TRENČAN Trenčanom o Trenčíne


Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.


Záhada trenčianskych baráčnikov rozlúštená

Dávnejšie som mal v ruke kovový odznak, na ktorom český text uvádzal, že v Trenčíne bol 20. mája 1923 odhalený pamätník padlých vojakov a 11. zjazd baráčnikov. Baráčníci bol český vlastenecký a dobročinný spolok jestvujúci od r. 1873, pomenovaný podľa pôvodného miesta stretávania (hostinec zvaný "baráček"), zameraný na udržiavanie starých zvykov, krojov a folklóru. Čeština na odznaku ani český spolok v Trenčíne ma nemiatli, lebo v tej dobe bol slovenský verejný život značne čechizovaný. Nedokázal som však taký pamätník v Trenčíne nájsť, a to ani v spomienkach pamätníkov. Spomenul som si na zprávu Dr. Janka Hanušina ml., že náš Trenčín mal menovca v Čechách: pri Bakove nad Jizerou bola rovnomenná obec, dnes už zaniknutá včlenením do onoho Bakova. Názorov na pôvod názvu nášho slovenského Trenčína je viacero, ale aký je pôvod názvu českého Trenčína, aj či je zhoda mien náhodná alebo je tam akási súvislosť, to nevieme. Neveril som, že by malý český Trenčín bol býval v r. 1923 nositeľom takého podujatia, preto som záhadu nepovažoval za uzavretú. V r. 2017 však Dr. Hanušin priniesol novozískanú starú fotografiu pamätníka s ako-tak čitateľným textom, ktorý je v zhode s odznakom. Záhada sa vysvetlila: áno, bolo to predsa tak, trenčiansky odznak aj pamätník sa týkali onej malej českej obce Trenčín, dnes už administratívne samostatne nejestvujúcej, začlenenej do Bakova nad Jizerou. Tamojší spolok baráčnikov kúpil pozemok od miestneho krčmára a na ňom dali postaviť pomník (autor miestny sochár Václav Koloč) a dali vyraziť pamätný odznak. Pamätník aj odznak sú na fotografii nižšie.
Zaujímavé je porovnanie pamätníkov miestnych vojakov padlých v prvej svetovej vojne: * malá česká (už administratívne zaniknutá) obec Trenčín takýto pamätník má aj so zoznamom padlých; * náš (o dosť väčší) Trenčín nielenže nemá zoznam padlých svojich občanov v tej vojne, ale ani pamätník nemá - súvisiaci prvý pamätník odstránil režim Masarykov, druhý ten Gottwaldov... Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2017-2019.
Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Uložené s časovou značkou (datumom) zverejnenia v internetovom archíve na adrese:
https://web.archive.org/web/20190121111820/http://www.trencan.6f.sk/0146-Baracnici.html

      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: