Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:
Otvorený list kultúrnej a historickej verejnosti Trenčína a mestu Trenčín (2016) [9111]
Na týchto stránkach "Trenčan", v rubrike "Odkazy - pozrite si inde" bol od roku 2016 odkaz na "Otvorený list kultúrnej a historickej verejnosti Trenčína a mestu Trenčín - na stránkach Trenčianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV" odkazujúci na adresu "http://www.numizmatici-trencin.sk/otvoreny-list-kulturnej-a-historickej-verejnosti-trencina-a-mestu-trencin/", ktorá je nefunkčná už od apríla 2019 a ani v inom umiestnení na stránke numizmatikov ten otvorený list už nebol, a koncom roka 2019 už ani tie stránky "www.numizmatici-trencin.sk" nejestvovali. List bol uverejnený v časopise Slovenský numizmatik, rok 2016 (=ročník III.), číslo 1, strana 4, a v súlade s adresovaním listu ho na tejto stránke uverejňujeme, pretože je z hľadiska histórie dôležitý. Numizmatikom ďakujeme.
Prepis: Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Trenčín Hviezdoslavova ul. 16, 91101 Trenčín Otvorený list kultúrnej a historickej verejnosti Trenčína a mestu Trenčín Tradícia starostlivosti o historické dedičstvo pretrváva u nás trenčianskych numizmatikov už desaťročia. Je spojená s menami zakladajúcich členov našej pobočky Mgr. Ladislavom Jamborom, prof. Štefanom Pozdišovským a pánom Františkom Fusekom, a jej výsledkom sú verejnosti dobre známe početné pamätné tabule, medaile, pomník v Hámroch, publikácie, výstavy, poznávacie zájazdy, vzdelávacie podujatia a prednášky už po takmer dve generácie. Pozorne sledujeme dianie a nemohli sme si nevšimnúť prirodzenú generačnú výmenu, ktorú neúprosný čas priniesol aj do trenčianskeho múzea. Je nesporné, že môže priniesť nové rozvojové impulzy. Vždy sme mali s trenčianskym múzeom dobrú obojstrannú spoluprácu a záleží nám na jej nielen udržaní, ale aj jej ďalšom rozvoji. To je dôvod, prečo teraz chceme vyjadriť naše stanovisko, uložené uznesením poslednej výročnej členskej schôdze 30. januára 2016. Našej pozornosti neušlo zvýšenie návštevnosti Trenčianskeho hradu, a úprimne nás to teší. Po viac ako roku od výmeny riaditeľa trenčianskeho múzea vnímame aj iné tendencie, ktoré nás znepokojujú. Badáme ústup od odborných činností smerom k populárnym všeľudovým (až lunaparkového typu „Bozk pod čerešňou“). Vnímame tiež redukciu odborných pracovníkov aj odbornej úrovne trenčianskeho múzea. Historické odborné podujatia pre záujmovú trenčiansku verejnosť, ktoré predtým neboli časté, teraz celkom chýbajú. To isté platí o odbornej publikačnej činnosti pre verejnosť. Preto do budúcnosti očakávame znovu vytvorenie väzieb trenčianskeho múzea na záujmové združenia zaoberajúce sa históriou a hlavne regionálnou históriou. Obávame sa uprednostňovania ziskovosti a tendencie zbaviť sa všetkého, čo zisk neprináša. Najväčšiu obavu vyjadrujeme o osud muzeálnych zbierok, ktorých jadro sa v minulosti dlhodobo vytváralo dobrovoľnou spolkovou činnosťou dávnejších generácií trenčianskych nadšencov, a je kultúrnym pokladom všetkých Trenčanov. Vznikom profesionálneho múzea, jeho nárastom, a rozšírením územnej pôsobnosti slabne pôvodná väzba múzea na mesto Trenčín, ale inú historickú pamäť mesto Trenčín nemá. V knižnici múzea sú jedinečné, a často jediné pramene k histórii mesta Trenčín. V zbierkach múzea sú nenahraditeľné nálezy z dávnej histórie Trenčína, keltské biateky z Breziny, mince a predmety z rímskeho obdobia Trenčína, zbrane, zástavy, pečatidlá mesta a iné artefakty viažuce sa k histórii Trenčína. Nedopustite, aby mesto Trenčín o toto všetko prišlo, a tým aj o kusisko histórie jedného z najstarších miest Slovenska. Nedopustite, aby zodpovednosť za ne prešla z miestnych odborníkov na globálnych manažérov... V Trenčíne dňa 17. marca 2016. Za členov a výbor Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV, pobočky Trenčín Ing. Miroslav Bulko v. r., predseda pobočky Ing. Ján Dibala v. r., podpredseda pobočky Radovan Ziegler v. r., tajomník pobočky

Pokiaľ je známe, numizmatici tento otvorený list doručili nielen Trenčianskemu múzeu, ale aj Mestu Trenčín a krajskému úradu, mesto reagovalo poukazom že vec nespadá do jeho pôsobnosti (múzeum je organizačnou zložkou kraja), múzeum reagovalo listom prudkým odmietnutím, ktoré nie je v súlade s ofi zprávou múzea o činnosti, kde sa presun vecí z Trenčína do N. Mesta uvádza. Tiež v tlači vyšli aspoň dva články, ktoré o presune píšu. Poznámka: Nálezy rímskych mincí v Trenčíne a okolí: krátky výber je v článku o prednáške pána PhDr. Jána Hunku, CSc. 19.9.2020 v Dome armády v Trenčíne na podujatí trenčianskych numizmatikov: https://matica.sk/nalezy-rimskych-minci-v-trencine-a-okoli/. Prednáška vychádzala z článku autora prednášky zverejneného v odbornom numizmatickom časopise v r. 2020.

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2020, ak nie je inak uvedené.

Zverejnené na www.trencan.6f.sk
Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení a s pôvodnou adresou.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.
Súčasný obsah nemusí byť úplný ani konečný.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia autor uvíta upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.

Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Na prípadné použitie diela (čo i len čiastočné) treba súhlas autora.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: