Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.Anton Tomáš

(1906-1983)

Predseda MNV v Trenčíne 1954 - 1971.

Aj Anton Tomáš je z tých funkcionárov mesta, o ktorých je dnes už len málo údajov, a čas na ich optimálne získanie už pominul, preto tu len nedokonale zachytávame o tomto verejnom činiteľovi, čo sa ešte dá.
Na fotografii vľavo je zachytený v záverečnom období svojej funkcie.

Anton Tomáš sa narodil 11. júna 1906 v obci Beluša.

Nevieme, kedy a za akých okolností ho osud zavial do Trenčína, ale podľa jeho vlastných spomienok už zamladi bol v Trenčíne červeným skautom. Podľa spomienky pamätníka bol (vyučený?) povrazník. Z okolností je možné vysloviť domnienku, že do Trenčína prišiel za prácou v továrni pravdepodobne Tiberghien (po vojne názov "Merina"), ktorá bola významným strediskom robotníckeho hnutia v Trenčíne. Tam pracoval ako "nádvorný" - pracovník údržby areálu prevádzky závodu.
Jeho pôsobenie v nižších funkciách tiež nie je známe.
Keď bol vo svojej dobe predsedom MNV, je isté, že musel byť členom Komunistickej strany Československa, ale o okolnostiach vstupu a členstva nevieme nič.
V roku 1954 sa stal predsedom Miestneho národného výboru (MNV) v Trenčíne po Vojtechovi Kianičkovi. Od 1.1.1961 sa Trenčín z obce stal mestom a MNV sa premenoval na Mestský národný výbor v Trenčíne (MsNV). Antom Tomáš bol predsedom MNV aj MsNV až do r. 1971, kedy ho ako 65 ročného vystriedal Rudolf Pajtina.
Počas jeho postavenia na čele mesta sa v Trenčíne postavilo sídlisko Sihoť 2 (od zimného štadiónu po mliekareň) a začala sa výstavba sídliska Juh I, postavil sa hotel Laugaricio a obchodný dom Prior, aj iné stavby.
Časovým trvaním svojho postavenia na čele mesta v trvaní 17 rokov predstihol Anton Tomáš všetkých ostatných doterajších vrcholných predstaviteľov mesta (s výnimkou dávneho Ernesta Ucsnaya, ktorý bol mešťanostom od 1887 do 1918, teda celých 31 rokov).

Anton Tomáš v čase svojej najvyššej funkcie býval na ulici Kúty. Susedia na ulici ho vraj nemali radi, lebo nechcel dať vyasfaltovať ulicu, aby sa nepovedalo, že to kvôli nemu - aký to rozdiel voči neskorším funkcionárom, na ktorých spoluobčania krivo hľadeli, že "svojej" ulicu dopriali prednostne... Odtiaľto denne chodieval pešo do práce do budovy "mestského domu" na hlavnom námestí. Iste si ho mnohí starší pamätáme z videnia na ulici, pretože jeho štíhla vysoká postava s klobúkom, bielymi vlasmi a výraznou tvárou sa nedala prehliadnúť.
Jeho syn Ing. Ivan Tomáš pracoval v Konštrukte, zomrel predčasne. Okrem neho mal ešte jednoho syna.

Zomrel 12. septembra 1983. Jeho spopolnené ostatky sú pochované na všeobecnom cintoríne v Trenčíne.


Za údaje ďakujem pani Eve Triebovej rod.Podobovej, pánovi Jozefovi Čerymu, pánovi Štefanovi Hudecovi, pani Helene Tomášovej, pánovi Ing. Vojtechovi Tichému, pánovi Viliamovi Cibíkovi.

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, leto 2017.


(Koniec diela.)      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránkuNižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: