Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR] =
================================================================ == Zoznam historických výročných zpráv, ročeniek a iných tlačovín trenčianskych (stredných) škôl == ================================================================
Tento zoznam iste nie je úplný. V (guľatých) zátvorkách sú položky odhadnuté na základe poradových čísel, nie sú overené. [V hranatých zátvorkách [] sú pomocné údaje autora.] == Trenčianske kráľovské katolícke hlavné gymnázium: (názvy tlačovín sú rôzne) 1824 (ešte v latinskej reči) [mbf++] (....) 1828 (ešte v latinskej reči) [mbf++] (....) 1866-1877 (už v maďarskej reči, aj nasledujúce) [mbf++] 1867-1868 [mbf++] 1868-1869 [mbf++] 1869-1870 [mbf++] 1870-1871 [mbf++] 1871-1872 [mbf++] 1872-1873 [mbf++] 1873-1874 [mbf++] 1874-1875 [mbf++] 1875-1876 [mbf++] (1877-....-....-1896) [mbf+-] (....) == Trenčianske kráľovské katolícke hlavné gymnázium: (A trencséni kir. kath. fögymnázium - értesítöje) - ročenky za školské roky: 1909-1910 [bp++] 1910-1911 [bp++] 1911-1912 [bp++] 1913 [bp++] 1912-1913 [bp++] 1913-1914 [bp++] 1915-1916 [bp++] 1916-1917 [bp++] Poznámka: tu v ročenke 1909-1910 (na stranách (7) až 161 je známe dielo: Károlyi: A trencséni vár) [bp++] == Výročné zprávy Štátneho československého reálneho gymnázia Ľudevíta Štúra v Trenčíne: (1. = 1918-1919) 2. = 1919-1920 [bi++] 3. = 1920-1921 [bi++] 4. = 1921-1922 [bp++] 5. = 1922-1923 [bi++] 6. = 1923-1924 [bi++] 7. = 1924-1925 [bi++] 8. = 1925-1926 [bi++] 9. = 1926-1927 [bi++] 10. = 1927-1928 [bi++] 11. = 1928-1929 [bi++] 12. = 1929-1930 [bi++] 13. = 1930-1931 [bi++] 14. = 1931-1932 [bi++] 15.=1932-1933 [bpi++] 16.=1933-1934 [bi++] 17.=1934-1935 [bi++] 18.=1935-1936 [bpi++] 20.=1937-1938 [bpi++] == Výročné zprávy Štátneho slovenského reálneho gymnázia Ľudevíta Štúra v Trenčíne: 21.=1938-1939 [bp++] 22.=1939-1940 [bp++] 22.=1939-1940 Výročná zpráva Štátne slovenské gymnázium v Trenčíne [bi++] 23.=1940-1941 Výročná zpráva Štátne slovenské gymnázium v Trenčíne [bi++] 24.=1941-1942 Výročná zpráva Štátne slovenské gymnázium v Trenčíne 25.=1942-1943 Výročná zpráva Štátne slovenské gymnázium v Trenčíne 26.=1943-1944 Výročná zpráva Štátne slovenské gymnázium v Trenčíne 27.=1944-1945 Výročná zpráva Štátne gymnázium v Trenčíne [bi++] 28.=1945-1946 Výročná zpráva Prvé štátne gymnázium v Trenčíne [bi++] 29.=1946-1947 Výročná zpráva Prvé štátne gymnázium v Trenčíne [bi++] 30.=1947-1948 Výročná zpráva Prvé štátne gymnázium v Trenčíne. [bi++] 31.=1948-1949 Výročná zpráva Prvé štátne gymnázium v Trenčíne. [bi++] 32.=1949-1950 Výročná zpráva Prvé štátne gymnázium v Trenčíne. [bi++] == Druhé štátne gymnázium v Trenčíne - výročné zprávy: (1945-1946 = 1. výročná zpráva Druhého štátneho gymnázia v Trenčíne) 1946-1947 = 2. výročná zpráva Druhého štátneho gymnázia v Trenčíne [bi++] 1947-1948 = 3. výročná zpráva Druhého štátneho gymnázia v Trenčíne [bi++] 1948-1949 = 4. výročná zpráva Druhého štátneho gymnázia v Trenčíne [bi++] 1949-1950 = 5. výročná zpráva Druhého štátneho gymnázia v Trenčíne [bi++] == Trenčianska pedagogická dievčenská cirkevná škola rádu Vincentiek sv. Pavla: 1916-1917 = A Páli szent Vincéröl nebezett irgalmas növérek vezetése alatt álló trencséni tan-és leánynevelö intézet értesítöje az 1916-17-iki tanévröl. Gyurcsek János néhai Nyitrai kánonok alapítványa. [bp++] (Zpráva za školský rok 1916-1917 Trenčianskeho ústavu pre školenie nižších učiteliek a dievčenských vychovávateliek vedená ženským rádom milosrdných Vincentiek sv. Pavla. Základina Jána Ďurčeka, neskoršieho nitrianskeho kanonika.) == Štátna československá obchodná akadémia dr. Milana Hodžu (spočiatku len Obchodná škola) v Trenčíne: (1. = 1920-1921) (2. = 1921-1922) (3. = 1922-1923) (4. = 1923-1924) (5. = 1924-1925) (6. = 1925-1926) (7. = 1926-1927) (8. = 1927-1928) (9. = 1928-1929) (10. = 1929-1930) (11. = 1929-1930) (12. = 1930-1931) (13. = 1931-1932) (14. = 1932-1933) (15. = 1933-1934) (16. = 1934-1935) (17. = 1935-1936) (18. = 1936-1937) XIX výročná zpráva štátnej československej obchodnej akadémie dr. Milana Hodžu v Trenčíne za školský rok 1937-1938 [bp++] 20. výročná zpráva štát. slovenskej obchodnej akademie v Trenčíne za školský rok 1938-1939 [bp++] 21. výročná zpráva. Štátna Slovenská obchodná akadémia 1939-1940 Trenčín. [bp++] 22. výročná zpráva. Štátna Slovenská obchodná akadémia 1940-1941 Trenčín. [bp++] (23.=1941-1942) 24. výročná zpráva. Štátna Slovenská obchodná akadémia 1942-1943 Trenčín. [bp++] (25.=1943-1944) (26.=1944-1945) 27. výročná zpráva 1945-1946 Štátna obchodná akadémia, Trenčín [bp++] (ďalej = ???) 1941-1945="Obchodná akadémia v Trenčíne 1941-45 - IV. - 25 rokov 1945 1970" (vyšlo v r. 1970, určené pre abiturientov IV.a triedy OA v Trenčíne z roku 1945) [bp+-]
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 18.5.2019, uverejnené na stránke www.trencan.6f.sk

(Koniec diela.)

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Uložené s časovou značkou (datumom) zverejnenia v internetovom archíve
https://web.archive.org/web/

Dielo je tu zverejnené pre oboznámenie jednotlivcov s jeho obsahom.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) potrebujete, požiadajte autora vopred.
Pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
(Prípadné pramene u autora.)

      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: