HISTÓRIA MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ V TRENČÍNE


Obsah:

Z dejín Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne 1919-1997
Miestny odbor Matice Slovenskej v Trenčíne po roku 1997
Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčianskych Biskupiciach 1935 - (1945?)
Matica slovenská v okrese Trenčín

Počiatočný obsah tejto stránky bol pred koncom r. 2017 v dvoch položkách na už nejestvujúcej podstránke (www.trencan.6f.sk/MOMSTN/) založenej 27. sept. 2015.
Z DEJÍN MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ V TRENČÍNE

Mgr. Ladislav Jambor, Trenčín

Matica slovenská (MS) mala v Trenčíne a na okolí početných priaznivcov a členov už v 2. polovici 19. storočia. Na jej tradície nadviazal po I. svetovej vojne jej miestny odbor [1].

Zakladajúca schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej (MOMS) v Trenčíne sa uskutočnila 16. novembra 1919 v dvorane Župného domu (dnes hlavná budova Trenčianskeho múzea). Zhromaždenie záujemcov o MS otvoril advokát dr. Juraj Janoška, ktorý privítal vzkriesenú Maticu a jej vyslaného tajomníka, básnika Štefana Krčméryho. Ten vo svojom prejave zhrnul činnosť MS od jej založenia v roku 1863 až po jej zrušenie maďarskou vládou a zhabanie majetku na maďarizačné ciele. Po prečítaní stanov MS, ktoré zhromaždenie jednohlasne prijalo, zvolili prvý výbor: predseda -župan dr. Jozef Minárik; tajomník -advokát dr. Juraj Janoška; pokladník -Ľudovít Kubo a jeho pomocníci: Ela Michalcová a obchodník Ľudovít Kontšek.

Do výboru ďalej zvolili Trenčanov: verejného notára dr. Karola Štúra; riaditeľa Meštianskej banky Igora Pietora; učiteľa a básnika Michala Kissa; zámočníka Michala Hubockého; krajčíra Jozefa Reihela; ev. farára -seniora Žigmunda Križana; notára Jozefa Laca; štátneho úradníka Jána Zvereca; riaditeľa školy Gabriela Valockého; prof. gymnázia Františka Klusáka; župného archivára Michala Holmíka; dr. Františka Kalača; Ľudovíta Staneka; Jozefa Gálika; Jána Lička. Z vidieka zvolili: ev. farára Jána Zemana a r. k. farára dr. Jozefa Budaya (obaja z Moravského Lieskového), Štefana Zlámala (zo Selca), Františka Gabriela (z Dubnice), ev. farára Jána Palica (z Kochanoviec) a Jozefa Bučka (z Orechového).

Dohodlo sa, že Pobočka MS bude spolupracovať so všetkými organizáciami v Trenčíne, usporadúvať poučné prednášky každý týždeň v miestnostiach Slovenského kruhu. Zakladajúci členovia mali zaplatiť členské raz navždy vo výške 1000 korún (K), riadni členovia 500 K, alebo 20 K ročne a podporujúci členovia 10 K [2].

Na ďalšom valnom zhromaždení MO MS v Trenčíne 9. 10. 1921 za predsedu zvolili župana Jozefa Bellaia; za tajomníka ev. farára Jána Zemana a za pokladníka Mgr. Jána Halašu, lekárnika. Zvolili aj nových členov výboru: Fedora Hrušovského; rektora piaristov Jozefa Braneckého; dr. Eduarda Galvánka, Cyrila Svobodu, Gustáva Šimku, školského inšpektora; Antona Prchálka, pekára a dr. Gejzu Mitického, bývalého župana, a to ako náhradu za tých, čo z výboru z rôznych dôvodov odišli [3].

Po valnom zhromaždení roku 1923 sa stal predsedom okresný náčelník Eduard Galvánek, podpredsedom Ján Zeman, tajomníkom správca školy Gabriel Valocký, pokladníkom riaditeľ Slovenskej banky Ján Orságh a zapisovateľom úradník Adam Novák [4].

Činnosť MS sa postupne rozširovala i do okolia. MO MS vznikol v Melčiciach v roku 1920, kde sa stal jeho predsedom školský inšpektor Gustáv Šimko; v Novom Meste n. V. roku 1922 s predsedkyňou spisovateľkou Ľudmilou Riznerovou-Podjavorinskou; v Nemšovej r. 1923 s predsedom Valérom Husárom atď. [5]

MS v Trenčíne si od svojho založenia postupne získavala verejnosť hlavne kultúrno-vzdelávacou prácou. V prvom období sa zamerala na prednáškovú činnosť. Svedčí o tom tlačou vydaný plán prednášok na zimné obdobie rokov 1922-23, v ktorom sa píše: "MO MS v Trenčíne s učiteľskými organizáciami ujíma sa významnej akcie ľudovýchovnej, prednáškovej činnosti. Úlohou. tejto činnosti je: Povzniesť vzdelanosť slovenskú a blahobyt národa, vychovať občanov pre republiku, prehlbovať národné povedomie a politické vzdelanie. K tejto práci voláme všetkých milovníkov reči a národa slovenského bez rozdielu povolania."

Plán obsahuje 16 trojčlenných prednáškových skupín, v ktorých dominujú hlavne učitelia, farári, notári a úradníci. Sú rozdelení na vystúpenie do jednotlivých obcí presne na deň od novembra do apríla. Miestni dôverníci MS mali zabezpečovať miestnosť a propagáciu podujatia, dopravu prednášateľa mali zabezpečovať notári [6]. Okrem prednášok sa organizovali ochotnícke divadlá, akadémie, koncerty, výstavy, budovanie knižníc, kurzy slovenského jazyka, výlety, rôzne oslavy a pod. Svedčia o tom tlačené pozvánky a plagáty [7].

Z väčších podujatí možno dokumentovať koncert Speváckeho zboru Slovenských učiteľov (11. 11. 1923), koncert a výstavku Spolku slovenských umelcov (16. 12. 1923), odhalenie sochy slovenskému bibliografovi Ľudovítovi V. Riznerovi v trenčianskom parku (21. 6. 1925), koncert - oslavu 1OO. výročia hymnickej piesne Hej Slováci spolu so Slovenskou ligou (10. 11. 1934), spomienkový večer Martina Rázusa (10. 8. 1937), Literárny večierok Valentína Beniaka (18. 11. 1937), Spomienku na M. R .Štefánika - vystúpenie juhoslovanského spevokolu Žitavan (4. 5. 1940), výstavu ak. maliarov Joža Hečku, Joža Kollára a ak. soch. Joža Pospíšila (11. - 20. 5. 1940), spomienkový večer na J. G. Tajovského (23. 5. 1940), besedu s ak. mal. Jankom Alexym o maliarskom umení a výstavu ak. mal. K. Šovánka (14. 11. 1940), Sviatok slovenskej ľudovej piesne - koncert Spevokolu bratislavských učiteľov (1. 12. 1940).

Hlavným organizátorom týchto podujatí a literárnych štvrtkov od roku 1937 bol predseda MO MS profesor a neskôr riaditeľ Obchodnej akadémie v Trenčíne Bruno Ripka [8]. Rokom 1941 a vojnovými udalosťami nastáva stagnácia činnosti MO a prudký pokles členstva zapríčinený aj vyškrtnutím členov židovského pôvodu. Obnovenie činnosti nastáva až po Valnom zhromaždení MO MS dňa 26. 11. 1945, na ktorom sa za Ústredie Matice v Martine zúčastnil doc. dr. J. Dieška. 149 prítomných členov vo veľkej dvorane hotela Tatra zvolilo nový výbor: predsedom sa stal verejný notár dr. Michal Slávik; podpredsedom okresný lekár dr. Eduard Brežný; tajomníkmi: riaditeľ štátneho gymnázia prof. Rudolf Zaťovič a riaditeľ školy fy NEHERA Štefan Galúsek; pokladníkom riaditeľ ľudovej školy Adam Novák; knihovníkom kníhkupec Vladimír Chovan; matrikárom prof. Rudolf Beták z gymnázia; revízormi účtov boli: riaditeľ Slovakotúru Stefan Pobežal a bankový úradník Jozef Rehák [9].

Práca MO sa začala znova s plným elánom, hoci v ťažkých hospodárskych podmienkach vojnou rozvráteného hospodárstva. Nadšenie a elán nechýbali, aj keď materiálne podmienky neboli najlepšie. Prednášky, koncerty a ochotnícke divadlo sa obnovili. Nie však na dlho.

Na Mimoriadnom valnom zhromaždení MS v Martine 8. 11. 1948 sa z Trenčína zúčastnila delegácia: školský inšpektor Gustáv Ábel; prof. obchodnej akadémie Ondrej Staňo a dr. Ján Rybár [10]. V prejavoch funkcionárov už cítili obmedzovanie činnosti MO MS, ktoré definitívne prišlo po zasadnutí Kultúrno-propagačnej komisie ÚV KSS v Bratislave dňa 21. 3. 1950. Tu sa rozhodlo o zániku organizačnej siete Matice slovenskej - jej miestnych odborov. Zdôvodňovali to tým, že všetku prácu na dedine i prácu kultúrnu majú prebrať jednotné roľnícke družstvá. Maticu slovenskú obviňovali z buržoázneho nacionalizmu. Výmerom Povereníctva vnútra z 3.7. 1953 Matica slovenská zanikla "následkom trvalej nečinnosti a likvidovaním svojej spolkovej základne, t. j. rozpustením svojich miestnych odborov v dorozumení so štátnou osvetovou starostlivosťou" [11].

V roku 1968 MO MS v Trenčíne istý čas ožil. Jeho predsedom sa stal okresný školský inšpektor ONV v Trenčíne Viktor Chovanec. No po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do našej vlasti musel znovu zaniknúť v rámci "normalizácie" r. 1970.

Oživotvorenie MO Matice slovenskej v Trenčíne po 20-ročnom nútenom spánku sa uskutočnilo 4. januára 1990 v kine Hviezda za účasti 160 záujemcov a dr. Cyrila Žuffu z Ústredia MS v Martine. Zvolil sa dočasný výbor v zložení: predseda univ. prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc.; podpredseda pracovník Štátneho okresného archívu PhDr. Jozef Karlík; tajomník pracovník ONV Ivo Veliký; pokladníčka profesorka strednej zdravotnej školy Alžbeta Trusinová; zapisovateľ pracovník Podjavorinského múzea v Novom Meste n. V. Ivan Žiaran. Členovia výboru: MUDr. Kornel Kánik, Vladimír Chovan, Oľga Chvalná, Ladislav Jambor, generál Rastislav Naďovič, PhDr. Milan Šišmiš, prof. Michal Popaďák, prof. Mária Kubelová, Mária Ševčíková.

Prvá väčšia akcia sa uskutočnila už 5. marca 1990 v Dome armády. Bola to scénická kompozícia o Matici slovenskej. (Scénar a réžia Juraj Sarvaš.) Účinkovali herci z ND Bratislava: J. Sarvaš, J. Klimo, H. Michalíková, P. Rúfus, M. Bučko a folklórny súbor Liptov z Ružomberka. Dňa 13. marca 1990 odhalili na budove Galérie M. A. Bazovského pamätnú tabuľu PhMr. Jánovi Halašovi a 21. marca Štátne divadlo z Brna uviedlo monotematické pásmo z Hovory s TGM od Karla Čapka. Pod heslom Slováci Slovákom MO v spolupráci s Domom priateľstva v Trenčíne zozbieral vyše 500 kníh pre Slovákov v Maďarsku a Rumunsku. Členovia výboru MO chodili aj po obciach okresu zakladať MO MS a prednášať na rôzne oslavy významných výročí [12].

Riadne valné zhromaždenie MO MS sa uskutočnilo 8. novembra 1990, aby zvolilo stály výbor. Predsedom sa stal spisovateľ Rudolf Dobiáš; podpredsedami ev. kňaz ThMgr.Jozef Paulov a prof. gymnázia Mária Kubelová. Ostatné funkcie zostali nezmenené.

Obnovili sa literárne štvrtky, na ktorých sa vystriedali mnohí spisovatelia a básnici.

Dňa 11. novembra 1990 odhalili pamätnú tabuľu historikovi, spisovateľovi a provinciálovi piaristov Jozefovi Braneckému. MO vydal publikáciu Ivana Žiarana Významní literárni dejatelia Trenčianskeho okresu; publikáciu a skladačku Jozef Branecký a neuverejnené veršíky Ľ. Podjavorinskej Rap-rap-rapoty.

Najvýznamnejšie však bolo odhalenie súsošia Ľ. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu roku 1991. Začala sa aj literárna sútaž. J. Braneckého pre študentov stredných škôl považského regiónu, ktorá doteraz pokračuje. Mimoriadny ohlas na Slovensku mali stretnutia rodín Jánošíkovcov, Mičátkovcov, Košútovcov a Lehockých. Našlo to ohlas i v zahraničí, a preto do Trenčína zavítal viceprezident rodinno-historických spoločností z Veľkej Británie pán Colins a z USA pán Chapman [13].

Ďalšiu etapu v činnosti MO MS znamená Valné zhromaždenie z 18. júna 1992. Za predsedu bol zvolený bývalý člen výboru Ing. Juraj Kalaba, za podpredsedu Rudolf Dobiáš, za tajomníka Ivo Veliký. Členmi výboru sa stali: I. Žiaran, dr. M. Šišmiš, prof. M. Kubelová, prof. A. Trusinová, M. Ševčíková, Ing. M. Ivaničková, učiteľky A. Dušová a M. Krajmerová, ThMr. J. Paulov a L. Jambor.

Začali sa realizovať také aktivity, ktoré dovtedy nikto nepoznal.

Jednou z nich je nadácia MS Prebudená pieseň. Jej cieľom bolo moderným grantovým spôsobom podporovať najrozmanitejšie projekty na ochranu miestnej a regionálnej kultúry. Znamenalo to na každú zo zamýšľaných aktivít spracovať podrobný projekt s podrobnou kalkuláciou nákladov a pridelené finančné prostriedky presne vyúčtovať. MO MS takto získal v roku 1993 prostriedky vo výške 477 000 Sk pre 30 podujatí a súborov. Boli medzi nimi nákupy krojov, organizovanie zájazdov a súťaží, vydanie publikácií, výstavy, sústredenia, výchovné koncerty a ďal.

Iným novým podujatím bolo zorganizovanie benefičného koncertu Studňa sa tajne s dažďom zhovára v novembri 1994. Výťažok tohto podujatia (45 000 Sk) sa poukázal na účet Ústavu sociálnej starostlivosti DEMY na nákup invalidného vozíka.

Za volebné obdobie od júna 1992 do júna 1995 MO MS v Trenčíne uskutočnil 57 podujatí a temer pol milióna korún investoval do trenčianskej, nielen matičnej, kultúry. Hlavnú zásluhu na tom mala poverená predsedkyňa Ing. Margita Ivaničková, ktorá nastúpila po odchode bývalého predsedu Ing. Juraja Kalabu, učiteľa Strednej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne. Zásluhu na tom má aj tajomníčka MO Magda Ševčíková, pracovníčka Mestského kultúrneho strediska v Trenčíne, ktorá prevzala funkciu po Ivovi Velikom, ktorý od roku 1990 vzorne viedol agendu MO a dôsledne zabezpečoval organizáciu všetkých podujatí aj ich dokumentáciu [14].

Valné zhromaždenie MO MS dňa 17. 5. 1995 potvrdilo vo funkcii na ďalšie dvojročné obdobie dovtedy poverenú predsedkyňu Ing. Margitu Ivaničkovú, prof. Železničného učilišťa v Trenčíne, ako aj tajomníčku Magdalénu Ševčíkovú. Pokladníčkou sa stala Elena Struhárová, pracovníčka okresnej knižnice (po Alžbete Trusinovej). Nastúpený pracovný zápal nestratil kontinuitu ani v roku 1996. Uskutočnilo sa 7 výstav, 6 prednášok a besied, jedna súťaž a autobusový zájazd na Bradlo pri príležitosti znovuotvorenia Mohyly generála M. R. Štefánika po rekonštrukcii. Najväčším podujatím bol benefičný galakoncert Studňa sa tajne s dažďom zhovára s hercami Slovenského národného divadla, výťažok ktorého išiel na nákup ďalšieho invalidného vozíka.

Historickým bolo otvorenie kurzu slovenského jazyka pre repatriovaných Slovákov z Rumunska, Juhoslávie a Maďarska. Zopakoval sa vlastne rok 1919, keď MS otvorila rovnaký kurz pre úradníkov z Rakúsko - uhorska, ale aj rok 1940, keď sa uskutočnil pre dôstojníkov a rotmajstrov Slovákov, čo po vzniku samostatnej Slovenskej republiky prišli z protektorátu.

Väčšina týchto podujatí sa dala realizovať vďaka finančnej podpore matičnej nadácie Prebudená pieseň vo výške 186 000 Sk v roku 1995 [15].

Ďalšia činnosť MO MS bude závisieť od dostatočného množstva ochotných a zanietených členov.Poznámky:

[1] Trenčín, Vlastivedná monografia l. Bratislava 1993, s. 134.

[2] Trenčanské noviny č. 48 z 23. 11. 1919.

[3] Krčmery, Š.: Päť rokov Matice slovenskej 1919-23. Turčiansky Svätý Martin 1925.

[4] Tamže.

[5] Tamže.

[6] Originál plánu MO MS v nespracovanom fonde MS Martin.

[7] Tamže.

[8] Gonci, J.: To bol Bruno Ripka. Trenčianske rozhľady, máj 1984.

[9] Archív Literatúry a umenia MS Martin (nespracované)

[10] Tamže.

[11] Winkler, T.: Matica slovenská v rokoch 1945-54. Spravodaj MS 1991.

[12] Archív MO MS Trenčín. Správa z riadneho VZ MS 8. 11. 1990.

[13] Archív MO MS Trenčín. Správa z VZ MS 18. 6. 1992.

[14] Archív MO MS Trenčín. Správa z VZ MS 17. 5. 1995.

[15] Archív MO MS Trenčín. Zápisnice z činnosti MO MS Trenčín r. 1996.

Ďakujeme dedičom už žiaľ zosnulého autora pána Mgr. Ladislava Jambora (*1.2.1932 Vieska n. Váhom, dnes Považany - † 3.9.2005 Trenčín) za poskytnutie tohoto jeho diela z r. 1997 pre zverejnenie na týchto internetových stránkach.

Prepis: Ing. Vojtech Brabenec, 1. 2. 2017 (bez úprav).

Miestny odbor Matice Slovenskej v Trenčíne po roku 1997

Obsah diela pána Mgr. Ladislava Jambora "Z dejín Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne" ide po rok 1997, končí predsedníctvom Ing. M. Ivaničkovej. Zaznamenajme stručne i keď neúplne niektoré skutočnosti z činnosti Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne (ďalej "MOMSTN") z následného obdobia po r. 1997.

Predsedovia po r. 1997 boli:
Ing. Vojtech Tichý (odhadom: 1998-2004),
Marta Halečková od 2004 do 13.6.2012,
Janka Poláková od 14.6.2012 do konca roka 2018,
Anna Prnová, od začiatku roka 2019.

V diele p. Jambora takmer niet zmienky o prevádzkových priestoroch MOMSTN (1919-1997). Po r. 1989, v čase predsedníctva Ing. V. Tichého mal MOMSTN priestory v dome vo vlastníctve Mesta Trenčín na hlavnom námestí (kde bola pred r. 1989 predajňa zdravotníckych potrieb); keď mesto dom predalo, používal MOMSTN prinajmenej dve miestnosti na poschodí domu vpravo v uličke vedúcej z námestia od sv. Trojice do podhradia, to bol dom patriaci zjavne tiež mestu. Priestory sa používali na zhromažďovanie, styk s členmi a na ukladanie písomností. Po odpredaji budovy približne v r. 2004 až 2006 MOMSTN stratil možnosť tieto priestory používať.
Za týchto okolností MOMSTN listom požiadal o pomoc miestnu knižnicu. Bez jej podpory a pomoci by sa MOMSTN sotva obišiel. V priestoroch miestnej knižnice sa konáva každoročná matičná schôdza, príležitostné zasadnutia výboru a prednášky, ktoré niekedy bývajú aj spoločné (MOMSTN a knižnica). Takýto stav trvá doteraz (2019).
Keď som pri tvorbe miestnej matičnej internetovej stránky (2015-2016) na nej chcel uverejniť aspoň stručne novšiu históriu (predsedov) MOMSTN, požiadal som o údaje, ale nedostal som sa k nim.
Písomnosti MOMSTN nahromadené po r. 1989 boli po strate vlastných prevádzkových priestorov zrejme pretriedené a dnes (jar 2019) sa dozvedám, že (zrejme zredukovaný) obsah sa údajne uložil v priestore knižnice na Hasičskej ul.
Z diela p. Jambora nepriamo vyplýva, že písomnosti MOMSTN z čias pred r. 1989 sa v mieste nezachovali (leda že by azda nejaké jednotlivosti v osobnej držbe). Niečo spred r. 1989 by malo byť zachované v ústredí MS v Martine. Miestnych pamätníkov činnosti pred r. 1989, keďže MOMS boli zrušené v polovici 50. rokov, dnes (2019) už niet; je zrejmé, že krátko po r. 1989 ešte niektorí boli (sú medzi osobami spomínanými v diele p. Jambora).

V období zhruba okolo r. 2008 vznikla a pôsobila Oblastná rada MS Trenčianskeho kraja.

Dňa 6.12.2013 na zakladajúcej schôdzi bol založený Klub starých Trenčanov (KST). Krátko po svojom založení na základe svojej požiadavky sa stal klubom Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne. Pôsobí v oblasti histórie Trenčína a jeho činnosť je predmetom samostatných zpráv, na internetovej stránke TRENČAN - Trenčanom o Trenčíne, aktuálne na adrese www.trencan.6f.sk. Klub pôsobí samostatne a je sebestačný, čiže ani nepoberá peniaze či inú podporu od Matice Slovenskej.

Dňa 27. sept. 2015 som ako osobnú iniciatívu dôchodcu založil bezplatné internetové stránky o MOMSTN, ktoré od 12.11.2015 sa stali Zpravodajom Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne. Keďže som nemal dostatok vlastných podkladov na tvorbu ďalších príspevkov na stránku, a nikto podklady neposkytoval, po vyše piatich mesiacoch matičného nevyužitia som stránku k 15.4.2016 na istý čas zmrazil. Po niekoľkých upozorneniach prichádzali zprávy o plánovaných podujatiach, tie boli na stránke zverejňované. Počítadlo prístupov, zriadené na stránkach vykazovalo minimálny počet návštev.
Keď v decembri 2016 bolo v Trenčíne zriadené pracovisko Matice slovenskej, usúdil som, že tunajšia Matica už nie je viac odkázaná na moje internetové amatérčenie, a môže vlastnou profesionálnou silou robiť aj to, čo som dovtedy ja robil podomácky. Preto som 3.5.2017 oznámil, že som sa rozhodol ďalšiu starostlivosť o mnou založenú matičnú stránku postúpiť novej mladej vysokoškolsky vzdelanej platenej matičnej pracovníčke. Pre hladkú náväznosť som ponúkol do konca mája 2017 príslušnú agendu vysvetliť, predviesť a prenechať jej starostlivosti ďalšie samostatné fungovanie matičných stránok. Keďže odozva nebola žiadna, po čase stránka MOMSTN zanikla pred koncom r. 2017.
V konečnom stave táto internetová stránka (bola na adrese www.trencan.6f.sk/MOMS/) mala 6 rubrík: podujatia plánované; podujatia uskutočnené; rôzne; odkazy; Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne; o stránke. Bolo na nej približne 53 položiek obsahu - od jednoduchých oznamov, cez odkazy až po články, s datovým objemom okolo 4 MegaByte v asi 66 súboroch.

V decembri 2016 bolo v Trenčíne zriadené pracovisko Matice slovenskej v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja na ul. K dolnej stanici č. 20, na 5. poschodí, vedúca Mgr. Sindy Straková, každý štvrtok od.13.00 - 17.00 hod., neskôr každý týždeň v utorok 8.00 – 11.00 a štvrtok 12.00 - 15.00 hod. .


V roku 2019 si pripomíname sté výročie založenia Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne. K tejto príležitosti bola vydaná táto pohľadnica:
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 7.6.2019.

Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčianskych Biskupiciach 1935 - 1947

Jestvovanie niekdajšieho MO MS v Trenčianskych Biskupiciach nie je v súčasnosti u nás známe, pretože pamätníkov už niet, ústredná evidencia je odruky, doklady v mieste neprežili 70 rokov a množstvo spoločenských zmien. Len vzácne málokto zachoval nejaké pamiatky; ak áno, bolo to buď náhodou zabudnuté, alebo pre osobnú spomienku.

Než sa Trenčianske Biskupice stali administratívne súčasťou mesta Trenčín (od r. 1964-1965), boli samostatnou obcou. Jej súčasťou sa časom stali okolité obce: od r. 1895 Belá a Bobrovník, od 1907 Nozdrkovce. Biskupice boli a sú polohou výrazne oddelené od Trenčína. Od jesene 1936 tu prebiehala výstavba vojenského letiska jestvujúceho doteraz. Osadenstvo letiska bolo v čase vojny aj nemecké. Letisko malo svoju kasárenskú časť, ale napríklad bydlisko príslušníkov Leteckej školy bolo uvedené v obci. To všetko sa v nejakej miere prejavilo aj na živote a spoločenských pohyboch v obci.

Istý čas v Trenčianskych Biskupiciach jestvoval samostatný Miestny odbor Matice slovenskej (v skratke "MO MS"). Nateraz máme o ňom tieto zprávy:

1. Kovový odznak s textom: "5 rokov činnosti MO MS Trenčianske Biskupice 1940".

2. List č. 4559/Čl.Ty.1938.- datovaný 3. 12. 1938, ktorý Matica slovenská (ústredie) v Turčianskom Svätom Martine adresuje na: "P.t.Miestny odbor Matice slovenskej, pán tajomník Jožo Šumaj, Trenč. Biskupice.-", s textom: "Písal nám p. Viliam Schwarz z Trenč. Biskupíc č. d. 34 B, že veliteľ tam.HG zakázal Židom prístup do slovenskej spoločnosti a do slov. spolkov. On, ako Slovák-žid cíti sa urazený, keďže v minulosti pracoval pre Slovákov a Slovensko. Menovaný sa nás pýta, či i naďalej môže byť členom MS. Prosíme vás, podajte nám informáciu o tom, ako sa veci majú. S úctou a pozdravením: (dva nečitateľné podpisy) za tajomníka, za org. referenta."
Ďalší priebeh tohoto prípadu nateraz nepoznáme; v období 1938-1945 keď zo zákona bola Hlinkova garda jednotnou povinnou organizáciou občanov, mala v Trenč. Biskupiciach samostatnú organizačnú jednotku, na jej čele bolo vyššie spomenuté meno.

3. Preukaz člena MS z Trenčianskych Biskupíc, vystavený v r. 1943, so zaplatenými známkami až do roku 1947 vrátane,
4. diplom člena MOMS v Trenčianskych Biskupiciach Štefana Reháka (železničiara) z r. 1940,
5. diplom člena MOMS v Trenčianskych Biskupiciach Štefana Reháka (železničiara), datovaný 20.11.1945, s uvedením riadneho členstva od r. 1936.
Položky 3., 4., 5. na uverejnenie na tejto stránke "Trenčan..." láskave poskytla rodina Reháková:


6. Údaje o založení MOMS sú z výpisu školskej kroniky; z obecnej kroniky Trenčianskych Biskupíc z r. 1933-1943 sú taktiež údaje o založení MOMS, ako aj ďalšie údaje o jeho činnosti, ktoré uvádzame tu nižšie:
Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianskych Biskupiciach bol založený na jeseň 1935 za účasti 15 zakladajúcich členov, zvolení boli funkcionári MOMS: predseda Alexander Pepich (správca školy), tajomník Jožo Šumaj (úradník Tatra banky), pokladník Ondrej Vavrík (poštový úradník); zvolili tiež zábavný výbor.

Čoskoro sa počet členov zdvojnásobil, v r. 1936 mal 35 členov, poriadal divadelné predstavenia, prednášky, oslavy, niektoré aj so "svetelnými obrazmi", ďalej matičné dni s bohatým programom. Podujatia sa konali v škole, zábavy v hostinci. Členské sa platilo 20,- Ks, a v tejto hodnote člen dostal knihy z ponuky, podľa vlastného výberu.

Od r. 1938, kedy bol dostavaný hostinec vdovy Nemcovej, v tunajšej dvorane mal MOMS stále javisko zariadené z vlastných prostriedkov za 12.000,- Ks. Prvý raz sa tu hralo divadlo 6. januára 1939; MOMS mal vtedy už 100 členov.

V roku 1942 MOMS usporiadal niekoľko divadelných predstavení. Prvé bolo "Búrka v zátiší", po ňom nasledovali ďalšie. Po divadelnom predstavení sa konal tanečný večierok, výnos z neho dali do zbierky pre slovenských vojakov na fronte. ďalšie divadelné predstavenie bolo 8. februára 1942 - rodinná dráma "Záveje" a veselohra "Pytačky". Hrou "Záveje" sa MOMS zúčastnil na divadelných pretekoch MOMS v Trenčíne, kde obsadil 2. miesto v skupine pokročilých dedinských ochotníkov.

Dňa 22. novembra 1942 otvorili výstavu kníh, ktorá trvala päť dní. Dňa 28. novembra 1942 usporiadali Mikulášsky večierok s programom a s hudbou.

V roku 1943 MOMS usporiadal niekoľko divadelných predstavení, členské a výborové schôdze. 23. a 24. januára 1943 Zahrali Bačovu ženu od Ivana Stodolu; na výmenu hrali divadelné predstavenia vo Veľkej Chocholnej a v Trenčianskej Turnej. K 100. výročiu spisovnej slovenčiny hrali hru Marína Havranová, ktorú potom pohostinsky zahrali aj vo Veľkej Chocholnej. V nedeľu 14. novembra 1943 zahrali hru Krutohlavci. Koncom roka 1943 usporiadali zábavný silvestrovský večierok. Schôdze MOMS sa konali 5. februára a 13. mája 1943. Valné zhromaždenie bolo 5. októbra 1943 s voľbami, ktoré potvrdili dovtedajší výbor, iba v osobe pokladníka bola zmena.
Odtlačok predpokladanej pečiatky Miestneho odboru Matice slovenskej Trenčianskych Biskupiciach sa doteraz nepodarilo objaviť.

Uvedené zprávy dávajú tento hrubý obraz:

► Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianskych Biskupiciach bol založený na jeseň 1935, jeho predsedom bol zvolený správca školy Alexander Pepich; počet členov sa z počiatočných 15 čoskoro rozrástol na 35, neskôr až na 100 členov.
► Údaje o podujatiach, zachované v obecnej kronike a vypísané vyššie, ako aj skutočnosť, že v r. 1940 vydal masívny kovový odznak, svedčí o jeho výraznej činnosti.
► Prinajmenej od r. 1944 vplyvom všeobecných udalostí (blížiaci sa frot; SNP; príchod Luftwaffe na letisko, ktoré sa stalo bojovým) sa činnosť MO MS určite dostala do útlmu, ale prechodom frontu na jar 1945 nezanikla.
► Po prechode frontu v r. 1945 MOMS v Trenčianskych Biskupiciach jestvoval naďalej, prinajmenej do roku 1947 vrátane.
► Po zmene mocenských pomerov v štáte vo februári 1948 zanikol aj biskupický MOMS možno ešte v ten istý rok, najneskôr však v priebehu prvej polovice 50. rokov, keď MS ako spolok zrušili a spolu s tým aj miestne odbory.
► Po r. 1965, keď už Trenčianske Biskupice nie sú samostatnou obcou, toto územie pokrýva MO MS v Trenčíne.Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 10.2.2017 - 14.4.2019.

Diela chráni Autorský zákon (618/2003 v aktuálnom znení).
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Za podporujúce prostredie ďakujem mojím priateľom, známym a nášmu Klubu starých Trenčanov.
Uložené s časovou značkou (datumom) zverejnenia v internetovom archíve
https://web.archive.org/web/

Dielo je tu zverejnené pre oboznámenie jednotlivcov s jeho obsahom.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) potrebujete, požiadajte autora vopred.
Pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
(Prípadné pramene u autora.)

      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: