Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:

Historický kalendár

obcí Istebník, Orechové, Žabinec.
 ► 1208 prvá písomná zmienka o obci Istebník.
 ► 1238 sa spomína želiarska osada Žabinec ako majetok mesta Trenčín.
 ► 1241 vpád Tatárov.
 ► 1245 Istebník je spomenutý v listine Belu IV.
 ► 1280 vpád Kumánov.
 ► 1285 druhý vpád Kumánov.
 ► 1421, 1428, 1431 vpád husitov.
 ► 1438 prvá písomná zmienka o obci Orechové (iné údaje: 1437, 1439).
 ► 1591 prvá písomná zmienka o Žabinci.
 ► 1663 v októbri Turci vypálili Istebník, Orechové, Žabinec, Zamarovce.
 ► 1679 vydaný vinohradnícky poriadok obce Istebník.
 ► 1781 bola zriadená farnosť Orechové a 8. júla 1781 bol položený základný kameň kostola v Orechovom.
 ► 1781 bola v Dolnom Orechovom zriadená prvá ľudová škola, vydržiavali ju cirkevníci-katolíci. V r. 1813 bola povodňou zrútená, ale v r. 1822 znova postavená.
 ► 1784, 20. augusta dohotovený kostol v Orechovom požehnal dekan Ján Krstiteľ Pinka. Patrónom kostola aj farnosti je sv. Štefan (kráľ).
 ► 1799 patrón orechovského kostola gróf Illésházy dal postaviť dom organistu - učiteľa.
 ► 1813, 26. augusta preveľká povodeň zaplavila všetko, narobila obrovské škody nielen v našich obciach, ale aj v celej župe. 
 ► 1827 - od toho roku boli matriky na orechovskej fare.
 ► 1829 kanonická vizitácia.
 ► 1830 malo Orechové 106 obyvateľov, Horné Orechové 128, Istebník 211, Žabinec 148, spolu 593 obyvateľov.
 ► 1850 odčlenením z Trenčína vznikla po administratívnej stránke obec Žabinec, ale ako samostatné sídlo nachádzame Žabinec na mape z r. 1739 , na ktorej prekvapujúco nie sú vyznačené ani Istebník, ani Orechové. Dovtedy (do 1850) želiarska osada Žabinec bola majetkom mesta Trenčín, spomínaná už v r. 1238.
 ► 1866 v októbri na choleru zomrelo v Istebníku 8 ľudí, v Orechovom 8 ľudí, v Žabinci dvaja.
 ► 1877 Istebník je samostatná obec, má 194,8 ha rolí, 29 ha pasienkov, 22,7 ha lúk, 253,7 ha lesov, 29,2 ha viníc, žiadne porasty tŕstia (Rohr und Schilf 0), 15 ha neúrodnej pôdy, spolu 547 ha, čistý výnos 2440 zlatiek; pôda je orná, piesčitá, čistočne čierny íl, stromkové škôlky sú na ploche 5,4 árov, obyvateľstvo sa živi prevažne obrábaním pôdy, denná mzda je 80kr. pre mužov, 30kr.pre ženy, 24 kr. pre deti, je tu 12 koní, 38 volov, 37 kráv, 38 prasiat, 105 oviec, žiadne kozy, žiadne osly; je tu 1 veľké hospodárstvo, 37 malých hospodárstiev, spolu 228 obyvateľov, 38 domov, miestna reč je slovenská, prislúcha ku fare v Turnej a poštovému úradu Trenčín; je tu 1 krčmár a 1 kováč.
 ► 1877 Orechové je samostatná obec, má 131,1 ha rolí, 26,9 ha pasienkov, 80,7 ha lúk, 174,3 ha lesov, žiadne vinice, žiadne porasty tŕstia, 17,7 ha neúrodnej pôdy, spolu 430,7 ha, čistý výnos 1525 zlatiek; pôda je piesčitá, ílovitá, orná, stromkové škôlky sú na ploche 150K??, obyvateľstvo sa živi prevažne poľnohospodárstvom, denná mzda je 80kr. pre mužov, 30kr.pre ženy, 24 kr. pre deti, je tu 13?? koní, 10 volov, 40 kráv, 40 prasiat, 150 oviec, žiadne kozy, žiadne osly; je tu 1 veľké hospodárstvo, 29 malých hospodárstiev, spolu 205 obyvateľov, 31 domov, miestna reč je slovenská, prislúcha ku fare v Turnej a poštovému úradu Trenčín; je tu 1 krčmár.
 ► 1877 Žabinec je samostatná obec, nemá žiadne role, 2,8 ha pasienkov, 18,2 ha lúk, žiadne lesy, žiadne vinice, žiadne porasty tŕstia, 5,9 ha neúrodnej pôdy, spolu 26,9 ha, čistý výnos 2440 zlatiek (Reines Erträgniss 131 fl+25kr); pôda je čierny íl, stromkové škôlky tu nie sú žiadne, obyvateľstvo sa živi prácou a dennú mzdu a obrábaním pôdy, denná mzda je 80kr. pre mužov, 30kr.pre ženy, 24 kr. pre deti, sú tu 2 kone, 2 voly, 24 kráv, 8 prasiat, žiadne ovce, žiadne kozy, žiadne osly; nie je tu žiadne veľké hospodárstvo, 19 malých hospodárstiev, spolu 128 obyvateľov, 21 domov, miestna reč je slovenská, prislúcha ku fare v Orechovom a poštovému úradu Trenčín; je tu 1 krčmár. Je tu v Žabinci jedna živnostenská prevádzka - pálenica, ktorá nie je vedľajšou prevádzkou poľného hospodárstva, denne spracuje 15 vedier kvasu z múčnatého alebo jadrového ovocia (žiadne kôstkové ani nemúčnaté, ani melasu nie), nevyrába lieh, vyrába pálenku v množstvách: Productionsquantum: Spiritus 1872-, 1873-, 1874-; Branntwein 1872Eim52+M30, 1873Eim35+20, 1874Eim 47+30; ; na poplatkoch odviedla 142 zlatiek v r. 1872, 97 zl. v r. 1873, 148 zl. v r. 1874; nie je tu žiaden palič, ale zamestnáva jednoho pracovníka za dennú mzdu 30 grajciarov rakúskej meny; na pálenie používa jednoduchý kotol; doba prevádzky bola 2 mesiace v r. 1872, 1 mesiac v r. 1873, 1,5 mesiaca v r. 1874.
 ► 1883 postavený prvý železničný most cez Váh.
 ► 1905 na streche kostola pôvodné šindle vymenili za eternit.
 ► 1907-1910 postavená kaplnka sv. Jána Nepomuckého pri kostole.
 ► 1910 v kostole kamennú dlažbu, ktorá bývala veľmi vlhká, vymenili za terasovú.
 ► 1911 na veži kostola pôvodné šindle vymenili za plechovú krytinu.
 ► 1913 k Orechovému bol pričlenený Žabinec (iný údaj: 1.9.1912).
 ► 1914 - 1918 v prvej svetovej vojne zahynulo z Istebníka 5(?) ľudí, z Orechového 12 ľudí, ďalší boli ranení a zajatí.
 ► 1918, 10. novembra sa v obciach ubytovali československí vojaci.
 ► 1927 postavená (nová) farská budova vedľa kostola.
 ► 1928 zavedená elektrina.
 ► 1930 približne (okolo r. 1930) postavený kríž v Hornom Orechovom.
 ► 1931, 29. júna odhalený pomník padlým vojakom pri kostole. Pod krížom je súsošie Sedembolestnej Panny Márie.
 ► 1932, na jeseň bol zásluhou Jozefa Ďuriša založený spevokol Drotár. Jestvoval až do prechodu frontu na jar 1945.
 ► 1932 spevnená cesta z valcovaného štrku.
 ► 1932-1935 v Istebníku postavená kvasnicová továreň.
 ► 1934 presklené dvere v predsieni kostola.
 ► 1938 schválené stanovy novovytvoreného Lesného družstva.
 ► 1939-1940 v Istebníku bola predĺžená spevnená cesta až po Ondrkála.
 ► 1938-1941 (približne) v Orechovom jestvoval oddiel Slovenských katolíckych skautov, vedený Jozefom Ďurišom.
 ► 1940, 14. marca na cintoríne v Istebníku odhalili pamätnú dosku bývalému žiakovi Obchodnej akadémie v Trenčíne poručíkovi Jánovi Prháčkovi, ktorý padol pri obrane vlasti v marci 1939.
 ► 1940 začala výstavba štvortriednej školy v Istebníku, ukončená bola až v r. 1945. Stojí na mieste starej židovskej krčmy, ktorú v r. 1940 zbúrali. V škole je aj kinosála s balkónom a byt školníka. Neskôr sa budova používala ako kultúrny dom a kino, škola tam už nebola.
 ► 1942 a v okolitých rokoch boli niektorí muži na letných poľnohospodárskych prácach v Nemecku, kde si dobre zarobili.
 ► 1942 mali Orechové, Istebník a Žabinec spolu 1594 obyvateľov.
 ► 1944 v Istebníku postavená pestovateľská pálenica.
 ► 1945, v apríli ustupujúce nemecké vojsko vyhodilo do vzduchu železničné mosty aj cestný most cez Váh.
 ► 1945, v apríli pri prechode frontu bol kostol poškodený niekoľkými zásahmi delostrelectva, najmä veža kostola dostala viac zásahov, ale nezrútila sa.
 ► 1948 k opraveným železničným mostom bola pripojená lávka pre peších.
 ► 1950, 12. augusta zavedená elektrina do Horného Orechového.
 ► 1950, 20. augusta v Orechovom založené JRD II. typu.
 ► 1951 čiastočná úprava ciest v Orechovom.
 ► 1953, 12. apríla začalo činnosť kino Slovan v Istebníku.
 ► 1953 jestvovala Základná organizácia Zväzarmu v Istebníku; na zachovanej fotografii je 21 mladých mužov.
 ► 1957 istebnícki občania vstúpili romadne do JRD III. typu v Orechovom.
 ► 1960 (približný rok) bol zavedený vodovod v Orechovom.
 ► 1960, 1. júla Orechové aj Istebník vplynuli do umelo vytvorenej obce "Závažie".
 ► 1968 mali Orechové, Istebník a Žabinec spolu 2086 obyvateľov.
 ► 1969 vyšla 48 stranová brožúra: Jána Minárech: Dejiny obcí Istebník, Orechové a Žabinec, "pri príležitosti osláv 700. výročia vzniku obce Istebník a 560. výročia vzniku Orechového". Vtedajší Miestny národný výbor v Závaží aj Osvetová beseda v Závaží vydali zmienenú brožúru v náklade 700 kusov. 
 ► 1969 vydali odznak s nápismi "700 Istebník Orechové".
 ► 1972, 1. januára "Závažie" (t. j. aj Orechové, Istebník, Žabinec) vplynulo do Trenčína.
 ► 1977 melioráciou odvodnili dolnú časť severného svahu kopca Čechovka (Vinohrady) spadajúcu k Orechovskému potoku, kde boli dovtedy role.
 ► 1979 nová omietka na priečelí kostola. V roku 1979 bolo lešenie okolo budovy kostola aj veže.
 ► 1982 nová elektrifikácia kostola.
 ► 1982-1984 nové okná do kostola.
 ► 1985 okolo (1980-1989, presný datum neznámy) oprava farskej budovy.
 ► 1982-1984 kostol zvnútra nanovo vymaľovaný.
 ► 1986-1987 generálna oprava organu kostola.
 ► 1997 rekonštrukcia a prístavba farskej budovy.
 ► 1998 nový misijný kríž, namiesto predošlého, už rokmi poškodeného.
 ► 1998 nový kríž na cintoríne, namiesto predošlého, už rokmi poškodeného.
 ► 2000 obnova maľovky kostola, úprava svätyne, položenie kobercov, nové ozvučenie, pridaná mreža do predsiene, nový betlehem.
 ► 2001 socha Panny Mária na hlavnom oltári.
 ► 2001 vyšla brožúra: Martin Poživenec: 220 rokov farnosti Trenčín - Orechové 1781-2001.
 ► 2010 na jar vykonali stavebné úpravy v kultúrnom dome v Istebníku, po ktorých časť budovy začala používať mestská polícia, inú časť budovy miestny klub dôchodcov. V budove naďalej zostáva materská škôlka. Škola ani kino tu už nie sú. Budovu pôvodne postavila obec Istebník v dobe prvej Slovenskej republiky. 
 ► 2015 (približne) postavený nový drevený kríž na rázcestí v Hornom Orechovom. Dňa 31.5.2019 tento kríž posvätil orechovský pán kaplan Juraj Adamec.(Udalosti sú poväčšine vypísané z brožúr autorov Minárech (1969) a Poživenec (2001)).
Ak nie je výslovne uvedené inak, autor je
Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2019.

Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia prosím o upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve https://web.archive.org/web/

Dielo je tu zverejnené pre oboznámenie jednotlivcov s jeho obsahom.
Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Ak dielo (čo i len zčasti) potrebujete, požiadajte autora vopred.
Pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany           Návrat na hlavnú stránku


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: