Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

Posledná zmena [MM/DD/RRRR] =
Detské mestečko Zlatovce (*1973 - ...2005...) [0217]
OBSAH: Datumy Detského mestečka Zlatovce Základné údaje Detského mestečka Zlatovce Účastníci výstavby Detského mestečka Zlatovce Detské Mestečko - retrospektívy a perspektívy - Mgr. Branislav LADICKÝ Obrázky Detského mestečka Zlatovce Trenčan Ing.arch. Peter Brtko
Datumy Detského mestečka Zlatovce: (Žiaľ, rôzne zdroje uvádzajú aj dosť rôzne údaje.)
• 1963 - 1964 hľadanie riešení pre výchovu detí vyrastajúcich bez rodičov - na Slovensku bolo osirelých detí vyše 6000 (iný údaj: 3000) • 1965 schválená koncepcia výstavby detských domovov v šiestich detských mestečkách na Slovensku uznesením Predsedníctva Slovenskej Národnej Rady (SNR) • 1968 začiatok výstavby Detského mestečka v Zlatovciach (DMZ) pri Trenčíne, 21.12.1968 položili základný kameň • 26. augusta 1973 prehliadka prevádzkove pripraveného DMZ za účasti vysokých štátnych predstaviteľov (Colotka, Lenárt; miestni Rehák, Chovanec) • 1.9.1974 začiatok prevádzky DMZ • 1974 do konca roku ukončená výstavba DMZ • náklady na výstavbu DMZ boli takmer 100 miliónov korún (Kčs) • 1.1.1977 sa obec Zlatovce stala súčasťou mesta Trenčín • 1990 zmena štátoprávneho usporiadania • 1994 zvažovala sa nadstavba obytných buniek, k uskutočneniu nedošlo • 1997 štátne orgány začínajú hľadať zmenu organizačného riešenia DMZ • 1999 koncom roka delimitáciou od štátu Základná škola Na dolinách prešla do majetku mesta Trenčín ale bez telocvične a jedálne, ktoré zostali súčasťou detského domova vo vlastníctve štátu; škola ich naďalej využíva a za to platí štátu nájomné • 2005 štát zrušil rodinný typ výchovy v DMZ, ďalej je v prevádzke ako bežný detský domov s vychovávateľmi • 7.12.2016 Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne prevzal podnet na vyhlásenie areálu Detského mestečka Zlatovce (DMZ) za Národnú kultúrnu pamiatku Slovenskej republiky (SR) • 8. novembra 2017 bol DMZ vyhlásený Pamiatkovým úradom SR za národnú kultúrnu pamiatku (NKP) SR - obsahuje 36 budov, 11,6 hektárov
Základné údaje Detského mestečka Zlatovce:
Cieľom je výchova detí žijúcich vo vychovávateľskej rodine tvorenej manželským párom s vlastnými deťmi a ďalšími vychovávanými deťmi (spolu najviac 21 detí). Kapacita DMZ je 416 detí v piatich obytných skupinách, z toho: • jedna skupina je pre deti od 3 do 6 rokov, tvoria ju štyri obytné domčeky (každý pre 21 detí), ku každému patrí vonkajší priestor na činnosti (hry) • štyri skupiny sú pre deti od 7 do 18 rokov, každá skupina má štyri obytné domčeky, samostatne stojacu jednopodlažnú klubovňu a vonkajší priestor na činnosti (hry); obytný domček má na prízemí byt rodičov a ich vlastných detí, halu, kuchynku, jedáleň, priestor na posedenie, študovňu a hygienické vybavenie; na poschodí je spoločná hala a izby detí: v jednom krídle dve izby pre dievčatá s hygienickým vybavením, v druhom krídle päť izieb pre chlapcov s hygienickým vybavením s týmto príslušenstvom: • 18 triedna dvojpodlažná základná deväťročná škola (ZDŠ) • zdravotné stredisko • telocvičňa 15 x 30 m • plavecký bazén 10,5 x 25 m • ihriská: jedno futbalové, dve volejbalové, jedno basketbalové, a priama bežecká dráha • riaditeľstvo s klubovňami, • viacúčelová sála s kapacitou 300 miest, • jedáleň s kuchyňou • blok kotolne, trafostanice a údržbárske dielne so skladmi • budova bytov zamestnancov
Účastníci výstavby Detského mestečka Zlatovce:

Detské Mestečko – retrospektívy a perspektívy


Mgr. Branislav LADICKÝ

Detské mestečko vzniklo ako alternatíva klasických detských domovov v 70. rokoch minulého storočia ako detský domov rodinného typu, kde sa o skupinu detí bez rodičov staral manželský pár. Z fungovania nadčasovej alternatívy, ktorú nám závidel celý svet, sa stal problém. Kompetentní to vyriešili spôsobom, ktorý priniesol jeho faktickú likvidáciu. Bolo to politické rozhodnutie. Bolo to aj (najlepšie) odborné riešenie? Nový systém a režim výchovy a vzdelávania v bývalom Detskom mestečku kritizujú nielen bývalí odchovanci, ale aj osobnosti zvučných mien z oblasti pedagogiky, špeciálnej pedagogiky a psychológií.


Zrod unikátneho projektu

Detské mestečko Zlatovce – Trenčín vzniklo 1. septembra 1973, no s prvotnou myšlienkou zriadiť nadčasový projekt prišiel Okresný národný výbor v Trenčíne v roku 1965. Stavať sa začalo o rok neskôr. Autormi projektu Detského mestečka boli Ing. arch. Peter Brtko a Ing. arch. Ľudovít Režucha. Mladí architekti za dielo Detské mestečko získali v roku 1974 cenu Dušana Jurkoviča. (Viac tu.: http://www.asb.sk/architektura/stavby/nadcasova-architektura/detske-mestecko-v-zlatovciach-pri-trencine)

Na takmer 12 ha pôdy sa postavil pre 17 rodín komplex s rodinnými domčekmi. Celý projekt výchovnej a vzdelávacej práce Detského mestečka navrhli, obhájili a jeho realizáciu zaviedli do života také pedagogicko-psychologické osobnosti ako boli a sú:

Ale vysoko tento počin hodnotili prof. Mgr. Juraj Hatrík (hudobný skladateľ, pedagóg a dlhoročný spolupracovník a priateľ Detského mestečka, takmer 30 rokov), PhDr. Vladimír Vachalík, CSc., (dlhoročný riaditeľ Výchovného ústavu pre mládež v Hlohovci a riaditeľ Detského mestečka v rokoch 1991-1997), PhDr. Eva Čunderliková, PhD., (spolupracovníčka prof. Juraja Hatríka pre Detské mestečko, takmer 30 rokov), doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., (vysokoškolský pedagóg a bývalý riaditeľ DC v Trnávke), PhDr. Elena Hapáková, CSc., (vysokoškolská pedagogička), PhDr. Štefan Matula, PhD., (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave) prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., (dlhoročný dekan PFUK v Bratislave), prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc., (spoluzakladateľ katedry psychológie a patopsychológie, jej dlhoročný vedúci, tiež dekan Pedagogickej fakulty UK), prof. MUDr. Jiří Dunovský, CSc., (bývalý riaditeľ kojeneckého ústavu v Prahe), prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., (svetovo uznávaný detský psychológ, ktorý sa dlhé roky venoval štúdium podmienok vývoja a vývinu detí v ústavoch), Doc. PhDr. Antonín Kozóň, CSc., (vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zapodieva problematikou socializácie, psychoterapie a výskumom psychosociálne a zdravotne postihnutých jedincov s poruchami správania), Mgr. Miroslav Zolder (dlhoročný riaditeľ RZ v Zlatých Moravciach) a mnohé ďalšie osobnosti.


Manželské dvojice vyberal tím odborníkov z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie

Každý rodinný domček s jedným výchovno-manželským párom mal okrem svojich vlastných približne 12 až 15 detí. Išlo teda o kompletnú rodinnú výchovu v kompletnom zložení. Vzor muža - otca a ženy – matky. Kapacitne sa do Detského mestečka zmestilo 215 detí. Manželské dvojice sa o deti starali, akoby boli ich vlastné. Ak mala manželská dvojica ešte aj svojich rodičov, mohli aj títo s nimi bývať v rodinnom domčeku (rodinnej bunke). Takto bola rodina vychovávateľov stále ako vzor rodiny, na očiach detí, ktoré bývali v každej rodinnej bunke.

Z každého manželského páru musel mať aspoň jeden z manželov pedagogické vzdelanie. Záujemca o miesto vychovávateľov museli uspieť v testoch a pohovoroch u psychológov. Takto bola zaručená kvalita manželskej dvojice, ktorí sa príkladné starali po každej stránke – výchovnej, vzdelávacej a najmä citovej o pridelené deti do rodinných buniek.S prevratom nastal zvrat

Každá rodinná bunka bola trošku iná. Každá sa systémom výchovy podobala svojim náhradným rodičom. Každá však mala vysokú kvalitu výchovy a vzdelávania vo všetkých rodinných bunkách v Detskom mestečku. Toto sa však akosi znepáčilo vtedajšej ministerke práce soc. vecí a rodín Ivety Radičovej, a zaviedli podľa nejakého vzoru zo zahraničia ako vzorovú výchovu, tzv. profesionálnu rodinnú výchovu, kde pri skupine deti sa striedavo stará 5 vychovávateľov. To všetko pod názvom OZ Úsmevu ako Dar: „Aby každé dieťa malo rodinu...“. Podobné názory zdieľajú nielen bývalí odchovanci, ktorých nie je málo.

V knihe Rodinné príbehy bez rodín (2013) je len malá hŕstka odchovancov, ale aj budovatelia a bývalí riaditelia Detského mestečka. Jedným z nich je aj doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., ktorý sa v spomínanej knihe vyjadril takto: „Prvých 15 rokov bolo mestečko pýchou a (pre mnohých) ideálom náhradnej inštitucionálnej výchovy; neskôr, do roku 1997, bolo jej rešpektovanou alternatívou a nakoniec sa stalo problémom, ktorý nechceli kompetentní pracovníci príslušného ministerstva i Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny riešiť inak, ako jeho faktickou likvidáciou. Bolo to politické rozhodnutie. Bolo to aj (najlepšie) odborné riešenie?“ (Škoviera in Ladický, strana 7, 2013)

Žiaľ plní sa iba politická objednávka na MPSVaR a znižujú sa osobnostné požiadavky na náhradných profesionálnych rodičov. Profesionálny rodič je za svoju činnosť platený. Preto sa netreba čudovať tomu, že dieťa chcú označiť za klienta. Je to obchodAle klientský vzťah je partnerský vzťah, v uvedenom prípade v obchodno-právnom význame. Môže byť dieťa v partnerskom vzťahu s dospelým? Do akého postavenia v takomto prípade sa dostávajú dospelí pri odbornej činnosti s dieťaťom – klientom, keď z dôverujúceho dieťaťa – klienta si urobia partnera?

Prof. Juraj Hatrík o tom v knižke Rodinné príbehy bez rodín hovorí, že ľudstvu ´pribudla neľudská doba zvlčilého kapitalizmu a zvrátenosť sveta postaveného len na peniazoch, doba, v ktorej nie náhodou, ale celkom logicky dostali deti nové pomenovanie klienti! Tým sa idea mravnej výchovy, ľudskej spoluzodpovednosti za osudy detí, ktorým svet a spoločnosť ublížili, dostala do absurdnej polohy – je takto postavená na hlavu.´“ (Hatrík in Ladický, strana 71, 2013)
Transformácia Detského mestečka

Detské domovy na Slovensku sa už niekoľko rokov transformujú na zariadenia rodinného typu. Detské domovy zatiaľ prešli len materiálnou transformáciou, tá výchovná stále zaostáva. Nie každá zmena je transformáciou; má to svoje jasné konotácie v matematike, fyzike, ap. „Trans“ znamená, že sa niečo povznesie rádovo nad určitú úroveň, že vznikne nová štruktúra, ktorá v sebe obsahuje tú predošlú, ale ju prekonáva, završuje. V prípade detských domovov ide o devalváciu, znehodnotenie, oslabenie rodinného princípu.


Súčasnosť Detského mestečka

Dnes ostalo už v Detskom domove, ktorý bol zriadený na troskách Detského mestečka z 215 detí, ktoré malo 17 rodín a v nich 34 vychovávateľov (17 manželských dvojíc), iba 150 detí, ale 50 vychovávateľov, ktorí sa denne striedajú v práci s asi 95-percentnou prevahou žien vo výchove. Kde je tam jednota výchovného pôsobenia? Kto je za čo zodpovedný? Každý na deti nakričí a ide domov. Štyria vychovávatelia sa striedajú pri oddiele detí. Niekedy vraj do prideleného oddielu príde určitý vychovávateľ pracovať aj raz za mesiac. Taký systém zavrhovala každá pedagogika aj pred 200 rokmi a nepotrebovala k tomu ani honosný názov transformácie.

Prekvapuje ma, že až s odstupom času sa stále viac hovorí o výchove detí v detských domovoch rodinného typu a o deťoch v profesionálnej rodine. Výchovné skupiny sú viac ako rodiny? Tak to nie je ani imitácia rodiny. To je iba Mýtus! Profesionálna rodina? Len prednedávnom sme mali dve úmrtia v profesionálnych rodinách. Poznáme prípady rozpadnutých profesionálnych rodín, putovanie dieťaťa s profesionálnej rodiny do ďalšej profesionálnej rodiny a vyhorenie profesionálnych rodičov. Aj to je realita!

My, odchovanci z Detského mestečka sme presvedčení, že nám ktosi zobral niečo, čo bolo pre nás najdôležitejšie – citový prístup manželských dvojíc ku nám, lásku, ktorú sme cítili vo všetkom, čo sa dialo v rodinných bunkách a ktorú oni aj vracali tým, čo im ju denne dávali.

Podľa názoru MPSVaR je to model zo 60-tych rokov minulého storočia a v súčasnosti už vraj nezodpovedá celosvetovým trendom v oblasti inštitucionálnej starostlivosti. PhDr. V. Vachalíkovi, CSc. napísali, že jeho návrhy sú ojedinelé. Nepriamo nám napísali, že obhajujeme Výkladnú skriňu socializmu. Toto však nie je pravda a nemalo by byť problémom obhajovať to, čo bolo dobré a zahodiť iba to, čo bolo zlé.

Trpká realita Detského mestečka

Budovy Detského mestečka chátrajú, bočná stena do plavárne je posprejovaná, tak ako aj ďalšie objekty Detského mestečka. Vstup do areálu „zdobia” vulgárne a vágne nápisy. Vie sa o prípade jednej chovankyňe (po novom klientke), že v zariadení porodila s chovancami (kientmi) 3 deti. Z toho dve sú dané do profesionálnej rodiny a jedno dieťa je v adopcii. Nejde tu o prípad jednej klientke tohto zariadenia.

Nonstop výjazdy polície, občas zavíta aj záchranná služba. Deti nedokončujú školu a spejú rovno na ulicu. Terajšie deti – klienti - získavajú sexuálne skúsenosti predčasne! Predčasne popíjajú alkohol, fajčia cigarety a dobre sa vie aj o tom, že podaktorí chovanci (klienti) v tomto zariadení aj drogujú.

Toto je tá moderná výchova s vyštudovanými ľuďmi modernými odbormi typu sociálna práca? Čo potrebuje náš štát a MPSVaR? Pani Lukačová z ÚPSVaR v novinách MY píše, že sa v minulom režime porušovali ľudské práva detí – sloboda ľudských práv. Odkiaľ to vzala? Keď Detské mestečko začalo písať v roku 1973 svoju históriu, koľko mala rokov? Bola niekedy táto pani z ÚPSVaR v Detskom mestečku, kde fungovali manželské dvojice? Ja si ju aspoň nepamätám. Rozprávala sa niekedy s manželskými dvojicami? Alebo s nami, deťmi? Nie! Odkiaľ potom berie tieto zavádzajúce informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde? Keď sa v roku 2005 rušilo Detské mestečko rodinného typu, médiá o tom nepísali – nemedializovalo sa to. Prečo?

Detské mestečko malo predsa v rukách prvky domácnosti. Chovali sme zvieratká, pestovali sme zeleninu, kvety... To je – naopak – práve to osamostatňovanie, ktoré tam prirodzene fungovalo. Z vlastných skúseností môžem povedať, že zmennosť a striedanie služieb vychovávateľov v skupinovom systéme, ktorý vznikol v roku 2005, je teraz vážny problém v Detskom mestečku. Spôsob striedania vychovávateľov poskytuje príliš krátky kontakt na to, aby mohla vychovávateľka citovo podnecovať a vyvolávať hlbšie city.

Vzťah vychovávateľka – dieťa je veľmi neosobný a plytký. Pre nás odchovancov, ktorí sme žili v rodinnom type Detského mestečka, bolo šťastím, že nás vychovávali v tomto kvalitnom odborno-výchovnom zariadení kvalifikované manželské dvojice. Tým, že našimi vychovávateľmi boli manželské dvojice, nám tak prirodzene ponúkali model rodiny, vzor ženy a muža – otca rodiny, že sme v nich našli blízke, vzťažné osoby.

Ja a ďalší odchovanci sme si to v Detskom mestečku prežil, a preto najlepšie vieme, čo nás vychovalo. To bolo to, čo robilo Detským mestečkom – Detským mestečkom. Dušu v ňom tvorili prítomné manželské dvojice spoločne s nami a ľudia z okolia Zlatoviec. Pravidelne sa tam za účasti nášho uja Hatríka (hudobného skladateľa a pedagóga) uskutočňovali hudobné výchovno – vzdelávacie projekty. Vzniklo spolu osem veľkých scénických projektov rôzneho charakteru, ktoré boli uvedené pre verejnosť na konci školského roka, k Medzinárodnému dňu detí, v ODA v Trenčíne.


Úspešnosť Detského mestečka

Ja som prišiel v roku 1990. Vyštudoval som vysokú školu, uplatnil sa s povolaním učiteľa a napísal knihu o Detskom mestečku... Je nás viacej, ktorí sme úspešní, veď Detské mestečko za 20 rokov svojej existencie v rokoch 1973 – 1993 vychovalo vyše 500 detí a pri týchto vyše 500 detí iba 2 odchovanci sa nezaradili do života, pretože páchali trestnú činnosť. Úspešnosť Mestečka bola vyše 95%.

Takúto vysokú úspešnosť, ktorá bola v našom Detskom mestečku, nemal žiadny iný detský domov na Slovensku. Z neho vyšlo mnoho vysokoškolsky vzdelaných inžinierov, pedagógov, lekárov, právnikov a pod.

Len ako príklad uvediem, že primárka z Levickej nemocnice je odchovankyňa od manželskej dvojice Lančaričovcov z Detského mestečka. Ďalší odchovanec od manželskej dvojice Hegedüšovcov po skončení vysokoškolského štúdia zastával vysokú funkciu na Ministerstve národnej obrany ako námestok Ministra obrany v ČR. Poznám osobne odchovankyňu, ktorá vyštudovala špeciálnu pedagogiku a teraz zastáva funkciu riaditeľky v špeciálnej základnej škole. Ďalšia odchovankyňa, ktorá sa dnes už môže pochváliť aj s titulom docent, ktorá zastáva funkciu vedúcej katedry ošetrovateľstva.

Ďalší odchovanci sú úspešní podnikatelia, majú vlastné rodiny a tí svoje deti učia tak, ako ich vychovali manželské dvojice. Rodičia, ktorí ich vychovali v Detskom mestečku, sú teraz ich deťom starí rodičia. Stále sa stretávajú, informujú sa telefonicky, alebo aj osobne. Od jednej manželskej dvojice z osobného rozhovoru viem, že keď oslavovali okrúhle 70-te narodeniny, prišli im zablahoželať všetky deti, ktoré vychovali. Hovorili mi to s dojatím a táto manželská dvojica mi napísala svoje zážitky aj do knihy.


Perspektívy

(Odkaz pre všetkým...)

Alibistické postoje úradníkov MPSVaR a presádzanie koncepcií vo výchove detí a mladých dospelých násilným spôsobom, bez akceptácie výsledkov a výskumov odborníkov z oblasti špeciálnej pedagogiky, pedagogiky, vývinovej psychológie, sociológie a ďalších vedných odborov, nemôžu priniesť pozitívne výsledky. Je náhoda,

že poslední traja riaditelia nikdy predtým v danej oblasti nepracovali? Má v tom sociálny rezort čisté ruky a svedomie?

Každému je jasné, kde je problém. V tomto štáte už predsa nejde o deti a o láskyplnú starostlivosť, ale o prospechárstvo a úplatky. Odbornosť u odborníkov zo špeciálnej pedagogiky, pedagogiky a vývinovej psychológie typu (A. Škoviera, M. Zelina, J. Hatrík, V. Vachalík, Š. Rehák, Š. Matula, L. Požár, A. Kozóň, M. Zolder, E. Begáňová a iní im podobní) už neberú do úvahy a ani ich životné skúsenosti z praxe, dávajú ich do úzadia. Prevažuje akési charitatívne správanie a občianske neziskové organizácie, ktoré sú financované z nezistených peňazí. Hrozí aj rozpad a zánik Detského mestečka, samozrejme. Bola to štátom dotovaná vec a teraz sa také veci nenosia...

Orientácia dnešnej spoločnosti, jej postoj k hodnotám a k rodine, to je najväčšia prekážka – vládne bezhodnotovosť, formalizmus, bezduchá kalkulácia

Som silno presvedčený, že to čo tu bolo zrušené, t.j. poskytovaná plnohodnotná rodina s otcom a matkou, v ktorej boli účastné aj deti vychovávateľov v rovnakej pozícii ako deti im dané do rodinnej starostlivosti, zrušenie tohto to bola veľká chyba, lebo to malo svoj význam a fungovalo to veľmi dobre.

Ako odchovanci chceme apelovať predovšetkým na odbornú verejnosť z oblasti špeciálnej pedagogiky, detskej vývinovej psychológie a patopsychológie, všeobecnej pedagogiky, ale i štátnych a politických orgánov, aby vyvolali odborné konferencie o uvedenom projekte a našli riešenie jeho realizácií v nových spoločenských podmienkach, pretože si myslím, že podobné projekty boli a sú aj v iných štátoch Európy.

Je to dlhý boj. Veď už Cicero povedal, že "Nečinný človek v mojich očiach znamená, toľko ako keby vôbec nejestvoval". POUŽITÁ LITERATÚRA

 1. Kolektív autorov. Zborník príspevkov o skúsenostiach z náhradnej rodinnej výchovy pri príležitosti 25.výročia Detského mestečka v Trenčíne v Zlatovciach. Trenčín:1998. s.1-220.

 2. LADICKÝ, B. 2013. Rodinné príbehy bez rodín. Bratislava: H plus, 2013. s.80. ISBN 978-80-88794-58-5.

 3. LADICKÝ, B. 2016. Vzostup a pád Detského Mestečka pri Trenčíne. In : ZRNO, týždenník, ročník XXVII. číslo 41- z dňa 9.10.2016, strana 4-5. ISSN 1337-0529.

 4. LADICKÝ, B. 2016. Prečo systém výchovy v dnešných detských domovoch zlyháva. In : ZRNO, týždenník, ročník XXVII. Číslo 43- z dňa 23.10.2016, strana 4-5. ISSN 1337-0529.

 5. LADICKÝ, B. 2016. Dilema o výchove v detských domovoch. In: Mládež a spoločnosť. Ročník XXII. č. 1, str. 81-84., 2016. ISSN 1335 - 1109.

 6. LADICKÝ, B. 2016. Prijemné a ničím nefalšované stretnutie odchovancov detského mestečka v Zlatovciach s ich náhradnými, ale skutočnými rodičmi. In: Mládež a spoločnosť. Ročník XXII. č. 3, str. 90-91., 2016. ISSN 1335-1109.

 7. LADICKÝ, B. 2016. Tváre a masky Detského mestečka v Zlatovciach pri Trenčíne. In: Prevencia. Ročník XY/2016. č. 4, str. 50-52. 2016. ISSN 1336-3689.

 8. LADICKY,B. 2017. Detské mestečko v Trenčíne sa stane národnou kultúrnou pamiatkou SR. In: Mládež a spoločnosť. Ročník XXIII č. 2, strana 79-82. 2016. ISSN 1335-1109

 9. LADICKÝ, B. - BRTKO,P. 2017. Detské mestečko Trenčín - Zlatovce. Zborník: Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov. Zborník príspevkov z 26. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencií v Bratislave. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, strana 5-6, Bratislava 2017.

 10. LADICKY, B. 2017. Detské mestečko - retrospektívy a perspektívy. Zborník: Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov. Zborník príspevkov z 26. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencií v Bratislave. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, strana 7-13, Bratislava 2017.

 11. LADICKÝ, B. - REHÁK,Š. 2017. Pedagogika ako základ života v náhradnej starostlivosti. Monografia: Návrat pedagogiky do detských domovov. OZ Naša rodina a Spoločnosť pre sociálnu integráciu SR, strana 109 - 134. Trenčín 2017

 12. LADICKÝ, B. - DIEŠKOVÁ, V. 2018. Podpora detí predškolského veku v náhradnej starostlivosti. Zborník: Rané poradenstvo ako prevencia pred školskou neúspešnosťou. Zborník príspevkov z 27. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencií v Bratislave. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, strana 45-57, Bratislava 2018.

 13. LADICKÝ, B. 2019. Deti bez práce sú ako deti bez života. In: Vychovávateľ. Ročník LXVII, číslo7-8 z dňa 09.09.2019, strana 48-50. ISSN 0139-6919.

 14. LADICKÝ, B. 2020. Z histórie Detského mestečka Trenčín - Zlatovce. In: Vychovávateľ. Ročník LXVIII, číslo 3-4 – z dňa 09.03.2020, strana 51-56. ISSN 0139-6919. Trenčín 2020

 15. LADICKÝ, B. 2020. Myšlienky očami odchovanca Detského mestečka. Kniha PhDr. V. Vachalíka, CSc. Eliminovanie delikventných foriem správania mladistvých. OZ Naša rodina a Spoločnosť pre sociálnu integráciu SR, strana 7-9. ISBN 978-80-89533-29-9.

 16. LADICKÝ, B. 2020. Eliminovanie delikventných foriem správania mladistvých. In Mládež a spoločnosť. Ročník XXVI č.3, str. 88-89. 2020. ISSN 1335-1109.

 17. LADICKÝ.B. 2021. Úvaha o dileme náhradnej starostlivosti detí a súčasnosť. In Mládež a spoločnosť. Ročník XXVII č.1, strana 48-50. 2021. ISSN 1335-1109.

 18. LADICKÝ, B. 2022. Zvyšovanie výchovnej a vzdelávacej práce v náhradnej starostlivosti. In Mládež a spoločnosť. Ročník

 19. LADICKÝ, B. 2022. Skúsenosti z integrácie detí rómskeho pôvodu z edukačného prostredia Detského mestečka v rokoch 1973-1998. Mládež a spoločnosť. Ročník

 20. LADICKÝ,B – KOZOŇ, A. 2022. Výchova a sociálna práca v Centrách pre deti a rodiny. Revue spoločenských a humanitných vied: Vedecko-odborný, recenzovaný, on line elektronický časopis pre problematiku spoločenských a humanitných vied. ISSN 1339 – 259X.

 21. BRTKO, P. – LADICKÝ. B. 2023. Detské mestečko v obrazoch. Trenčín: SpoSoIntE, 2023. s. 105. ISBN 978-80-89533-45-9.


Obrázky Detského mestečka Zlatovce:
Detské mestečko Zlatovce na mape:
Hlavný vstup je od juhu, priamo z obce (na obrázku je dole) druhý vstup je od východu (na obrázku je vpravo)
č. 5 je telocvičňa a krytý bazénModel Detského mestečka (smer pohľadu je ten istý ako na obrázku vyššie).Detské mestečko vo výstavbe, pohľad smerom na západ; vľavo v pozadí je Starý háj, vpravo v pozadí sú Vinohrady (Čechovka).Detské mestečko vo výstavbe, pohľad smerom na západ; vľavo rodinné domy občanov Zlatoviec, vľavo v pozadí Jachtár so Žľabom uprostred.Detské mestečko vo výstavbe, pohľad z výšky smerom na západ; vľavo susedí s dovtedajšou zástavbou obce Zlatovce, vľavo za okrajom obrázka je Starý háj a Vinohrady.Škôlka, pôdorys prízemia.

Pôdorysy poschodia a prízemia jednej skupiny štyroch obytných domčekov:

Plaváreň.Telocvičňa.Ústredný nástupný priestor.Ústredný priestor.Ústredný priestor, s výhľadom na Trenčiansky hrad v pozadí.


Trenčan Ing.arch. Peter Brtko Je mi potešením poukázať na prehliadanú skutočnosť, že popredná osoba spojená s Detským mestečkom Zlatovce, pán Ing.arch. Peter Brtko (na obrázku vľavo), je náš rodák, pôvodom Trenčan. Narodil sa 23.08.1938 v Trenčíne. Pochádza zo známej trenčianskej rodiny. Vyrastal na Piaristickej ulici na okraji Kollárovej štvrte, v doteraz krásnej vile, ktorú si v r. 1914 dal postaviť jeho úspešný dedko MUDr. Koloman Martiny. Peter Brtko vyštudoval strednú školu v Trenčíne a tu aj zmaturoval na Jedenásťročnej strednej škole v školskom roku 1955-1956 v XI.A triede. Jeho spolužiakmi v zhodnom ročníku aj triede boli neskôr známi Trenčania MUDr. Ernest Csillagi aj s manželkou Vierou, Ing. Marian Matejovič, v susednej XI.B triede Dáša Janíčková, Milan Majtás, MUDr. Igor Plánovský z N. Mesta. Ďalej pokračoval štúdiom architektúry na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave, ktoré úspešne ukončil v roku 1962 (...spolu s Ing.arch. Štefanom Šlachtom). Pracoval ako projektant, architekt, pamiatkár. Za svoju prácu bol ocenený Cenou Dušana Jurkoviča (1974), Cenou Fondu výtvarných umení (2013) a Cenou Jože Plečnika (2018). Jeho matka pani JUDr. Ružena Brtková rod. Martiny (*1911 - †1997) bola známa a prvá ženská trenčianska právnička; jeho otec Ľudovít Brtko (*1905 - †1989) pracoval v mestskej administratíve. Pre mňa to boli milí a láskaví ľudia napriek neprajnostiam, ktoré im priniesol čas a postupujúce zmeny spoločnosti. Jeho dedko (matkin otec) MUDr. Koloman Martiny (*1864 - †1935) bol vo svojej dobe popredný trenčiansky lekár - chirurg a riaditeľ trenčianskej župnej nemocnice (zal. cca 1850) o ktorej nebývalé povznesenie sa zaslúžil, a v dobe jeho pôsobenia pred ale aj po prvej svetovej vojne vykonal veľa užitočnej lekárskej aj organizačnej práce v prospech pacientov; o jeho živote a práci je článok tu: http://trencan.6f.sk/0058-Martiny.html. Po nich v ďalšej generácii v rade spoločensky výrazne pôsobiacich osôb nachádzame aj ich potomka pána Ing.arch. Petra Brtku. Mal som česť a potešenie poznať kedysi obidvoch jeho rodičov, ich dcéru a teraz v starobe aj jeho; životopis jeho dedka bol pred tromi desaťročiami (1994) jedným z mojich prvých uverejnených článkov; jeho a môj pradedko, ktorého priezvisko nesiem, si neďaleko seba na Piaristickej ulici v Trenčíne postavili domy, dievčatá z oboch rodín Mária a Ružena boli rovesníčky (*1910/1911), spolužiačky i priateľky a naša rodinná pamäť zachovala zmienku o styku obidvoch rodín.


Poznámky Tento článok o Detskom mestečku Zlatovce je spracovaný na podnet besedy na tému DMZ, ktorú usporiadala Krajská knižnice v Trenčíne dňa 8. júna 2023, za účasti Ing.arch. Petra Brtku. Obrázky a údaje sú zväčša spracované z podkladov, ktoré láskave poskytol pán Mgr. Branislav Ladický; autorstvo pôvodných obrázkov nie je známe; niečo je tiež z rôznych iných verejných zdrojov.


Autorom vnoreného článku "Detské Mestečko retrospektívy a perspektívy" je Mgr. Branislav LADICKÝ,
vo zvyšnom rozsahu autor je Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, jún 2023, ak nie je výslovne priamo uvedené inak.
Uverejnené na stránke http://www.trencan.6f.sk
v júni 2023.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
Autor uvíta prípadné pripomienky.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.

Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) chcete použiť, požiadajte autora vopred.
Ele adresa autora je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
(Koniec diela)


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: