····=·Detské·ihriská··············································································Považská································-SP+výstavba···
1982-1984·····=·Dostavba·pionierskeho·tábora·Odeva··························································Kubrica·································-SP+výstavba···
1984-cca······=·Juh·II.·Okrsok······················································································································-výstavba·od···
1981-1984·····=·MŠ+DJ+príslušenstvo·········································································Kubra···································-SP+výstavba···
1984-cca······=·Nová·cesta·II/507,·pri·žel.do·Topolčian·····················································hotel·Tatra-Biskupice-Turná·············-postavené·····
1984··········=·Rekonštr.·regulač.stanice·plynu·····························································Inovecká································-SP+výstavba···
1984··········=·Reštaurácia·Fajka-stav.·Úpravy······························································Rozmarínová·····························-SP············
1981-1984·····=·Sídlisko·Kvetná·537bj·······································································Kvetná,·Bratislavská····················-SP+výstavba···
1983-1984·····=·Sklad·nábytku·II.···········································································Zlatovská·······························-SP+výstavba···
1983-1984·····=·Soc.prev.budova+stredisko·asfaltérov························································Zemědělské·stavby·TN-Nozdrkovce·········-SP+výstavba···
cca1984?······=·Texing······················································································za·mostami·–·Kožušnícka?················-postavené·····
1983-1984·····=·Trafostanica·nemocnice······································································Nemocnica,·Sov.armády···················-SP+výstavba···
1984··········=·ÚSIP························································································Rybárska································-postavené·····
1984cca·······=·Výmena·stožiarov·verej.osvetlenia·–·Rázusova(Gorkého)+pred·žel.stanicou·····························································-výmena········
1984··········=·Výrobňa·betón.prefabrik.-Vodohosp.stav.·····················································Nozdrkovce······························-SP+výstavba···
1982-1984·····=·Výstavba·novej·cesty·II/507·od·hotela·Tatra·po·Biskup.rampy-pozdl.železnice·························································-prestavba·····
1983-1984·····=·Zriadenie·predajne·Očná·optika······························································Gottwaldove·····························-SP+výstavba···
1983-1985·····=·12bj,·bl.č.10,·SBD··········································································Bavlnárska······························-SP+výstavba···
1985-1985·····=·22kV·kabel·z·TS-rozpadBod-doTS-Gottwald·····················································Gottwaldove·····························-SP+výstavba···
1985cca·······=·Cesta·od·žel.stanice·ku·mliekarni···························································medzi·Merinou·a·železnicou··············-postavené·····
1985··········=·Diagnost.centrum·v·novej·poliklinike························································Panenská································-SP+výstavba···
1985·cca······=·Hostinec·Olšavan-zriadenie·v·exist.dome·····················································Sov·armády······························-··············
1985cca??·····=·Hostinec·v·dovtedajšej·kolkárni·····························································vedľa·sokolovne·························-zriadenie·····
1984-1985·····=·Jedáleň·ZDŠ·Kubra···········································································Kubra···································-SP+výstavba···
1985cca??·····=·kolkáreň·nová···············································································mestské·záhtadníctvo-Ondrušek···········-postavené·····
1985-feb.·····=·Kotolňa·35MW·+·komín·130m···································································Sídlisko·Juh,·2.·okrsok·················-začiatok······
1984-1985·····=·Lyžiarsky·vlek150m+el.prív.+Unimo-bunka·····················································Lúka·pod·sídl.Juh-vedľa·cintorína·······-SP+výstavba···
1985+·········=·Obnova·domu·················································································Hlavné·nám.·č.·19·······················-zač.obnova····
1980-1985·····=·Odeva-rozšírenie-nový·vstup+AB······························································Veľkomoravská···························-postavené·····
1985-10-10····=·Okruhový·dom·armády(divad.sála·593·miest····················································Hviezoslavova···························-otvorenie·····
1984-1985·····=·Ostrov-terénne·úpravy-1.etapa·······························································Ostrov··································-SP+výstavba···
1985··········=·podjazd·pri·bitúnku·(výstavba·sa·pretiahla)·················································Od·zadku·nemocnice·na·sídl.Noviny·······-do·prev.······
1985cca·······=·Prívod·vody·zo·Štvrtku·nad·Váhom····························································pozdĺž·hrádze,od·hrbu·na·Noviny·········-postavené·····
1985··········=·Rek.vzduš.vedenia+osvetlenie·vlečky·························································Zlatovce·(Benzinol·BA,záv.Kľačany)······-SP+výstavba···
1983-1985·····=·Rekonštr.budovy·-Zsl.riaditeľstvo·spojov····················································Kragujevacká·12·(Reihelova·vila)········-SP+výstavba···
1983-1985·····=·Rekonštr.obj.-sušiareň·ovocia·······························································Zlatovce································-SP+výstavba···
1985-cca?·····=·Sídlisko·Kvetná·–·čínsky·múr································································pozdĺž·Bratislavskej·ul.················-postavené·····
1983-1985·····=·Stanica·mladých·technikov···································································Bezručova·······························-SP+výstavba···
1983-1985·····=·Športové·zariadenie·I.+II.etapa·····························································(Hor.)·Sihoť-šport.areál················-SP+výstavba···
1984-1985·····=·Športový·areál·Noviny·······································································Noviny··································-SP+výstavba···
1985cca??·····=·Texing······················································································za·mostami······························-postavené·····
1981-1985·····=·VET·prev.·Budova·–·dispečing·ASDR···························································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1983-1985·····=·Vodácke·stredisko·1.stavba··································································lodenica································-SP+výstavba···
1985cca·······=·Výstavba·rod.domov·na·území·kde·kubr.potok·vtekal·do·Tepličky=Považská·ul.··························································-postavené·····
1979-1985?····=·zbúrali·starú·výstavbu·na·západe·Pribinovej·ul.+postavili·novú·cestnú·sieť-zaPriorom,pri·mos········································-prestavba·····
1982-1986·····=·Admin.budova·PNZP+stavba·č.1-Zlatovce·······················································Gottwaldovo13+Zlatovce·(=?)·············-SP+výstavba···
1984-1986·····=·Kiosk-·„hotel“·na·Brezine···································································Brezina·································-SP+výstavba···
1986-9········=·Konštrukta·–·dostavba·areálu································································Podsokolice·····························-výstavba······
1985-1986·····=·Nadstavba·správnej·budovy·BZVIL·····························································BZVIL·(Bratislavská)····················-SP+výstavba···
1984-1986·····=·Prevádzk.soc.budova·Agrostav································································Soblahovská·····························-SP+výstavba···
1982-1986·····=·Sídlisko·Sihoť·IV.·(bj.+OV)·································································Sihoť,·Opatovská·cesta....··············-SP+výstavba···
1983-1986·····=·Trafostanica·110/22kV·–·Juh·································································Juh·····································-SP+výstavba···
1984-1986·····=·Vostavba·miestností·do·podkrovia·múzea······················································Mierové·nám.····························-SP+výstavba···
1983-1986·····=·VVÚS-experiment.prevádzk.objekt-2.etapa·····················································SNP·=·Štefánikova·······················-SP+výstavba···
1984-1986·····=·VVZ·Konštrukta·–·1.stavba···································································Podsokollice····························-SP+výstavba···
1987-jeseň····=·300lôžk.slobod.Stavoindustrie·······························································roh·Inovecká·x·Bezručova(CityUniv.)·····-ukonč.········
1987-cca······=·bytový·dom·16b.j.pre·ŤTP····································································Hodžova,·pred·mliekarňou················-postavené·····
1986-1987·····=·Dom·smútku·Kubra············································································Neďaleko·kubranského·kostola············-výstavba······
1987··········=·Hotel·Brezina·(predtým·drevený·kiosk)·······················································Brezina·································-dokončené·····
1983-1987·····=·Chirurgický·pavilón·v·nemocnici·····························································Nemocnica·······························-SP+výstavba···
1987··········=·Letné·kúpalisko·za·mostami,·pre·600·os.·····················································vedľa·štadiónu·Odeva····················-zač.výst.·····
1987··········=·Obchodné·stredisko·Južanka··································································Sídlisko·Juh,·1.·okrsok·················-postavené·····
1987··········=·Prestavba·hotela·Tatra-plán·ukončiť·v·dec.1990·sa·predĺžil··········································································-začiatok······
1985-1987·····=·Prístavba·rádioterapie·v·nemocnici··························································Nemocnica·(pozri·aj·1981-1982)··········-SP+výstavba···
1985-1987·····=·Rekonštr.budovy·ÚRAP········································································Uhrova··································-SP+výstavba···
1987··········=·Reštaurácia·Gastrocentrum···································································Hviezoslavova-pri·soche·Š+H+H···········-otvorenie·····
1987cca·······=·Vyvýšený·chodník-od·Trenčana·po·Schanera-západ.strana·Malinovského·ul.······························································-vybudovanie···
1987cca??·····=·Základná·škola·–·ZDŠ·-·Juh·II·······························································Východná·9,·dole·pri·potoku·············-postavené·····
1987cca·······=·Zbúraná·výstavba·medzi·ul.Kraguj.-Sadová····················································ul.·Kragujevacká-Sadová·(pri·parku)·····-zbúranie······
1988··········=·Admin.budova·Vodné·elektrárne·Trenčín·······················································križovatka=Legion-Soblah-DŠanec·········-ukončené······
1988-02-02····=·Elektrifikácia·železnice·v·úseku·Trenčína···················································na·trati·Bratiskava-Žilina··············-do·prev.······
1988-02-02····=·Elektrifikácia·železničnej·trate····························································Nové·Mesto·–·Trenčín····················-do·prev.······
1988cca?······=·Garáže·poniže·žel.mosta·na·pravom·brehu·Váhu-pri·kvasnicovej········································································-postavené·····
1985-1988·····=·Jedáleň·pre·gymnázium·······································································prvého·mája·····························-SP+výstavba···
1988·leto·····=·Nový·plot·všeob.cintorína···································································pozdĺž·sídl.·Juh+dolu·k·ceste···········-výstavba······
1988··········=·parkovisko·pre·213·osob.áut·pri·plavárni,na·úkor·zelene,náklad·cez326tis.Kčs························································-postavené·····
1988cca?······=·Postavené·tenis.dvorce··ASVŠ·na·Brezine·····················································na·mieste·dovtedajšej·strelnice·········-postavené·····
1983-1988·····=·sídlisko·Juh·II.okrsok,·1.stavba·=·720bj····················································JuhII-1·(SP=18.7.1983,č.948)············-SP+výstavba···
1988-08·······=·vonk.maľovka·kláštora·piaristov+slneč.hod.··················································Hlavné·námestie·························-maľovka·······
1985-1988·····=·VVZ·Konštrukta·–·2.stavba···································································Podsokollice····························-SP+výstavba···
1988cca?······=·Zrušená·Zväzarm.strelnica·na·Brezine························································kvôli·výstavbe·tenis.dvorcov·ASVŠ·······-zrušenie······
1989potom·····=·Benzínpumpa·pri·Bille·······································································blízko·TOS·a·býv.kasární················-postavenie····
1989potom·····=·Billa-obchodný·dom··········································································blízko·TOS·a·býv.kasární················-postavenie····
1989potom·····=·Hudy-výroba·modelov·áut·····································································blízko·TOS·a·býv.kasární················-postavenie····
1989-09·······=·Jedáleň·gymnázia·1400obedov/deň·····························································ul.1.mája·······························-do·prev.······
od·1989·······=·Juh·III·(samost.domy)·······································································po·1989·································-výstavba·od···
1984-1989·····=·Nový·pavilón·chirurgie·a·urológie···························································nemocnica,·Legionárska··················-postavené·····
1989·cca······=·Reštaurácia·=prvá·murov.·Budova·····························································Ostrov,·poniže·elektrárne···············-postavené·····
1982-1989·····=·Rozvod·medicinálnych·plynov·v·nemocnici·····················································Sov·armády······························-SP+výstavba···
1987-1989·····=·Sídlisko·IBV·od·HorŠanca·po·žid.cintor······················································podBrezinou=odH.šanca·po·žid.cint.······-prvé·domy·····
1989-09-30····=·Základný·kameň·pamätníka·Štúr-Hurban-Hodža,·Hviezdoslavova·ul.······································································-položený······
1990???·······=·Vodné·elektrárne·riaditeľstvo·······························································Soblahovská-Legionár.-DolnýŠanec········-ukončený······QQ·········
1985-1991·····=·Rekonštr.Zl.Barana-DomText+kultOdiev.·······················································Mierové·nám.·19·························-SP+výstavba···
1991··········=·socha·Štúr·Hurban·Hodža·····································································Hviezdoslavova··························-postavené·····
1991··········=·Základná·škola·Juh2·········································································Východná·9,·dole·pri·potoku·············-zač.výst.·····
1986-1992·····=·hotel·Baran;·zbúrali·schody·do·BioZory······················································medzi·hlav.nám.a·ul.·Palackého··········-prestavba·····
1989-1992·····=·Nová·kanalizácia·do·cesty,·Dn·asi·1,2m······················································SNP-Štefánikova·························-postavené·····
1992·renov.···=·podchod·····················································································pred·hotelom·Tatra······················-rekonštr.·····
1992·cca······=·Reštaurácia·z·mestských·záchodov····························································v·parku·································-prestavané····
1992·cca······=·Vydláždenie·hlavného·námestia·······································································································-postavené·····
1993·cca······=·Opatovská·cesta,·7RD,·juh·Opatovej··························································stará·Opatovs.cesta,·cirk.pozemky·······-výstavba·od···
1995cca?······=·Schanerov·dom···············································································H.šanec-roh·pri·nám.sv.Anny·············-zbúranie······
1995???·······=·Stará·budova·Kvasnicovej····································································K·dol.stanici-X-Krížová·················-zbúranie······
1996··········=·Výstavba·bytoviek·Sihoť·6·=·Armádna·ul.·····················································severne·Kubranského·potoka··············-zač.··········
1997·cca······=·Mestský·žens.chudobinec-pre·colníkov························································Priekopy-roh·Legionárskej···············-rekonštrukcia·
1998··········=·Bytovka·Kvasnicovejpri·starej·Nemocenskej···················································Krížová-X-kDolNádražiu··················-zbúranie······
1998··········=·Na·Brezine·pri·Tisovej·vile·-·príprava1998ca,·výstavba·od·cca2000···································································-výstavba·od···
1998··········=·pamätník·Štefánika··········································································mestský·park····························-postavené·····
2000·cca?·····=·Dom·armády··················································································Hviezdoslavova··························-postavené·····
2000·cca······=·Kubra·-·pod·Hájikom,·pod·vodným·zdrojom,·pri·záhradkách·a·pri·kameňolome,·pri·tzv.·"novej"·c········································-výstavba·od···
2000·cca·??···=·Mičátkov·dom················································································Matúšova·ul.····························-zbúranie······
2000cca???····=·Mičátkov·dom·zbúraný········································································Matúšova·ul.····························-zbúranie······
2000·cca······=·Na·pozemku·býv.tehelne·pod·sídliskom·Juh····················································poniže·všeob.cintorína··················-výstavba·od···
2000·cca······=·Noviny-dostavba·na·pozemku·pre·most·························································Karpatská,·pri·býv.·Rampách·············-výstavba······
2000·cca·??···=·pred·AOZ·vpravo·············································································???·····································-výstavba·od···
2000cca??·····=·Sázelova·vila···············································································Piaristická·····························-zbúranie······
2000·cca······=·Sídlisko·nad·Tisovou·vilou··································································pod·Brezinou,·povyše·Tisovej·vily·······-prvé·domy·····
2001·nov.·····=·budova·Tatra·banky··········································································roh·Hollého·a·Hor.·Šanca················-do·prev.······
2003???·······=·budova·Bytového·podniku·prestavaná··························································Hollého·································-prestavba·····
2003cca??·····=·mestské·záchody·············································································poniže·mestskej·veže····················-postavené·····
2004-05-01····=·Slovensko·do·Europskej·únie··································································-······································-·-············
2005??········=·bitúnok·mestský·············································································pri·Váhu································-zbúranie······
2005cca?······=·Budova·pobočky·Národnej·banky·······························································Cíp·Legionárska-Soblahovská·············-postavené·····
2005·cca······=·Izolácia·stropu·podjazdu·na·Sihoť·proti·vode················································izoláciu·dali·pod·koľaje·(postupne)·····-výstavba······
2005·cca······=·výmena·plota·z·prefabrik.·Dielcov···························································za·podchodom·na·Sihoť·vpravo············-výmena········
2006··········=·Hotel·Pod·hradom,·penzión·a·reštaurácia·····················································Matúšova·ul.(Mičátek·predtým)···········-ukončené······
2000-05·······=·Osvetlenie·štadióna·na·Sihoti=4lizatka······················································štadión·pri·sokolovni;·výmena·svietidiel-rekonštruk.···
2009-01-01····=·Euro·–·zavedenie·············································································-······································-·-············
od·cca·2010···=·Nad·židovským·cintorínom····································································Brezina·································-výstavba·od···
2010cca·······=·Noviny-zahustenie·(bytový·dom)······························································medzi·železnicou·a·Karpatskou···········-výstavba······
2010··········=·Obytné·domy·na·mieste·bitúnku·······························································Hneď·pri·hrádzi·Váhu,·niže·c.mosta······-výstavba·od···
2013-05·······=·kolkáreň····················································································vedľa·sokolovne·························-zbúranie······
2014··········=·most·cestný·nový············································································Biskupce,·pod·stavidlami················-výstavba······
2014··········=·most·železničný·nový·rozost.································································pilier·pravobrežný,·pri·hrádzi··········-výstavba······
2014·zač.r.···=·Tisova·vila·zbúraná·········································································medzi·Hor.Šancom·a·Brezinou·············-zbúranie······


________________________________________________________
 === POZNÁMKY A VYSVETLIVKY: ====

Neobsahuje spravidla: ulice, sídliská, miestne názvy, urady, organizačné jednotky (ich budovy však obsahuje!), sochy a tabule

 == FÁZA – vysvetlivky:
majetok = zmena vlastníckych pomerov
plán = plán, projekt - neznamená realizáciu!
rekonštr. = rekonštrukcia (prestavba ), dostavba, nadstavba, obnova, renovácia
rozšír. = rozšírenie
postavené = výstavba všeobecne = najmenej konkrétny údaj, skôr ukončenie
zač.výst., začalo, zač. = Z = začiatok (výstavby)
zal. = založené organizačne, teda nemusí znamenať výstavbu!
SP = stavebné povolenie, jeho termín
SP+výstavba = rok stav.povolenia+plánované termíny (začiatk, koniec) výstavby;ak je len jeden termín, je to začiatok-!-POZOR-skutočné mohli byť odlišné!
SP-kolaud. = časové rozpätie od stav.povolenia po kolaudáciu=celé obdobie výstavby
výstavba = výst. = prebieha výstavba (od-do)
ukonč. = K = ukončenie výstavby
kolaud. = kolaudácia
dostavané, dokončené
do prev. = uvedenie do prevádzky, otvorenie
exist. = existuje, už stojí (teda postavené či zriadené aj skôr)
požiar
zbúr., zánik, zruš. = zbúranie, zánik, zrušenie, koniec existencie
zmena = zmena
 - = nespája sa so žiadnou výstavbou

 == UMIESTNENIE – vysvetlivky:
popis podľa stavu okolia zhruba v čase písania=okolo r. 2000, ALE: položky stavebných povolení (SP) majú (spravidla) dobové názvy
názvy slovensky, aj keď dobové boli v inom jazyku

 == SKRATKY – vysvetlivky:
AB = administratívna budova
bl. = blok
SBD = stavebné bytové družstvo
SBDO = stavebné bytové družstvo občanov
SBDZ = stavebné bytové družstvo zamestnancov
SD, SDZ = stavebné družstvo (zamestnancov)
MŠ = materská škola (číslo=počet detí)
DJ = detské jasle (číslo=počet detí)
GO = generálna oprava
D = dodávka
M = montáž
RaJ = Reštaurácie a jedálne, národný podnik
PS = Pozemné stavby (v zátvorke stavbyvedúci)
PBV = zrejme podniková bytová výstavba
„v úvodzovkách dobový údaj“
posch. = počet poschodí, obvykle prevzatý dobový údaj
p. = počet podlaží základnej funkcie (bytov, tried, a pod.)
bj = b.j. = bytová jednotka (byt)
x = križovatka (ulíc,...)
+ (za rokom) = vtedy alebo o niečo neskôr

 == POZNÁMKY:
Pravopis ide bokom, aby text bol krátky.

 === SÚVISIACE OSOBNÉ SPOMIENKY: ====
Keď som sa po r. 1985 pripojil ku skupine zberateľov starých pohľadníc Trenčína, zameranie na pohľadnice prinášalo otázky datovania iba ohľadne vydania jednotlivých pohľadníc (pozrieť katalóg IX./1989). 
Môj záujem sa však týkal akýchkoľvek fotografií Trenčína ako objektívneho svedectva stavu, ku ktorému som logicky potreboval vedieť rok. Dôležitým prameňom mi bol predovšetkým môj otec, starý Trenčan (1920-2005), postupne aj ďalší príbuzní, známi, literatúra. 
Významnou podporou mi bol obdobný záujem Ing. arch. Štefana Androviča (1930-2012), ktorý mi bol od r. 1984 kolegom v zamestnaní (Stavoprojekt) a zakrátko aj v záujmoch, kde on bol činný už od jeho študentských čias. Spoločný záujem podnietil napredovanie v téme - začali sme si obidvaja robiť kartotéky datovaných udalostí a výstavby Trenčína na lístočkoch formátu A7 - vtedy ešte počítače neboli. Na jeho podnet som sa pripojil k zberateľom starých pohľadníc Trenčína, kam akosi prirodzene patril aj on, i keď jeho záujem nebol sústredený na pohľadnice ale (v tejto súvislosti) na Trenčín, takisto aj môj záujem; stretávali sme sa mnoho rokov spravidla každú nedeľu v klube filatelistov (pán Oravec), za čo im patrí naša vďaka.
Krátko po r. 1990 som si kúpil prvý počítač (použitý laptop Toshiba za vyše 6.000 Kčs, DOS 3.11, HDD 20MB!). Moje články do Trenč. novín a do Považia som od konca roku 1993 do redakcií už (ako prvý z prispievateľov) neprinášal na papieri, ale na disketách, písaval som ešte tým starým známym programom T602. Vtedy (asi na prelome rokov 1995/1996) som tiež začal na počítači písať Kroniku Trenčana (od r. 1900) = datovaný súpis výstavby aj udalostí Trenčína (niečo vyše 100 strán A4) posledného storočia, ktorý som dúfal že by mesto Trenčín vydalo ku koncu tisícročia, v čom som sa ale trpko sklamal - neskôr som videl, že knižku básničiek mestskej poslankyne mesto vydalo...
Ku koncu tisícročia som tiež pripravil súpis významnejších datumov Trenčína za končiace tisícročie, ktorý sa však nedočkal zverejnenia - vtedy nebolo kde, a po 17 rokoch je (7A4) bez úprav zverejnený na týchto stránkach Trenčan. 
Informačné stredisko mesta si vyžiadalo skrátený zoznam dôležitých datumov mesta, v čom som im ochotne vyhovel; stal sa zjavne základom, ktorý mesto doteraz rozširuje a používa. 
Služobné záležitosti výstavby mesta (Stavoprojekt) ma dostali do styku s pracovníkom (myslím, že vtedy podpredsedom) MNV Ing. Jaroslavom Balážom, ktorý iniciatívne zorganizoval v r. 1992 vydanie knižky (prvej svojho druhu) Trenčín 1895-1945 svedectvo starých pohľadníc, od autora nášho priateľa RNDr. Jána Hanušina, CSc., významného zberateľa starých pohľadníc; v tomto diele sa už objavuje datovanie niektorých objektov. Ing. Jaroslavovi Balážovi patrí vďaka za toto vydanie!
Od roku 1989 (plynule až do r. 2004, potom s nejakými prestávkami doteraz) sme s priateľmi spracúvali datovaný prehľad udalostí mesta za uplynulý rok; za niektoré roky (1996, 1997,...1999, určite) vyšli aj v Považí či Trenč. novinách. Na týchto stránkach sú k dnešnému dňu zverejnené udalosti mesta za roky 1999-2004; tu sú tiež (31.12.2016) zverejnené Výpisy z kroník mesta Trenčín z rokov 1945 – 2000 od autora Jozefa Koreného.
Otázka datovania zástavby Trenčína je pre mňa dlhodobo a trvale dôležitá a občas sa k nej vraciam podľa okolností. Pri písaní mojich článkov (od r. 1994 týždeník Trenčianske noviny aj mesačník Považie do konca r. 1999 keď došlo k zániku mesačníka či predaju týždeníka; tiež od 2008 vlastné internetové stránky "Trenčan") o histórii Trenčína je otázka datovania významná. Aby som nemusel zakaždým nanovo datumy rôzne vyhľadávať (nielen v už počítačom prekonanej spomenutej starej a už menej pohodlnej papierovej kartotéke, ale aj inde - v literatúre ...), urobil som si už dávno pre moju vlastnú potrebu zoznam dôležitých datumov, z ktorých sa 8.5.2012 zrodil začiatok tejto počítačovej tabuľky datumov výstavby Trenčína, ktorej v poradí už 32. rozšírenie, nie príliš "učesané", tu prvý raz zverejňujem 24.11.2020.

 === POĎAKOVANIE: ====
RNDr. Jánovi Hanušinovi, CSc. za upozornenie o chybnom datume (už je opravené).


Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 8.5.2012-11.2014, Upd32+

Zverejnené na www.trencan.6f.sk 24. novembra 2020.
Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení a s pôvodnou adresou.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.
Súčasný obsah nemusí byť úplný ani konečný.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia autor uvíta upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.

Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Na prípadné použitie diela (čo i len čiastočné) treba súhlas autora.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: