Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


Prvá filatelistická výstava v Trenčíne v roku 1928

K 90. výročiu celoslovenskej filatelistickej výstavy konanej v Trenčíne v r. 1928 uverejňujeme o výstave článok významného, už nežijúceho filatelistu a numizmatika, Trenčana pána JUDr. Vojtecha Čelku, ktorý žil v rokoch 1916 až 1989. Za poskytnutie článku na uverejnenie na tejto stránke patrí poďakovanie potomkom autora. Za zachovanie článku patrí vďaka nášmu priateľovi z Klubu starých Trenčanov, nedávno zosnulému pánovi Ing. Vojtechovi Tichému, ktorý žil v rokoch 1943 až 2018.


Zbieranie známok je také staré, aká stará je známka sama. Z roka na rok na celom svete rastie počet jej zberateľov, ktorí v tomto koníčku hľadajú nielen odreagrovanie sa od bežných denných starostí, ale najmä v ňom nachádzajú poučenie, radosť.
Trenčiansk!a filatélia v minulosti, ale aj v súčasností dosiahla celý rad úspechov. Najväčším z nich sa stalo zorganizovanie národnej filatelistickej výstavy Laugaricto 1979. Filatelisti z Trenčína sa však môžu pochváliť ešte ďalším prvenstvom. Už v roku 1928 usporiadali prvú slovenskú výstavu známok s medzinárodnou účasťou.

Korene trenčianskej filatélíe sú hlboké. Už začiatkom storočia sa v kaviarni Alžbeta, dnešnom hoteli Tatra schádzali niekoľkí príslušníci miestnej inteligencíe, podnikatelia, venujúci sa známkam. Bola to viac-menej uzatvorená spoločnosť.

Na jar roku 1914 vzniklo na území SLovenska niekoľko filatelistických splkov v mestách, kde predtým v tejto forme neexistovali. Povedľa Prešova, Lučenca, Liptovského Mikuláša a Rimavske] Soboty vznikol takýto spolok aj v Trenčíne. Nasledujúce vojnové roky však rozvoju spolkovej činnosti nepriali. Väčšina spolkov v príebehu vojny zanikla. Vznik Československej republiky v roku 1918 ovplyvnil aj spolkovú činosť. Trenčianski filatelisti opäť obnovili činnosť, ba rozšírili aj členskú základňu o Čechov pôsobiacich po prevrate na Trenčiansku. Schôdzok spolku sa zúčastňovala i študujúca mládež z trenčianskych škôl. V roku 1926 sa filatelistický spolok v Trenčíne stal členom Zväzu filatelistických spolkov československých, ktorý mal sídlo v Prahe.

Úspešná činnosť spolku umožnila pripraviť v desíatom roku existencie republiky prvú výstavu. Konala sa od 27. mája do 3. júna 1928. Záštitu nad ňou prevzal Zväz československých filatelistických spolkov. Výstavu umiestnili do veľkej dvorany hotela Tatra. Čestným predsedom sa stal dr. Ing. J. Peters, predseda Zväzu československých filatelistických spolkov, Čestný výbor tvorili 45 členovia, z toho 20 boli z Trenčína.

Výstava presiahla národný rámec. Bola oboslaná 51 exponátmi z Čiech a Moravy, 33 exponátmi zo Slovenska, 26 exponátov prišlo zo zahraničia. Šesť exponátov dali mládežníci, z nich tri mladí z Trenčína. Sudcovský zbor tvorili piati jurymani z Čiech, štyría zo Slovenska, štyria zo zahraničia.


Fotografia z prvej celoslovenskej filatelistickej výstavy v Trenčíne v hoteli Tatra v r. 1928.


Na príprave výstavy spolupracovali aj bratislavskí filatelisti. Ing. Klement Ptačovský ukázal svoju jedinečnú zbierku starej Európy a Uhorska z rokov 1900-1919. Významný bratislavský filatelista Rudolf Jarábek vystavil indické kniežacie štáty. Skupina bratislavských filatelistov maďarskej národnosti, vystavujúoa pod pseudonymom "Posoniensis" ukázala okrem uhorských známok Dunajskú paroplavebnú spoločmost, haličské súdne doručovacie známky, viedenskú poštu, zem Františka Jozefa a iné teritóriá.
Trojjazyčný výstavný katalóg s odbornými ilustráciami okrem inzertnej časti mal 52 strán. Články boli písané slovensky, česky, nemecky. Katalóg o. i. obsahoval aj podrobnú stať o dejinách mesta Trenčín z pera historika - spisovateľa Jozefa Braneckého. Odborných článkov v ňom bolo osem, z toho dva od zahraničných filatelistov. Spomenieme napr. "Úkol odborných spolků při výchově mládeže pro filatelii" od dr. Rudolfa Böhma z Prahy, "Známky typu Holubice a Osvobozená republika" od Ing. Jána Weissa z Moravske Ostravy.

Významným bol článok "Die Philatelie in der Slowakei" od dr. Viktora Weinerta z Bratislavy, ktorý už v tom čase bol vydavateľom uznávaného a aj dnes často inzerátmi hľadaného filatelistického časopísu "Donaupost".

Desaťčlenný výstavný výbor pracoval v miestnosti vedľa výstaviska. Tu bole aj stála informačná služba. Na výstave sa zriadila prepážka pošty s príležitostou pečíatkou a predajom cenín. V čase trvania výstavy mohli obchodnníci so známkami a odbornou literatúrou predávat svoj tovar v priľahlých miestnostiach. Aj tým príspeli k zvýšeniu návštevnosti a k popularizovaniu výstavy medzi verejnosťou. Mnohí záujemci prišli pozrieť výstavu až z Bratislavy, Brna, Prahy ba aj z Viedne.

Poradcom výstavy bol Ladislav Medňanský, ktorý svoju špeciálnu zbierku Rakúsko-Uhorska - ako juryman - vystavil mimo súťaž.

Aj keď filatélia stále zostáva doménou mužov a počet žien filatelistiek ani dnes nie je veľký, trenčianska výstava mala jednu vvstavovateľku. Bola ňou Trenčianka Valéria Čevelová. Vvstavila zbierku Sárska.

Najvýznamnejšou akciou vvstavného týždňa sa stala prvá dražba známok na Slovensku. Aukcionárom bol Ervín Přehnálek-Hanaheim z Brna, ktorý vydal obsiahly ilustrovaný katalóg v nemčine. Na aukciu sa organizovali zájazdy skoro z celého Slovenska, Moravy. Práve aukcia kryla značnú časť výdavkov na výstavu.

Výstavnú medailu, vyrazenú Štátnou mincovňou v Kremnica navrhol z poverenia pracovného výboru dvadsaťročný trenčiansky filatelista, študent prá v Karol Árvay. Originálne návrhy na medailu sa dodnes zachovali v majetku jeho príbuzných.

Prvá slovenská výstava známok bola na svoju dobu podujatím veľkého rozsahu i významu. V roku 1929 bola slovenská filatélia už na takej úrovni, že si mohla dovoliť s úspechom uskutočniť výstavu s medzinárodnou účasťou. Značný počet vystavovateľov z Čiech a Moravy akcentoval aj československú vzájomnosť, a to pri komplikovanom vnútropolitickom vývoji v tých rokoch nebolo zanedbateľnou skutočnostou.

Dnes možno povedať, že výstava sa stala dô1ežitým míľnikom vo filatelistickom vývoji na Slovensku, tak ako jej to v katalógu želal dr. Weinert. Jej úspech významne prispel k rozšíreniu myšlienky filatélie medzi verejnosťou. Položil základy filatelistického výstavníctva v ďalších rokoch na Slovensku.


Autor: JUDr. Vojtech Čelko.


(Koniec diela.)Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.


      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku
Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa:
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich