Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:
Kotvy: Mosty (výber)
Trenčianska doprava v datumoch [0183]

Tento zoznam obsahuje datumy uplynulých udalostí a objektov týkajúcich sa (akejkoľvek) trenčianskej dopravy vo vnútri mesta i navonok, a to aj takých, ktoré len okrajovo súvisia. Výber položiek zoznamu je dosť voľný a nie je príliš ohraničený. Zoznam určite nie je úplný a je zo svojej podstaty otvorený. Údaje pochádzajú z rôznych prameňov a môžu obsahovať chyby. Dôležitejšie položky sú uvedené značkou ►. S týmto zoznamom súvisia aj ďalšie spracované témy, už zverejnené na týchto stránkach "Trenčan", sú to najmä: http://trencan.6f.sk/0069-TN-60rokovMHD.pdf http://trencan.6f.sk/0017-Mosty.html Pripomienky sú vítané, adresa autora je v záhlaví prvej strany. Poznámky a vysvetlivky sú na konci. Autor: Ing. V. Brabenec, Trenčín, 2015-2020 (v02)
 
 Datum =   Objekt =                     Umiestnenie, ulica =           Fáza =   Poznámka =
1611(+1934··= Mestská·veža·(dolná)···························Hlavné·námestie····························-exist.·····-rok·na·objekte
1650cca??···= Farské·schody··································Farská·ul.·································-postavené
1674········► Šance·medzi·mestom·a·Váhom·····················horný·šanec,·dolný·šanec···················-postavené
1761········► Opevnenie·brány·(vežu!)·strhli·pri·výstav.žup.dHorná·(vodná,·sever.)·mest.brána···········-zánik
1813-08-26··= Povodeň·veľká·v·celej·župe·····················Záplava·až·po·mestské·opevnenie············-povodeň····-pamätná·tabuľa·na·ul.·Palackého
1834········= Hradská·nová,·pod·hradom·······················Kameň·z·opustených·budov·v·predhradí·······-výstavba
1857········► 1857-1873·zrušené·ohraničenie·mesta·hradbami··············································-začiatok
1870-06-01··= Doprava·omnibusmi·do·Trenčianskych·Teplíc·················································-do·prevádzky
1872········= Výstavba·železnice·Trenčín·-·Opava·············1873-05=zastavené··························-začiatok
1873········► Horná·(vodná)·mestská·brána·······························································-zbúraná
1876········► Posledný·drevený·cestný·vážsky·most············Dlhý·126-137·siah.·························-postavený··-Z=1.5.1876,·K=1.9.1876.·Scheibner.
1878-05-01··► Železnica·do·Istebníka=Trencsén·(dnes žel. st. "Zlatovce") (fa·Büchler+Pollak)············-do·prevádzky-(ale:Rakovský(1937) uvádza 1874!)
1880········= Sternov·kiosk·v·mestskom·parku·················Park·pri·železničnej·stanici···············-do·prevádzky
1881········► Posledný·drevený·cestný·vážsky·most·······················································-prestavba
1883·cca····= Marszovszkého·palác·····························Palackého,·budova·GMAB····················-postavené
1883-11-01··► Prvý·železničný·most·cez·Váh,·4x60,2m··(Z=1.3.1883)·······································-do·prevádzky-D+M=Milde+Comp.Wien·(ale:Rakovský(1937) uvádza 1884!)
1883-11-01··► Železnica·až·po·Trenčín·a·ďalej·do·Žiliny·················································-do·prevádzky-fa·Hügel&Sager,·München
1894-06-16··= Povodeň·16.+17.júna·1894··································································-povodeň
1894········► Posledný·drevený·cestný·vážsky·most·······················································-oprava
1896········► Oceľový·cestný·most·=·prvý·(Friedrichov?·Alžbetin?) (dovtedy·všetky len drevené)··········-postavený··-Z=jeseň·1896,·K=10.nov.1897.·Gregersen,·Diosgyör
1901-08-18··► Železnica·do·Topoľčian·+·„malé·nádražie“·Trenčín; 1.5.1900·slávnostný·výkop···············-do·prevádzky- (Rakovský(1937):kolaud.17.9.1901) (dokončenie spomalili nečakané skaly v záreze trasy na Žebráku)
1903-07-11··= Povodeň·11.+12.·júla·1903······················Voda·až·pred·hotelom·Tatra·················-povodeň
1907-09·····► Druhý·železničný·most·cez·Váh·(severnejší)·4x60,2m.·Druhá koľaj·TN-Žilina·v·júli·1906.····-do·prevádzky- (Rakovský(1937):1908!)
1905-12-01··= Telefón·zavedený··········································································-do·prevádzky
1908-05-08··= Povodeň·8.·mája·1908······································································-povodeň
1909········= Požiar·Breziny·1909·······································································-požiar
1911········= Kanalizácia·a·vodovod·····································································-postavené
1911-cca?···= Potok·Kubrička·preložený·za·železnicu·····················································-postavené
1911········= Vydláždená·cesta·od·mosta·až·za·nemocnicu······Od·mosta·až·za·župnú·nemocnicu·············-postavené
1912········► Úzkokoľajná·lesná·železnica·na·zvoz·dreva······Trenčín·-·Mníchova·Lehota·-·Selec··········-postavené
1913-02-15··= Trentschiner·Automobil·–·Gesellschaft·(účast.spTrenčín-Trenč.Teplice-verej.doprava-1autobu-založenie··-IBS=1.4.1913
1913-02-konc= Osobné·auto,·1·mrtvy···························Havária·cestou·z·Trenčína·do·Trenč.·Teplíc·-havária·prvá
1914········= Obnova·hrádze·pri·Kubrej,·zničenej·pred·3r.····Medzi·Trenčínom·a·Kubrou···················-obnova
1923-01-01··= Trenčianska·župa·zrušená·(Tn=obec·v·župe·Martin···········································-zrušená
1926,1927,..= Autobusová·doprava·(Neumann)···················Trenčín-Trenč.Teplice·(roky·rôzne...)······-exist.
1934-1934···= Spevnenie·vozovky,·kamenný·podklad·············Trenčín-Trenč.Teplá························-rekonštrukcia
1941-05-01··► Podjazd·na·Sihoť,·pod·železnicou,·38m··········Juh·Rázusovej·ulice························-do·prev.···-Z=zač.aug.1939
1941-07·····► Podjazd·Sihoť-Hasičská·ul.,·15m················Pod·železnicou·do·BA·+·do·Topoľčian········-do·prev.
1944-05-23··► Nová·hlavná žel.stanica·Trenčín pri parku + preložka·koľaje·severne·······················-do·prev.
1945-04-9/10► Cestný·most cez Váh (oceľový, s oblúkmi)··················································-zničený
1945-04-9/10► Prvý·železničný·most·cez·Váh·(južnejší)···················································-zničený
1945-04-9/10► Druhý·železničný·most·cez·Váh·(severnejší)················································-zničený
1945-04/05··= Drevený·cestný·most·cez·Váh·=prvý dočasný, pofrontový, namiesto·vojnou·zničeného··········-postavené··-dočasná·náhrada·do·1946; Stalinov;·ČA=kpt.·Amanov; mechanické·barany; Z=13.4.1945·prípravy;·K=11.5.
1945·apríl··= Provizórny·rumunský·drevený·most cez Váh pri·bitúnku······································-postavené··-Jestvoval·len·zopár·dní·či·týždňov
1945-08-15··► Oprava·2.(severného)·železnič.mosta·······················································-do·prev.···-Rumunské·vojsko
1946-03-09··► Druhý·povojnový·drevený·cestný·vážsky·most·····Civilná·firma.·Klincované·dielce···········-do·prev.···-Naftové·barany
Po·1945·····► Nový·južnejší·železničný·most··················namiesto·zničeného·························-postavený
1947········= Odvedenie·kubranského·potoka···················Slovena·(potom·Merina)·····················-SP+výstavba
1949-1950?··= Oceľová·lávka·pre·chodcov······················K·(severnému)·železničnému·mostu···········-postavené
1950········= 150m·dlhý·tunel,·proj.ČSSZ·Stavoprojekt·Zvolen,···········································-projekt····- (=??)
1953-1956···► Drevený·most·(125m/12t) pre·výstavbu·vodného diela Skalka, v·pokračovaní·Rázusovej·ul.-ku·Skalke·-existencia- Z=cca 1951; zvyšky drev.pilót·sú·v·„starom“·Váhu
1954-04-29··► Začiatok·pravidelnej·mestskej·hromadnej·dopravy v·meste·Trenčín···························-vznik
1956-12-08··► Betónový·cestný·most·č.50·cez·Váh. Súčasť vod.diela. Dopravoprojekt·Marinov, staval Doprastav 3 roky.·······-do·prev.···-Z=leto·1953.·346mX15m/60ton.·Váh·205m.·Dovtedy·2. drevený·z·r.·1946. (Iný údaj: K=11.11.1956)
1956········= Zvýšenie·hrádzí+úprava·toku·Váhu,·ostrov·······Súčasť·vodného·diela·······················-ukonč.·····-vznikol·terajší·„ostrov“·+jazero
1953-1956···= Mostík·do·elektrárne·–·nad·ústím·Tepličky······Súčasť·elektrárne;·betónový················-výstavba
1953-1956···► Most·na·Ostrov·································114m/60ton;·betónový. Súčasť·vodného·diela·-výstavba
1953-1956···= Most·cez·kanál·poniže·Biskupickej·hate·········55m/15ton;·oceľový·priehradový·············-postavený
1957········= Lanovka·na·hrad·od·zadku·Slovliku··············(Štefánikova)-pri·Vitekovi·················-postavené··-pre·rekonštrukciu·hradu
1958-05-28··= Križovatka·topolčianskej·železnice·s·cest.mostom zanikla výstavbou nového bet. mosta, zrušili·dovtedajšie úrovňové železničné·rampy
1950-1960···= Železničná·zastávka·pred·letiskom, na·trati·do·Topolčian··································-cca·exist.
1964-1965···► Most·cez·Váh pri Veľkých Bierovciach······················································-postavené
1971-1972···= Príjazdná·cesta·na·sídlisko·Juh·(odbočenie·zo·Soblahovskej cesty)·························-SP+výstavba
1973·cca····= Pri·cintoríne·oporný·múr·a·zvýšený·chodník·····Soblahovská·ul.····························-postavené
1975cca·····= ► Prestavba ulice Priekopy=zrovnanie spádu, rozšírenie, oporný múr od žid.cint. po Cintorínsku ul., vyasfaltovanie (dovtedy štrk)-postavené
1975cca·····= Vyasfaltovaná·ľavobrežná·hrádza·váhu······················································-postavené
1975········= Zakanalizovanie·Kubranského·potoka·············Od·stredu·Kubrej·po·Tepličku···············-postavené
1975········= Železničná vlečka·do·LOT·v Biskupiciach zrušená, demontované koľajnice····················-zrušenie
1973-1976···= Asfalt.cesta·k·pomníku·padlých·················Kukučínova·–·kiosk·–·čerešňový·sad·········-SP+výstavba
1977········= Osvetlenie·hrádze·Váhu·························najprv·od·elektrárne·po·(cest.)most,·potom·-SP+výstavba
1980········► Dostavba·oporného·múru·························Centrum·(Hviezdoslavova,·Horný·šanec)······-SP+výstavba
1980cca·····= Podchod·pod·železnicou-pri·reštaurácii Perla, medzi·Legionárskou·ul. a·sídl.·Noviny········-výstavba···-predĺžený·pri·výstavbe·cesty·II/507
1980cca·····= Prebudovali·starý·železničný podchod·z·Hasičskej ul.·k·železničnému mostu·················-prestavba
1981········► Podchod·pred·hotelom·tatra·····················Začiatok·Štefánikovej·ul.-križovatka·······-výstavba
1982-1984···► Výmena·severnejšieho·železničného mosta·cez·Váh, kvôli·elektrifikácii trate···············-výstavba···-Z=04/1982;K=05/1984. Urobilo Železničné·vojsko.
1982-1984···► Nová·cesta·II/507,·pozdĺž·železnice·do·Topolčian, od hotela·Tatra-Biskupice-Turná·········-výstavba
1984cca·····= Výmena·stožiarov·verej.osvetlenia·–·Rázusova·(Gorkého) ul.································-výmena
1985cca·····= Prívod·vody·zo·Štvrtku·nad·Váhom, pozdĺž·hrádze, križuje·hrádzu·v·mieste·hrbu·na·Novinách·-postavené
1985········= Rek.vzduš.vedenia+osvetlenie·vlečky············Zlatovce·(Benzinol·BA,záv.Kľačany)·········-SP+výstavba
1985·cca····= Podjazd·pod·Bánov.železnicou·a·cestou·II/507···za·nemocnicou,·výstavba·sa·preťahovala·····-ukončené···-dovtedy·tam·bol·starý·priepust·pod·žel.········
1985········= Sčítanie·dopravy·v·Trenčíne·(výstup:·dokument)·v·cestách·a·hodinách·počty·áut·a·bicyklov··-vypracovanie
1987cca·····= Vyvýšený·chodník-od·Trenčana·po·Schanera-západ.···········································-vybudovanie
1987········= Štúdia·trolejbusovej·dopravy·v·Trenčíne···················································-vypracovanie
1987········= Zaviedli·5·nočných·spojov·v·MHD·Trenčín···················································-do·prevádzky
1988-02-02··► Elektrifikácia·železničnej·trate·Nové·Mesto·n.V.··-·Trenčín·······························-do·prev.···-22kV·str.
1989-1992···= Nová·kanalizácia·do·cesty,·Dn·asi·1,2m·········ul.·SNP=Štefánikova························-postavené··-ulica·premenovaná·počas·výstavby
1991·zač.let= MHD·lístok·zdražel·na·2Kčs·(dovtedy·za 1Kčs,·pred 1989 za 0,60 Kčs)·······················-zdraženie
1992·renov.·= Podchod·pred·hotelom Tatro·-·ziadili obchodíky·v·dovtedy prázdnom podzemí·················-rekonštr.··-rok·na·objekte
1992·cca····= Vydláždenie·hlavného·námestia·····························································-postavené
1993-01-01··= MHD·lístok·zdražel·na·3Kčs·(dovtedy·2Kčs)·················································-zdraženie
1993-06-01··= MHD·lístok·zdražel·na·4Kčs·(dovtedy·3Kčs)·················································-zdraženie
Od·1993·····= sídlisko Noviny-dostavba·3·bytových domov·na·voľnom·pozemku·dovtedy ponechanom pre nový cestný most
2005·cca····= Izolácia·stropu·podjazdu·na·Sihoť·proti·vode; izoláciu·dali·pod·koľaje·(postupne)·········-výstavba···-Po·dažďoch·premokalo,kvapkalo
2000-05·····= Osvetlenie·štadióna·na·Sihoti·=·4·lizatka······Štadión·pri·sokolovni;·výmena·svietidiel···-rekonštruk.
2012-2013···= Rekonštrukcia·železničnej·stanice·Trenčín·hl.·············································-zač.cca····-
2013-01·····= Výstavba·nadjazdu·nad·železnicu·pred·Opatovou·············································-začiatok···-
2014-2015···► Druhý·(nový)·cestný·most·v·Biskupiciach·poniže·stavidiel··································-výstavba···-Rok·2014·na·objekte;·do·prev.=2015
2014·január·► Nový·železničný·most··(asi·100m·povyše·starého), aj cez dovtedajšiu·Mestskú·plaváreň······-začiatok···-Rok·2014·je na·pravobrežnom pilieri·pri·hrádzi

MOSTY = jednotlivé mosty cez Váh v Trenčíne = výpisy z vyššie už uvedeného: CESTNÝ MOST: 1876········► Posledný·drevený·cestný·vážsky·most············Dlhý·126-137·siah.·························-postavený··-Z=1.5.1876,·K=1.9.1876.·Scheibner. 1881········► Posledný·drevený·cestný·vážsky·most·······················································-prestavba 1894········► Posledný·drevený·cestný·vážsky·most·······················································-oprava 1896········► Oceľový·cestný·most·=·prvý·(Friedrichov?·Alžbetin?) (dovtedy·všetky len drevené)··········-postavený··-Z=jeseň·1896,·K=10.nov.1897.·Gregersen,·Diosgyör 1945-04-9/10► Cestný·most cez Váh (oceľový, s oblúkmi)··················································-zničený 1945-04/05··= Drevený·cestný·most·cez·Váh·=prvý dočasný, pofrontový, namiesto·vojnou·zničeného··········-postavené··-dočasná·náhrada·do·1946; Stalinov;·ČA=kpt.·Amanov; mechanické·barany; Z=13.4.1945·prípravy;·K=11.5. 1946-03-09··► Druhý·povojnový·drevený·cestný·vážsky·most·····Civilná·firma.·Klincované·dielce···········-do·prev.···-Naftové·barany 1956-12-08··► Betónový·cestný·most·č.50·cez·Váh. Súčasť vod.diela. Dopravoprojekt·Marinov, staval Doprastav 3 roky.·······-do·prev.···-Z=leto·1953.·346mX15m/60ton.·Váh·205m.·Dovtedy·2. drevený·z·r.·1946. (Iný údaj: K=11.11.1956) 2014-2015···► Druhý·(nový)·cestný·most·v·Biskupiciach·poniže·stavidiel··································-výstavba···-Rok·2014·na·objekte;·do·prev.=2015 ŽELEZNIČNÝ MOST: 1878-05-01··► Železnica·do·Istebníka=Trencsén·(dnes žel. st. "Zlatovce") (fa·Büchler+Pollak)············-do·prevádzky-(ale:Rakovský(1937) uvádza 1874!) 1883-11-01··► Prvý·železničný·most·cez·Váh,·4x60,2m··(Z=1.3.1883)·······································-do·prevádzky-D+M=Milde+Comp.Wien·(ale:Rakovský(1937) uvádza 1884!) 1883-11-01··► Železnica·až·po·Trenčín·a·ďalej·do·Žiliny·················································-do·prevádzky-fa·Hügel&Sager,·München 1907-09·····► Druhý·železničný·most·cez·Váh·(severnejší)·4x60,2m.·Druhá koľaj·TN-Žilina·v·júli·1906.····-do·prevádzky- (Rakovský(1937):1908!) 1945-04-9/10► Prvý·železničný·most·cez·Váh·(južnejší)···················································-zničený 1945-04-9/10► Druhý·železničný·most·cez·Váh·(severnejší)················································-zničený 1945-08-15··► Oprava·2.(severného)·železnič.mosta·······················································-do·prev.···-Rumunské·vojsko Po·1945·····► Nový·južnejší·železničný·most··················namiesto·zničeného·························-postavený 1982-1984···► Výmena·severnejšieho·železničného mosta·cez·Váh, kvôli·elektrifikácii trate···············-výstavba···-Z=04/1982;K=05/1984. Urobilo Železničné·vojsko. 1988-02-02··► Elektrifikácia·železničnej·trate·Nové·Mesto·n.V.··-·Trenčín·······························-do·prev.···-22kV·str. 2014·január·► Nový·železničný·most··(asi·100m·povyše·starého), aj cez dovtedajšiu·Mestskú·plaváreň······-začiatok···-Rok·2014·je na·pravobrežnom pilieri·pri·hrádzi 2012-2013···= Rekonštrukcia·železničnej·stanice·Trenčín·hl.·············································-zač.cca····- PODJAZDY a pod.: 1941-05-01··► Podjazd·na·Sihoť,·pod·železnicou,·38m··········Juh·Rázusovej·ulice························-do·prev.···-Z=zač.aug.1939 1941-07·····► Podjazd·Sihoť-Hasičská·ul.,·15m················Pod·železnicou·do·BA·+·do·Topoľčian········-do·prev. 1949-1950?··= Oceľová·lávka·pre·chodcov······················K·(severnému)·železničnému·mostu···········-postavené 1980cca·····= Podchod·pod·železnicou-pri·reštaurácii Perla, medzi·Legionárskou·ul. a·sídl.·Noviny········-výstavba···-predĺžený·pri·výstavbe·cesty·II/507 1980cca·····= Prebudovali·starý·železničný podchod·z·Hasičskej ul.·k·železničnému mostu·················-prestavba 1992·renov.·= Podchod·pred·hotelom Tatro·-·ziadili obchodíky·v·dovtedy prázdnom podzemí·················-rekonštr.··-rok·na·objekte 1985·cca····= Podjazd·pod·Bánov.železnicou·a·cestou·II/507···za·nemocnicou,·výstavba·sa·preťahovala·····-ukončené···-dovtedy·tam·bol·starý·priepust·pod·žel.········ 2005·cca····= Izolácia·stropu·podjazdu·na·Sihoť·proti·vode; izoláciu·dali·pod·koľaje·(postupne)·········-výstavba···-Po·dažďoch·premokalo,kvapkalo 2013-01·····= Výstavba·nadjazdu·nad·železnicu·pred·Opatovou·············································-začiatok···- MOSTY INÉ: (cez Váh) 1945·apríl··= Provizórny·rumunský·drevený·most cez Váh pri·bitúnku······································-postavené··-Jestvoval·len·zopár·dní·či·týždňov 1953-1956···► Drevený·most·(125m/12t) pre·výstavbu·vodného diela Skalka, v·pokračovaní·Rázusovej·ul.-ku·Skalke·-existencia- Z=cca 1951; zvyšky drev.pilót·sú·v·„starom“·Váhu 1953-1956···= Mostík·do·elektrárne·–·nad·ústím·Tepličky······Súčasť·elektrárne;·betónový················-výstavba 1953-1956···► Most·na·Ostrov·································114m/60ton;·betónový. Súčasť·vodného·diela·-výstavba 1953-1956···= Most·cez·kanál·poniže·Biskupickej·hate·········55m/15ton;·oceľový·priehradový·············-postavený 1964-1965···► Most·cez·Váh pri Veľkých Bierovciach······················································-postavené


Poďakovanie (poradie mien nevyjadruje nič) pánovi Ing. Markovi Englerovi za jeho diela zaoberajúce sa trenčianskou dopravou, mojím priateľom, pánom Ing. Vojtechovi Tichému a RNDr. Jánovi Hanušinovi, CSc., za dávne pripomienky, môjmu kolegovi Ing. arch. Štefanovi Androvičovi, ktorý sa zaoberal aj cestnou sieťou Trenčína, rektorovi Jozefovi Braneckému za jeho záznamy, aj všetkým ďalším, ktorí sa pričinili o zachovanie zpráv o minulosti Trenčína. ________________________________________________________ === POZNÁMKY A VYSVETLIVKY (nemusia byť všetky použité): ==== == DATUM – vysvetlivky: formát zápisu v zásade: RRRR-MM-DD cca = (lat.) circa = okolo - (vodorovná čiarka) = časové rozpätie (od - do) / (lomítko) = časový prelom, napr. 1889/1890 znamená koniec roku 1889 až začiatok roku 1890 == UMIESTNENIE – vysvetlivky: popis podľa stavu okolia zhruba v čase písania=okolo r. 2000. == FÁZA – vysvetlivky: plán = plán, projekt - neznamená realizáciu! rekonštr. = rekonštrukcia (prestavba ), dostavba, nadstavba, obnova, renovácia rozšír. = rozšírenie postavené = výstavba všeobecne = najmenej konkrétny údaj, skôr ukončenie zač.výst., začalo, zač. = Z = začiatok (výstavby) zal. = založené organizačne, teda nemusí znamenať výstavbu! SP = stavebné povolenie, jeho termín SP+výstavba = rok stav.povolenia+plánované termíny (začiatk, koniec) výstavby;ak je len jeden termín, je to začiatok-!-POZOR-skutočné mohli byť odlišné! SP-kolaud. = časové rozpätie od stav.povolenia po kolaudáciu=celé obdobie výstavby výstavba = výst. = prebieha výstavba (od-do) ukonč. = K = ukončenie výstavby kolaud. = kolaudácia dostavané, dokončené do prev. = uvedenie do prevádzky, otvorenie exist. = existuje, už stojí (teda postavené či zriadené aj skôr) zbúr., zánik, zruš. = zbúranie, zánik, zrušenie, koniec existencie zmena = zmena == SKRATKY – vysvetlivky: MHD = miestna hromadná doprava GO = generálna oprava D = dodávka M = montáž x = križovatka (ulíc,...) + (za rokom) = vtedy alebo o niečo neskôr == POZNÁMKY: Pravopis ide bokom, aby text bol krátky.

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2015 - 2020 (v02)

Zverejnené na www.trencan.6f.sk 18. decembra 2020.
Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení a s pôvodnou adresou.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.
Súčasný obsah nemusí byť úplný ani konečný.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia autor uvíta upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.

Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Na prípadné použitie diela (čo i len čiastočné) treba súhlas autora.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: