Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:

Udalosti našich čias

usporiadané podľa času, najnovšie sú dole.


Zrod týchto internetových stránok a ich ďalší vývoj
• 1987 som sa od Ing. arch. Štefana Androviča dozvedel o miestnom kronikárovi pánovi Jánovi Minárech a jeho preklade zamarovskej časti dávneho diela v maďarčine.
• 2012? alebo málo neskôr som sa začal zaujímať o sklad benzínu v Istebníku, po obhliadke miesta na základe nevšednej ochoty majiteľa skladu sa mi ozval tiež nevšedne ochotný pán Ľubomír Hrudka; sklad sme preskúmali, pofotografovali, obšírne prediskutovali, hľadali súvisiace historické zprávy (žel. vlečka Ing. M. Engler, Autokolóna, AOZ,...).
• 2014 som do počítačovej podoby (pdf) previedol 48 stranovú brožúru z r. 1969 od autora Jána Minárech: Dejiny obcí Istebník, Orechové a Žabinec, 1208 - 1969.
• 2016 som sa začal zaujímať o životopis niekdajšieho kronikára pána Jána Minárech, poprosil som pána Ľ. Hrudku, on pozisťoval a zorganizoval čo sa dalo:
• 8.2.2016 návšteva (Ľ.H. + Bbc) u pána Jána Zemeka, najstaršieho miestneho pamätníka a niekdajšieho (1957-1960) predsedu MNV Orechové, zorganizoval p. Ľ. Hrudka, 3. účastník ja Brabenec; téma: konikár p. J. Minárech
• 2017 - zrodila sa základná myšlienka týchto internetových stránok: pán Viktor Minárik z Orechového dostal nápad po polstoročí pripomenúť ďalšie okrúhle výročie obcí Istebník, Orechové, Žabinec. Hovoril o tom s pánom Ľubomírom Hrudkom z Orechového, ktorý následne hovoril so mnou.
• 2018, na Troch kráľov, sme sa zišli v Orechovom na Kopánke traja (V. Minárik, Ľ. Hrudka, V. Brabenec), hovorili sme o našich možnostiach, o internetovej stránke, o jej možnom obsahu, čo by kto mohol urobiť, dohodlo sa ďalšie stretnutie na marec 2018.
• 2018, na Hromnice, som založil internetové (pod)stránky k okrúhlemu výročiu obcí v r. 2018: Istebník Orechové Žabinec, v rozpracovanej podobe, predbežnom umiestnení a zatiaľ bez administratívneho doriešenia, preto bez sprístupnenia širokej verejnosti, a začal som ich napĺňať obsahom, ktorý bol poruke.
• 1.2.2018, 16.2.2018 ďalšie návštevy u pána Jána Zemeka, najstaršieho miestneho pamätníka a niekdajšieho (1957-1960) predsedu MNV Orechové, zorganizoval p. Ľ. Hrudka, 3. účastník ja Brabenec; téma: minulosť obcí.
• 20.2.2018 stretnutie s pani Katarínou Minárechovou, vnučkou pána Jozefa Minárech (predchádzal písomný styk).
• 20.2.2018 na dopyt =odpoveď p. NN z odboru (býv. kultúry) býv. KNV, že je možné sa uchádzať o peniaze.
• 21.2.2018 na stretnutí v Trenčianskom múzeu (1. verej. stretn. vlast. krúžku, prít. Ľ.H., V.B., spolu 17) sa spomenulo (Bbc zabudnuté), že je zachovaná pečať (razidlo!) obce Orechové! Stručne sme prítomných oboznámili s naším úsilím o vytvorenie internetových stránok o minulosti obcí Orechové, Istebník, Žabinec.
• 9.3.2018 pán Ľubomír Hrudka našiel hrob Štefana Kosíka v severnej časti citorína pri orechovskom cintoríne.
• 21.3.2018 na Kopánke druhé pracovné stretnutie ViMin+LH+BraVo, z ktorého vzišlo množstvo užitočných podchytených spomienok.
• V lete 2018 sme (LH+Bbc) sa boli uistiť o jestvovaní hrobu matky a sestry Alexandra Lišku na cintoríne v Istebníku.
• 24.7.2018 na Kopánke pracovné stretnutie ViMin+LH+BraVo, z ktorého vzišlo množstvo užitočných podchytených spomienok.
• V lete 2018 zomrel 94 ročný pán Ján Zemek, ktorý spomienkami prispel do týchto stránok.
• Plánované stretnutie spracovateľov (VM+LH+Bbc) v lete 2018 sme najskôr odsunuli, potom vynechali ako nie potrebné.
• Koncom leta pán Ľubomír Hrudka zorganizoval stretnutie s príbuzenstvom niekdajšieho kronikára pána Orságha; úsilie v tomto smere bolo opakované a neprinieslo očakávané výsledky, ale aspoň základné údaje - prišli sme už neskoro...
• Na jeseň 2018 pán Ľubomír Hrudka zorganizoval stretnutie u dôchodcov (iba dámy) v budove niekdajšej istebníckej školy, s cieľom získať ďalšie zprávy a objaviť fotografie či ďalšie materiály z minulosti obcí. Stretnutia boli dve, a napriek ochote všetkých zúčastnených z nich nevzišlo nič prevratné; hoci sme už všetci boli pamätníci, miestne dámy sú zväčša sem privydaté a tak ich spomienky nejdú tak ďaleko dozadu, ako sme si pôvodne robili nádeje.
• Na Vianoce 2018 širokej verejnosti sme sprístupnili tieto internetové stránky o minulosti niekdajších samostatných obcí Orechové, Istebník, Žabinec. Ich umiestnenie, pôvodne zvažované aj ako samostatné, sme napokon ponechali ako samostatnú časť stránok o Trenčíne, veď aj administratíva je už zlúčená spolu. Obsah stránok bol od konca januára 2019 viac týždňov v prestavbe.
• 2019, okolo Jozefa, sme sa opäť zišli v Orechovom na Kopánke my traja, u Viktora na fašiangoch.
• okolo 18. apríla 2019 sme navštívili rodinu Pauerových oproti Orechovskému kostolu, ktorá poskytla starú fotografiu niekdajšej orechovskej pošty a starý článok o nej.

Fotografia z našej práce.
Pán Ľubomír Hrudka s najstarším vtedajším pamätníkom 94 ročným pánom Jánom Zemekom, v Orechovom - v pozadí potok, fara, kostol; 16.2.2018.26. marca 2019 prednáška o minulosti našich obcí
26. marca 2019 pán Ing. Miroslav Bulko, predseda trenčianskych numizmatikov, predniesol prednášku o minulosti našich obcí v klube dôchodcov v budove niekdajšej istebníckej školy. Prítomným venoval Pamätné listy s pôvodnou voskovou pečaťou obce Orechové z r. 1733. Prítomní si tiež mohli pozrieť pôvodné mosadzné pečatidlo z r. 1733 z jeho zbierky, ktoré sa mu podarilo zachovať z čias svojho detstva. Účastníci prednášky tiež dostali pohľadnice s medzivojnovými zábermi obcí Orechové a Istebník.
Fotografie z podujatia:

Pozvánka a záber z prednášky.


Pamätný list účastníkom prednášky od prednášateľa pána Ing. M. Bulka,
je na ňom vpravo dolu stará (1733) vosková pečať obce Orechové,
a vľavo dole fotografia spodnej strany mosadzného pečatidla.


Pečať urobená mosadzným pečatidlom z r. 1733, ktoré na prednášku priniesol ukázať pán Ing. M. Bulko.
Kruhopis:
PEČAT DEDINI. ORECHOVE.1733.V marci 2019 sme vydali nepredajnú čiernobielu pohľadnicu s dvomi nedatovanými starými fotografiami: jednou z Istebníka, druhou z Orechového, obidve zo zbierky trenčianskeho zberateľa Dr. Jána Hanušina, CSc., ktorému ďakujeme za ich poskytnutie. Každý účastník prednášky 26.3.2019 dostal túto pohľadnicu.30. apríla 2019 stavanie mája
30. apríla 2019 miestna urbárska obec zorganizovala postavenie tradičného mája na rázcestí pri novom (asi z r. 2015) kríži povyše horného Orechového. Bohaté občerstvenie pre tucet účastníkov slávnosti stavania mája pripravila rodina pána Viktora Minárika.
Fotografie z podujatia:31. mája 2019 zbúranie mája
Ako sme pred mesiacom máj postavili, tak sme ho po uplynutí mesiaca mája aj zbúrali.
Fotografie z podujatia:

Na fotografii je s nami aj orechovský pán kaplan, ktorý bol s nami aj pri stavaní mája.
Pri tejto príležitosti dňa 31.5.2019 pán kaplan Juraj Adamec posvätil tento kríž postavený približne v r. 2015.
Zanedlho pán kaplan odišiel do Motešíc kde je administrátor; radi na neho spomíname.


To sme my; tešíme sa...V lete 2019
sa nám na základe internetových stránok ohlásila pani rodená Košíková z Bratislavy, ktorá je z ďalšej generácie príbuzenstva tunajšieho mlynára Kosíka. Od nej sme sa dozvedeli o rodinných súvislostiach rodiny, aj že priezvisko sa vyskytuje v dvoch tvaroch Kosík aj Košík. Pani pátra po rodinnej histórii, styk s ňou udržiava pán Ľubomír Hrudka.


27. sept. 2021 v pondelok po 14. hod.
v budove školy v Istebníku otvorili výstavu starých fotografií z obcí Istebník, Orechové, Žabinec. Fotografie zadovážila pani Štěpničková rod. Zemeková, spracovala jej dcéra pani Alena Chorvátová, organizovala pani Petronela Hajná. Na výstave sú tiež dva kolovrátky a časti ľudových krojov. Otvorenia sa zúčastnili miestni dôchodcovia a jedna trieda žiakov.28. apríla 2022 popoludní
na budove školy v Istebníku odhalili pamätnú tabuľu učiteľovi Ivanovi Králikovi. Organizovala pani Petronela Hajná. Odhalenia pamätnej tabule sa zúčastnili príbuzní učiteľa Králika a miestni občania.
Ak nie je výslovne uvedené inak, autor je
Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2016-2021.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia prosím o upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve https://web.archive.org/web/

Dielo je tu zverejnené pre oboznámenie jednotlivcov s jeho obsahom.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) potrebujete, požiadajte autora vopred.
Pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany           Návrat na hlavnú stránku


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: