Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:
Stránky založené v r. 2018 k okrúhlemu výročiu obcí.V roku 1969 vyšla 48 stranová brožúra autora Jána Minárech: Dejiny obcí Istebník, Orechové a Žabinec, "pri príležitosti osláv 700. výročia vzniku obce Istebník a 560. výročia vzniku Orechového".
Bolo to 9 rokov po administratívnom zániku týchto obcí, keďže od 1.7.1960 ich administratívne zlúčili do novovytvorenej obce "Závažie". Vtedajší Miestny národný výbor v Závaží aj Osvetová beseda v Závaží vydali zmienenú brožúru v náklade 700 kusov. Bolo to na poslednú chvíľu, pretože už za dva roky, od 1.1.1972, aj Závažie stratilo administratívnu samostatnosť a uvedené obce vplynuli do Trenčína. Tým stratili možnosť samostatne rozhodovať o vlastných veciach. Bol to jeden z dôvodov vedúcich k úpadku miestnej kultúry a tradícií. Po čase sa pominul aj miestny kronikár pán Ján Minárech (žil 1903 - 1983).
Prešlo pol storočia. Istý vtedajší mládenec a pamätník vtedajších osláv sa stal dôchodcom. V roku 2017 začal pripomínať, že prichádza ďalšie guľaté jubileum a patrilo by sa pripomenúť ho. Na túto dobrú myšlienku sa nalepil pár ochotných hláv. Krátko po Troch kráľoch roku 2018 sme sa prvý raz zišli a v hrubých rysoch predebatovali svoje možnosti. Výsledkom sú aj tieto internetové stránky založené na Hromnice roku 2018 a zverejnené na Vianoce 2018 (tento počiatočný obsah stránky je zaarchivovaný na adrese: https://web.archive.org/web/20181225154949/http://www.trencan.6f.sk/OrIs/ ).
Mali sme to šťastie, že s nami spolupracoval aj 94 ročný pán Ján Zemek (nar. 1924), ktorý, žiaľ, v lete 2018 zomrel. On bol od r. 1957 do r. 1960 richtárom Orechového, ale aj sa podieľal na spomenutej brožúre z r. 1969. Cez jeho osobu sme nadviazali na predchádzajúcu tradíciu.


Obsah:

Najstaršie
Administratíva
Symboly
Literatúra - knihy, brožúry a články o obciach
Mapy
Známi rodáci a občania
V roku 1877
Mlyn na Váhu v Žabinci
Pošta


Najstaršie

Istebník má prvú písomnú zmienku z r. 1208.
Orechové má najstaršiu písomnú zmienku z r. 1438.
Žabinec mal vzniknúť v r. 1850 odčlenením z Trenčína, ale zrejme po administratívnej stránke, pretože Žabinec ako samostatné sídlo nachádzame na mape z r. 1739 (mapa je vyobrazená na týchto stránkach), na ktorej prekvapujúco nie sú vyznačené ani Istebník, ani Orechové.

Najstarší je teda Istebník, ale historickým vývojom sa Orechové s Istebníkom zblížili územne, stavebne aj ľudsky, takže dnes nekladieme žiaden z nich do nadradeného postavenia.

• Orechovému vývoj dal kostol a sídlo farského úradu, školu.
• Istebníku vývoj dal železnicu, kvasnicovú továreň, kutúrny dom.
• Žabinec hoci územne aj inak menší, je dôležitý svojou polohou pri Váhu.


Administratíva

Istebník aj Orechové boli od svojho počiatku samostatnými obcami.
Žabinec ako samostatná obec vznikol v r. 1850 odčlenením z Trenčína, ale musel jestvovať už dávnejšie, pretože Žabinec ako samostatné sídlo nachádzame na mape z r. 1739 (mapa je vyobrazená na týchto stránkach), na ktorej prekvapujúco nie sú vyznačené ani Istebník, ani Orechové.
V r. 1913 bol k Orechovému pričlenený Žabinec.
V r. 1960 Orechové aj Istebník vplynuli do umelo vytvorenej obce "Závažie".
V r. 1972 "Závažie" vplynulo do Trenčína.
Vplynutie do Trenčína pre obce znamenalo, že nemohli samostatne rozhodovať o svojich záležitostiach a tiež to značne prispelo k úpadku miestnej ľudovej kultúry, tak ako aj v iných obciach ktoré stratili administratívnu samostatnosť.
Funkcionári obcí a iní verejní činitelia, kronikári:
Orechové - richtári či predsedovia MNV (dobové názvy sa rôzne menili) v tomto poradí:
• Ján Zemek st. (pred O. Zemekom)
• Ondrej Zemek (zomrel 1929) do r. 1929
• Ján Straka starší (pred Kobzom)
• Ján Kobza - medzi vojnami, možno do r. 1945
• Alexander Juraj (hneď po vojne)
• Jozef Jánsky - Pagáč do (takmer? 1957)
• (neznáme meno)
• Ján Zemek (nar. 1924) - od 1957 do 1960
• Jozef Gago, predseda MNV - 1960 - 1964; tajomník bol Jozef Straka
• Jozef Pitvorec (od 1964) (zrejme do 1972)
Údaje poskytol pán Ján Zemek (nar. 1924) dňa 8.2.2016 aj 16.2.2018, za čo mu patrí vďaka, ako aj pánovi Ľubošovi Hrudkovi za sprostredkovanie. Údaje, poskytnuté iste podľa svojho najlepšieho vedmia a svedomia ale spamäti, po tých mnohých rokoch nemusia byť úplne isté.

Kronikár bol pán Ján Minárech (1.3.1903 - 26.6.1983), miestny občan, ktorý pracoval ako úradník na finančnom odbore ONV v Trenčíne, jeho životopis je na tejto stránke; on je aj autorom tu dostupného diela: Minárech, Ján: Dejiny obcí Istebník, Orechové a Žabinec. 1208 - 1969. Vydal Miestny národný výbor, Závažie, 1969. 48 strán.


Symboly

Historický vývoj našich troch obcí bol taký, že v dobe osláv pred polstoročím boli administratívne zlúčené a tomu sa prispôsobil aj štýl vtedajšej pripomienky (brožúra, odznak, ...). Rozhodli sme sa toto spojenie ponechať aj na týchto stránkach, pretože aj územný (stavebný) vývoj dnes už viac než v minulosti spája tieto pôvodne viac oddelené obce.

Pri oslavách jubilea obcí pred polstoročím bol vydaný zapichovací farebný kovový odznak (zobrazený je nižšie). Okrem názvov dvoch z obcí, spolu s číslom jubilea je na ňom trenčiansky hrad, orechový strom a domček; použité farby odznaku sú odtiene modrej, odtiene hnedej a zelená, kov je "zlatý".

Pán J. Fojtík v odbornej literatúre
(krátky citát je tu) ukazuje a popisuje historické pečate našich obcí takto:
• Istebník: vinič (krík), vinohradnícky nôž a obilné klasy,
• Orechové: orechový strom ("hovoriaci erb") a trsy kvetov (iná pečať: vinič (strapec hrozna) a vinohradnícky nôž),
• Žabinec: koleso (podľa povozníctva vykonávaného v obci) a písmená FW.

Či obce historicky mali, či používali a aké boli ich heraldické farby, nie je nám nateraz známe. Len pre účely terajšej príležitosti, zvolili sme používať hlavne tieto farby:
• za Istebník: zelená (podľa listov viniča),
• za Orechové: orechovo-hnedá (podľa orecha),
• za Žabinec: strieborná (podľa vĺn Váhu).

Na pripomenutie histórie našich obcí sme sa rozhodli tiež použiť znak, ktorý je navrchu tejto stránky. Obce sú tri, znak by mal byť jediný. Je to novotvar založený na historických znakoch jednotlivých obcí. Nemôže to byť erb, lebo právne nejestvuje žiaden jeho nositeľ. Pridržali sme sa heraldiky nakoľko sme vedeli. Ako podklad symbolov obcí sme zvažovali ako prvú možnosť štít, ale nakoniec sme použili kruh. Historických symbolov je spolu veľa (osem), preto sme nepoužili všetky. Pre účely pripomenutia našich obcí sme vybrali tieto staré symboly:
• za Istebník: vinič (strapec hrozna)
• za Orechové: orechový strom
• za Žabinec: koleso
• spoločné: Cyrilo-Metodský dvojkríž ako symbol kresťanstva našich obcí od ich prvopočiatku doteraz; tiež vlny Váhu, lebo ten je pre všetky tri obce neodmysliteľný

Odznak vydaný k 700. výročiu (zrejme v r. 1969):Literatúra - knihy, brožúry a články o našich obciach

Brožúra z r. 1969 o dejinách našich obcí. Autor: Ján Minárech.
Opravy a doplnky k brožúre z r. 1969. Autor: Ján Minárech.
Brožúra z r. 2001 o našej farnosti. Autor: Martin Poživenec.
Spevokol Drotár
Spoločenské organizácie
Pavol Jančovič - článok z Národného kalendára Matice Slovenskej 2015. Autor: Dr. Martin Lacko, ÚPN.
Alexander Liška
Istebník v historickom vodopise
Prvé písomné zmienky o našich obciach
Pamätná kniha obce Orechové. 1934-1937. Mala by byť v štátnom archíve.
V štátnom archíve v Trenčíne by mali byť tiež písomnosti niektorých spolkov, ktoré v obci pôsobili: Slovenský hudobný spevokol „Drotár“ Orechové (od 1932).
Kronika Istebníka nateraz nie je známa.


Mapy

Mapa z r. 1949
Mapa z r. 1973
Mapa z r. 1978
Katastre obcí


Známi rodáci a občania

Jozef Ďuriš
Stanislav Ďuriš
Ján Minárech
Ján Zemek
Jozef Hamaj
Gustav Zsámbokréthy
Pavol Jančovič
Alexander Liška


V roku 1877

nachádzame v štatistickej ročenke tieto údaje:

Istebník je (k roku 1877) samostatná obec, má 194,8 ha rolí, 29 ha pasienkov, 22,7 ha lúk, 253,7 ha lesov, 29,2 ha viníc, žiadne porasty tŕstia (Rohr und Schilf 0), 15 ha neúrodnej pôdy, spolu 547 ha, čistý výnos 2440 zlatiek; pôda je orná, piesčitá, čistočne čierny íl, stromkové škôlky sú na ploche 5,4 árov, obyvateľstvo sa živi prevažne obrábaním pôdy, denná mzda je 80kr. pre mužov, 30kr.pre ženy, 24 kr. pre deti, je tu 12 koní, 38 volov, 37 kráv, 38 prasiat, 105 oviec, žiadne kozy, žiadne osly; je tu 1 veľké hospodárstvo, 37 malých hospodárstiev, spolu 228 obyvateľov, 38 domov, miestna reč je slovenská, prislúcha ku fare v Turnej a poštovému úradu Trenčín; je tu 1 krčmár a 1 kováč.

Orechové je (k roku 1877) samostatná obec, má 131,1 ha rolí, 26,9 ha pasienkov, 80,7 ha lúk, 174,3 ha lesov, žiadne vinice, žiadne porasty tŕstia, 17,7 ha neúrodnej pôdy, spolu 430,7 ha, čistý výnos 1525 zlatiek; pôda je piesčitá, ílovitá, orná, stromkové škôlky sú na ploche 150K??, obyvateľstvo sa živi prevažne poľnohospodárstvom, denná mzda je 80kr. pre mužov, 30kr.pre ženy, 24 kr. pre deti, je tu 13?? koní, 10 volov, 40 kráv, 40 prasiat, 150 oviec, žiadne kozy, žiadne osly; je tu 1 veľké hospodárstvo, 29 malých hospodárstiev, spolu 205 obyvateľov, 31 domov, miestna reč je slovenská, prislúcha ku fare v Turnej a poštovému úradu Trenčín; je tu 1 krčmár.

Žabinec je (k roku 1877) samostatná obec, nemá žiadne role, 2,8 ha pasienkov, 18,2 ha lúk, žiadne lesy, žiadne vinice, žiadne porasty tŕstia, 5,9 ha neúrodnej pôdy, spolu 26,9 ha, čistý výnos 2440 zlatiek (Reines Erträgniss 131 fl+25kr); pôda je čierny íl, stromkové škôlky tu nie sú žiadne, obyvateľstvo sa živi prácou a dennú mzdu a obrábaním pôdy, denná mzda je 80kr. pre mužov, 30kr.pre ženy, 24 kr. pre deti, sú tu 2 kone, 2 voly, 24 kráv, 8 prasiat, žiadne ovce, žiadne kozy, žiadne osly; nie je tu žiadne veľké hospodárstvo, 19 malých hospodárstiev, spolu 128 obyvateľov, 21 domov, miestna reč je slovenská, prislúcha ku fare v Orechovom a poštovému úradu Trenčín; je tu 1 krčmár.
Je tu v Žabinci jedna živnostenská prevádzka - pálenica, ktorá nie je vedľajšou prevádzkou poľného hospodárstva, denne spracuje 15 vedier kvasu z múčnatého alebo jadrového ovocia (žiadne kôstkové ani nemúčnaté, ani melasu nie), nevyrába lieh, vyrába pálenku v množstvách: Productionsquantum: Spiritus 1872-, 1873-, 1874-; Branntwein 1872Eim52+M30, 1873Eim35+20, 1874Eim 47+30; ; na poplatkoch odviedla 142 zlatiek v r. 1872, 97 zl. v r. 1873, 148 zl. v r. 1874; nie je tu žiaden palič, ale zamestnáva jednoho pracovníka za dennú mzdu 30 grajciarov rakúskej meny; na pálenie používa jednoduchý kotol; doba prevádzky bola 2 mesiace v r. 1872, 1 mesiac v r. 1873, 1,5 mesiaca v r. 1874.

Poznámka: údaje o plochách sú prepočítané z dobových mier (jutár a siah) na hektáre [ha = 10.000 m2 = 1,737 (kat.) jutár (Joch) = 2780 (štvorcových) siah (Klafter)] a zaokrúhlené (aj keď od 1.1.1876 platila už metrická sústava, nebola ešte použitá); peniaze sú uvádzané v dobovej rakúskej mene, keď 1 zlatka mala (od 1857) 100 krajciarov [kr.] (korunová mena bola zavedená až v r. 1892
.Iné:

Podľa dobových údajov, 14.3.1940 na cintoríne v Istebníku odhalili pamätnú dosku bývalému žiakovi Obchodnej akadémie v Trenčíne poručíkovi Jánovi Prháčkovi, ktorý padol pri obrane vlasti v marci 1939.
V súčasnosti (rok 2018) už túto pamätnú dosku nenachádzame.Témy ešte:

Predpokladáme ďalšie doplňovanie prípadnými novými zisteniami či novozískanými zprávami, najmä máme ešte vnímané rezervy uvedené nižšie. Odkazy, ktoré sú tu v témach nižšie uvedené, ešte nemajú obsah, preto ani nefungujú. Kto by chcel, môže prispieť svojím spracovaním, alebo aspoň zprávami.
Stavebný vývoj obcí, verejné budovy, výstavba, cesty, siete, niekdajšie plány
Vodné diela, hrádze, potok, pramene, kyselka
Železnica; železničná stanica, cesta a mosty cez Váh
Kostol
Kaplnky
Kríže
Kúria či kaštieľ v Istebníku
Kultúrny dom
Socha sv. Jána Nepomuckého pri moste pri Váhu (ostatné sochy pozrieť v brožúre o farnosti)
Hasiči, hasičská zbrojnica
Úradné budovy
Poštvý úrad
Škola
Škôlka
Zdravotná starostlivosť?
Cintoríny (pozrieť v obidvoch brožúrach)
Kultúra, ľudové tradície, hody, vývoj spôsobu obživy a odievania, kroj
Verejný život, spolky a politické strany
Slovenskí katolícki skauti
Ihriská
Staršie fotografie
Sklad benzínu
Kvasnicová továreň
Zenit, odbytový a zásobovací podnik kvasnicovej továrne
Pálenica
Strelnica - bola síce v Zlatovciach, ale blízko
Autoopravovne - sú síce v Zlatovciach, ale blízko
Obchody, podniky, výroba
Majer, Jednotné roľnícke družstvo, urbariáty
Chotárne (miestne) názvy
Chotárna cesta do poľa
Obyvateľstvo
Priezviská v obciach
Známi rodáci
? Fridrich Hoffstädter - Horský (*15.11.2010 TN; †10.8.1954 LM tragicky)Ak nie je výslovne uvedené inak, autor je
Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2016-2019.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia prosím o upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve https://web.archive.org/web/

Dielo je tu zverejnené pre oboznámenie jednotlivcov s jeho obsahom.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) potrebujete, požiadajte autora vopred.
Pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)Návrat späť na vrch tejto strany


-=xXx=-


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa:


„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde