v.11
ŠIFROVANIE TEXTU
Komplexnejšie šifrovanie
Táto stránka poskytuje síce bežné šifrovanie (Beaufort, zašifrovanie K-T=V, odšifrovanie K-V=T), ale je tu viac možností týkajúcich sa kľúča; sú kompromisom medzi (na jednej strane) jednorázovým (neopakovaným) kľúčom z náhodných znakov, ktorý nie je kratší než zpráva, a (na druhej strane) potrebou splniť tieto požiadavky pohodlnejším spôsobom.
Znaky, ktoré tu možno v spracovaní kľúča (týka sa modulov AA, A, B, C) použiť, je (s výnimkou modulu AA) výlučne 26 znakov medzinárodnej abecedy; ak sa použijú veľké písmená, zmení ich na malé; ak sa použijú iné znaky, vynechá ich.Túto voľbu nemôže užívateľ zmeniť.

Spracovanie kľúča je tu v jednotlivých samostatne použiteľných moduloch možné týmito spôsobmi:

Modul AA = Odstránenie zdvojených znakov z reťazca - odstráni aj každé zdvojenie písmena (monotónny bigram, napríklad "dd", alebo "hhhhh") z textu. Tu sa (výnimočne) používajú akékoľvek znaky, preto odstráni každé zdvojenie znaku z akéhokoľvek reťazca ľubovoľných znakov (teda vrátane diakritiky, interpunkcie a netlačiteľných znakov, napr. aj Enter,...); inak znaky nemení. Táto úprava môže byť použitá pri vytváraní kľúča.

Modul A = Výber písmen z bežného textu - vyberá (priam "vydzobe") písmená z ľubovoľného (bežne aj otvoreného) vloženého textu - vyberie písmená v určenom poradí (napríklad každé tretie, alebo jedenáste, alebo dvadsiatedeviate, a pod.). Takto upravený reťazec znakov môže byť ďalej použitý na spracovanie do konečného kľúča, typicky do kľúča 1.
Zo začiatku zadaného textu je možné vynechať zvolený počet písmen.

Modul B = Orezanie reťazca - z vloženého reťazca znakov sa od jeho začiatku vynechá zvolený počet znakov, a následné znaky sa bez zmeny ponechajú v počte (dĺžke), ktorá sa zadá. Takto upravený reťazec znakov môže byť ďalej použitý na spracovanie do konečného kľúča, typicky do kľúča 1.

Modul C = Kombinovanie kľúča - s kombinuje základný kľúč (Kľúč 1) s druhým kľúčom (Kľúč 2), prípadne aj s tretím kľúčom (Kľúč 3) do jednoho výsledného kľúča.
Počnúc od začiatku každého kľúča, program postupne u jednotlivých písmen spočítava ich poradové číslo v (medzinárodnej) abecede (počnúc nulou! - nie jednotkou); tento súčet určuje písmeno výsledného kľúča, a ten jediný sa ďalej použije na šifrovanie (= zašifrovanie aj odšifrovanie) textu.
Kľúč 1 je základný, musí sa vždy zadať (vložiť, použiť), je vždy najdlhší, určuje dĺžku výsledného kľúča. Kľúč 2 sa zadá (vloží) namiesto preddefinovaného písmena "a"; môže byť kratší než základný (v tom prípade cykluje); ak by bol dlhší, nadbytočná dĺžka sa nepoužije; nemusí sa však použiť vôbec - v tom prípade má hodnotu preddefinovaného písmena "a";
Kľúč 3 sa zadá (vloží) namiesto preddefinovaného písmena "a"; môže byť kratší než základný (v tom prípade cykluje); ak by bol dlhší, nadbytočná dĺžka sa nepoužije; nemusí sa však použiť vôbec - v tom prípade má hodnotu preddefinovaného písmena "a".

Modul D = Šifrovanie (zašifrovanie aj odšifrovanie) spôsobom Beaufort (zašifrovanie K-T=V, odšifrovanie K-V=T). Na zašifrovanie aj odšifrovanie je rovnaký postup.
V tomto module sa používa táto znaková sada: ab0cd1ef2gh3ij4kl5mn6op7qr8st9uv_wxyz - je to medzinárodná abeceda a číslice, plus znak "podčiarka"; písmená a číslice nie sú v samostatných sadách za sebou, ale sú premiešané s ľahko zapamätateľnou pravidelnosťou. Dôvodom premiešania je získanie väčšej rovnomernosti výskytu znakov z dôvodu vyššej bezpečnosti (odolnosti proti prelomeniu) šifrovania. (Použitá znaková sada sa v zdrojovom texte javascriptu dá ľahko zmeniť.) Prípadné iné znaky sa zbavujú slovenskej diakritiky, počiarkou sa nahrádza medzera, čiarka, bodka, dvojbodka, pomlčka (mínus), bodkočiarka, otáznik, výkričník, zátvorky, lomítko, rovnítko a všetky písmená sa prevádzajú na výlučne malé písmená, iné znaky nesmú byť použité (napr. %, §, \, @, a pod.). Pozor: nemožno použiť "Enter".

Niektoré údaje pre používateľa sa úmyselne opakujú pre lepšie porozumenie.

Moduly na tejto stránke je možné použiť každý samostatne; prenos medzi nimi nie je automatický, treba preniesť cez schránku obvyklým spôsobom.
AA = Odstránenie zdvojených znakov z reťazca môže sa použiť pri vytváraní kľúča.
A = Výber písmen z bežného textu pre vytvorenie základného kľúča
B = Orezanie reťazca pre vytvorenie základného kľúča: vloží sa množina písmen, z neho sa vyberá (oreže) časť, ktorá sa následne použije ako základný kľúč
C = Kombinovanie kľúča: základný kľúč sa kombinuje s jedným alebo dvomi ďalšími kľúčmi (spôsob: Vigenere)
D = Šifrovanie (= zašifrovanie, tiež odšifrovanie): s použitím kombinovaného kľúča (spôsob: Beaufort)
Ďalší text:
Biele pracovné pole (každé) sa dá zväčšiť (v pravom dolnom rohu ťahať ľavým tlačidlo myši) a zmestí sa do neho (ľubovoľne) viac, než sa zobrazuje; dá sa do neho písať, tiež do neho vkladať aj z neho vyberať obvyklým spôsobom: cez schránku (Zwischenablage, clip board) napr. klávesami Ctrl+C, Ctrl+V.
Toto je program (javascript) ktorý sa vykonáva v prostredí internetového prehliadača. Nevyžaduje pripojenie na internet - po načítaní stránky možno internet odpojiť, ale lepšie je súbor stránky stiahnúť, uložiť na počítač trvale odpojený od internetu a tam otvoriť v internetovom prehliadači. To, čo robí program, sa dá urobiť aj ručne (treba si vyskúšať). Tu sa nadväzuje na súvisiace predchádzajúce texty o praxi šifrovania (treba si prečítať kvôli lepšiemu porozumeniu).
      Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 10. júl 2016.


AA = ODSTRÁNENIE ZDVOJENÝCH ZNAKOV Z REŤAZCA - môže sa použiť pri vytváraní kľúča.    Vysvetlivky:
Tu sa (výnimočne) používajú akékoľvek znaky, teda nie len písmená. Odstráni každé zdvojenie znaku z akéhokoľvek reťazca ľubovoľných znakov (teda vrátane diakritiky, interpunkcie a netlačiteľných znakov, napr. aj Enter,...); inak znaky nemení.

AA1.) Text, z ktorého sa zdvojenia znakov majú odstrániť, sem napísať alebo vložiť (pomocou Ctrl+V):

AA3.) Tu ťuknúť, aby sa vykonalo: 
AA4.) Text bez zdvojených znakov   je tu: (možno skopírovať pomocou Ctrl+C alebo vybrať pomocou Ctrl+X):
A = VÝBER PÍSMEN Z TEXTU (pre vytvorenie kľúča)    Vysvetlivky:
Je možné použiť aj na vytváranie prístupových hesiel k rôznym službám.
Tu sa používajú len malé písmená medzinárodnej abecedy (26 znakov); ak sa použijú veľké písmená, zmení ich na malé; ak sa použijú iné znaky, vynechá ich.

A1.) Text, z ktorého sa majú písmená vyberať, sem napísať alebo vložiť (pomocou Ctrl+V):


A2.) Koľko písmen od začiatku textu sa má vynechať:   

A3.) Koľké každé písmeno z ďalšieho textu sa má vybrať (napríklad každé siedme, alebo 19., ...):   
A3.) Tu ťuknúť, aby sa písmená vybrali: 
A4.) Vybrané písmená sú tu: (možno skopírovať pomocou Ctrl+C alebo vybrať pomocou Ctrl+X):B = OREZANIE REŤAZCA (pre vytvorenie kľúča)    Vysvetlivky: ukázať
Je možné použiť aj na vytváranie prístupových hesiel k rôznym službám.
Tu sa používajú len malé písmená medzinárodnej abecedy (26 znakov); ak sa použijú veľké písmená, zmení ich na malé; ak sa použijú iné znaky, vynechá ich.

B1.) Reťazec na orezanie sem napísať alebo vložiť (pomocou Ctrl+V):


B2.) Koľko znakov od začiatku reťazca sa má vynechať:   

B3.) Koľko nasledujúcich znakov reťazca má zostať (ostatné sa vynechajú):   
B4.) Tu ťuknúť, aby sa orezalo: 
B5.) Orezaný reťazec je tu: (možno vybrať pomocou Ctrl+C alebo Ctrl+X):C = KOMBINOVANIE KĽÚČOV (pre šifrovanie textu, pre tvorbu hesiel)     Vysvetlivky: ukázať
Je možné použiť aj na vytváranie prístupových hesiel k rôznym službám. Tu sa používajú len malé písmená medzinárodnej abecedy (26 znakov); ak sa použijú veľké písmená, zmení ich na malé; ak sa použijú iné znaky, vynechá ich. Tento program kombinuje tri kľúče (Kľúč 1, Kľúč 2, Kľúč 3) do jednoho výsledného, čo umožňuje rôzne výhody (ľahšie pamätanie kľúčov, kombinovanie rôznych úrovní kľúčov, ...) Počnúc od začiatku každého kľúča, program postupne u jednotlivých písmen spočítava ich poradové číslo v abecede  (počnúc nulou! - nie jednotkou) ; súčet určuje písmeno výsledného kľúča, ten jediný sa ďalej použije na šifrovanie (= zašifrovanie aj odšifrovanie) textu.
Kľúč 1 je základný, musí sa vždy zadať (vložiť, použiť), je vždy najdlhší, určuje dĺžku výsledného kľúča.
Kľúč 2 sa zadá (vloží) namiesto preddefinovaného písmena "a"; môže byť kratší než základný (v tom prípade cykluje); ak by bol dlhší, nadbytočná dĺžka sa nepoužije; nemusí sa však použiť vôbec - v tom prípade má hodnotu preddefinovaného písmena "a";
Kľúč 3 sa zadá (vloží) namiesto preddefinovaného písmena "a"; môže byť kratší než základný (v tom prípade cykluje); ak by bol dlhší, nadbytočná dĺžka sa nepoužije; nemusí sa však použiť vôbec - v tom prípade má hodnotu preddefinovaného písmena "a".

1.) Kľúč 1 (= základný) sem napísať alebo vložiť (pomocou Ctrl+V):

2.) Kľúč 2 sem napísať alebo vložiť (pomocou Ctrl+V):
3.) Kľúč 3 sem napísať alebo vložiť (pomocou Ctrl+V):
4.) Tu ťuknúť, aby sa kľúče skombinovali : 
5.) (Výsledný) Kľúč = kľúč1 + kľúč2 + kľúč3: (možno vybrať pomocou Ctrl+C alebo Ctrl+X):D = ŠIFROVANIE (Beaufort, zašifrovanie aj odšifrovanie)     Vysvetlivky: ukázať
Šifruje sa spôsobom Beaufort (K-T=V). Na zašifrovanie aj odšifrovanie je rovnaký postup.
Pre text sa tu používa táto znaková sada:    ab0cd1ef2gh3ij4kl5mn6op7qr8st9uv_wxyz   - je to medzinárodná abeceda a číslice, plus znak "podčiarka"; písmená a číslice nie sú v samostatných sadách za sebou, ale sú premiešané s ľahko zapamätateľnou pravidelnosťou. Dôvodom premiešania je získanie väčšej rovnomernosti výskytu znakov z dôvodu vyššej bezpečnosti (odolnosti proti prelomeniu) šifrovania. (Použitá znaková sada sa v zdrojovom texte javascriptu dá ľahko zmeniť.) Prípadné iné znaky textu sa zbavujú slovenskej diakritiky, počiarkou sa nahrádza medzera, čiarka, bodka, dvojbodka, pomlčka (mínus), bodkočiarka, otáznik, výkričník, zátvorky, lomítko, rovnítko a všetky písmená sa prevádzajú na výlučne malé písmená, iné znaky nesmú byť použité (napr. %, §, +, \, ", @, a pod.). Pozor: v texte nesmie byť použitý ani "Enter"!
Pre kľúč sa tu používajú len malé písmená medzinárodnej abecedy (26 znakov); ak sa použijú veľké písmená, zmení ich na malé; ak sa použijú iné znaky, vynechá ich.

1.) Text na zašifrovanie (alebo na odšifrovanie) sem napísať alebo vložiť (pomocou Ctrl+V):

2.) Kľúč sem napísať alebo vložiť (pomocou Ctrl+V):

3.) Tu ťuknúť:
4.) Výsledok = Zašifrovaný (alebo odšifrovaný) text je tu: (možno vybrať pomocou Ctrl+C alebo Ctrl+X)Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: