Trenčanom o Trenčíne
Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.

www.trencan.6f.sk   Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:
Povojnové NÁKUPNÉ STREDISKÁ
a sústredená obchodná vybavenosť
v Trenčíne.
[0221]
Obsah - kotvy:
Úvod
Tabuľka - zoznam
Poznámky
Súvisiace témy
Obrázky
Poďakovanie
Tento prehľad obsahuje rôzne formy sústredenej obchodnej aj občianskej vybavenosti (tiež jednotlivé obchody) v Trenčíne, téma však nie je veľmi ostro ohraničená.
Časový rozsah témy zahrnuje dve obdobia:
• obdobie socializmu, teda zhruba 1945 - 1989.
• obdobie súčasného kapitalizmu, teda zhruba od 1989 doteraz.

      Sústredená obchodná vybavenosť sa začala objavovať po vojne (=po r.1945). Jej potrebu vyvolala sústredená hromadná bytová výstavba uskutočňovaná formou jednej sústredenej investície, veľkej a nie rozdrobenej.
Pre sústredenú bytovú výstavbu sa stavala organicky začlenená blízka sústredená obchodná a občianska vybavenosť, obchodné domy a nákupné (obchodné) strediská, ktoré tiež v neveľkej miere obsahovali aj drobné prevádzkarne služieb pre občanov.

      Po roku 1989 sa začali budovať a prevádzkovať nákupné strediská, často veľké, sústredené, ktorých charakteristickým rysom bolo samostatné umiestnenie, oddelené a vzdialené, nie príliš súvisiace s umiestnením bytovej výstavby.
Výrazným ich prvkom bol prístup kupujúcich zákazníkov autami, keďže boli vzdialené; to vyvolalo výstavbu rozľahlých parkovísk pre tieto vzdialené nákupné strediská. V tejto výstavbe sa uplatnili zahraniční investori s veľkým kapitálom, ktorí nemali problém kupovať a zaberať nové veľké plochy aj na poľnohospodárskej pôde, ktorej ochrana sa po r. 1989 nepresadzovala; preto stavali typicky málo(jedno)podlažné ľahké budovy a veľké parkovacie plochy predtým nevídanej rozlohy.

Tento prehľad nadväzuje na spracovanie obdobných tém v starších obdobiach, vymenované sú na konci. Kvôli náväznosti uvádzame na začiatku tabuľky bledším písmom zopár súvisiacich vybraných položiek predošlých období.
S úmyslom zachovania údajov do budúcnosti, zahrňujeme do témy aj drobnejšie položky (jednotlivé obchody) - tie bývali zriadené najmä v jestvujúcej (staršej) zástavbe, typický príklad sú obchody na námestí.
Účelom tohoto diela je poskytnúť prehľad a základné údaje i súvislosti, nie vyčerpávajúce údaje o každej položke. Niektoré prvky obsahu sú spoločné aj pre iné témy autora. Nedokonalosti aj mýlky sú vždy možné; autor uvíta pripomienky aj doplnenia. Neobsahuje obce pripojené k Trenčínu.Povojnové NÁKUPNÉ STREDISKÁ (a iné sústredené obchody) v Trenčíne. (Ing.V.Brabenec, 01/2007, 2013=Upd1, 2023=Upd3)
Názov, popis, umiestnenie    Odkedy v prevádzke Pozn.
   Trhoviská vždy
   Renado - remeselnícky nákupný dom, Hollého ul. 1850
   Flack 1880
   Knoepfelmacher 1905 / 1913
 Žemberov dom, Kubranská ul., oproti vchodu do TOS výstavba od cca 1943, znárodnené (1948?), nedokončené
Rázusova ul., (Sihoť, oproti vodnému zdroju) sústredená obchodná vybavenosť, v prízemí tiahleho bytového domu, deväť obchodných prevádzok od zač.r.1958 pozrieť dole.
Dlhé hony I., sústredená obchodná vybavenosť: bufet Smažienka, drogéria, papiernictvo, lekáreň; oproti: mliekareň, potom kvetinárstvo, elektrospotrebiče, pošta. od r.1958 (výstavba od 1955)
Nábrežná ul., sústredená obchodná vybavenosť v dvoch sivých bytových domoch:
V severnejšom od r. 1957 bolo: mäsiarstvo, mliekareň, kaderníctvo, kníhviazačstvo
V južnejšom od r. 1960 boli výroba zákuskov, zelovoc (samoobsluha), potraviny (samoobsluha)
od r.1957 a od 1960
Dlhé hony II., sústredená obchodná vybavenosť, ulica Sovietskej armády (=Legionárska), reštaurácia Perla, v južnej prízemnej budove + v severnej prízemnej budove = textil, obuv, kaderníctvo, holičstvo od 1964 (výstavba od 1963)
Sihoť II, Hodžova ul., samostatný obchod v samostatnej prízemnej budove - samoobsluha potraviny, vo svojej dobe prezývaný "Bátora" (podľa vedúceho) od r.1967
Prior, obchodný dom, Vajanského ul. 4, stred mesta výstavba od 31.10.1969, otvorenie1973
Rozkvet, nákupné stredisko, Šoltésovej ul., na Sihoti pri Kotve a pri zimnom štadióne 1975
Úspech, nákupné stredisko, Zlatovská ul., za mostami pri Odeve 1975
Nákupné stredisko (ľudovo nazývané "U Šišmiša") v južnej časti sídliska Noviny, v samostatnej jednoposchodovej budove s pôdorysom v tvare písmena "U", obchody na prízemí: potraviny, mäso, drogéria (s drobným tovarom), približne od konca 70. rokov
Centrum, nákupné stredisko na Hviezdoslavovej ul., otvorené v auguste 1980; súčasťou je aj stravovacie zariadenie Centrum II., výstavba od 1978-1981 aug.1980; 1981
Družba, Legionárska ul.21, pri nemocnici. Výstavba 1979-1982. otvorené 1982
Radegast, nákupné stredisko (Sihoť III. + Sihoť IV.), viacero prevádzok obchodov aj služieb, v samostatne stojacej masívnej jednoposchodovej budove, na križovatke ulíc Opatovská a Žilinská. približne 1985
Južanka, nákupné stredisko, sídlisko Juh; viacero prevádzok obchodov aj služieb, vo veľkej samostatne stojacej masívnej, výškovo odstupňovanej budove, na Svobodovej ul.; prestavané v r. 2006 na 8500m2. otvorené 1987
Billa, potraviny, Štefánikova ul., pri žel.rampách pri mliekarni otvorené v dec.1994.
vedľa Družby, pás prízemných radových obchodíkov, severozápadne od Družby, vchody z Legionárskej ul.. možno 1995? jestvujú (2023)
vedľa Družby, pás prízemných malých obchodíkov, západne vedľa Družby, vchody boli z plochy pri Družbe; v prevádzke boli zopár rokov, potom opustené, nakoniec zbúrané. od možno 1997?? do možno 2000??
Radové obchodíky oproti kasárňam na Legionárskej ul. = kvetinárstvo, ... (bolo to na mieste kde teraz (2023) stojí lekáreň Pafčugových a obchody SekoDapa). od možno 1997?? do možno 2001??
Jednota-Coop, potraviny, Soblahovská ul., poniže cintorína otvorené 7.júla 1999
Kaufland, potraviny, Električná ul. 2314. Výstavba začala na jar 2001. otvorené 28.okt.2001
Madov - dom domácich potrieb (elektrospotrebiče a železiarstvo) pri žel.stanici, na rohu ulíc Kragujevacká - Železničná, v prestavanej budove; prestavba začala na jeseň 2001. otvorené 17.sept.2002
Tesco, obchodný dom, Belá. Výstavba začala na jar 2002. otvorené 24.okt.2002
Interfruct, veľký obchod ovocím, zeleninou a nápojmi, Bratislavská cesta, za mostami. Zanikol, budovu využil iný obchod. okolo 2003 ?? do asi 2005 ??
Lidl, potraviny, pri všeobecnom cintoríne, Soblahovská ul. otvorené 30.sept.2004
Lidl, potraviny, za mostami, Bratislavská ul., pri býv. továrni "Kvasnicová" (Slovlik, Old Herold) otvorené 7.sept.2005
Max, (OCM), obchodný dom, oproti Merine, Štefánikova ul. otvorené 7.dec.2005; prestavba 03.-08.2014
Obchody pri Tescu (Nay, Jask, ...) v jednej spoločnej budove okolo 2005??
Lidl, potraviny, na hornej Sihoti, Hodžova ul. 7438, pri železnici, na južnom okraji bývalej mliekarne okolo 2005??
Asko, nábytok, Belá (vedľa Tesca) okolo 2007??
Laugaricio, obchodný dom, Belá okolo 2007??
Baumax, obchodný dom, Ku Štvrtiam 7030; zatvorili ho 1.11.2015, od februára 2016 bol zmenený na OBI. Baumax otvorený 10.5.2007
Kaufland, obchodný dom na mieste zbúranej Meriny, Štefánikova ul. otvorené 18.5.2023

POZNÁMKY:

Sústredená obchodná vybavenosť na Rázusovej ul. od zač.r.1958
Boli to prvé po vojne postavené obchody, v prízemí tiahleho bytového domu na Rázusovej ul. na Sihoti oproti vodárni (vodnému zdroju). V dome na troch poschodiach domu sú byty, ale od samého počiatku na celej prízemnej časti domu sú (doteraz) viaceré obchody, ktoré sa stali a doteraz sú jedinou sústredenou obchodnou vybavenosťou (obchodným strediskom) štvrte (stará) Sihoť (I.), vybudovanou až tri desaťročia po začiatku zástavby tejto mestskej štvrte. Pozdĺž celej prízemnej časti domu, začnúc od severu boli smerom ku stredu mesta obchody v tomto poradí:
 * PNS (Poštová novinová služba = dobový názov pre predaj tlače) a tabakové výrobky
 * Lekáreň (pani Sláviková, rod. Murínová - Murínovci boli slovenská lekárnická rodina)
 * Odevy a textil ("Juca")
 * Potraviny (samoobsluha) 
 * Mäso (Pipita?)
 * Ovocie a zelenina 
 * Drogéria (pani Slabeňáková)
 * Bufet
 * (nakoniec za rohom bolo Agitačné stredisko (vchod zboku domu, od juhu))

Sústredená obchodná vybavenosť (Smažienka+...) na Dlhých honoch I  od 1958 (výstavba od 1955); vymenúvajúc obchody v smere od Váhu (=od západu), na severnejšej strane ulice Dlhé hony boli tri obchody: drogéria(+papier+hračky), bufet Smažienka, lekáreň; na južnejšej strane tej ulice (teda oproti) boli dva obchody: pošta a kvetinárstvo (medzi nimi stĺpy, kam po r. 1989 ešte pristavali drobný obchodný priestor). Než sa toto postavilo a uviedlo do prevádzky, bol dočasne nablízku obchod potravinami v drevenom baraku za križovatkou (teraz je v tých miestach trojpodlažný bytový dom).

Sústredená obchodná vybavenosť na Nábrežnej ul. ,  od 1957 / od 1960 - ide tu od dva takmer rovnaké sivé bytové domy tzv. U", každý z nich má dlhšie priečelie pozdĺž hrádze Váhu, a každý z nich má na každom konci zalomenie (krídlo); domové krídla sú teda spolu štyri a v každom z nich boli a sú obchody (príp. prevádzky služieb obyvateľstvu). 
V severnejšom bytovom dome (100b.j.; postavený 1957) bolo: mäsiarstvo, mliekareň, kaderníctvo, kníhviazačstvo.
V južnejšom bytovom dome (102b.j.; postavený 1960) bolo: výroba zákuskov, zelovoc (samoobsluha), potraviny (samoobsluha).

Sústredená obchodná vybavenosť (Perla+1) na ul. Sovietskej armády (Dlhé Hony II) od 1964 (výstavba od 1963) == severná prízemná budova = textil, obuv, kaderníctvo, holičstvo; južná prízemná budova = reštaurácia Perla

Obchod potraviny ( vo svojej dobe prezývaný "Bátora", očividne podľa vedúceho predajne) na sídlisku Sihoť II. (medzi mliekarňou a zimným štadiónom) postavili v roku 1967 ako samostatnú voľne stojacu prízemnú budovu s plochou strechou, na západnej strane Hodžovej ulice. Bol to prvý základný obchod na Sihoti II, pretože Rozkvet ešte nestál. Po postavení nákupného strediska Rozkvet  v r. 1975 význam obchodu poklesol, ale udržal sa až do konca obdobia socializmu, potom (po 1989) bola budova zrejme v súkromnom vlastníctve a boli v nej rôzne obchody, prevažne potraviny (začas mliekarne Sabinov), potom (po r. 2020) už iný tovar (bicykle, ...)

Prior, obchodný dom, Vajanského ul. 4, v širšom strede mesta. Výstavba začala 31.10.1969, začiatok prevádzky bol v roku 1973. Postavením Prioru a predtým hotela Laugaricio (1969 ukončenie výstavby) sa Vajanského ulica celkom zmenila. Dovtedy tu bola nevysoká zástavba, zopár drobných obchodov (Rempo, ...) a (po fronte) trhovisko; pred 2.svet. vojnou na ulici boli obchod Putz, hostinec Slavia, v Bauerovom dome bol kedysi tiež výčap. Za zadnou časťou Prioru bol svah zjazdu z mosta na Palackého ulicu, vybudovaný v r. 1956. Po Vajanského ulici jazdili autobusy smerom na juh (opačným smerom jazdili po Hviezdoslavovej ul.).
Pri výstavbe Prioru sa riešil technický problém so spodnou vodou.
Plocha západne za postaveným Priorom sa zmenila v rokoch 1979-1983, kedy spolu s novou cestou II/507 (v r. 1982-1984) vybudovali nové cesty medzi zadnou časťou Prioru a vtedajšou ulicou Obrancov mieru (predtým aj teraz ulica Pribinova, ale najstarší názov bol Váhová ulica) do súčasného stavu.
Organizačne trenčiansky Prior patril pod generálne riaditeľstvo v Partizánskom a po zmene spoločenských pomerov v štáte v r. 1989 došlo k zmene na akciovú spoločnosť a zakrátko aj ku konkurzu a likvidácii. Predajné priestory sú naďalej využívané, ale už organizačne samostatnými obchodmi.

Rozkvet, nákupné stredisko, Šoltésovej ul., na Sihoti pri Kotve a pri zimnom štadióne, postavili v r. 1975 na mieste medzi už stojacimi bytovými domami. Pred prízemnou budovou Rozkvetu vybudovali voľnú plochu s trochou zelene a vodotryskom. Okrem veľkej predajne potravín tu boli aj ďalšie predajne a pošta  (dovtedy bola pošta na Sihoti v dome kožušníka Sokola na rohu ulíc Rázusova a Smetanova). V r. 2021-2022 priestor pred Rozkvetom nanovo obnovili.

Úspech, nákupné stredisko na Zlatovskej ul., za mostami pri Odeve, postavili v roku 1975 na mieste starej drobnej zástavby, ako voľne stojacu dvopodlažnú budovu s plochou strechou, s vonkajším krytým schodiskom, vedľa (poniže) Závodného klubu ROH Odevných závodov. Na prízemí bola predajňa potravín (myslím že aj mäsiarstvo), na poschodí elektro a nábytok. Pri vonkajšom schodisku bol vodotrysk. Pred nákupným strediskom vytvorili voľnú, výškovo odstupňovanú pplochu, ktorej nižšia časť sa v súčasnosti používa na odstavenie áut. Na dolnom (juhozápadnom) okraji voľnej plochy bol stánok PNS s novinami (ďalej škôlka či jasle, lekárska ambulancia).

Nákupné stredisko v južnej časti sídliska Noviny, v prevádzke približne od konca 70. rokov.
Ľudový názov "U Šišmiša" vznikol na základe blízkosti rodinného domu Dušana Šišmiša, ktorý bol v tej dobe (zhruba 1970-1989) okresný tajomník Komunistickej strany Československa, čo bola prakticky najvyššia funkcia na okresnej úrovni.
Nákupné stredisko je samostatná budova na miernej vyvýšenine, s dvomi nadzemnými podlažiami, s pôdorysom v tvare písmena "U", kde uprostred je voľné priestranstvo prístupné z chodníka niekoľkými širokými nástupnými schodmi. Obchody na prízemí: potraviny, mäso, drogéria (s drobným tovarom).

Nákupné stredisko Centrum na Hviezdoslavovej ul., otvorené bolo v auguste 1980; je to rad obchodov v prízemných podlažiach panelových bytoviek sídliska Centrum, od sochy Štúr+Hurban+Hodža, po Horný šanec.
Na južnejšom konci (pri Hornom šanci) je samostatne stojaca jednopodlažná budova obchodov.
Na severnejšom konci (pri soche Štúr+Hurban+Hodža) je samostatne stojaca budova reštaurácie Centrum ("stravovacie zariadenie Centrum II.") [oproti bývalej Jaselskej (predtým Bankovej) ulici], výstavba od 1978-1981, prestavaná bolo zvnútra aj zvonku v r. 2021-2023.

Nákupné stredisko Družba, Legionárska ul.21, pri nemocnici. Výstavba 1979-1982, otvorené 1982. Budova má dve nadzemné podlažia s obchodnými priestormi. Je postavená na mieste bývalej nábytkovej továrne Družba, ktorej korene siahajú k roku 1900 (bližšie pozrieť na týchto stránkach v položke Priemysel v Trenčíne). Výstavba trvala dosť dlho. V suteréne je rozsiahly kryt Civilnej obrany.

Nákupné stredisko Radegast (Sihoť III. + Sihoť IV.) od roku približne 1985. Postavené ako súčasť výstavby sídliska, na križovatke starej cesty do Opatovej s novou Považskou ulicou. Budova má dve nadzemné podlažia s obchodnými priestormi. Teraz sú v suteréne lekáreň a geriatrická ambulancia, na poschodí posilovňa a drobné služby (pedikúra, manikúra). Na uličnom rohu je rozsiahlejší voľný priestor s pamätníčkom výstavby sídliska. Názov je podľa značky piva, ktoré sa tu predávalo.

Nákupné stredisko Južanka otvorené 1987, postavené na miernom svahu, v jeho podzemí je veľký kryte Civilnej obrany. Radové obchodíky postavené pred Južankou od roku možno 1995? (postavené na CO kryte zapustenom v zemi) zanikli požiarom krátko po r. 2000. Nákupné stredisko Južanka bolo celkom prestavané v r. 2006 na 8500m2, do prevádzky odovzdané 11.mája 2006. Viac (aj obrázky) pozrieť na: https://trencan.6f.sk/Brabenec/0154-Juh/0154-Juh.html

Billa, obchod potraviny na Štefánikovej ul., pri železničných rampách pri mliekarni na Sihoti, boli otvorené v decembri 1994. Je to zčasti na pozemku kde kedysi stáli kasárne "Pred poľom" postavené z obvyklých vojenských drevených barakov postavené 1952-1953, využívané len asi desaťročie pre ochranu vojenského skladu v Zábraní.

Rad prízemných obchodíkov, severozápadne vedľa budovy Vodných elektrární, (inak povedané: medzi rohom budovy Keramoprojektu a nákupným strediskom Družba), vchody sú z chodníka na východnej strane Legionárskej ul.; v prevádzke sú možno od r. 1995(?), jestvujú doteraz (2023). Na ich mieste boli predtým autobusové zastávky a oproti bol hostinec "Šebová".

Rad prízemných obchodíkov, západne vedľa budovy nákupného strediska Družba, vchody boli z plochy pri Družbe; v prevádzke boli zopár rokov, potom opustené, nakoniec zbúrané. Jestvovali nie dlho, od možno 1997(?) do možno 2000(?), už po nich niet (2023) ani stopy.

Rad prízemných obchodíkov na Legionárskej ul., oproti severnému rohu kasární kde začína ulica Priekopy, bolo tam kvetinárstvo a iné, jestvovali krátko, od roku možno 1997(?) do roku (najviac) 2001. Teraz (2023) na tom mieste stojí budova obchodov (Seko Dapa) a lekárne Pafčugových. Predtým tam bola medzivojnová zástavba zväčša prízemných domov s rôznorodou a premenlivou funkciou (okrem obydlí aj napr. poľnohospodársky sklad, holičstvo, zberňa surovín, hostinec, agitačné stredisko,...) medzi Legionárskou a Biskupickou ulicou.

Jednota-Coop, potraviny, Soblahovská ul., poniže cintorína, v novopostavenej prízemnej budove, otvorené 7.júla 1999. Predtým tam bol voľný priestor po zaniknutej tehelni. V budove po čase boli iné predajne.

Obchodný dom Kaufland (najmä potraviny), Električná ulica číslo 2314, rozľahlá prízemná budova s plochou strechou a veľkým parkoviskom. Výstavba začala na jar 2001, otvorené 28.okt.2001. Predtým tu bola poľnohospodársky obrábaná pôda (bolo to tesne za hranicou zastavenej časti mesta).

Madov - dom domácich potrieb (elektrospotrebiče a železiarstvo) pri žel.stanici, na rohu ulíc Kragujevacká - Železničná, v prestavanej budove; prestavba začala na jeseň 2001. otvorené 17.sept.2002, predtým v tej budove bol Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik, n. p. Bratislava, závod Trenčín, ale pôvodne (do postavenia novej žel. stanice a preložky koľají v r. 1941) iste slúžila železničnej doprave (asi sklad), pretože tesne vedľa severozápadnej strany budovy viedli pôvodne koľaje do Žiliny.
Po r. 1989 Madov mal začas tiež predajňu rovnakého druhu na Hviezdoslavovej ulici poniže predajne cukríkov ľudovo zvanej Orion.

Obchody Seko Dapa (železiarstvo, domáce potreby, drogéria, papiernictvo, ) na križovatke ulíc Legionárska a K dolnej stanici (západne oproti niekdajšiemu severnému rohu kasární(zbúrané 2005) na Legionárskej ulici, kde začína ulica Priekopy), v prevádzke od roku približne 2002. Predtým tam bol rad prízemných obchodíkov od roku možno 1997(?), predtým tam bola medzivojnová zástavba zväčša prízemných domov s rôznorodou a premenlivou funkciou (okrem obydlí aj napr. poľnohospodársky sklad, holičstvo, zberňa surovín, hostinec, agitačné stredisko,...) medzi Legionárskou a Biskupickou ulicou. 

Tesco, obchodný dom, Belá. Výstavba začala na jar 2002, otvorené 24.okt.2002. Neskôr pribudol v susedstve ďalší obchodný dom smerom k letisku (Nay, Jask, ...) okolo r. 2005(?), potom ďalší (nábytok Asco) smerom k Inovcu okolo roku 2007(?). Nakoniec na druhej strane hlavnej cesty vybudovali obchodné stredisko "Laugaricio" s veľkým množstvom predajní okolo roku 2007(?).

Interfruct, veľký obchod ovocím, zeleninou a nápojmi, postavili za mostami na Bratislavskej ceste. Po čase zanikol,  budovu využil iný obchod. (okolo 2003 ?? do asi 2005 ??)

Obchodný dom Lidl (potraviny) postavili pri všeobecnom cintoríne na Soblahovskej ul., otvorili ho 30.sept.2004. 

Obchodný dom Lidl (potraviny) postavili za mostami, na Bratislavskej ul., oproti továrni "Kvasnicová" (Slovlik, Old Herold), otvorili ho 7.septembra 2005.

Obchodný dom Lidl (potraviny) postavili na hornej Sihoti, Hodžova ul., pri železnici, na južnom okraji bývalej mliekarne okolo 2005(?).

Obchodný dom Max (OCM), postavili oproti Merine, v ohybe Štefánikova ul., na mieste bývalej továrne "Borovičková"; otvorili ho 7.dec.2005. V marci až auguste roku 2014 ho prestavali.

Obchodný dom Baumax postavili v roku 2007 ako prvú novostavbu na dovtedajších roliach (poľnohospodárskej pôde) na južnej strane spojovacej cesty vedúcej od biskupických rámp ku (koncom roku 2006 vybudovanej) kruhovej križovatke pod sídliskom Juh, na adrese Ku Štvrtiam 7030. Celková predajná plocha je 9 300 m2; sortiment záhrada, stavba, bývanie, náradie. Prevádzku Baumax otvorili 10.5.2007 a zatvorili ju 1.11.2015 (podobne ostatné Baumaxy v Slovensku). Po prebudovaní obchodných priestorov tu bol (v tých istých priestoroch) v prevádzke od februára 2016  (a podobnom, i keď nie zhodnom sortimente tovarov) obchodný dom OBI.
Neskôr v tých miestach, o málo ďalej západne od prvej budovy Baumaxu, postavili ďalšiu budovu obchodnej prevádzky so sortimentom zameraným na vnútorné vybavenie budov. Tá sa časom prevádzkove zmenila na inú a potom rozdelila na viac obchodných prevádzok.
Spolu s budovami vybudovali aj súvisiace príjazdné cesty a parkoviská.

Obchodný dom Kaufland (najmä potraviny), postavili na mieste zbúranej textilnej továrne Merina (predtým Tiberghien), na Štefánikovej ul., otvorili ho 18.5.2023. Vedľa budovy je veľké parkovisko pre zákazníkov obchodu.


Súvisiace témy: (ťuknite na položku obsahu, a ona sa otvorí v novej záložke vášho internetového prehliadača.)
Niekdajšie obchody na hlavnom námestí v Trenčíne • Trhy a jarmoky v minulosti Trenčína • Najstaršie obchody v Trenčíne (~1850-1919) Staré obchody v Trenčíne (1919-1945) Niekdajšie trenčianske obchodníčky a podnikateľky (1919-1945) Zoznam živností na hlavnom námestí (~1942) Likvidácie a arizácie podnikov Židov v Trenčíne (1941-1942) Prvé "obchodné domy" v Trenčíne (1850-1945) • Prvý naozajstný obchodný dom v Trenčíne (1943-1945/1948) Prvá samoobsluha v Trenčíne (1958) Niekdajšie trenčianske hostince (1568-...) • Hostinec Sopková Hostinec "U Václava" Zmrzlinári starého Trenčína Výstavba sídliska Juh v Trenčíne (tam aj o "Južanke" - text aj obrázky")

Obrázky: Obrázky: územie pred postavením Družby, rozostavaná Družba, územie pred postavením Prioru, rozostavaný Prior na začiatku aj v závere výstavby - nájdete na: https://trencan.6f.sk/Brabenec/0209-OST4/0209-ObrazkyStarehoTrencina4.html Poďakovanie: Za doplnenie niektorých obchodov ďakujem Ing. Milanovi Vrabcovi.

Ak nie je výslovne uvedené inak, autor je
Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 2023.
Zverejnené na www.trencan.6f.sk/19. decembra 2023.
Chyby, omyly, nesprávnosti nemožno vylúčiť;
v prípade ich zistenia autor uvíta upozornenie.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.
Toto dielo je v príslušnej variante uložené s časovou značkou (datumom) v internetovom archíve.

Autor vynaložil úsilie a prostriedky na zhotovenie diela.
Toto dielo je tu sprístupnené výhradne pre osobnú potrebu iba fyzických osôb
na štúdium výlučne v autorovom pôvodnom umiestnení a s pôvodnou adresou.
Pre iné použitie diela je potrebný súhlas autora vopred.
Odkazy na dielo sú vítané.
Ele adresa pre styk s autorom je v hlavičke hlavnej stránky.
Za reálnej spoločenskej praxe (nielen góglu) porušovania Autorského zákona
pre sťaženie svojvoľného kopírovania je dielo upravené.
Pramene u autora.
(Koniec diela)


Návrat späť na vrch tejto strany           Návrat na hlavnú stránku


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: