Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčianskych Biskupiciach 1935 - 1947

Než sa Trenčianske Biskupice stali administratívne súčasťou mesta Trenčín (od r. 1964-1965), boli samostatnou obcou. Jej súčasťou sa časom stali okolité obce: od r. 1895 Belá a Bobrovník, od 1907 Nozdrkovce. Biskupice boli a sú polohou výrazne oddelené od Trenčína. Od jesene 1936 tu prebiehala výstavba vojenského letiska jestvujúceho doteraz. Osadenstvo letiska bolo v čase vojny aj nemecké. Letisko malo svoju kasárenskú časť, ale napríklad bydlisko príslušníkov Leteckej školy bolo uvedené v obci. To všetko sa v nejakej miere prejavilo aj na živote a spoločenských pohyboch v obci.

Istý čas v Trenčianskych Biskupiciach jestvoval samostatný Miestny odbor Matice slovenskej (v skratke "MO MS"). Nateraz máme o ňom tieto zprávy:

1. Kovový odznak s textom: "5 rokov činnosti MO MS Trenčianske Biskupice 1940".


2. List č. 4559/Čl.Ty.1938.- datovaný 3. 12. 1938, ktorý Matica slovenská (ústredie) v Turčianskom Svätom Martine adresuje na: "P.t.Miestny odbor Matice slovenskej, pán tajomník Jožo Šumaj, Trenč. Biskupice.-", s textom: "Písal nám p. Viliam Schwarz z Trenč. Biskupíc č. d. 34 B, že veliteľ tam.HG zakázal Židom prístup do slovenskej spoločnosti a do slov. spolkov. On, ako Slovák-žid cíti sa urazený, keďže v minulosti pracoval pre Slovákov a Slovensko. Menovaný sa nás pýta, či i naďalej môže byť členom MS. Prosíme vás, podajte nám informáciu o tom, ako sa veci majú. S úctou a pozdravením: (dva nečitateľné podpisy) za tajomníka, za org. referenta."
Ďalší priebeh tohoto prípadu nateraz nepoznáme; v období 1938-1945 keď zo zákona bola Hlinkova garda jednotnou povinnou organizáciou občanov, mala v Trenč. Biskupiciach samostatnú organizačnú jednotku, na jej čele bolo vyššie spomenuté meno.

3. Preukaz člena MS z Trenčianskych Biskupíc, vystavený v r. 1943, so zaplatenými známkami až do roku 1947 vrátane; tiež diplom člena MOMS v Trenčianskych Biskupiciach Štefana Reháka (železničiara).z r. 1940. Obidvoje na uverejnenie na tejto stránke "Trenčan..." láskave poskytla rodina Reháková:


4. Údaje o založení MOMS sú z výpisu školskej kroniky; z obecnej kroniky Trenčianskych Biskupíc z r. 1933-1943 sú taktiež údaje o založení MOMS, ako aj ďalšie údaje o jeho činnosti, ktoré uvádzame tu nižšie:
Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianskych Biskupiciach bol založený na jeseň 1935 za účasti 15 zakladajúcich členov, zvolení boli funkcionári MOMS: predseda Alexander Pepich (správca školy), tajomník Jožo Šumaj (úradník Tatra banky), pokladník Ondrej Vavrík (poštový úradník); zvolili tiež zábavný výbor.

Čoskoro sa počet členov zdvojnásobil, v r. 1936 mal 35 členov, poriadal divadelné predstavenia, prednášky, oslavy, niektoré aj so "svetelnými obrazmi", ďalej matičné dni s bohatým programom. Podujatia sa konali v škole, zábavy v hostinci. Členské sa platilo 20,- Ks, a v tejto hodnote člen dostal knihy z ponuky, podľa vlastného výberu.

Od r. 1938, kedy bol dostavaný hostinec vdovy Nemcovej, v tunajšej dvorane mal MOMS stále javisko zariadené z vlastných prostriedkov za 12.000,- Ks. Prvý raz sa tu hralo divadlo 6. januára 1939; MOMS mal vtedy už 100 členov.

V roku 1942 MOMS usporiadal niekoľko divadelných predstavení. Prvé bolo "Búrka v zátiší", po ňom nasledovali ďalšie. Po divadelnom predstavení sa konal tanečný večierok, výnos z neho dali do zbierky pre slovenských vojakov na fronte. ďalšie divadelné predstavenie bolo 8. februára 1942 - rodinná dráma "Záveje" a veselohra "Pytačky". Hrou "Záveje" sa MOMS zúčastnil na divadelných pretekoch MOMS v Trenčíne, kde obsadil 2. miesto v skupine pokročilých dedinských ochotníkov.

Dňa 22. novembra 1942 otvorili výstavu kníh, ktorá trvala päť dní. Dňa 28. novembra 1942 usporiadali Mikulášsky večierok s programom a s hudbou.

V roku 1943 MOMS usporiadal niekoľko divadelných predstavení, členské a výborové schôdze. 23. a 24. januára 1943 Zahrali Bačovu žwnu od Ivana Stodolu; na výmenu hrali divadelné predstavenia vo Veľkej Chocholnej a v Trenčianskej Turnej. K 100. výročiu spisovnej slovenčiny hrali hru Marína Havranová, ktorú potom pohostinsky zahrali aj vo Veľkej Chocholnej. V nedeľu 14. novembra 1943 zahrali hru Krutohlavci. Koncom roka 1943 usporiadali zábavný silvestrovský večierok. Schôdze MOMS sa konali 5. februára a 13. mája 1943. Valné zhromaždenie bolo 5. októbra 1943 s voľbami, ktoré potvrdili dovtedajší výbor, iba v osobe pokladníka bola zmena.

5. Miestna tlač v decembri 1935 píše toto:
Založenie odboru Matice slovenskej v Trenč. Biskupiciach. V posledných dňoch bolo zakladajúce valné shromaždenie odboru Matice slovenskej v Tr. Biskupiciach. Odbor má do 30 členov s týmito funkcionármi: predseda: Alexander Pepich, správca školy, podpredseda: František Tichý, tajomník: Jožo Šumaj, pokladník: Ondrej Vavrík, členovia výboru: Michal Skrúcaný, Ján Bierovský, Štefan Rehák a Ondrej Šulek. Odbor začína veľmi čule pracovať a bude strediskom kultúrneho života biskupičanov.

Uvedené zprávy dávajú tento hrubý obraz:

► Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianskych Biskupiciach bol založený na jeseň 1935, jeho predsedom bol zvolený správca školy Alexander Pepich; počet členov sa z počiatočných 15 čoskoro rozrástol na 35, neskôr až na 100 členov.
► Údaje o podujatiach, zachované v obecnej kronike a vypísané vyššie, ako aj skutočnosť, že v r. 1940 vydal masívny kovový odznak, svedčí o jeho výraznej činnosti.
► Prinajmenej od r. 1944 vplyvom všeobecných udalostí (blížiaci sa front; SNP; príchod Luftwaffe na letisko, ktoré sa stalo bojovým) sa činnosť MO MS určite dostala do útlmu, ale prechodom frontu na jar 1945 nezanikla.
► Po prechode frontu v r. 1945 MOMS v Trenčianskych Biskupiciach jestvoval naďalej, prinajmenej do roku 1947 vrátane.
► Po zmene mocenských pomerov v štáte vo februári 1948 zanikol aj biskupický MOMS možno ešte v ten istý rok, najneskôr však v priebehu prvej polovice 50. rokov, keď MS ako spolok zrušili a spolu s tým aj miestne odbory.
► Po r. 1965, keď už Trenčianske Biskupice nie sú samostatnou obcou, toto územie pokrýva MO MS v Trenčíne.
Od pána JUDr. Ottu Gáťu sa dozvedáme, že v ústredí Matice slovenskej v Martine sú údaje o MO MS v Trenčianskych Biskupiciach.


Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 10.2.2017 - 4.6.2022.
Dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: