Sme z rôznych generácií, vierovyznaní a politických smerov, možno aj národov a rás, máme rôzne názory.
Nie všetci sme sa v Trenčíne aj narodili a niektorí tu nebývame nepretržite.
Spája nás však dlhodobý záujem a láska k Trenčínu minulému, ale záleží nám aj na terajšom a budúcom.
Preto sme v Klube starých Trenčanov.

Klub starých Trenčanov (v skratke "KST") pôsobí za získavanie, objavovanie, odhaľovanie, zachovávanie, spoznávanie, propagovanie a zveľaďovanie kultúrneho, historického, ľudového a prírodného dedičstva, hodnôt, bohatstva a tradícií Trenčína a okolia, ako aj šírenie informácií a povedomia o ňom, to všetko vo všetkých možných súvislostiach a v najširšom slova zmysle, na verejnosti aj inde, v tuzemsku i v zahraničí.

Klub v oblasti svojej pôsobnosti pôsobí v týchto smeroch:
 - získavanie informácií
 - vydavateľská činnosť
 - poriadanie výstav, prednášok
 - zvolávanie, organizovanie: besied, diskusií, verejných zhromaždení
 - zverejňovanie textov a obrazových materiálov
 - prevádzkovanie internetových stránok
 - poskytovanie: informácií, konzultácií, služieb
 - podávanie, predkladanie: návrhov, podnetov, stanovísk, posudkov

Existencia Klubu vychádza z tradície skupiny zberateľov starých pohľadníc jestvujúcej v Trenčíne od roku 1985, neskôr rozširovanej. KST bol založený 6.12.2013 a od 16. jan. 2014 pôsobí ako klub Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne, ktorý je samostatným právnym subjektom. KST používa oprávnenia MO MS TN.
Existencia KST však nie je viazaná na včlenenie ani existenciu MO MS TN.

KST zastupuje jeho predseda. Členom Klubu sa neukladajú povinnosti, pôsobia dobrovoľne.
Členský poplatok sa neplatí. Klub neposkytuje žiadnu hmotnú podporu, ale morálne aj organizačne v rámci svojich možností podporuje vlastnú činnosť členov a svojpomoc medzi členmi.
Členovia Klubu majú právo zúčastňovať sa na jeho činnosti, predkladať návrhy a podnety na činnosť.

Styčná adresa: bebece999@gmail.com

Prejavom činnosti, v ktorej klub pôsobí a na ňu naväzuje, je aj internetová stránka "TRENČAN Trenčanom o Trenčíne" člena klubu založená 9.3.2008, aktuálne na adrese www.trencan.6f.sk a jeho publikačná činnosť uvedená tamtiež.

Členovia klubu sa stretávajú v rozsahu a čase podľa potreby, s periodicitou až jednotýždňovou.
Nižšie uvádzame verejnú alebo už ukončenú činnosť klubu a jeho členov. Okrem nej sa v rámci klubu uskutočňuje množstvo iných činností, najmä konzultácií, zberu podkladov, prieskumov, identifikácií, spoluprác, spracovania tém, ktoré tu nezverejňujeme, pokiaľ nie sú verejného charakteru alebo nie sú ukončené nejakým výstupom (čo i len zčasti ukončeným výsledkom činnosti).


PONUKA klubu
(najnovšie položky sú hore, najstaršie dolu):Z predchádzajúcej činnosti
(obdobie 1985 - 5.12.2013 chronologicky - najnovšie položky sú dole):


Z uskutočnenej činnosti klubu
(od 6.12.2013 chronologicky - najnovšie položky sú dole):
Zpráva o činnosti Klubu starých Trenčanov za rok 2014:

Klub starých Trenčanov (KST) bol založený na zakladajúcej schôdzi dňa 6.12.2013. Podľa záznamu z nej, zakladajúci členovia sú pani Janka Poláková a páni Ing. Vojtech Tichý a Ing. Vojtech Brabenec, ktorý je predseda klubu. KST je klub Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne. V priebehu roku 2014 pribudli ďalší členovia. KST je stále otvorený záujemcom pasívnym aj aktívnym, či už formou členstva alebo spolupráce.

V priebehu kalendárneho roku 2014 sa členovia klubu stretávali podľa ich individuálneho záujmu, obvykle každý týždeň v súkromí členov, pričom sa preberali záležitosti spadajúce do činnosti klubu. Činnosť členov Klubu starých Trenčanov do určitej miery sa prekrývala s ich činnosťou v Klube trenčianskych knihoľubov, takže spadá do činnosti klubov obidvoch. Plán činnosti KST na budúce ďalšie obdobie sa nepredkladá. Uskutočnené činnosti, ktoré nie sú ukončené, nie sú tu (spravidla, až na výnimky) uvedené. Činnosť členov klubu v roku 2014 vyústila do výstupov uvedených nižšie:

Výskumná činnosť:
Zisťovali sa údaje k doteraz nedostatočne známym miestnym (historickým) osobám a dielam spadajúcim do záujmovej oblasti klubu a získali sa niektoré údaje o nich, s cieľom spracovať ich a zverejniť; rozpracované; (napr. z menej známych Minarovjech, Vopat).
Zistili sa nové a niektoré staršie literárne pramene vo vzťahu k Trenčínu, ktoré sú málo známe, a knihovnícke údaje o nich sa spracovali a zverejnili na internetovej stránke "Trenčan"
Získal sa prístup k niektorým starým tlačovinám (zahrnuté v predošlom bode), ktoré boli členom dovtedy nedostupné, tie sa spracovali podľa záujmu členov.
Získali sa nové údaje o datovaní výstavby TN.
V spolupráci s pánom Ing. Marianom Gažíkom vznikol kreslený pohľad na priečelia už (okolo r. 1972) zbúraných domov na Hviezdoslavovej ulici, spracované do jpg a pdf, používa sa na zber údajov od pamätníkov (neukončené).
Vytvorili prípadne rozšírili sa viaceré rozpracované tabuľkové prehľady.

Vykonané prednášky:
15. jan. 2014 - prednáška Trenčianske tehelne v minulosti - prvá časť, v kaviarni Vážka
20. feb. 2014 - prednáška Trenčianske tehelne v minulosti - druhá časť, v kaviarni Vážka
20. marca 2014 - prednáška Trenčianske mosty v minulosti, v kaviarni Vážka
22. apríla 2014 - prednáška Tajné chodby v Trenčíne, v kaviarni Vážka
22. mája 2014 - prednáška Spomienka na sté výročie začiatku prvej svetovej vojny v Trenčíne, v kaviarni Vážka
27. mája 2014 - prednáška Z histórie trenčianskych likérok v trenčianskej knižnici
4. novembra 2014 - prednáška Schaner, Urbánek, Horn - niekdajšie trenčianske mäsozávody, v trenčianskej verejnej knižnici

Vydané pohľadnice:
- máj 2014 - vydaná pohľadnica s portrétom Šándora Bumbalu; za poskytnutie použitej pôvodnej fotografie patrí vďaka jej autorovi pánovi Miloslavovi Abelovi
- máj 2014 - vydaná pohľadnica s vyobrazením virtuálnej pamätnej tabule na pamiatku našich účastníkov svetovej vojny 1914 - 1918, k 100. výročiu začiatku 1. svetovej vojny.
- september a október 2014 - vydaná pohľadnica k 150. výročiu narodenia Andreja Hlinku, s fotografiou A. Hlinku rečniaceho v 20. rokoch na trenčianskej sihoti; za poskytnutie použitej pôvodnej fotografie patrí vďaka jej vlastníkovi pánovi Dr. Jankovi Hanušinovi
- Vianoce 2014 vydaná pohľadnica s prianím k Vianociam a novému roku 2015, s farebným večerným obrázkom zasneženého trenčianskeho námestia, ako vyzeralo slávnostne osvetlené v posledné dni druhého tisícročia.

Internet:
Zriadila sa internetová stránka, ktorá obsahuje údaje o činnosti Klubu starých Trenčanov.
Zriadila sa internetová stránka, ktorá doplňuje údaje a pomocné údaje (metadata) k trenčianskym monografiám.
Zriadili sa internetové stránky o trenčianskych mapách, knihách a fotografiách, pokračuje ich tvorba, zatiaľ sú nezverejnené.
Získalo sa písomné povolenie vlastníka autorských práv k dielam Jozefa Braneckého a na tom základe sa 18.1.2014 zriadila internetová stránka www.rektor-branecky.ic.cz umožňujúca voľne (zadarmo) sťahovať (niektoré) Braneckého diela v elektronickej forme.
Pre potrebu internetovej stránky (príp. aj novín) pána Petra Peťovského "Trenčiansky terajšok" sa vytvorila a druhotne aj na internet. stránke KST sa zverejnila sada starých obrázkov Trenčína s popismi v elektronickej podobe (pdf), je rozpracovaná do stavu 21 obrázkov (26 strán).
Vytvorila a na internete sa zverejnila sada 7 starých Obrazov Trenčína a Skalky rakúskeho maliara Thomasa Endera (1793-1875) poskytnuté Maďarskou akadémiou vied na účely výlučne pedagogické alebo osobné, nie obchodné.
Výsledky činnosti KST sú obsahom internetovej stránky "TRENČAN - Trenčanom o Trenčíne", kde v priebehu roku 2014:
- pribudlo 10 článkov (položiek),
- v kategórii Zoznam literatúry o Trenčíne pribudlo 102 nových položiek (stav=139) a do nej sa pridali nové kategórie Trenčianske časopisy (2 položky) a Trenčianske tlače a vydania (8 položiek),
- v kategórii Známi Trenčania tiež pribudlo zopár položiek, teraz má 150 položiek,
- pribudla nová kategória Galéria zaslúžilých Trenčanov, ktorá má 14 položiek.

Virtuálne pamätné tabule
V r. 2014 boli zriadené tieto virtuálne pamätné tabule na internete:
Prof. Pozdišovskému, Prvému skautskému oddielu v Trenčíne, Prof. Antonovi Seleckému, Trenčianskemu hokejistovi M. Červenkovi a zimnému štadiónu, Jurajovi Bočekovi, Prvá svetová vojna 1914 - 1918, Senátorovi JUDr. Jozefovi Budayovi, Samuelovi Mikovínymu (=pridané k dovtedajším: Tristo Trenčanom zabitých Turkami 2.okt.1663, Pltníckemu prístavu v Trenčíne, Opátovi Miszovi, trenčianskemu starostovi).

Účasť na založení Klubu trenčianskych knihoľubov 26.januára 2014.
Účasť na práci Historickej komisie Slovenkého skautingu, zčasti sa prekrýva s činnosťou KST tam, kde ide o trenčiansky skauting.

Poďakovanie patrí všetkým nevymenovaným, bez rozdielu naším členom aj nečlenom, tým ktorí činnosť Klubu starých Trenčanov podporili svojím trebárs aj pasívnym záujmom, účasťou na prednáškach, svojimi spomienkami, rozhovormi, konzultáciami, poskytnutím materiálov či inou spoluprácou v činnosti klubu.

Dňa 4.12.2014 vo veku 76 rokov nečakane zomrel náš člen, pán Ján Pavol Gáťa, pochovaný je na trenčianskom cintoríne. Pán Gáťa pochádzal zo starej trenčianskej rodiny, a aj keď sa narodil a vyrástol v Považskej Bystrici, neskôr podstatnú časť života prežil v Trenčíne, ku ktorému mal stále srdečný vzťah, aktívne sa zaujímal o jeho histórou a zbieral materiály o nej, s ktorými sa rád podelil s ostatnými, a takto sme prišli k niektorým cenným materiálom, za čo mu patrí naša vďaka. Naďalej zostáva naším pamätným členom "In memoriam". Česť jeho pamiatke!

Táto zpráva sa predkladá členstvu Klubu starých Trenčanov a predsedníčke Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne.
Záujemcovia o prácu a členstvo v KST sa môžu prihlásiť u predsedu (bebece999@gmail.com).

V Trenčíne, dňa 1.1.2014.

Zprávu napísal a predkladá Ing. Vojtech Brabenec, predseda Klubu starých Trenčanov.

Zpráva o činnosti Klubu starých Trenčanov za rok 2015:

V priebehu kalendárneho roku 2015 sa členovia klubu stretávali podľa individuálneho záujmu, obvykle každý týždeň v súkromí členov, pričom sa preberali záležitosti spadajúce do činnosti klubu. Činnosť niektorých členov Klubu starých Trenčanov do určitej miery sa prekrývala s ich činnosťou v Klube trenčianskych knihoľubov, takže spadá do činnosti klubov obidvoch. Plán činnosti KST na budúce ďalšie obdobie sa nepredkladá. Uskutočnené činnosti, ktoré nie sú ukončené, nie sú tu (spravidla, až na výnimky) uvedené. Činnosť členov klubu v roku 2015 vyústila do výstupov uvedených nižšie:

Výskumná činnosť:
- Zisťovali sa údaje k doteraz nedostatočne známym miestnym (historickým) osobám spadajúcim do záujmovej oblasti klubu a získali sa niektoré údaje o nich, s cieľom spracovať ich a zverejniť (napr. JUDr. Zaťko, Kamin, Jurajová-Kyseľová, ...).
- Zistili a podchytili sa nové a niektoré staršie literárne pramene vo vzťahu k Trenčínu (napr. Braneckého rukopisná kniha z r. 1906 s cirkevnou hudbou najmä A. Dossa ale aj A. Schweitzera, spomienky Trenčana Ing. Jána S. o odchode do povstania 1944, spomienky pani J. Golianovej, zápisník slovenského vojaka z jari 1945, Jančovičov skľudňujúci prejav u Neheru okolo r. 1940,...)
- Zistili a podchytili sa niektoré staré fotografie a dokumenty Trenčína (napr. plagát 1947 na púť na Skalku,...)
- Zistili a podchytili sa niektoré podklady k niekdajším trenčianskym podnikom (Kvasnicová, Nehera, zistila sa nová firma Peržan pôsobiaca krátko po r. 1945 v Trenčíne,...)
- Získali sa nové údaje o datovaní niekdajšej výstavby v Trenčíne.
- Zabezpečil sa dávny (1987) prehľad Ing. V. Brabenca o (medzivojnovom) rozmiestnení obchodov na hlavnom námestí.
- Rozšírili sa niektoré rozpracované tabuľkové prehľady.
- Terénny prieskum (zákopy Vinohrady, kocky pri LOT, )
- Priebežné fotografovanie a zaznamenávanie aktuálnych zmien zástavby Trenčína.

Vykonané prednášky:
- 24.3.2015 - Schaner - niekdajší trenčiansky mäsozávod - pre klub dôchodcov na Sihoti
- 5.5.2015 - Niekdajšia amatérska fotografia v Trenčíne - v trenčianskej verejnej knižnici
- 18.6.2015 - Dominikáni v Trenčíne (1938 - 1949) - pre Slovenskú numizmatickú spoločnosť, v Trenčíne
- 28.8.2015 - Z minulosti inžinierskych stavieb v Trenčíne - pre Slovenskú komoru stavebných inžinierov, v Kočovciach
- 29.9.2015 - Virtuálne pamätné tabule v Trenčíne - pre MOMS v Trenčíne
- 5.10.2015 - Dominikáni v Trenčíne (1938 - 1949) - pre klub dôchodcov na Dlhých Honoch
- 12.11.2015 - Niekdajšie textilné a odevné závody v Trenčíne - v trenčianskej verejnej knižnici

Vydané na papieri:
- pohľadnica (P10): Založenie prvého skautského oddielu v Trenčíne v júni 1915 na piaristickom gymnáziu (s fotografiou budovy a virtuálnej pamätnej tabule z r. 2014).
- Brabenec, V.: Čo bolo v Trenčíne. TTT5-neperiodický zborník príspevkov najmä o histórii. 28 str.A5, apríl 2015. ISBN 978-80-971965-1-6.
- nové rozšírené vydanie známej knihy Dr. Hanušina ml. - Trenčín na starých pohľadniciach.

Výsledky činnosti KST sú obsahom internetovej stránky "TRENČAN - Trenčanom o Trenčíne", kde v priebehu roku 2015:
- pribudlo aspoň 15 článkov (položiek) od rôznych autorov
- v kategórii Zoznam literatúry o Trenčíne pribudlo 57 nových položiek (k 31.12.2015 stav=196)
- v kategórii Známi Trenčania tiež pribudlo prinajmenej 32 položiek, k 31.12.2015 má prinajmenej 182 položiek,
- v kategórii Galéria zaslúžilých Trenčanov k 31.12.2015 je 15 položiek, teda jedna pribudla.

Virtuálne pamätné tabule na internetovej stránke "TRENČAN - Trenčanom o Trenčíne" - v r. 2015 boli pridané tieto virtuálne pamätné tabule na internete:
- Ing. Jánovi Pappovi, spisovateľovi zo Záblatia
- Prvej slovenskej lekárke MUDr. Bellovej, ktorá pracovala v trenčianskej nemocnici
- Zlatému olympijskému víťazovi Jánovi Zacharovi z Trenčína
- Jozefovi Kaminovi, trenčianskemu historikovi
(stav k 31.12.2015=15 virt. pam. tabúľ)

Internet:
- Začiatkom roku 2015 dovtedajší bezplatný poskytovateľ hosťovania stránky "TRENČAN Trenčanom o Trenčíne" (ďalej len "TTT") ukončil svoju bezplatnú službu a stránky zrušil (týka sa aj ďalších súvisiacich samostatných stránok). Hľadalo sa náhradné riešenie. Najskôr bola stránka TTT bezplatne ponúknutá mestu Trenčín (list doručený 16.3.2015), ktoré ponuku neprijalo (list mesta č. 14567/2015/sed, z 11.5.2015). Potom sa stránka TTT postupne umiestnila u dvoch ďalších bezplatných poskytovateľov, nakoniec u tretieho na adrese www.trencan.6f.sk, pričom predošlé dve umiestenia sa ponechali na dožitie zakonzervované a neaktualizujú sa, na čo je čitateľ upozornený v hlavičke prvej strany. Po týchto premenách aktuálna adresa stránky TTT je: www.trencan.6f.sk, kde sa ako podstránky umiestnilo aj niekoľko predtým samostaných stránok s rôznou tematikou - zo súvisiacich spomeňme tri podstránky: Klub starých Trenčanov (KST), Vlastivedná monografia Trenčín, Rektor Branecký-Braneckého knihy všetkým a zadarmo.
- Začiatkom roku 2015 dovtedajší bezplatný poskytovateľ zrušil tiež zriadené a nezverejnené stránky o trenčianskych mapách a fotografiách, ako aj zverejnenú stránku Obrázky starého Trenčína, ktorá obsahovala zopár stovák hlavne starých pohľadníc zozbieranách na rôznych miestach na internete; zostala bez náhrady, pretože záujem o ňu nebol prejavený.
- Ako samostatná podstránka sa v r. 2015 zriadila Knihovnička Trenčana (http://www.trencan.6f.sk/knihovnicka), ktorej cielená tvorba začala už v r. 2014; k 31.12.2015 obsahuje 16 položiek.
- na podstránke "Rektor Branecký-Braneckého knihy všetkým a zadarmo" (http://www.trencan.6f.sk/branecky) pribudla jedna zdigitalizovaná kniha ("Z tisícročia") a jeden Braneckého rukopis (Najstaršie trenčianske tlače, z r. 1946) a pásmo 20 fotografií z pohrebu Rektora Braneckého
- podstránka "Klub starých Trenčanov (KST)" bola prepracovaná (http://www.trencan.6f.sk/kst)
- zriadila sa podstránka "My Trenčania..." (www.trencan.6f.sk/myt) pre účastníkov každomesačných kaviarenských stretnutí starších Trenčanov.
- bola vytvorená internetová stránka Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne (www.trencan.6f.sk/MOMS) aj s prvým návrhom obsahu; aj týmto prosím MOMS o doručovanie oznámení do rubrík tejto stránky, lebo všetky tunajšie oznámenia a príspevky (od 27.9.2015) do 12.11.2015 boli iniciatívou mňa správcu stránky, u ktorého nie je dostatok podkladov na tvorbu ďalších príspevkov na stránku MOMS, teda ak by ďalšie príspevky nedošli, po vyše štvrťroku matičného nevyužitia bolo by zbytočné túto prázdnu stránku udržiavať.
- na podstránke, ktorá bola na jar 2015 vytvorená pre celoslovenskú skautskú históriu (http://www.trencan.6f.sk/SHS) sa umiestnili aj niektoré položky so vzťahom k Trenčínu (Založenie prvého skautského oddielu v Trenčíne v júni 1915, mohyla a doska na Ostrom vrchu, na Podhradišti pri Trenč. Teplej, 5 životopisov spomenutých nižšie).

Účasť na práci Historickej komisie Slovenského skautingu, zčasti sa prekrýva s činnosťou KST tam, kde ide o trenčiansky skauting. Spracovalo a zverejnilo sa na internete niekoľko životopisov trenčianskych skautov (Rieger, Gašparík Fr., Masaryk, Jurajová-Kyseľová, Michalec) a pôvodná štúdia o založení prvého skautského oddielu v Trenčíne bola uverejnená v internetových časopisoch trenčianskej knižnice a piaristického gymnázia, tiež na internete (http://www.trencan.6f.sk/SHS/P0001-1915-trencianskyskauting-Upd01.pdf)

Pripomenuli sme (osobne) miestnym redakciám (Trenč. noviny, Mestský úrad Trenčín-"Info", knižnica) okrúhle životné výročie Trenčana, významného slovenského filatelistu a majiteľa prvého celoslovenského poštového múzea JUDr. Otta Gáťu.

Mestu Trenčín sme listom (doručený 7.12.2015) navrhli menovať čestným občanom mesta zlatého olympijského víťaza pána Janka Zacharu.

Listom sme 30.11.2015 poďakovali za doterajšiu prácu trenčianskej historičke pani Dr. Janke Karlíkovej, ktorá ukončila svoje dlhoročné pôsobenie v trenčianskom múzeu.

Pomohli sme reholi Dominikánov pri ich tvorbe diela o pôsobení dominikánov v Trenčíne.

Poďakovanie patrí všetkým, bez rozdielu naším členom aj nečlenom, tým ktorí činnosť Klubu starých Trenčanov podporili svojím trebárs aj pasívnym záujmom, účasťou na prednáškach, svojimi spomienkami, rozhovormi, konzultáciami, poskytnutím materiálov, zpráv, či inou spoluprácou v činnosti klubu; menovite za aktívnu činnosť, prácu či spoluprácu patrí vďaka paniam a pánom (poradie priezvísk podľa abecedy: Mgr. Juraj Benko, JUDr. Danica Birošová, Štefánia Bobotová rod. Reháková, Mgr. Jozef Čery, Dušan Čongrady, Ing. Katarína Darvašová, Ing. Marko Engler, PhD, RNDr. Ján Hanušin, Ľubomír Hrudka, JUDr. Olga Hlucháňová, Štefan Hudec - Líška, prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., PhDr. Mária Igazová, Števo Kačena, PhDr. Janka Karlíková, Dr. Martin Lacko, vdp. Mgr. Martin Jakub Macko CSsR, fr. Melichar Jozef Matis, Ladislav Nebus, JUDr. Danica Okrucká, Peter Peťovský, Ivan Šarvaic, L. Škultétyová, Ing. Vojtech Tichý, Stanislav Vančo.

KST je stále otvorený záujemcom pasívnym aj aktívnym, či už formou členstva alebo spolupráce. Klub starých Trenčanov (v skratke "KST") podľa svojich stanov pôsobí za získavanie, objavovanie, odhaľovanie, zachovávanie, spoznávanie, propagovanie a zveľaďovanie kultúrneho, historického, ľudového a prírodného dedičstva, hodnôt, bohatstva a tradícií Trenčína a okolia, ako aj šírenie informácií a povedomia o ňom, to všetko vo všetkých možných súvislostiach a v najširšom slova zmysle, na verejnosti aj inde, v tuzemsku i v zahraničí, a to v oblastiach získavanie informácií, vydavateľská činnosť, poriadanie výstav, prednášok, zvolávanie a organizovanie besied, diskusií, verejných zhromaždení, zverejňovanie textov a obrazových materiálov, prevádzkovanie internetových stránok, poskytovanie informácií, konzultácií, služieb, podávanie a predkladanie návrhov, podnetov, stanovísk, posudkov. KST nevykonáva hospodársku činosť. Existencia Klubu vychádza z tradície skupiny zberateľov starých pohľadníc jestvujúcej v Trenčíne od roku 1985, neskôr rozširovanej. KST bol založený 6.12.2013 a od 16. jan. 2014 pôsobí ako klub Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne, ktorý je samostatným právnym subjektom.

Táto zpráva sa predkladá členstvu Klubu starých Trenčanov a predsedníčke Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne.
Záujemcovia o prácu a členstvo v KST sa môžu prihlásiť u predsedu (bebece999@gmail.com).

V Trenčíne, dňa 1.1.2016.

Zprávu napísal a predkladá Ing. Vojtech Brabenec, predseda Klubu starých Trenčanov.

Zpráva o činnosti Klubu starých Trenčanov za rok 2016:

V priebehu kalendárneho roku 2016 sa členovia klubu stretávali podľa individuálneho záujmu, obvykle každý týždeň v súkromí členov, pričom sa preberali záležitosti spadajúce do činnosti klubu. Činnosť niektorých členov Klubu starých Trenčanov do určitej miery sa prekrývala s ich činnosťou v Klube trenčianskych knihoľubov, takže spadá do činnosti klubov obidvoch. Plán činnosti KST na budúce ďalšie obdobie sa nepredkladá. Uskutočnené činnosti, ktoré nie sú ukončené, nie sú tu (spravidla, až na výnimky) uvedené. Činnosť členov klubu v roku 2016 vyústila do výstupov uvedených nižšie:

Vykonané prednášky:
- 13.1.2016 - Tajné chodby v Trenčíne - pre klub dôchodcov na Dlhých Honoch
- 5.4.2016 - Niekdajšie trenčianske zbrojné podniky - v trenčianskej verejnej knižnici
- 20.4.2016 - Virtuálne pamätné tabule Trenčína - pre organizáciu postihnutých civilizačnými chorobami - v priestoroch u p. JUDr. Birošovej
- 20.4.2016 - Virtuálne pamätné tabule Trenčína - pre trenčianskych numizmatikov - v Dome armády
- 21.9.2016 - Šifrujeme s Julesom Vernom - v trenčianskej verejnej knižnici
- 6.10.2016 - Šifrujeme s Julesom Vernom - v trenčianskej verejnej knižnici = prvé opakovanie
- 8.12.2016 - Spomienka na trenčianskych Dohnányiovcov - v trenčianskej verejnej knižnici
- 22.12.2016 - Šifrujeme s Julesom Vernom - v gymnáziu v Dubnici n. V. = druhé opakovanie

Výsledky činnosti KST sú obsahom internetovej stránky "TRENČAN - Trenčanom o Trenčíne", kde v priebehu roku 2016 pribudlo 41(!) položiek od rôznych autorov; počet samostatných html súborov obsahu hlavnej stránky (bez podstránok) sa dostal tesne nad číslo 100.

Virtuálne pamätné tabule na internetovej stránke "TRENČAN - Trenčanom o Trenčíne" - v r. 2016 boli pridané tieto virtuálne pamätné tabule na internete:
- Dr. Tamare Nešporovej, trenčianskej archeologičke, tragicky zahynutej na veľkej Skalke
- Ignácovi Springerovi, záchrancovi (veľkej) Skalky
- Márii Urbasiówne - Holoubkovej, trenčianskej fotografke a filmárke - tabuľa čakajúca na uskutočnenie
- Svetloslavovi Veiglovi, v Horňanoch, básnikovi slovenskej katolíckej moderny
- Viliamovi Paulínymu - Tóthovi, štúrovskému literátovi, národohospodárovi, politikovi
a tiež bol pridaný Zoznam pamätných tabúľ odhalených v Trenčíne významným letcom, z pozostalosti pána Ladislava Jambora, aj zoznam 12 zaniknutých pam. tabúľ.
Stav k 31.12.2016=21 virt. pam. tabúľ + 2 zoznamy.

Internetová stránka TRENČAN - Trenčanom o Trenčíne, a jej podstránky:
- podstránka Knihovnička Trenčana (http://www.trencan.6f.sk/knihovnicka): stav je 30 položiek (pribudlo 14 položiek, niektoré sú len odkazy, ale nových je prinajmenej 5 položiek)
- podstránka "Rektor Branecký-Braneckého knihy všetkým a zadarmo" (http://www.trencan.6f.sk/branecky): pribudla jedna zdigitalizovaná kniha (" Krátke dejiny zuborského kláštora a opátstva" - 1945) a dva Braneckého články k vótu mesta Trenčín.
- podstránka Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne (www.trencan.6f.sk/MOMS): bol udržiavaný aktuálny obsah podľa požiadaviek predsedníčky MOMS (12 položiek "aktuálne" + 9 pol. "rôzne" + 1 pol. "odkazy")
- na skautskej podstránke tiež boli drobné prírastky bez výrazného vzťahu k Trenčínu, ktoré tu preto nešpecifikujem.

Zúčastnili sme sa diania vyústeného do otvoreného listu trenčianskych numizmatikov zo 17.3.2016 kultúrnej a historickej verejnosti Trenčína o obave z úpadku úrovne múzea a najmä o osud muzeálnych trenčianskych zbierok (http://www.numizmatici-trencin.sk/otvoreny-list-kulturnej-a-historickej-verejnosti-trencina-a-mestu-trencin/)

Poďakovanie patrí všetkým, bez rozdielu naším členom aj nečlenom, tým ktorí činnosť Klubu starých Trenčanov podporili svojím trebárs aj pasívnym záujmom, účasťou na prednáškach, svojimi spomienkami, rozhovormi, konzultáciami, poskytnutím materiálov, zpráv, či inou spoluprácou v činnosti klubu.

KST je stále otvorený záujemcom pasívnym aj aktívnym, či už formou členstva alebo spolupráce. Klub starých Trenčanov (v skratke "KST") podľa svojich stanov pôsobí za získavanie, objavovanie, odhaľovanie, zachovávanie, spoznávanie, propagovanie a zveľaďovanie kultúrneho, historického, ľudového a prírodného dedičstva, hodnôt, bohatstva a tradícií Trenčína a okolia, ako aj šírenie informácií a povedomia o ňom, to všetko vo všetkých možných súvislostiach a v najširšom slova zmysle, na verejnosti aj inde, v tuzemsku i v zahraničí, a to v oblastiach získavanie informácií, vydavateľská činnosť, poriadanie výstav, prednášok, zvolávanie a organizovanie besied, diskusií, verejných zhromaždení, zverejňovanie textov a obrazových materiálov, prevádzkovanie internetových stránok, poskytovanie informácií, konzultácií, služieb, podávanie a predkladanie návrhov, podnetov, stanovísk, posudkov. KST nevykonáva hospodársku činosť. Existencia Klubu vychádza z tradície skupiny zberateľov starých pohľadníc jestvujúcej v Trenčíne od roku 1985, neskôr rozširovanej. KST bol založený 6.12.2013 a od 16. jan. 2014 pôsobí ako klub Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne, ktorý je samostatným právnym subjektom.

Táto zpráva sa predkladá členstvu Klubu starých Trenčanov a predsedníčke Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne a je aktuálne dostupná na http://www.trencan.6f.sk/kst/index.html. Záujemcovia o prácu a členstvo v KST sa môžu prihlásiť u predsedu (bebece999@gmail.com).

V Trenčíne, január 2017.

Zprávu napísal a predkladá Ing. Vojtech Brabenec, predseda Klubu starých Trenčanov.


Zpráva o činnosti Klubu starých Trenčanov za rok 2017:

V priebehu kalendárneho roku 2017 sa členovia klubu stretávali nepravidelne podľa individuálneho záujmu, ale predovšetkým pravidelne ako je už 30 rokov obvyklé každý týždeň v nedeľu v reštaurácii, pričom sa preberali záležitosti spadajúce do činnosti klubu.
Vykonali sa prieskumy, zisťovania a zaisťovania zpráv i materiálu, ktorých výsledky sa zčasti uplatnili v hotových zverejnených dielach, zčasti sú v rozpracovaní (výstavba, Baldur, staršie kroniky Trenčana,...). Poskytli sme konzultácie pri rekonštrukcii hlavného trenčianskeho námestia. Poskytli sme rozhovor do krajovej televíznej reportáže (Trenčiansky terajšok, pán Peťovský, minulosť hostinca Sopková). Poskytli sme príspevok o županovi Szalavszkom do zborníka Trenčianskeho múzea. Ponúkli sme Trenčianskemu múzeu spoluprácu (vlastived. krúžok, prednášky, články, internet. stránky). Miestne udalosti sme zapísali do našej Kroniky Trenčana 2017, ktorej už tradíciu od r. 1989 sme po pár rokoch prestávky obnovili. Zriadili sme a prevádzkujeme (všetko zdarma) internetovú stránku trenčianskemu autorovi p. Korenému (www.jozefkoreny.sweb.cz), kde má už 30 diel o histórii, týkajú sa filatelie, aj Trenčína.
Niektoré úmysly (nie plány) sa nepodarilo uskutočniť, predovšetkým z časových dôvodov, čo je mrzuté najmä v prípade načasovaných tém; práce aj tém je dostatok, len robotníkov je málo. Všeobecne sa v spoločnosti už dlhšie znižuje záujem o spolkové aj zberateľské činnosti, tiež o históriu a čítanie najmä u mladšej (teraz už strednej) generácie, ktorá radšej vníma obrázkové a sluchové prejavy. Ak aj je prípadný záujem, často býva len povrchný a nie sústavný.
Uskutočnené činnosti, ktoré nie sú ukončené, nie sú tu (spravidla, až na výnimky) uvedené.
Činnosť členov klubu v roku 2017 vyústila do verejných výstupov uvedených nižšie:

Vykonané prednášky:
- 28. marca 2017 - Niekdajšie trenčianske tehelne - v trenčianskej verejnej knižnici
- v apríli 2017 - Letopočty v meste - v Trenčianskom múzeu
- 11. okt. 2017 - Branecký a Trenčín: 100 rokov vzťahu - v trenčianskej verejnej knižnici

Vydali sme pohľadnice s témami:
Trenčín okolo 1917 na obraze Weeser-Krella (P11, fareb., predĺžená) k 100. výročiu príchodu rektora Braneckého do Trenčína
Branecký v r. 1942 na sihoti pre plavárňou (P12, čb.) k 100. výročiu príchodu rektora Braneckého do Trenčína
Virtuálna pamätná tabuľa (autor Ing. Miroslav Bulko) k 100. výročiu príchodu rektora Braneckého do Trenčína (P13, čb.)
Technicky sme spracovali pohľadnicu (P14) s pamätnou mincou, ktorú pohľadnicu vydali trenčianski numizmatici k svojej prednáške 19.okt.2017.

Výsledky činnosti KST sú obsahom internetovej stránky "TRENČAN - Trenčanom o Trenčíne", aktuálne na adrese www.trencan.6f.sk, kde v priebehu roku 2017 pribudlo 36 položiek od rôznych autorov, aj externých, čo si zvlášť vážime. Priaznivé ohlasy na obsah stránky prišli z tuzemska aj zo zámoria. S viacerými i vzdialenými záujemcami, najmä (ale nielen) Trenčanmi, udržiavame občasný písomný styk.

Virtuálne pamätné tabule na internetovej stránke "TRENČAN - Trenčanom o Trenčíne": v r. 2017 boli pridané tieto trenčianske virtuálne pamätné tabule na internete:
- Viliamovi Paulíny - Tóthovi, štúrovskému literátovi, národohospodárovi, politikovi
- Organizácia slovenských rodoľubov a vlastencov
- Jozefovi M. Hurbanovi
- Tábor nútených prác
- Príchod rektora Braneckého do Trenčína v r. 1917
Stav k 31.12.2017=26 virt. pam. tabúľ + 2 zoznamy minulých materiálnych tabúľ.

Internetová stránka TRENČAN - Trenčanom o Trenčíne, a jej podstránky:
- podstránka Knihovnička Trenčana (http://www.trencan.6f.sk/knihovnicka): stav je spolu 40 položiek (pribudlo 10 položiek, z toho 3 sú len odkazy), z toho je 27 položiek trenčanských, 5 položiek bibliografie Trenčína, 5 položiek celoslovenských, 3 položky iné.
- podstránka "Rektor Branecký-Braneckého knihy všetkým a zadarmo" (http://www.trencan.6f.sk/branecky): pribudol zoznam všetkých známych Braneckého diel.
- podstránka Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne (www.trencan.6f.sk/MOMS) bola ponúknutá na ďalšie udržiavanie platenej (zamestnanej) kvalifikovanej matičnej sile (pribudla koncom r. 2016) vrátane ponuky zaškolenia; keďže odozva na túto ponuku nebola vôbec žiadna, bola táto podstránka zrušená.

Začiatkom leta 2017 bol v Literárnom týždeníku uverejnený článok o činnosti miestneho spisovateľského spolku v Trenčíne, kde sa prekvapujúco uvádza spojitosť (spolupráca...) s Klubom starých Trenčanov - upozorňujeme, že toto nezodpovedá skutočnosti, KST nemal s týmto spolkom nič spoločné.

Poďakovanie patrí všetkým, bez rozdielu naším členom aj nečlenom, tým ktorí činnosť Klubu starých Trenčanov podporili svojím trebárs aj pasívnym záujmom, účasťou na prednáškach, svojimi spomienkami, rozhovormi, konzultáciami, poskytnutím materiálov, zpráv, či inou spoluprácou v činnosti klubu.
Ďakujeme pánovi PhDr. Vojtechovi Čelkovi za jeho opakované dary tlačenej historickej literatúry, aj za príležitostné konzultácie o trenčianskej histórii.
Ďakujeme pánovi JUDr. Ottovi Gáťovi, rodom Trenčanovi, predsedovi MOMS v Plevníku-Drienovom, za zasielanie jeho Manínky, aj za príležitostné konzultácie o trenčianskej histórii.

KST je stále otvorený záujemcom pasívnym aj aktívnym, či už formou členstva alebo spolupráce. Klub starých Trenčanov (v skratke "KST") podľa svojich stanov pôsobí za získavanie, objavovanie, odhaľovanie, zachovávanie, spoznávanie, propagovanie a zveľaďovanie kultúrneho, historického, ľudového a prírodného dedičstva, hodnôt, bohatstva a tradícií Trenčína a okolia, ako aj šírenie informácií a povedomia o ňom, to všetko vo všetkých možných súvislostiach a v najširšom slova zmysle, na verejnosti aj inde, v tuzemsku i v zahraničí, a to v oblastiach získavanie informácií, vydavateľská činnosť, poriadanie výstav, prednášok, zvolávanie a organizovanie besied, diskusií, verejných zhromaždení, zverejňovanie textov a obrazových materiálov, prevádzkovanie internetových stránok, poskytovanie informácií, konzultácií, služieb, podávanie a predkladanie návrhov, podnetov, stanovísk, posudkov. KST nevykonáva hospodársku činosť. Existencia Klubu vychádza z tradície skupiny zberateľov starých pohľadníc jestvujúcej v Trenčíne od roku 1985, neskôr rozširovanej. KST bol založený 6.12.2013 a od 16. jan. 2014 pôsobí ako klub Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne, ktorý je samostatným právnym subjektom.

Plán činnosti KST na budúce ďalšie obdobie sa nepredkladá.
Táto zpráva sa predkladá členstvu Klubu starých Trenčanov a zasiela sa písomne poštou Matici Slovenskej v Martine aj Miestnemu odboru Matice Slovenskej v Trenčíne a je aktuálne dostupná na http://www.trencan.6f.sk/kst/index.html, kde sú tiež zverejnené všetky predchádzajúce zprávy o činnosti Klubu starých Trenčanov za roky 2014, 2015, 2016.
Záujemcovia o prácu a členstvo v KST sa môžu prihlásiť u predsedu (bebece999@gmail.com).

V Trenčíne, 28. január 2018.

Zprávu napísal a predkladá Ing. Vojtech Brabenec, predseda Klubu starých Trenčanov.

Zpráva o činnosti Klubu starých Trenčanov za rok 2018:

Žiaľ, 23. apríla 2018 náhle zomrel náš dlhoročný a zakladajúci člen, 75 ročný pán Ing. Vojtech Tichý. Strácame v ňom obetavého dobrého kamaráta, vzdelaného poradcu, šikovného praktika a usilovného pracovníka; viac o ňom v jeho životopise poskytnutom na zverejnenie v ročenke Trenčianskeho múzea 2018.
V priebehu kalendárneho roku 2018 sa členovia klubu stretávali nepravidelne podľa individuálneho záujmu, ale predovšetkým pravidelne ako je už vyše 30 rokov obvyklé každý týždeň v nedeľu, v reštaurácii, pričom sa preberali záležitosti spadajúce do činnosti klubu.
Vykonali sa prieskumy, zisťovania a zaisťovania zpráv i materiálu, ktorých výsledky sa zčasti uplatnili v hotových zverejnených dielach, zčasti sú v rozpracovaní. Poskytli sme konzultácie a jeden posudok. Poskytli sme (Dr. J. Hanušin) historické obrázky na výstavu k príležitosti ukončenia prestavby hlavného námestia. Poskytli sme štyri príspevky do zborníka Trenčianskeho múzea (vývoj koryta Váhu na území Trenčína; životopisy Ing. Tichého a Michala Dukáta; k pojmu Trenčiansko). Múzeom neprijatý príspevok o zavedení elektriny do Trenčína sme obratom uverejnili na internete. Ponúknutá spolupráca Trenčianskemu múzeu vo veci obnovenia vlastived. krúžku vyústila do dvoch stretnutí v réžii múzea, ktoré však nepokračovali. Miestne udalosti sme zapísali do našej Kroniky Trenčana 2018. Naďalej prevádzkujeme zdarma internetovú stránku trenčianskemu autorovi p. Korenému (www.jozefkoreny.sweb.cz), kde má už vyše 50 diel o histórii, týkajú sa filatelie, aj Trenčína.
Nízky záujem ľudí, konštatovaný v predošlej zpráve za r. 2017, naďalej trvá.
Uskutočnené činnosti, ktoré nie sú ukončené, nie sú tu uvedené.
Činnosť členov klubu v roku 2017 vyústila do verejných výstupov uvedených nižšie:

Vykonané prednášky:
6.2.2018 - Zo zákutí Trenčianskej vlastivedy; zabudnutí autori, stratené diela - v trenčianskej verejnej knižnici
15.2.2018 - - Z minulosti vlastivedy v Trenčíne - v trenčianskom klube numizmatikov
30.5.2018 - Trenčianske súvislosti Kragujevackej vzbury - v trenčianskej verejnej knižnici
20.11.2018 - Spomienky na rok 1968 v Trenčíne - v trenčianskej verejnej knižnici

Výsledky činnosti KST sú obsahom internetovej stránky "TRENČAN - Trenčanom o Trenčíne", aktuálne na adrese www.trencan.6f.sk, kde (len na hlavnej stránke, nezaratúvajúc podstránky) v priebehu roku 2018 pribudlo 32 položiek, z toho 12 od externých autorov, čo si obzvlášť vážime. Priaznivé ohlasy na obsah stránky sú z tuzemska aj zo zámoria. S viacerými i vzdialenými záujemcami, najmä (ale nielen) Trenčanmi, udržiavame občasný písomný styk. Z uvedeného počtu položiek dve sú nové ešte rozvíjané samostatné podstránky zamerané na minulosť, z nich každá obsahuje viacero položiek obsahu:
- www.trencan.6f.sk/ORIS/ sú o obciach Orechové+Istebník+Žabinec; na ich začiatku bola iniciatíva miestnych občanov k 810 výročiu, najmä pána Viktora Minárika, ktorý ochotne poskytuje miestnu podporu stretnutiam, aj pána Ľubomíra Hrudku, ktorý neúnavne vyhľadáva miestnych pamätníkov a zabudnuté údaje aj materiály; obidvom patrí ocenenie a poďakovanie.
- www.trencan.6f.sk/Bis/ sú o Trenčianskych Biskupiciach (zahrnuje aj obce Nozdrkovce, Bobrovník, Belá), zal. k 905. výročiu; na ich vzniku sa podieľalo viacero osobných vzťahov a napomohlo viac ochotných osôb.

Poďakovanie patrí všetkým, bez rozdielu naším členom aj nečlenom, tým ktorí činnosť Klubu starých Trenčanov podporili svojím príspevkom (dielom), záujmom (trebárs aj pasívnym), účasťou na prednáškach, svojimi spomienkami, rozhovormi, konzultáciami, poskytnutím materiálov, zpráv, či inou spoluprácou v činnosti klubu.
Obzvlášť ďakujeme autorom, ktorí nezištne poskytli na zverejnenie diela o minulosti Trenčína.
KST je stále otvorený záujemcom pasívnym aj aktívnym, či už formou členstva alebo spolupráce. Klub starých Trenčanov (v skratke "KST") podľa svojich stanov pôsobí za získavanie, objavovanie, odhaľovanie, zachovávanie, spoznávanie, propagovanie a zveľaďovanie kultúrneho, historického, ľudového a prírodného dedičstva, hodnôt, bohatstva a tradícií Trenčína a okolia, ako aj šírenie informácií a povedomia o ňom, to všetko vo všetkých možných súvislostiach a v najširšom slova zmysle, na verejnosti aj inde, v tuzemsku i v zahraničí, a to v oblastiach získavanie informácií, vydavateľská činnosť, poriadanie výstav, prednášok, zvolávanie a organizovanie besied, diskusií, verejných zhromaždení, zverejňovanie textov a obrazových materiálov, prevádzkovanie internetových stránok, poskytovanie informácií, konzultácií, služieb, podávanie a predkladanie návrhov, podnetov, stanovísk, posudkov. KST nevykonáva hospodársku činosť. Existencia Klubu vychádza z tradície skupiny zberateľov starých pohľadníc jestvujúcej v Trenčíne od roku 1985, neskôr rozširovanej. KST bol založený 6.12.2013 a od 16. jan. 2014 pôsobí ako klub Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne, ktorý je samostatným právnym subjektom.

Plán činnosti KST na budúce ďalšie obdobie sa nepredkladá.
Táto zpráva sa predkladá členstvu Klubu starých Trenčanov a zasiela sa písomne poštou Matici Slovenskej v Martine aj Miestnemu odboru Matice Slovenskej v Trenčíne a je aktuálne dostupná na http://www.trencan.6f.sk/kst/ , kde sú tiež zverejnené všetky predchádzajúce zprávy o činnosti Klubu starých Trenčanov za roky 2014, 2015, 2016, 2018. Záujemcovia o prácu a členstvo v KST sa môžu prihlásiť u predsedu (bebece999@gmail.com).

V Trenčíne, 8. apríl 2019.

Zprávu napísal a predkladá Ing. Vojtech Brabenec, predseda Klubu starých Trenčanov.

Zpráva o činnosti Klubu starých Trenčanov za rok 2019:

Nie je spracovaná.
Zpráva o činnosti Klubu starých Trenčanov za rok 2020:

Zpráva o činnosti Klubu starých Trenčanov za rok 2020:
Tento rok 2020 bol poznačený celoštátnymi obmedzeniami spoločenského života od 10. marca 2020 s cieľom obmedzenia vírusovej nákazy.
V priebehu kalendárneho roku 2020 sa členovia klubu stretávali obvyklým spôsobom iba do 10.3.2020, po uvoľnení obmedzení ešte v dvoch krátkych obdobiach po začiatku leta

Vykonali sa prieskumy, zisťovania a zaisťovania zpráv i materiálu, ktorých výsledky sa zčasti uplatnili v hotových zverejnených dielach, zčasti sú v rozpracovaní.
Vykonali sme spolu 31 konzultácií, z čoho o 13 konzultácií sme my požiadali a 18 konzultácií sme poskytli na požiadanie.
Nášmu členovi Dr. J. Hanušinovi vyšla kniha pohľadníc a fotografií Trenčína z obdobia socializmu.
V zborníku Trenčianskeho múzea na rok 2020 vyšiel príspevok nášho člena o nápise na mestskej veži z r. 1611.
Poskytli sme tri príspevky do budúceho zborníka Trenčianskeho múzea na rok 2021. Miestne udalosti sme zapísali do našej Kroniky Trenčana 2020. Naďalej prevádzkujeme zdarma internetovú stránku trenčianskemu autorovi p. Korenému (www.jozefkoreny.sweb.cz), kde má už vyše 50 diel o histórii, týkajú sa filatelie, aj Trenčína.
Nízky záujem ľudí o históriu všeobecne, konštatovaný v predošlých zprávach, naďalej trvá, avšak potešiteľný je záujem ľudí o jednotlivosti (to je tých 28 poskytnutých konzultácií) na základe stránky www.trencan.6f.sk.
Uskutočnené činnosti, ktoré nie sú ukončené, nie sú tu uvedené.
Činnosť členov klubu v roku 2020 vyústila do verejných výstupov uvedených nižšie:

Vykonané prednášky:
25.2.2020 – Trenčianska Brezina včera a dnes - v trenčianskej verejnej knižnici
Ďalšia prednáška bola pripravená na 24.11.2020 v trenčianskej verejnej knižnici, ale nekonala sa kvôli zákazu verejných podujatí (vírus).

Výsledky činnosti KST sú obsahom internetovej stránky "TRENČAN - Trenčanom o Trenčíne", aktuálne na adrese www.trencan.6f.sk, kde (len na hlavnej stránke, nezaratúvajúc podstránky) v priebehu roku 2020 pribudlo 29 položiek, z toho 3 od externých autorov. Na obsah stránky sú priaznivé ohlasy. S viacerými i vzdialenými záujemcami, najmä (ale nielen) Trenčanmi, udržiavame občasný písomný styk. Na podstránkach zameraných na minulosť tiež pribudol obsah, čo vo vyššie uvedených počtoch nie je zahrnuté, sú to stránky www.trencan.6f.sk/ORIS/ o obciach Orechové+Istebník+Žabinec a www.trencan.6f.sk/Bis/ o Trenčianskych Biskupiciach (zahrnuje aj obce Nozdrkovce, Bobrovník, Belá).

Poďakovanie patrí všetkým, bez rozdielu naším členom aj nečlenom, tým ktorí činnosť Klubu starých Trenčanov podporili svojím príspevkom (dielom), záujmom (trebárs aj pasívnym), účasťou na prednáške, svojimi spomienkami, rozhovormi, konzultáciami, poskytnutím materiálov, zpráv, či inou spoluprácou v činnosti klubu.
Obzvlášť ďakujeme autorom, ktorí nezištne poskytli na zverejnenie diela o minulosti Trenčína.

KST je stále otvorený záujemcom pasívnym aj aktívnym, či už formou členstva alebo spolupráce. Klub starých Trenčanov (v skratke "KST") podľa svojich stanov pôsobí za získavanie, objavovanie, odhaľovanie, zachovávanie, spoznávanie, propagovanie a zveľaďovanie kultúrneho, historického, ľudového a prírodného dedičstva, hodnôt, bohatstva a tradícií Trenčína a okolia, ako aj šírenie informácií a povedomia o ňom, to všetko vo všetkých možných súvislostiach a v najširšom slova zmysle, na verejnosti aj inde, v tuzemsku i v zahraničí, a to v oblastiach získavanie informácií, vydavateľská činnosť, poriadanie výstav, prednášok, zvolávanie a organizovanie besied, diskusií, verejných zhromaždení, zverejňovanie textov a obrazových materiálov, prevádzkovanie internetových stránok, poskytovanie informácií, konzultácií, služieb, podávanie a predkladanie návrhov, podnetov, stanovísk, posudkov. KST nevykonáva hospodársku činosť. Existencia Klubu vychádza z tradície skupiny zberateľov starých pohľadníc jestvujúcej v Trenčíne od roku 1985, neskôr rozširovanej. KST bol založený 6.12.2013 a od 16. jan. 2014 pôsobí ako klub Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne, ktorý je samostatným právnym subjektom.

Plán činnosti KST na budúce ďalšie obdobie sa nepredkladá.
Táto zpráva sa predkladá členstvu Klubu starých Trenčanov a Matici Slovenskej a je aktuálne dostupná na http://www.trencan.6f.sk/kst/ , kde sú tiež zverejnené všetky predchádzajúce zprávy o činnosti Klubu starých Trenčanov. Záujemcovia o prácu a členstvo v KST sa môžu prihlásiť u predsedu (bebece999@tutanota.com).

V Trenčíne, 24. január 2021.

Zprávu napísal a predkladá Ing. Vojtech Brabenec, predseda Klubu starých Trenčanov.


Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: