Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

K obsahovej stránke Regionálnej bibliografie Trenčín (1996)

Krajská knižnica Michala Rešetku Trenčín v roku 1996 vydala dielo "Trenčín Regionálna bibliografia", zostavila: Ľudmila Strohnerová, pre vnútornú potrebu knižníc a osvetových zariadení v 160 výtlačkoch. (Zhruba 200 normostrán (blanami) cyklostylovaného textu bez obrázkov, formát A4, mäkká väzba) ISBN 80-85135-01-9. 
Toto stále potrebné dielo je už dávno úplne rozobrané a nedostupné aj pre prípadných nových inštitucionálnych užívateľov.
Našťastie je tu aspoň prepísaná elektronická verzia, ktorá vďaka ústretovosti zúčastnených je zverejnená a použiteľná, naviac s výhodou elektronického vyhľadávania. Chyby vzniknuté ručným prepisovaním z výtlačku boli postupne odstraňované, avšak vzhľadom na väčší objem textu (takmer 200 normostrán) možno očakávať v neveľkom rozsahu pretrvávanie najmä logických (nie zjavných) chýb (napr. v letopočtoch).

Ohraničenie záberu tohoto diela je v ňom priamo popísané.  Úvod diela vytyčuje "náročnú úlohu, spropagovať dokumenty viažúce sa k histórii nášho mesta" s tým, že obsahuje "dokumenty týkajúce sa z obsahovej stránky mesta Trenčína", z r. 1900-1990, mimo (až na výnimky) osobností. Bibliografia je tematicky rozčlenená do  8 častí, zrejme v súlade s obvyklým knižničným členením, v ktorom však do popredia nevystupuje vyhlásené historické zameranie Bibliografie. 
Doterajšie používanie Bibliografie neprinieslo potrebu rozlišovať, či zaradené položky boli vytvorené ako historické diela (teda už v dobe svojho vzniku popisujúce minulosť), alebo ako aktuálne diela, ktoré zapadajú do histórie doby svojho vzniku (teda popisujúce vtedajšiu prítomnosť, ktorá je dnes už históriou).

V Bibliografii je každá samostatná tematická skupina rozdelená na dve časti, oddelené písmenom "X". Prvá časť (pred "X") sú knihy, druhá časť (za "X") sú články v periodikách.

V častiach periodík sme v Bibliografii pri jej používaní príležitostne vnímali chýbanie položiek na témy, ktoré sa (vzhľadom na ich spoločenskú významnosť) naisto dajú očakávať v obsahu Trenčana ako miestneho medzivojnového týždeníka.
Toto zistenie viedlo k prieskumu, čo vlastne je v Bibliografii zahrnuté konkrétne z obsahu dôležitého týždeníka Trenčan. 
Automatické vyhľadávanie kľúčového slova "Trenčan" v Bibliografii vydalo 141 výsledkov. Z nich po ručnom odstránení nepatričných (napr: súbor Trenčan, a pod.) zostalo 91 položiek - skutočných článkov v týždeníku "Trenčan". Ten vychádzal od r. 1923 do jari 1945, čo by malo byť niečo vyše tisíc čísel. Z tohoto bohatého obsahu je v Bibliografii 91 článkov z časového rozpätia vyše 20 rokov, takže ani nie 5 článkov z jednoročného obsahu.
Uvážme, že na jednej strane týždeník Trenčan mal miestnu pôsobnosť, mal v obsahu predovšetkým miestne udalosti každý týždeň, ale na strane druhej vidíme, že v Bibliografii je z jednoho ročníka týždeníka Trenčan len (priemerne) štyri a pol článku. 
Keď si pozrieme témy týchto článkov uvedených v Bibliografii, vidíme že všetky píšu o vtedajšej minulosti. Znamená to, že vtedajšie aktuality, i keď z dnešného pohľadu historické, nie sú v Bibliografii uvedené. 
Potvrdilo sa, že Bibliografia (až na výnimky uvedené nižšie) skutočne neobsahuje položky, o ktorých sa s vysokou pravdepodobnosťou muselo pred desiatkami rokov písať v týždeníku Trenčan ako o aktualitách - ako príklady uveďme postavenie plavárne (1937), návšteva Beneša (1936), postavenie obchodej akadémie (1937), výstavba novej štvrte Sihoť (od 1937), družstevná výstavba domkov v novej Kubre (Šanghaj, okolo 1942) a podobne. Podobne zo Štúrových Trenčanských novín je v Bibliografii jediný(!) záznam (Dukátov článok, 1919), hoci vychádzali v dobe plnej zmien (1918-1924).
Predsa sme však v Bibliografii našli ojedinelé články z týždeníka Trenčan, ktorých téma bola v dobe ich vzniku aktuálna, teda články písané nie ako historické - sú to výsledky volieb 1929, postavenie mestskej sporitelne a kina Metro (1937), Zaťkov prejav pri nástupe do úradu (1942), otvorenie novej žel. stanice (1944).

Pri používaní Regionálnej bibliografie Trenčín (1996), tejto výbornej pomôcky, treba teda mať na pamäti, čo sa týka periodík, že aktuálne články z dávnych periodík (až na výnimky) neobsahuje. 

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 9.3.2020.
Zverejnené na www.trencan.6f.sk v marci 2020.
Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia autor prosí o upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.

Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení a s pôvodnou adresou.
Pre iné použitie diela je potrebný súhlas autora vopred.
Ele adresa pre styk s autorom je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany           Návrat na hlavnú stránku


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: