Trenčanom  o  Trenčíne
"Pamäť  Trenčína"
Trenčínofil, historista, minulista, mobilný histopéd.                                                                                                                                                                            Trenčínológia. Trenčínografia. Trenčínopédia.
 Stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína.   [elektron8(zavinaac)tutamail(boddka)com       predtým bolo (už nefunguje): bebece999 @ tutanota.com]   Založené 9.3.2008.  Od 20.4.2015 na: www.trencan.6f.sk 
   Je .
       

Posledná zmena [MM/DD/RRRR]:
Tieto stránky sú o Trenčíne, tu čítať ďalej!
                                                      hlavne o jeho histórii. Nie sú však venované histórii Trenčína vo všeobecnosti - takých zdrojov informácií je dostatočný počet, často sa iba opakujú, ich obsah sa zväčša nemení a poskytujú len základný prehľad, spravidla však postačujúci pre väčšinu verejnosti. Tieto stránky sú viac zamerané na jednotlivé stránky histórie Trenčína a na ich hlbšie poznávanie, s vedomím, že záujemcov o podrobnejšie informácie nikdy nebude veľa.
Cieľom týchto stránok nie je plávať v módnom prúde; poskytujú obsah, nie ľúbivú formu.

Záujem autora patrí bez rozdielu všetkým, kto žili v Trenčíne alebo vytvárali jeho históriu či sa o ňu zaujímali: komunistom, socialistom, ľudákom, tzv. "demokratom", skutočným demokratom aj nedemokratom, internacionalistom, nacionalistom či národniarom, boľševikom, menševikom, agrárnikom, Slovákom, Čechom, Maďarom, Židom, Nemcom, Cigánom, katolíkom, evanjelikom, inovercom aj bezvercom, a všetkým ďalším nevymenovaným, aj tým zaznávaným a potlačovaným.

Autor týchto stránok, vidiac vo vlastnom príbuzenstve a okolí širokosť spektra politického, náboženského, názorového, národnostného a rasového, vyhlasuje, že neusiluje o akékoľvek rozdeľovanie, nepodporuje žiaden smer, nechce nikoho súdiť, ale usiluje o pochopenie každého, lebo všetko má svoje príčiny.
Každý koná to najlepšie, čo dokáže v danej chvíli a situácii.
Platí o každom: ak by sme ho chceli akokoľvek posudzovať, mali by sme žiť v jeho dobe a zažívať to, čo on zažíval; preto:
V histórii hľadajme príčiny, nie vinníkov.
Minulosť sa už nezmení, ale dejepis prepisuje každý režim.
História nie je politická plastelína.
Kde končia otázky, tam končí aj poznávanie.
Kto môže ísť k prameňu, nech nechodí ku džbánu.
Na týchto stránkach nemá mať nikto prednosť a nikto nemá byť potláčaný.
Autor odsudzuje násilie a nátlak, bez ohľadu na to odkiaľ prichádzajú.
Každý má právo myslieť si, čo chce. Každý má právo povedať, čo si myslí.
Rozdielnosti náhľadov aj úsilí sú zákonité.
Subjektívny pohľad jednotlivca, aj autora, je prirodzený.
Poznať iný názor je v zásade dobré.
Zverejnené nemusí byť názorom pôvodcu týchto stránok.
Obsah týchto stánok nemá záruku správnosti. Omyly a chyby sú vždy možné.
Komu by v obsahu týchto stránok dačo nevyhovovalo, platí, že to nie je určené pre neho a nie je oprávnený akokoľvek prijímať jemu nevyhovujúci obsah.

Tieto stránky boli založené 9.3.2008. Ich súčasná podoba vznikala postupne a nie je definitívna.

Témy týchto stránok sú neodmysliteľne späté s existenciou nášho neveľkého voľného združenia s pozornosťou zameranou na starý Trenčín, ktorého korene siahajú kdesi pred rok 1989 - patria doňho páni Ivan Šarvaic, RNDr. Ján Hanušin, CSc., Ing. Vojtech Brabenec, Ing. Vojtech Tichý, z ktorého v r. 2013 vznikol Klub starých Trenčanov.

Za podporu môjho záujmu o históriu Trenčína, okrem mojim vyššie zmieneným kamarátom patrí moja osobná vďaka a stála spomienka najmä mojim najbližším už nežijúcim Trenčanom: dedkovi, otcovi, mame, sestre Zuzke, otcovej sestre aj bratovi, ako i činiteľom trenčíanskej histórie (poradie nič nevyjadruje): pán prof. Pozdišovský, pán Ing. arch. Štefan Androvič, pán Ján Kudla, pán Ivan Lesay, pán Ján Hajduch, pán Ján Halaša, pán rektor a provinciál Jozef Branecký, pán Rudolf Michalec a jeho syn Ing. arch. Ivan Michalec, CSc., pán JUDr. Vojtech Čelko st., pán Ing. Emil Moder, pán Jozef Kamin, pán magistrátny radca JUDr. Ladislav Dohnányi, pán Juraj Gönci, pán Alexander Čerňanský, pán Jozef Barényi, pani PhDr. Tamara Nešporová, pán Ondrej Mrázik, pán Ľudovít Jakubóczy, tiež súčasným osobám spätým s trenčianskou históriou: pani PhDr. Jana Karlíková, pán Mgr. Jozef Čery, pán MUDr. Juraj Čelko, pán Dr. Vojtech Čelko ml., pán Vít Vagovič, pán Milan Strieženec, pán Ing. Marko Engler, PhD., pán Jozef Korený, ..... - nedá sa na všetkých spomenúť a pritom nezabudnúť nikoho...

Tieto stránky sú výsledkom dobrovoľnej neplatenej práce. Táto stránka ani jej pôvodca nemajú žiadnu finančnú ani inú materiálnu podporu od žiadnej inštitúcie ani osoby, iba od poskytovateľa bezplatného umiestnenia týchto stránok na internete. Administratíva mesta Trenčín neprejavila záujem o ponúknuté umiestnenie obsahu tejto stránky na stránke mesta, takisto neprejavila záujem o konkrétne ponuky týkajúce sa minulosti mesta Trenčín.
Veci na týchto stránkach sú tu zverejnené iba a výlučne pre jednotlivé poznávaniachtivé fyzické osoby na neziskový a neobchodný účel a bez možnosti právneho využitia - ostatné prípady nie sú oprávnené akýmkoľvek spôsobom pristupovať ani len zčasti k obsahu týchto stránok.
Omyly a chyby sú vždy možné, vecné pripomienky sú vítané na adrese ele pošty uvedenej v záhlaví.

Pôvodca tejto stránky usiluje o vyjadrovanie neskresľovanou slovenčinou.

Na týchto stránkach sú diela pod ochranou Autorského zákona. Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona, najmä označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie vopredného súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.

Cez tieto internetové stránky ich pôvodca nezískava žiadne osobné údaje. Táto stránka sama osebe nepoužíva "koláčiky" - "cookies" ani javascript ktorý by mal užívateľovi skrytú funkčnosť; čo prípadne pridá poskytovateľ umiestnenia stránky, je len v jeho pôsobnosti.

Žiaľ, ako čas ide, komplikuje sa spoločenské prostredie, čo sa nutne prenáša aj do týchto stránok; viac je uvedené aj v položke obsahu "K otázke autorských diel". Žiaľ, takto sa aj nechcené stáva nutnosťou."Pamäť Trenčína"? - áno. zobraziť ďalší text
Trenčín doteraz (r. 2016) nemá sústredené zprávy a dokumenty o histórii mesta v dostupnej elektronickej podobe na internete.
      Historické dokumenty Trenčína sú uložené v archíve, miestna literatúra v knižnici a zbierky v múzeu. Všetkým, od jednotlivcov po inštitúcie, za uchovanie histórie patrí vďaka pokolení Trenčanov.
      Systematickosť sprístupňovania zpráv o histórii Trenčína však nezodpovedá súčasnej dobe. Inštitúcie súbežne s narastajúcim všeobecným úpadkom tiež upadajú a rezignujú čoraz viac na svoje funkcie. Typickou ukážkou je dvakrát stratené jedinečné Šebákove rukopisné dielo.
      Sústavnosť tvorby históriopisu mesta (bez ohľadu na formu - papier či ele) chýba úplne; koncepčnosť nevidno ani tam, kde by sa očakávala - žiaden div, keďže ani mesto samo ako právny subjekt (= predstavitelia), bez ohľadu na formálne vyhlásenia, o svoju históriu nemá záujem ani nedbá. Typickou ukážkou je od r. 2010 meškajúce vydanie tretieho dielu monografie mesta, ďalšou je vytláčanie trenčianskych muzeálnych zbierok preč.
      Na týchto od r. 2008 postupne budovaných internetových stránkach o Trenčíne a ich podstránkach je tu sústredená elektronická forma (rádove stovky) na Trenčín orientovaných diel vyše poltucta autorov, ktoré sú tu dostupné ľahko, bez formalít, rýchlo bez zháňania, súbežne (netreba čakať na vrátenie diela), bez obavy fyzického znehodnotenia diela či jeho individuálnej straty, navyše zadarmo pre každého na štúdium tém histórie Trenčína (napr. miestopis, osoby, priemysel, registre metadát). S touto internetovou stránkou súvisí aj rovnomenný občas (spravidla na papieri) vydávaný zborníček (v r. 2010, 2011, 2011 CD, 2013, 2015). Súčasný stav založený dobrovoľným úsilím tiež ešte nie je príliš systematický z dôvodu stále prebiehajúceho vývoja. Ďalšie príspevky sú vždy vítané. Autori tu poskytujú na štúdium svoje diela bezplatne, za čo im patrí srdečná vďaka. Opodstatnenosť týchto stránok a ich dôležitosť pre Trenčín ukázala aj drobná epizóda v meste koncom septembra 2016 (tu téma 47; iTn 4.10.2016/3D)
Tak sa tieto internetové stránky TRENČAN už stali časťou historickej pamäti Trenčína, zárodkom rodiacej sa encyklopédie, lexikónu, knižnice, monografie histórie Trenčína na internete,
čo v nepotrebnom módnom jazyku by mohlo byť aj Trenčínológia, Trenčínografia, Trenčínopédia, a pôvodca stránky Trenčínofil, historista, minulista, mobilný histopéd... (vymenúvam tu len preto, aby som predišiel ich "vynájdeniu" - takto sú už známe...)
V súčasnosti (r. 2016) iného takého miesta niet.
Dokumenty k tomuto úsiliu niektoré sú tu.

Možno sa zopakuje podobná situácia, aká bola okolo internetových stránok mesta, ktoré celkom prvé a vtedy jediné "TDI" ( = Trenčiansky Denný Infoservis, www.tdi.sk; ich súčasný obsah je už dosť iný) vybudovala (zdá sa, že dobrovoľne a nezištne) okolo r. 2000 (žeby už od 1.2.1998?) skupina mladých nadšencov a prevádzkovala ich ako vtedy jediné internetové stránky mesta Trenčín viac rokov, než Mesto Trenčín dalo v r. 2005 zhotoviť internetové stránky mesta, ktoré slúžia najmä administratívnym účelom.je TU.
Kalkulačka    Citáty    Hra: piškvorky 3x3    Hra: Šachy    Hodiny, deň, čas (kalendár 2016), plaváreň    Šifrovanie    Ukážka šifry Bbc

 Posledné zmeny: 
Prednášky trenčianskych numizmatikov 2024 - často sa týkajú histórie - pozrieť na ich pláne práce tu. Pridané 18.5.2024.
Trenčianske korene herectva Jozefa Kronera - [0226] - Pridané 20.3.2024.
Trafiky, kiosky a stánky v Trenčíne - [0223] - Pridané 9.3.2024.
Ing. arch. Štefan Androvič (1930-1912) trenčiansky architekt a amatérsky historik Trenčína. - [0224] - Pridané vo februári 2024.
2023 - Pútnická Skalka. Autor: Mgr. Stanislav Vančo. - [Knihovnička Trenčana] - Pridané 10.2.2024.

Spomienky starých Trenčanov. - [0222] - Pridané na Vianoce 2023.
Povojnové nákupné strediská a sústredená obchodná vybavenosť v Trenčíne.   ■ - [0221] - Pridané 19.12.2023.
1915 - Modlitba dieťaťa - Autor: Martin Rázus. - [Knihovnička Trenčana] - Pridané v decembri 2023.
Spomienky Mgr. Igora Gašparíka na niekdajšie športovanie v Trenčíne. - [0081#] - Pridané v decembri 2023.
   Tri obrázky starého Trenčína pribudli: Riznerova socha a dva obrázky z výstavby Prioru. - [0209#] - Pridané v dec. 2023.
Pamäti Jozefa Ružičku z Beckova na prvú svetovú vojnu a zajatie. - [0049b] - Pridané 11.nov. 2023.
   Sládkovičova ulica, západná strana, poniže mestskej brány, domy č. (zľava) 6,4,2, okolo r. 1995 - obrázok starého Trenčína. - [0209#] - Pridané v nov. 2023.
Medzi nami a Maďarmi. Autor: JUDr. Vladimír Clementis. Prvé vydanie z r. 1943 v Londýne. (V Knihovničke Trenčana.) Pridané 15.9.2023.
Clementisov článok z r. 1925 o Slovensku a jeho postavení v štáte - v Knihovničke Trenčana. Pridané 11.9.2023.
Katolícki kňazi z farnosti sv. Rodiny Trenčín Juh. Autor: Anna Bezáková. - [0188#] - Zverejnené na sviatok Narodenia Panny Márie, A.D. 2023.
Chata v Krásnej doline. - [0161#] - Zverejnené v júni 2023.
Zjazd HSĽS v Trenčíne 1.10.1939 - odkaz na článok prof. Róberta Letza - [0220] - Zverejnené 16.7.2023.
   Križovatka ulíc Sovietskej armády a Soblahovská, r.1982 - obrázok starého Trenčína. - [0209#] - Zverejnené v júni 2023.
   Trenčiansky hrad a mesto zo zákruty cestného mosta,(*1956) - obrázok starého Trenčína - [0209#] - Zverejnené na sv. Jána A.D. 2023.
Kaštieľ v Záblatí - odkaz na článok v časopise Monument, tam je na str.8 až 12.    [0219] Pridané na sv. Jána A.D. 2023.
Detské mestečko Zlatovce (*1973...) - [0218] - Zverejnené začiatkom júna 2023.
Ing. Jozef Žiška (*14.2.1954 - †15.5.2023), primátor Mesta Trenčín (1994 - 2002). - [0217] - Zverejnené v júni 2023.
Igor Kostka - zabudnutý trenčiansky karikaturista. - [0216] - Zverejnené začiatkom júna 2023.
   Križovatka ulíc Sovietskej armády a Dlhé Hony, v roku 1965 - obrázok starého Trenčína. - [0209#] - Zverejnené 15.5.2023.
   Štúrove námestie v lete 1956 - obrázok starého Trenčína. - [0209#] - Zverejnené 15.5.2023.
Prechod frontu cez Trenčín v roku 1945. - [0215] - Zverejnené 9.5.2023.
Mapa Trenčína okolo r. 1910. - [0214] - Zverejnené 20.4.2023.
MUDr. Eva Siracká, Dr.Sc., niekdajšia trenčianska gymnazistka a skautka. - [0213] - Zverejnené 21.2.2023.
Trenčiansky mier a Trenčianska zmluva (A.D. 1335). - [0212] - Zverejnené 16.2.2023.
    Štúrove námestie, v pozadí hrad, záber z r. 1981 - obrázok starého Trenčína. - [0209#] - Zverejnené 10.2.2023.
    Podjazd na Sihoť s knižnicou s hviezdou, nočný záber 1981 - obrázok starého Trenčína. - [0209#] - Zverejnené 10.2.2023.
   Mesto a hrad Trenčín zo starého cestného mosta,(*1897 - †1945) - obrázok starého Trenčína. - [0209#] - Zverejnené 1.2.2023.
   Stará Biskupická ulica, v r. 1977 a 1981 - obrázok starého Trenčína. - [0209#] - Zverejnené 1.2.2023.
   Zbúraná dolná časť Legionárskej a Biskupickej ulice, v decembri 1991 - obrázok starého Trenčína. - [0209#] - Zverejnené 23.1.2023.
   Zasnežená Hodžova ulica s kopcami odhrnutého snehu, sedemdesiate roky - obrázok starého Trenčína. - [0209#] - Zverejnené 23.1.2023.
   Podchod pred hotelom Tatra vo výstavbe v roku 1981 - obrázok starého Trenčína. - [0209#] - Zverejnené 1.2.2023.
   Obchodné stredisko Družba - obrázok starého Trenčína. - [0209#] - Zverejnené 1.2.2023.
   Štúrove námestie v roku 1985 - obrázok starého Trenčína. Foto Ing. Vojtech Tichý. - [0209#] - Zverejnené 31.1.2023.
Kruhové križovatky v Trenčíne. - [0211] - Zverejnené 27.1.2023.
   Zasnežené socha sv. Trojice na námestí pod hradom v decembri 1991 - obrázok starého Trenčína. - [0209#] - Zverejnené 21.1.2023.
   Zasnežené námestie pod hradom v decembri 1991 - obrázok starého Trenčína. - [0209#] - Zverejnené 21.1.2023.
   Ľavobrežná strana cestného mosta, priecestie so železničnými rampami a mýtnym domčekom, možno okolo r. 1939? - obrázok starého Trenčína - [0209#] - Zverejnené 3.1.2023.
   Trenčín mesto, cestný most a zámostie z hradu, v r. približne 1910 - obrázok starého Trenčína - [0209#] - Zverejnené 3.1.2023.
   Zasnežené Štúrove námestie v polovici sedemdesiatych rokov - obrázok starého Trenčína - [0209#] - Zverejnené 1.1.2023.


 +  Staršie pridané položky obsahu, v poradí podľa času: ťuknúť tu.   


 SAMOSTATNÉ PODSTRÁNKY (samostatné skupiny tém): 

TRENČIANSKE BISKUPICE, NOZDRKOVCE, BELÁ, BOBROVNÍK
ORECHOVÉ, ISTEBNÍK, ŽABINEC

KNIHOVNIČKA TRENČANA
VLASTIVEDNÁ MONOGRAFIA TRENČÍN
REKTOR BRANECKÝ - BRANECKÉHO KNIHY VŠETKÝM A ZADARMO
OBRÁZKY STARÉHO TRENČÍNA

KLUB STARÝCH TRENČANOV
MY TRENČANIA - stretnutia v kaviarni

ZO SKAUTSKEJ HISTÓRIE
52. KLUB OLDSKAUTOV V TRENČÍNE

FÚKAČKY
ZDRAVIE
POMINOVEC


 Obsah:   (v obsahu nie sú zahrnuté samostatné podstránky)
      VLASTNÉ + VŠEOBECNÉ:
K otázke autorských diel
Sloboda pre históriu - výzva z Blois
Starším Trenčanom - Trojkráľová výzva 2015 a reakcia na ňu z júna 2015
Zamyslenie nad "Trenčianskym divadlom" o Stalinovi. (Reakcia na článok.)    Pridané 13. okt. 2016.
Sto rokov robotov. Robot je Slovák, narodený v Trenčianskych Tepliciach pred storočím... Zverejnené 21.11.2019.
Zoznam mojich príspevkov o histórii vo vzťahu k Trenčínu
Starý Trenčín na nových pohľadniciach. Katalóg.
Literatúra o Trenčíne
      MESTO:
Čo bolo v Trenčíne ■ (ele vydanie TTT5+, na Veľkú noc 2019)
Tabuľka hromadnej bytovej výstavby a jej predchodcov v Trenčíne [0203] Pridané 1.5.2022.
K Trenčínu pripojené obce
Symbolika Trenčína
Hlavné námestie - živnosti, domy (1943) Zverejnené 12.3.2019.
Premeny hlavného námestia.    Pridané 21.5.2018.
História trenčianskych ulíc
Trenčianske ulice - seriál autorky trenčianskej historičky Dr. Janky Karlíkovej o starých trenčianskych uliciach - zmena - na Tri krále 2015
Výstavba sídliska Juh v Trenčíne   ■     [0154]
História Reihelovej vily [0207]
Rázusova, či Gorkého ulica ??. Pridané 4.11.2018.
Zničujúci požiar Katolíckeho konviktu na hlavnom námestí v Trenčíne v r. 1951.    Pridané 21.5.2018.
Obrázky starého Trenčína (1) - pridané na Tri krále 2015
Trenčín a Skalka na starých obrazoch (2) rakúskeho maliara Thomasa Endera (1793-1875) - pridané na Tri krále 2015
Obrázky starého Trenčína (3)    Pridané 8.5.2016.
Obrázky starého Trenčína (4)    Pridávané postupne od septembra 2022.
Staré tradície Trenčína
Veľká Skalka (kláštor) - pôdorys
Bitka pri Hámroch (1708) - vojenské a historickogeografické aspekty (Autor: Doc. RNDr. Peter Chrastina, PhD.)
Spomienka na sté výročie začiatku prvej svetovej vojny v Trenčíne.
Detské mestečko Zlatovce (*1973...) - [0218] - Zverejnené začiatkom júna 2023.
      KRONIKY, ZOZNAMY, PREHĽADY:
Naše kroniky a kronikári.    Pridané 1.5.2017.
Trenčín - prehľad udalostí posledného tisícročia. - písané k Novému roku 2000, tu pridané 8.5.2017.
Výpisy z kroník mesta Trenčín z rokov 1945 – 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
Kronika Trenčana 1999    Pridané 15.5.2017.
Kronika Trenčana 2000    Pridané 15.5.2017.
Kronika Trenčana 2001    Pridané 15.5.2017.
Kronika Trenčana 2002    Pridané 25.5.2017.
Kronika Trenčana 2003    Pridané 17.6.2017.
Kronika Trenčana 2004    Pridané 23.6.2017.
Datumy výstavby Trenčína ■ [0181] zverejnené 24.11.2020.
Trenčianska doprava v datumoch. ■ [0183] zverejnené 18.12.2020.
Čo bolo v Trenčíne ■ (ele vydanie TTT5+, na Veľkú noc 2019)
Niektoré staré trenčianske odznaky. - [0208] - Zverejnené 15.8.2022.
      MAPY:
Trenčín na mape z r. 1664. Pridané 10.7.2018.
Trenčín na mape rakúskej provincie jezuitov, 18. storočie.   [0199]   Pridané 13.2.2022.
Trenčín 1785 - prvé vojenské mapovanie. Pridané 20.3.2021.
Trenčín 1837 - druhé vojenské mapovanie. Pridané 20.3.2021.
Mapa Trenčína a okolia - žeby z konca 18. storočia? - výrez z nedatovanej mapy Trenčanskej stolice
Mapa Trenčína z r. 1900 (podrobná)
Mapa Trenčína okolo r. 1910. - [0214] - Zverejnené 20.4.2023.
Mapa Trenčína v r. 1913
Mapa Trenčína a okolia z obdobia pred r. 1918
Mapa Trenčína z r. 1935
Mapa Trenčína z r. približne 1956
Trenčín 1958 - orientačný plánik    [0198]   Pridané 10.2.2022.
Mapa Trenčína z r. približne 1986
Župy - prehľadná mapka
Hrad Trenčín - názvoslovie
Výstavba Sihote - prípad "Silberstein" vo svetle archívnych dokumentov ■ Tu zverejnené na Dušičky roku 2019.
Výstavba Hornej Sihote (Autor: Mgr. Jozef Čery)  - vložené 20.9.2013
Staré miery  - vložené 1.3.2013
      HOSPODÁRSTVO (priemysel, remeslá, výroba,...):
Priemysel v Trenčíne (TTT2)
Zoznam niekdajších trenčianskych podnikov [0180] zverejnené 25.10.2020.
K identifikácii trenčianskych tehelní ■ Zverejnené k 2.3.2020.
Elektrifikácia Trenčína. Pridané 10.7.2018.
História vodovodu a kanalizácie v Trenčíne. Autor Ing. Ivan Bosý. Zverejnené 29.9.2019.
Letecké opravovne Trenčín. Počiatky podniku.    Pridané v sept. 2016. Je to prepracovaný výber z môjho zborníčka TTT2 z r. 2011.
Letecké opravovne Trenčín na obrázkoch.    Pridané 29. augusta 2017.
Trenčianska továreň na zápalky - doteraz neznáma... - vložené na Tri krále 2018
Stavoprojekt Trnava, ateliér Trenčín. 1974-1990. História projektového ateliéru a spomienky zamestnanca (12.1984-02.1991).    Pridané v sept. 2016.
Z dejín pivovarníctva v Trenčíne. (Autor: Mgr. Danica Hlaváčová.) Pridané 28.7.2019.
Zmrzlinári starého Trenčína Zverejnené 28.1.2020.
Z minulosti učňovského školstva v Trenčíne a okresného živnostenského spoločenstva. [0186] zverejnené 24.2.2021.
Stanovy okresného živnostenského spoločenstva pre okres trenčiansky v Trenčíne. (1925) [0186] Pridané 14.8.2021.
      OBCHOD:
Niekdajšie obchody na hlavnom námestí v Trenčíne. ■ [0192] Pridané 31.8.2021.
Trhy a jarmoky v minulosti Trenčína. ■ (Pridané 1. apríla 2020.)
Najstaršie obchody v Trenčíne (~1850-1919) (Pridané 1. mája 2020.)
Staré obchody v Trenčíne (1919-1945) (Pridané 1. mája 2020.)
Niekdajšie trenčianske obchodníčky a podnikateľky (1919-1945) (Pridané 1. mája 2020.)
Zoznam živností na hlavnom námestí (~1942)
Likvidácie a arizácie podnikov Židov v Trenčíne (1941-1942)
Prvé "obchodné domy" v Trenčíne (1850-1945) ■ (Pridané 1. mája 2020.)
Prvý naozajstný obchodný dom v Trenčíne (1943-1945/1948) (Pridané 1. mája 2020.)
Povojnové nákupné strediská a sústredená obchodná vybavenosť v Trenčíne.   ■ - [0221] - Pridané 19.12.2023.
Prvá samoobsluha v Trenčíne. Pridané 22.9.2018.
Niekdajšie trenčianske hostince (1568-...) ■ : Ad viride Vasculum = K zelenému sudu; Červená hviezda = Vörös csillag; Gašparove tri hostince; Mihaliček; Žitňan; Šišák. (Pridané v 17.2.2020.)
Hostinec Sopková - po takmer storočí skončil 19. aug. 2017.    Pridané 19.8.2017.
Hostinec "U Václava" na Sihoti - trenčiansky dnes už najstarší "žijúci", jubilujúci osemdesiatnik... - vložené na Tri krále 2018
Zmrzlinári starého Trenčína - [0162] - Zverejnené 28.1.2020.
Lekárnická rodina Murín a ich niekdajšia lekáreň "U Božského Srdca Ježišovho" v Trenčíne. - [0206] - Zverejnené 10.7.2022.
      PRVKY MESTA:
Trenčanské komíny ■ [0174] (Zverejnené v júli 2020.)
Trenčanské šance, Priekopy, Švédsky plán a archeologický nález roku 2006. ■ [0190] Pridané 8.5.2021.
Niekdajšie športoviská v Trenčíne ■ Zverejnené k 10.2.2020.
Z dejín trenčianskeho mestského parku. ■ Autor: RNDr. Ivan Hrabovec, CSc. Autorovi ďakujeme za láskavé poskytnutie na túto stránku! Pridané k 18.1.2019.
Skalka. ■ [0184] zverejnené na Vianoce 2020.
Veterné kolesá v Trenčíne [0175] (Zverejnené 2. júla 2020.)
Trenčanské kostoly, fary, kaplnky, sochy, kríže, cintoríny, ...    Pridané 21.8.2016.
Katolícky kultúrny dom v Trenčíne.   - pridané 8.5.2018.
Dobrodružný príbeh stratenej pamätnej tabule Katolíckeho kultúrneho domu v Trenčíne z roku 1939.   - pridané 8.5.2018.
Nákazy v minulosti Trenčína: 1710 aj 1715 mor, 2020 vírus... (Pridané 30. marca 2020.)
Socha sv. Trojice v Trenčíne (*1712) [0178] zverejnené 12.9.2020.
Záhadný nápis na mestskej veži. [0147] Pridané k 10.2.2019.
Kaštieľ v Záblatí - odkaz na článok v časopise Monument, tam je na str.8 až 12.   [0219] Pridané na sv. Jána A.D. 2023.
Trenčianske školy v minulosti.   (31. januára 2016.)
Trenčiansky šport a športovci v minulosti.   (25. januára 2016.)
Trolejbusy Trenčíne ? - odkaz na zaujímavý článok autora Ing. Marka Englera   Pridané 3.10.2015.
Čo sa stalo v Trenčíne 29. apríla 1954? Autor: Ing. Marko Engler, PhD. (O vzniku mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne.)   Pridané 24.9.2015.
Vývoj mestského opevnenia v Trenčíne
"Tajné" chodby v Trenčíne
Trenčianska Brezina. ■ Zverejnené k 9.3.2019.
Hrob Matúša Čáka (Autor: Ing. Vojtech Tichý)  -vložené 20.12.2014.
Trenčianske vážske mosty
Veterné kolesá v Trenčíne
Vojenské cintoríny v Trenčíne
Hviezda na Trenčianskom hrade
Transformácia koryta Váhu na území Trenčína. Autor: RNDr. Ján Hanušin, CSc., Geografický ústav SAV, Bratislava.    Pridané na Silvestra roku 2015.
Tábor nútených prác v Trenčíne v roku 1950. Autor: Jerguš Sivoš.    Pridané 14. marca 2017.
Záhada trenčianskych baráčnikov rozlúštená. Pridané k 21.1.2019.
Niekdajšie trenčianske vodotrysky. - [0210] - Zverejnené 12.9.2022.
Kruhové križovatky v Trenčíne. - [0211] - Zverejnené 27.1.2023.
      VEREJNÝ ŽIVOT:
Homolov puč v Trenčíne (9.3.1939) [0200] Pridané k 83. výročiu.
Trenčín a Trenčania v prelomových obdobiach. ■ ■ [0104] - zberná stránka - je na nej viac tém!   Pridané 10. febr. 2017 a neskôr.
Rok 1918 v Trenčíne. Autor: Mgr. Mária Ďurčová. Autorke vďaka za láskavé poskytnutie na túto stránku! Pridané na Tri krále 2019.
Rozpomienka na priebeh štátneho prevratu v Trenčíne v r. 1918. [0204] Pridané 1.5.2022.
Zjazd HSĽS v Trenčíne 1.10.1939 - odkaz na článok prof. Róberta Letza - [0220] - Zverejnené 16.7.2023.
História Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne ku 100. výročiu založenia, zverejnené 12.3.2019.
Trenčiansky lektorát Nemeckej akadémie (1941-1945) Zverejnené k 2.3.2020.
Prechod frontu cez Trenčín v roku 1945. - [0215] - Zverejnené 9.5.2023.
"Kronika oslobodenia Trenčína" Autor: Mgr. Jozef Čery.
Druhá svetová vojna v Soblahove a v Trenčíne v spomienkach Ing. Štefana Červeňana. Pridané 15.8.2018.
Február 1948 v Trenčíne.    Pridané 27. marca 2017.
21. august 1968 - okupácia - ako to bolo v Trenčíne. Vložené 21.8.2018.
Od r. 1956 Trenčín plánovaným cieľom atómových bômb USA - vložené na Tri krále 2018
Politické a spoločenské pomery v Trenčíne v rokoch 1945 – 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
Z vojenských dejín Trenčína (Autor: Ing.arch.Š. Androvič) (TTT3)
História pošty v Trenčíne 1945 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
História filatelie v Trenčíne 1945 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
Americká YMCA v Trenčíne. (1919 - 1921) [0191] Pridané 10.6.2021.
90 rokov špeciálneho školstva v Trenčíne [0193] Pridané 28.9.2021.
K poštovému styku trenčianskych R-U plukov IR71. a 15. Honv. (Autor: JUDr. Otto Gáťa)
Trenčania s dubnickou priemyslovkou na Bradle v máji 1968 [0201] Pridané 17.3.2022.
Trenčiansky mier a Trenčianska zmluva (A.D. 1335). - [0212] - Zverejnené 16.2.2023.
      OBYVATEĽSTVO:
K niektorým otázkam Kragujevskej vzbury. Autor: Peter Pavlík, Trenčín. Pridané 5.6.2018 ku stému výročiu vzbury. Autorovi vďaka za láskavé poskytnutie na túto stránku!
Prvá filatelistická výstava v Trenčíne v roku 1928. Autor: JUDr. Vojtech Čelko, Trenčín. Pridané v júni 2018 k 90. výročiu udalosti.
Známi Trenčania ■ [0013]
Spomienky starých Trenčanov. - [0222] - Pridané na Vianoce 2023.
Virtuálne pamätné tabule ■ [0042]
Galéria zaslúžilých o Trenčín  - vložené na Vianoce 2014
Čestní občania mesta Trenčín
Trenčianski funkcionári.    Pridané na Tri krále A.D. 2015.
Trenčianski farári    (Stárek, Misz, Marsina, Luky,... a ďalší kňazi - Hamaj, ...)    Pridané 10.12.2017.
Kňazi farnosti Trenčín - Juh. Autor: Anna Bezáková. - - [0188] Pridané na Veľký piatok roku 2021.
Katolícki kňazi z farnosti sv. Rodiny Trenčín Juh. Autor: Anna Bezáková. - [0188#] - Zverejnené na sviatok Narodenia Panny Márie, A.D. 2023.
Telefónny zoznam Trenčína z r. 1937.    Pridané 27. marca 2017.
Telefónny zoznam Trenčína z r. 1924.    Pridané 19. marca 2017.
Mestský ženský spolok v Trenčíne (zal. 1873) a mestský ženský chudobinec (*1904 + 1941) [0176] (Zverejnené v júli 2020.)
JUDr. Aladár Kočiš (1907-1984) - významný slovenský novinár a minister z Trenčína. [0194] Pridané v novembri 2021.
JUDr. Jozef Baar (1876-1963) - ministerský radca a povojnový predseda MNV v Trenčíne. [0182] zverejnené 27.11.2020.
Jozef Gálik - trenčiansky nemocničný kaplan, dekan, matičiar, učiteľ a verejný pracovník (Pridané 6. mája 2020.)
Prof. Štefan Pozdišovský.   Autor: PhDr. Janka Karlíková, Trenčín.     - pridané 10.2.2018.
Jozef Kamin - trenčiansky historik, archivár, sudca a magistrátny radca   Pridané na Veľkonočnú nedeľu roku 2021.
To bol Bruno Ripka Autor: Juraj Gönci, 1984; [0177] pridané v auguste 2020.
Ing. Gustáv Dohnányi (1883 - 1965) - starosta mesta Trenčín (1923 – 1924) a trenčiansky staviteľ   Pridané 9.3.2016.
JUDr. Vojtech Okrucký [0179] (Zverejnené 21. okt. 2020.)
JUDr. Ján Zaťko (1895-1986) - starosta, vládny komisár a mešťanosta mesta Trenčín (1939-1945)   Pridané 27.2.2016.
Trenčan Anton Adamica (1891 - 1970). Autor: PhDr. Martin Lacko, PhD.    Pridané 29.7.2017.
Ján Zeman, prvý povojnový predseda MNV v Trenčíne, evanjelický farár a senior.    Pridané 11.12.2016.
Ján Barták, povojnový predseda MNV v Trenčíne.    Pridané na Vianoce 2016.
Anton Tomáš, predseda MNV v Trenčíne 1954 - 1971.    Pridané v lete 2017.
Dubčekovci - Trenčania.    Pridané 20.5.2017.
Právo a právnici v Trenčíne   Pridané 30.9.2015.
Obhajoba obžalovaného MUDr. Silvestra Krčméryho na Vyššom vojenskom súde v Trenčíne, na hlavnom pojednávaní 24. júna 1954 pridané 18.04.2016.
JUDr. Gerhard Šebák - trenčiansky historik a mešťanosta
JUDr. Štefan Tiso - Trenčan (žil 18.10.1897-28.3.1959). Odkaz na článok v Kultúra FB, 18.5.2005, str. 10, 11. Pridané na Silvestra 2018.
Ivan Štelcer, jeho vydavateľstvo a odboj. Zverejnené 20.9.2019.
Ernest Tesár (Autor: JUDr. Otto Gáťa) nové spracovanie životopisu, január 2022.
Michal Dukát, trenčiansky typograf, redaktor, verejný činiteľ Tu zverejnené 3.10.2019.
Juraj Boček (1859 - 1946) - zakladateľ trenčianskeho učňovského školstva, ovocinár.    Pridané 25.12.2016.
Barón Szalavszky  - trenčiansky župan
MUDr. Koloman Martiny - trenčiansky lekár, chirurg, riaditeľ nemocnice - vložené na Tri krále 2015
MUDr. Štefan Čongrady
"Dialóg Slováci - Česi" - list z r. 1968 o situácii v trenčianskej továrni Nehera v novembri 1944 a vtedajší prejav župného tajomníka HSĽS Jančoviča.    Pridané 12.1.2016.
Pavol Jančovič - nezlomený bojovník za štátnu samostatnosť (Autor: PhDr. Martin Lacko, PhD., ÚPN)  - vložené 24.12.2014
Spomienky trenčianskeho lekára MUDr. Viliama Točíka -> (Odkaz, tam na stranách 101 až 125 - to sú v pdf strany 103-127)
Leopold Gansel - trenčiansky vydavateľ pohľadníc a tlačiar (Autor: RNDr. Ján Hanušin, CSc.)
JUDr. Leopold Ringwald a jeho pozoruhodná zbierka obrazov: Známi neznámi. Autor: Bednár Michal.    Pridané vo febr. 2017.
JUDr. Marko Gažík, poslanec (Autor: M.G.) [0063]
JUDr. Vojtech Čelko - životopis. Autori: Ing. Ivan Chyla, Jozef Korený. [0094]
Pozoruhodný životný príbeh Trenčana prof. MUDr. Juraja Červenku - Hirschfelda (1918 - 2001). Autor: MUDr. Juraj Čelko. [0096]
Trenčan Egon Löwy - český minister Egon T. Lánský    Pridané na Mikuláša roku 2016.
Palacký a Trenčín [0003]
Manželia Menclovi a Trenčiansky hrad [0009]
Poďakovanie trenčianskej historičke pani Dr. Karlíkovej pri príležitosti ukončenia jej pôsobenia v Trenčianskom múzeu   [0072] 30.11.2015.
Ing. arch. Ivan Michalec DrSc. - Trenčan, skaut, slovenský urbanista
Dominik Filipp - trenčiansky staviteľ. Autor: RNDr. Ján Hanušin, CSc. Autorovi ďakujeme za láskavé poskytnutie na túto stránku! [0195] Pridané v novembri 2021.
PhDr. Ján Hanušin st.    Pridané na Silvestra roku 2015.
Zomrel Ing. V. Tichý, zakladajúci člen Klubu starých Trenčanov. - [0129] oznámenie pridané 24.4.2018, článok 2.10.2019.
Mons. ThDr. Andrej Marsina (*1885-†1985), trenčiansky farár a dekan, pápežský prelát.     - [0128] pridané 24.4.2018, doplnené 4.6.2021.
Trenčanský Hrebenda: František Brázda.    Pridané na Silvestra roku 2015.
Pán Milan Mikuš 90ročný     [0088] Pridané 15.7.2016. Po nešťastnom páde doma a poldruharočnom ležaní zomrel pán Mikuš 26.8.2017.
Ernest Ucsnay - posledný (1887 - 1918) uhorský starosta mesta Trenčín a jeho čestný občan. [0194] Pridané v októbri 2021.
Zdeněk Vopat (* 1937 - † po r. 2000) - český literárny autor žijúci v Trenčíne.     [0095] Pridané 28. nov. 2016.
Igor Kostka - zabudnutý trenčiansky karikaturista. - [0216] - Zverejnené začiatkom júna 2023.
Golianovci v Trenčíne [0173] (Zverejnené 19. mája 2020.)
Karol Borhy - úspešný tréner trenčianskych futbalistov [0205] Pridané v máji 2022.
MUDr. Eva Siracká, Dr.Sc., niekdajšia trenčianska gymnazistka a skautka. - [0213] - Zverejnené 21.2.2023.
Matúš Čák Trenčiansky - 700. výročie úmrtia pána Váhu a Tatier † 18. marca 1321. Autor: Ing. Miroslav Bulko[0187]  Pridané 18.3.2021.
Zápisník slovenského vojaka - jar 1945.    Pridané 8.5.2016.
Židovstvo v Trenčíne
Likvidácie a arizácie podnikov Židov v Trenčíne (1941-1942)   S použitím údajov z www upn.gov.sk. Pridané v týždni po Lucii, 2018.
Spomienky Jozefa Weisera na jeho pôsobenie v Trenčíne
Neznámy vojak Veľkej vojny 1914-1918 na trenčianskom cintoríne. Autor: Mgr. Zuzana Peer. Pridané 18.8.2018.
Spomienka na trenčianskych dominikánov
Prísaha členov mestskej rady Trenčína 1479
Niekdajšie modlitby a datovanie - vložené na Tri krále 2015, doplnené na Tri krále 2018
      RÔZNE:
Návrat bobrov do Trenčína. Zverejnené k 9.3.2019.
Smutný príbeh posledného (?) trenčianskeho somára
Sucholin - zabudnutý patent trenčianskeho holiča
Pouličné hry mojich chlapčenských rokov (Autor: Ing. Vojtech Tichý)  - vložené 20.12.2014.
Spomienka na niekdajšie lyžovanie v Soblahove koncom 50. rokov. Autor: Ing. Michal Bednár.    Pridané 1.5.2017.
Vysťahovalectvo z obce Opatová do USA v rokoch 1892-1924. Autor: Ing. Zuzana Harvanová.    Pridané 30.11.2017.
Spomienkový kalendár TRENČANa na rok 2016 - dá sa aj stiahnúť, aj vytlačiť.   30.11.2015.
Kalendár na rok 2016, aj s hodinami.
Hádanky o Trenčíne
Trenčanské pesničky
Trenčanské historky a vtipy

Aktuality
Čierne perly Trenčína
Drobnosti
Ponuka
Odkaz na reportáž z prednášky "Niekdajšie textilné a odevné závody v Trenčíne" 12.11.2015.
      LITERATÚRA:
Zborník príspevkov TTT1 (dec.2010)
Zborník príspevkov TTT2 (Priemysel v Trenčíne, jan.2011)
Zborník príspevkov TTT3 (Z vojenských dejín Trenčína - Ing.arch.Š. Androvič - dec.2011)

Trenčín v boji o samostatnosť Slovenského štátu. Udalosti v dňoch 6. okt. 1938 - 20. februára 1939. Autor: Ľubomír Lupták. Historická brožúra z r. 1939, tu ako e-kniha na čítanie aj na stiahnutie.
Z minulosti dobrovoľného hasičstva na území terajšieho mesta Trenčín. Autor Stanislav Vančo. E-kniha na čítanie aj na stiahnutie.
História sakrálnych objektov Veľká Kubrá. Autor Mgr. Martin Jakub Macko CSsR. E-kniha na čítanie aj na stiahnutie.
Židovské rodiny v obci Veľká Kubrá. Autor Mgr. Martin Jakub Macko CSsR. E-kniha na čítanie aj na stiahnutie.
Spravodaj Trenčianskeho hradu (1991-1993)
"Politická mapa mesta Trenčín 1923 - 2010" (M. Řádek) - pohľad na dielo

Lesná železnica Ilava - Zliechov - Gápeľ.   Autor: Jozef Trenčan - vložené 20.1.2018.
Templári - ochrancovia prechodu cez Machnáč.   Autor: Ing. Otto Bobok, Trenčín, 2017.     - pridané 29.1.2018.
Kráľovská cesta spájajúca Ponitrie so Stredným Považím cez horské sedlo Machnáč.   Autor: Ing. Otto Bobok, Trenčín, 2017.     - pridané 29.1.2018.

Výber: RKC (odkazy na články súvisiace s rímskokatolíckou cirkvou)

Nemecká abeceda


 Odkazy - pozrite si inde: 
PhDr. Ján Hanušin: Ľudové vodné zariadenia na Slovensku. Kandidátska dizertácia. Textová časť. Trenčín marec 1971.
Otvorený list kultúrnej a historickej verejnosti Trenčína a mestu Trenčín z roku 2016 od trenčianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV
Obrázky starého Trenčína s vysvetľujúcimi textami     na stránkach pána Peťovského "Trenčiansky terajšok"
Trenčianska pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV - obsah sa týka aj trenčianskej histórie
História trenčianskeho 71. pešieho pluku, autor Dr. Petr Švanda, CSc.    na stránkach voj. klubu v Trenčíne; za upozornenie ďakujem Dr. Jánovi Hanušinovi
Jozef Korený stránky trenčianskeho autora týkajúce sa filatelie, histórie, Trenčína, vojenstva, Kysúc.

Z minulosti obce Opatová
Staré tehly a tehelne na Slovensku
Reportáž z prednášky Klubu starých Trenčanov vo verejnej knižnici v Trenčíne, na tému "Niekdajšie textilné a odevné závody v Trenčíne", 12.nov.2015.

 Osobné: 
Belipa
1943-telZoznTn
Návrat späť na vrch tejto strany


Videatur In Invisibili:
SatorArepoTenetOperaRotas
—>Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: